รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ใจใส
 
1. นางวิไลลักษณ์  เกษหอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงนริศรา  น้อยจันวงษ์
 
1. นางทองสม  คาดสนิท
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงพลอย  ทองปลิว
 
1. นางสุปราณี  นามบุญลือ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงจีระนันท์  สัทธานนท์
 
1. นางสาวอริศรา  ป้องศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กหญิงสุจีรา  วังชา
 
1. นางพิสมัย  เจียงคง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงธิญาดา  คำหอม
 
1. นายทวีศักดิ์  สายเพ็ชร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  คำบุญ
 
1. นางสุนิดา  เกษกัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม 1. เด็กหญิงบุญทริกา  โพนแดง
 
1. นางสุเทศ  ประชุมพันธ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงประภัสสร  แดงบุตร
 
1. นางสาวขนิษฐา  วรพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป้า 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวนรินทร์  หูตาชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  เทียมเมฆ
 
1. นางสาววิธิดา  เจริญทรัพย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงส่อง
 
1. นางพันธุ์ทอง  พินิจผล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงชนิดาภา  นามโน
 
1. นางสาวอรณิชา  แก่นจันทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายเต็มลักษณ์  รัตนเถรา
 
1. นางจิรานุช  บังศรี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ดาษดื่น
 
1. นางบัวเรียน  อรรคบุตร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงวิชญาพร  อ่องสันเทียะ
2. เด็กหญิงอภิญญา  คัชกรณ์
 
1. นางปราณี  แก่นสุข
2. นางศรฤญธร  อินทะวงษ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  คมไธสง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สีเหนี่ยง
 
1. นางจุฬารัตน์  คมไธสง
2. นางกาญจนา  โยธารส
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาลัย
2. เด็กหญิงสุธัญญา  มาลัย
 
1. นายพิชัย  อายุยืน
2. นางสาวอมรา   กิจเกียรติ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายธนพล  สมอ่อน
2. เด็กหญิงอรยา   ทวยนันท์
 
1. นางลัดดา  จำปาแดง
2. นางบัวเรียน  อรรคบุตร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ประวันนา
 
1. นางมยุรี  สุขส่ง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. เด็กชายปัญญพัสตร์  มาคำผุย
 
1. นายสุภกิจ  กุบแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  หัวดอน
 
1. นางวิรัญดา  สิงห์กาล
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายนิิติภูมิ  ขุมคำ
2. เด็กชายศิรพัฒน์  สิงห์สวัสดิ์
3. เด็กชายศุภชัย  ขุมคำ
 
1. นายสายันต์  เมืองหนองหว้า
2. นายกฤษณพล  หนองสิม
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงชนิดาภา  อุ่นตา
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มีแก้ว
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทองสี
 
1. นางกรชนก  เชษฐา
2. นางสาวอรอนงค์  ศิริโสม
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง(ขยายโอกาส) 1. นายณัฐวุฒิ  กอแก้ว
2. นางสาวศศิธร  จันทร์ไสย์
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  สมช่วง
 
1. นางสาวจินตนา  พรหมประดิษฐ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  นุกิจรัมย์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 1. เด็กหญิงชญาดา  ทองสา
2. เด็กชายสิรวุฒิ  เบ้านาค
 
1. นายวุฒิชัย  ทองบ่อ
2. นางสาวธัญญารัตน์  ลุผล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  บุญเข้ม
2. เด็กหญิงสุชาดา  แสนโคตร
 
1. นายธีระวัชร  ศรีมะเรือง
2. นายสมใจ  ทองดี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ตุดถีนนท์
 
1. นายเด่นศักดิ์  ตุดถีนนท์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กชายพงศภัค  ตุดถีนนท์
 
1. นายเด่นศักดิ์  ตุดถีนนท์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายพรสวรรค์  ศรีหมอก
 
1. นายอุดมศักดิ์   ศิริบุตร
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงพิธชานันท์  จันทร์เอียด
2. เด็กหญิงโชติกา  เครือเนตร
 
1. นางสาวนลินี  อดกลั้น
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจงอาง (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงกัณฑพร  พวงศรี
2. เด็กชายอนุรักษ์  ทองแท้
 
1. นางสาวอารียา  ชิดตะคุ
2. นายนิพนธ์  แถลงการณ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กชายกันตินันท์  มาแสวง
 
1. นางนงนุช  แก้วคำชาติ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงประติภา  ศรีมารัตน์
 
1. นางพิสมัย  จักรไชย
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   ประทัด
 
1. นางสมจิต   สุวัฒน์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้อย 1. เด็กชายธรรมรักษ์  ทวยทน
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีธานี
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  หัวดอน
 
1. นางสาวปุณยวีร์  ชมชื่น
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กหญิงปาลินี  พันเดช
2. เด็กหญิงภวิศย์พร  เพียรยิ่ง
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ต้นคำ
 
1. นางรฐา  แสนสวาสดิ์
2. นางสุภาภัทร์  หงศาลา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายชนานนท์  ยะมุด
2. เด็กหญิงพีรดา  ศรีพุฒ
3. เด็กหญิงอนิตยา  บุญมัย
 
1. นางสุปราณี  นามบุญลือ
2. นายภูวนัย  สังฆะพันธ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ขันทะสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยืนยง
3. เด็กหญิงตะวันรุ่ง  แสงกอง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กลางมะณี
2. นางนันท์นภัส  ผ่านทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง(ขยายโอกาส) 1. นางสาวชาลิสา   เคาวะลึก
2. นางสาวธนาภรณ์   ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์   สุดาเดช
 
1. นางณภาภัช   แสวงสาย
2. นางสาวดวงสมร   ศรีใสคำ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  พันธ์สายเชื้อ
2. เด็กหญิงอลีนา  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงอินทรารักษ์  แพงคำ
 
1. นายทรัพย์  บุญเกื้อ
2. นางสาวกชพร  ดุจเลิศ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   แสนสุข
2. เด็กหญิงศศิชา   แสงจันดา
3. เด็กชายสิทธิเดช   อารีรักษ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  นามวงค์
2. นายณัฐวุฒิ  นักฟ้อน
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ลีลาศ
2. เด็กหญิงทิพานัน  หอกคำ
3. เด็กหญิงภัทรธิตา   สะอื้นรัมย์
 
1. นางสาวกนกพร  โพธิจักร
2. นางสาวโสภิดา  หินทอง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย (ขยายโอกาส) 1. นางสาวมนัสนันท์   เวชกามา
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   หนูจิตร
3. เด็กหญิงศภัชญา   รุ่งเรือง
 
1. นางไพฑูรย์  อุทัยแพน
2. นายไตรภพ  อุทัยแพน
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายทรงสิทธิ์  คำพิมูล
2. เด็กหญิงนัยรัตน์  โสภาแสง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  นุกิจรัมย์
2. นางสาวจินตนา  พรหมประดิษฐ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์ ) (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงพิริญาณ์  บุญหาร
2. เด็กหญิงสุทธิตา  ชินศรี
 
1. นายวรวุฒิ   แขกวันวงค์
2. นางเกศราณี    งามสุข
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สุขสีทอง
2. เด็กชายภูธิวัฒน์  กำลังเดช
 
1. นางวารีย์  หลอดแก้ว
2. นางสิริพร  ธนูศรี
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 1. เด็กชายภูรีวงศ์  อ่อนสำอางค์
2. เด็กชายวัชรากร  เสนศรี
 
1. นางสาวชนชนก  ชาฎา
2. นางราตรี  สมเพาะ
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 1. เด็กชายสิรภัทร  จริยมา
2. เด็กชายอรังสิมันต์  ฝ่ายสงฆ์
 
1. นางวราพร  ใจทน
2. นางสาวอนงค์  เมฆบุตร
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายลัทธพล  ปานท่าไม้
2. เด็กชายสัญชัย  พงษ์ไพร
 
1. นายทองใบ  สมเพาะ
2. นายชลธี  บุญพัฒน์
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์ ) (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายธนวัฒน์  เขื่อนไชยศรี
2. เด็กชายลิขิต  เห็มทอง
 
1. นายศรายุทธ    จันทรุทิน
2. นางนรินรัตน์  ประจวบสุข
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงชลธิชา  เปล่งปลื้ม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สว่างแสง
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  สมอเนื้อ
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เขื่อนคำ
5. เด็กหญิงอัญรินทร์  หอมหวล
 
1. นางโสมศิริ  รสจันทร์
2. นางสาวเตือนใจ  ภูมิสะอาด
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกันยกาญจน์  พลไชย
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  เครินิล
3. เด็กหญิงบิวเกตุ  ไกรยรัตน์
4. เด็กหญิงภัณฆีรา  เคหะรมย์
5. เด็กหญิงศิริดาวัลย์  ขันธ์โมลี
 
1. นางโสมศิริ  รสจันทร์
2. นางระพีพรรณ  ไชยวัฒน์ฤทธิกุล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงพนิตสุภา   โพธิ์ภูงา
2. เด็กหญิงภาสินี   ศรีใส
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ไกรยรัตน์
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์   คำเบ้า
5. เด็กหญิงอิศราพร  อินอ่อน
 
1. นางเพียงพิศ  นิสีดา
2. นางอุไร  สันทา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้อย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีทองคำ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  เกสร
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชนะสิทธิ์
4. เด็กหญิงจิตรลดา  จำปาเทศ
5. เด็กชายเขมชาติ  จำปาเทศ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ผิวคำ
2. นางสาวกาญจนา  บุญหล้า
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้อย 1. เด็กชายธรรมรักษ์  ทวยทน
2. เด็กชายธีรเดช  วงศ์ศักดิ์ศรี
3. เด็กหญิงพีรดา  ลาดบัวขาว
4. เด็กหญิงอนันยชา  ประจันทร์นวล
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุธวัน
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีธานี
2. นางสาวกรรณิการ์  ผิวคำ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงทศพล  ประถมผล
2. เด็กหญิงพีรดา  ศรีพุฒ
3. เด็กชายภัทรพล  คุ้มบุญ
4. เด็กหญิงอนิตยา  บุญมัย
5. นางสาวเบญจมาศ  ทีฆะสุข
 
1. นางสุปราณี  นามบุญลือ
2. นายวิชัย  จันทร์แสง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  สุนทรา
2. เด็กหญิงธนาพร  โทแสง
3. เด็กชายนรินทร์  นิระวัน
4. เด็กชายวาชนะ  บุญยิ่ง
5. เด็กชายวีรภาพ  สมานมิตร
 
1. นายพงศ์ภัค  จารักษ์
2. นางสาวจิรนันท์  แวงวรรณ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จีนอนันต์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  จันละบุตร
3. เด็กชายนธี  ศรีบุตร
4. เด็กชายวันเฉลิม  ธรรมแท้
5. เด็กหญิงสุภัทรา  พะนุมรัมย์
 
1. นายชนินทร  จันละบุตร
2. นางสุจิตรา  สาสิงห์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูรัตน์
 
1. นายสิทธิพล  ศิริวัฒน์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 1. เด็กหญิงธิติชญา  มาตขาว
 
1. นางถนอมรัตน์  ทองหนุน
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญนูญ
 
1. นางชุติมาพร  หายเคราะห์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงภักดิพร  ประทุมวัน
2. เด็กชายวัชรพงศ์  บุญเติม
 
1. นางโสมศิริ  รสจันทร์
2. นายศุภชัย  ขาวพา
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กชายกลวัชร  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงปริยากร  ขวานทอง
 
1. นางสุภาภัทร์  หงศาลา
2. นางพัชรรินทร์  ดิษยโสธรศิลป์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงจันจิรา  พันธ์หอม
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  จาดผิว
 
1. นางสมลักษณ์  ภาพันธ์
2. นางขวัญใจ  ธิมาชัย
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคำ
2. เด็กหญิงจิตรภัทร์ตรา  พรประสิทธิ์
3. เด็กหญิงบุษกร  มีธรรม
4. เด็กหญิงบุษดี  ใจดี
5. เด็กหญิงปาริชาติ  มาลาพันธ์
6. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ระรื่นรมย์
7. เด็กหญิงยุวภา  ชื่นชม
8. เด็กหญิงวรรณธิดา  ศรีชนะ
9. เด็กหญิงศิริประภา  สังสะนา
10. เด็กหญิงอธิชา  โคตะมี
 
1. นายอธิป  โคมร้าย
2. นางสาวรัตนกุล  สุวรรณเพชร
3. นายพีระศักดิ์  กาศรี
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อ้อยแขม
2. นางสาวดวงฤทัย  สมบัติวงษ์
3. เด็กหญิงนภาพร  นาคกาสี
4. เด็กหญิงนิตยา  บุญปัด
5. เด็กหญิงนิยากรณ์  บุญโท
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  พลอาจ
7. นางสาวยุรี  อังคะวงษ์
8. นางสาววรนุช  หลักทอง
9. เด็กหญิงวิภาดา  แก้วตาวงษ์
10. เด็กหญิงศิวิมล  บุญวงศ์
 
1. นายยรรยง  ปกป้อง
2. นางบุญปลูก  เสงี่ยมศักดิ์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงกรนันท์  วงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   จันทลาสา
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  เสน่หา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   วรรณวงษ์
5. เด็กหญิงปาริดา  พินาธุวงศ์
6. เด็กหญิงพิสชา  ไชยมี
7. เด็กหญิงภาพิมล   พรมลี
8. เด็กหญิงศศิวรรณ   หางนาค
9. เด็กหญิงสิริขวัญ  ฝีปากดี
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุรอบ
 
1. นางสาวพยุดา  สุวรรณเพชร
2. นางวิไล   ยุตวัน
3. นางสาวศรัญญา  เชื้อบัณฑิตย์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  จิตรมั่น
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กำจัดภัย
3. เด็กหญิงจอมขวัญ  ยวงเก่า
4. เด็กหญิงชนกฉัตร  อิ่มบุญปิติ
5. เด็กหญิงทิพานัน  วงศ์สิทธิ์
6. เด็กหญิงพัดชากาญจน์  บุญก่ำ
7. เด็กหญิงพิชนก  จิตรมั่น
8. เด็กหญิงมัณฑนา  กกเปือย
9. เด็กหญิงวิรยาดา  บัวแก้ว
10. เด็กหญิงอรประภา  ศรีใส
 
1. นางทัศนีย์  เข็มทอง
2. นายจตุรภุช  เวียงสมุทร
3. นางสาวกัลยา  ผารัตน์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายจิระอังกูร  ประโพธิศรี
2. เด็กชายชนัทชา  บุญศักดิ์
3. เด็กชายฐิติพงษ์  อิ่มสำราญ
4. เด็กชายธีรภัทร  บุญฑล
5. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญอาจ
6. เด็กหญิงวัชรวรรณ  มาลัย
7. เด็กชายวีรภาพ  พรมลี
8. เด็กชายศุภากร  ดาวอร่าม
9. เด็กชายสมานมิตร  มาลัย
10. เด็กชายสุปวิณ์  ชั้นชิต
 
1. นายสุริยัน  มาลัย
2. นางพัฒนา  ศรีมณฑา
3. นางพิมพา  มาลัย
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กชายกฤติมา  สิงห์คำ
2. เด็กชายกิตติชัย  สิงห์คำ
3. เด็กหญิงกุลนันท์  พงษ์ไทย
4. เด็กชายทวีชัย  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์คำ
6. เด็กชายสิรภัทร  จันสุพรม
7. เด็กหญิงสุวิตา  ประสมทรัพย์
8. เด็กชายอดิเทพ  ภู่จุ้ย
9. เด็กชายอภิเดช  ภู่จุ้ย
10. เด็กชายไพรัตน์  อุ่นเอิบ
 
1. นายนราธิป  โพธิ์ศรี
2. นายสุนทร  นนทฤทธิ์
3. นายพีระพงศ์  บุญแน่น
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายจักรกฤษ  สุโพธิ์
2. เด็กชายณัฐพร  คันทีทอง
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ไชยว่อง
4. เด็กชายธีรโชติ  ทิพย์ธรรมมา
5. เด็กชายนนทกร  ปะรัมย์
6. เด็กชายภานุวัฒน์  หลักหนองบุ
7. เด็กชายภูวนาท  นางาม
8. นายวีระพล  จริยมา
9. นายสยมภู  สระบัว
10. เด็กชายแก้วกาญจน์  พงษ์เกษม
 
1. นายนราธิป  โพธิ์ศรี
2. นางภรณ์นิภา  แก้วเคลือบ
3. นางสาวนิลวรรณ  ลาวเมือง
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายธนบัตร  แถวบุญตา
2. เด็กหญิงภัทรากร  เสาแก้ว
 
1. นางชะบาไพร  บุญสุข
2. นางสาวอรอินทร์  โคตรมนตรี
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงสิริพร  สุดแสง
2. เด็กชายอชิตะ  สิงห์ครุธ
 
1. นางยุทธนา  หินเมืองเก่า
2. นางพันธุ์ทอง  พินิจผล
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. เด็กชายธนิน  ผาสุจิตร
 
1. นายวิทยา  รักศิลป์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1. เด็กชายพงศกรณ์  จิตสุรมนตรี
 
1. นายเริงชัย  ตั้งมั่น
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง (ขยายโอกาส) 1. นายภูมินทร์   ผาสุจิตร
 
1. นายวิทยา  รักศิลป์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. เด็กชายกิตติกร  นางาม
 
1. นางสาวมุกดาวรรณ   ไชยวิเศษ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นิยม
 
1. นางชุติมาพร  หายเคราะห์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง (ขยายโอกาส) 1. นายอัษฎาวุธ    โศรกศรี
 
1. นายวิทยา  รักศิลป์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 1. นางสาวเนตรนภา  เพชรจิตต์
 
1. นางชุติมาพร  หายเคราะห์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 1. นางสาวบุญเพชร  สมรักษ์
 
1. นายดุษฎีธร  บุญเริ่ม
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฏร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยเยศ
2. เด็กหญิงชญาพร  พงษ์น้ำ
 
1. นางเพชรมณี  ชำกรม
2. นางสาวกุสุมา  ยมศรีเคน
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฏร์พัฒนา) 1. เด็กชายนวพล  พิเคราะห์แน่
2. เด็กหญิงอรกมล  พิเคราะห์แน่
 
1. นางเพชรมณี  ชำกรม
2. นางสาวบัวรินทร์  บุญอ่อน
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงกมลเนตร   แก้วลี
2. เด็กหญิงฐิติมา  สุดซื่อ
 
1. นางสาวพิศมัย  ทองโสม
2. นางเพียงพิศ  นิสีดา
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจงอาง (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายคมสันต์  ทองแท้
 
1. นายเริงชัย  ตั้งมั่น
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฏร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงกุลยา  แยบยนต์
2. เด็กหญิงพัชริดา  วิเชียรเชิด
3. เด็กชายศราวุฒิ  วงศ์ภักดี
 
1. นางสาวพรสุดา  โสมณวัฒน์
2. นางนุชนารถ  เจริญชัย
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายณัฐนันท์  เข็มวงศ์
2. เด็กหญิงมณีรัตนา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พึ่งกิจ
 
1. นายประพันธ์  เพลินสมบัติ
2. นางนราพร  พงศ์สุวรรณ
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายชัยวุฒิ  สมสืบ
2. เด็กชายปรีชา  พึ่งกิจ
3. นายสราวุฒิ  สุวรรณรัตนศรี
 
1. นายประพันธ์  เพลินสมบัติ
2. นายสุพจน์  สมเพ็ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  วิรุณพันธ์
 
1. นายกฤษณะ  กัลปดี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงเฟิร์สชมพู  ลานุสัตย์
 
1. นายกฤษณะ  กัลปดี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีเนตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์  แถวนาชุม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายญาณกร  แสงชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์  แถวนาชุม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สุตะคาน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายวชิรศักดิ์  แสวงแก้ว
 
1. นายทองฤทธิ์  โคตรสมบัติ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ประเสริฐ
 
1. นางจินตนา  เรืองบุตร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 1. นางสาวนีรนุช  อาจอาษา
 
1. นายกฤษณะ  กัลปดี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไชยคำ
2. เด็กชายธนากร  อุยไธสง
3. เด็กชายธีรภัทร  มิตรเจริญ
4. เด็กชายสิทธิชัย  เสียงอ่อน
5. เด็กชายอาทิตย์  วงษ์ใหญ่
 
1. นางสาวชุติมา  บุตรจินดา
2. นายชลธี  บุญพัฒน์
3. นางสาวอรุโณทัย  บุญคำ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 1. เด็กชายทัศพงศ์  เผ่าเพ็ง
 
1. นายสิทธิพล  ศิริวัฒน์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายอัครพล  เจริญกาย
 
1. นายพัฒนา  แสงสุวรรณ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงแพรฟ้า  โคหนองบัว
 
1. นางนลินี  พลเยี่ยม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงฐาปนี  เตชินวศิษฐ์
 
1. นางสาวอัมพวรรณ  คำสี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กชายจิรายุ  รัตนพิเศษ
 
1. นายเชิด  แสงกล้า
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 1. นายวันเฉลิม  มีทอง
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกานต์ชนกศ์  เดชพละ
 
1. นายนพดล  พลเยี่ยม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงปิณิดา  สิงยะเมือง
 
1. นางสาวอัมพวรรณ  คำสี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์โคตร์
 
1. นางประภัสสร  จันทร์โคตร์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายจักรพงษ์  ไชยสงคราม
 
1. นายวิศัลย์  หินเมืองเก่า
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  โยธารส
 
1. นายเชิด  แสงกล้า
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีแสงจันทร์
 
1. นางยุทธนา  หินเมืองเก่า
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายงาม 1. เด็กชายธนโชติ  หัวดอน
 
1. นางศิรินาถ  สุขแสน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายพรเทพ  เกิดหลำ
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 1. เด็กหญิงวิริยา  ธงชัย
 
1. นายเกรียงศักดิ์  พิญญศักดิ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงศศินา  จันดากูล
 
1. นางขวัญแข  งามล้วน
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก่นสิงห์
2. เด็กชายธวัชชัย  ภาผล
3. เด็กชายธันวา  คณะสุข
4. เด็กชายนราธิป  บรรลือหาญ
5. เด็กชายพงศกร  ใจโสภาพ
6. เด็กหญิงพิมาลา  เวชกามา
7. เด็กหญิงยุวดี  ดอกสันเทียะ
8. เด็กชายวายุ  วงค์คำจันทร์
9. เด็กหญิงสุนิสา  ชูรัตน์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตามวัน
 
1. นางสาววิจิตรา  แก่นพุฒ
2. นางสาวสุกัญญา  ขวัญสิรภัทร
3. นางสาวสุภาภรณ์  สร้อยหล้า
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) 1. นางสาวจารุภัทร  ดวงศรี
2. นางสาวชยากร  อ้อยแขม
3. เด็กชายชลพรรษ  สายตา
4. เด็กชายชัยวัฒน์  จันดี
5. นางสาวปิยะดา  ภูมิสะอาด
6. เด็กหญิงวิชญาพอน  นามแก้ว
7. เด็กชายศักดิ์ดาทอง  หาญชัย
8. เด็กชายอานนท์  บุปผเวส
9. นายเกียรติศักดิ์  สืบวงษ์
10. เด็กหญิงโสรยา  รัตน์สูงเนิน
 
1. นางสาวอรนุช  ทองสมบัติ
2. นางอนุกูล  สิทธิอาคาร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วรรณประเสริฐ
2. เด็กหญิงกุลฑีญา  กมลฤกษ์
3. เด็กหญิงจิระดา  ป้องกัน
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปิ่นทะวงศ์
5. เด็กหญิงดานา  ปาทาน
6. เด็กหญิงธันยพร  วงษ์สุวรรณ
7. เด็กหญิงพรพิรุณ  โสรถาวร
8. เด็กหญิงพอฤทัย  วาจาดี
9. เด็กหญิงอโณมา  แซ่อี้ง
 
1. นางรุ่งนภา  บุญถูก
2. นางวงจันทร์  มาสขาว
3. นางสาวปุณยวีร์  พูลศิริมัทนาพร
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) 1. นางสาวจินตนา  วงษ์อนันต์
2. เด็กหญิงฐิติพร  ช่างแกะ
3. เด็กหญิงฐิติมา  ศิริโสม
4. นางสาวพรทิพย์  เกาะน้ำใส
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ธงโบราณ
6. นางสาวพิมพ์ชนก  อินทร์สังข์
7. เด็กหญิงวรัญญา  โสมะวงศ์
8. นางสาวศิริพร  ศิริโสม
 
1. นายไชยวัฒน์  ไพสาระ
2. นางสาวธัญญารัตน์  ทับทัน
3. นางสาวศุภมาส  ศิริโสม
4. นางพัชราภรณ์  เวชกามา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงจารวี  พรานเนื้อ
3. เด็กหญิงจิราพัชร  บุญทศ
4. เด็กหญิงทิวาวัลย์  เผ่าเพ็ง
5. เด็กหญิงนฤมล  ศิริยัน
6. เด็กหญิงปณิตา  ลูกเงาะ
7. เด็กหญิงปพิชญา  เวฬุวนารักษ์
8. เด็กหญิงปิยะดาธ์  อุปชัย
9. เด็กหญิงรัตนาววลี  บุญทัน
10. เด็กชายศตวรรษ  ชอบศิลป์
 
1. นางประนอม  ศรีคำเวียง
2. นายบัณฑิต  พงษ์จงมิตร
3. นายธีรวิทย์  อุปชัย
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงกฤติมา  เศษสุวรรณ์
2. เด็กชายธีรเชษฐ์  ไตรสุทธิ์
3. เด็กชายนิธิวัฒน์  ทองไพร
4. เด็กชายพงศ์พล  นิลไชย
5. เด็กชายภูวนาถ  พิลาวุฒิ
 
1. นายสุพจน์  สุระเพิ่ม
2. นางภรัณยู  จันทร์หอม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายวิชัย  เดไมโอ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ถิ่นทัพไทย
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายสหรัฐ  รูปสวย
 
1. นางสาวมะลิลา  แสงภักดี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงศิริประภัส  ซอกรัมย์
 
1. นางสาวมะลิดา  ภูนาแสง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงรสธร  ศักดิ์ศิริโสภณ
 
1. นางสาวสุภิญญา  โพธาราม
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงจิราพร   จันทิมาลย์
 
1. นางจิราพร  สุดสนอง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงกนกอร  พิมพ์ผง
 
1. นางสาวกมลทิพย์  สายเชื้อ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  ขันอาษา
 
1. นางสาวขนิษฐา  วรพันธ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) 1. นางสาวกนกวรรณ  แม้นพยัคฆ์
2. นางสาวจณิสตา  แสงใสแก้ว
3. นางสาวจิรวรรณ  ท่าคำมูล
4. เด็กชายธีระพงษ์  พรมบุตร
5. นางสาวปาลิดา  สัตนันท์
 
1. นางพรนิภา  ภิรมย์กิจ
2. นายจักรพงษ์  ทานะเวช
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรศยา  โพธิคลัง
2. เด็กหญิงศิรินันท์  แสนุวงศ์
 
1. นางสาวพนิดา  กรดแก้ว
2. นางสาวยุพดี  สีสังขาล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายสุกฤษ  สงวนรัตน์
2. เด็กชายเจริญรัตน์  เจริญชัย
 
1. นางฐิตินันท์  ทันพรม
2. นางสาวรุ่งระวี  พลพวก
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา (ขยายโอกาส) 1. นายสหรัถ  ดารุนิกร
2. เด็กหญิงอฑิติยา  เอี่ยมศรี
 
1. นางขวัญใจ  ธิมาชัย
2. นายพิชิตชัย  ศรีใสคำ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 1. เด็กชายคติศักดิ์  หินกล้า
2. เด็กชายชญานิน  คณานิตย์
3. เด็กชายศักดินา  จันทะภา
4. เด็กชายอนุชิต  ยอดสง่า
5. เด็กหญิงอลิษา  คำนึง
6. เด็กหญิงไอย์วรินทร์  ณุวงษ์ศรี
 
1. นายธนกฤต  ลุนพิลา
2. นางมยุรา  พิณราช
3. นางสาววิจิตรา  แสงโพธิ์ดา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลมัย
2. เด็กชายทัตพงษ์  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงสกุลทิพย์  เสาวัด
4. เด็กชายสหรัฐ  เกาะกิ่ง
5. เด็กชายอาทิตย์  โทแสง
6. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  พลยางนอก
 
1. นายอดุลย์  จันทพาล
2. นายเฉลิมพล  ปราบหนองบัว
3. นางอังคนารัตน์  สู้ณรงค์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายกมลเทพ  เข็มเพชร
2. เด็กหญิงชฎานาฏ  จันทร์ทรง
3. เด็กชายชัชพงศ์  หมื่นแสน
4. เด็กชายนพวิชญ์  สังคะลุน
5. เด็กหญิงนันทวรรณ  ประชุมชัย
6. เด็กหญิงปริณดาพร  วรรณอ่อน
7. เด็กหญิงรัฐติยา  ประทุมวัน
8. เด็กชายสรวิชญ์  นนท์สามารถ
9. เด็กชายสิรินทร์ชญา  ไชยงาม
10. เด็กหญิงสิริสุข  สังข์ทอง
 
1. นายสุรเดช  นามแก้ว
2. นายเกรียงศักดิ์  บุญทศ
3. นายเกษมศักดิ์  ปราบณรงค์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงดรุณี   จันทา
2. เด็กหญิงธันยพร  คุตะนนท์
3. เด็กหญิงนภาพร   บุญคาร
4. เด็กหญิงนุจรี   อัคบุตร
5. เด็กหญิงปิยมาศ   ศรีวิไลย์
6. เด็กหญิงศกุลตลา    ทาบุญเมือง
7. เด็กหญิงอพิญญา    ทาบุญเมือง
 
1. นายกิตติศักดิ์   การัตน์
2. นางสุภาพร  ทานนท์
3. นายธนบดี   มูลเกษ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เข็มเอี่ยม
2. เด็กชายณัฐพนธ์  พันธ์เพ็ง
3. เด็กหญิงนริสา  สุวรรณะ
 
1. นางธิติยา  เสมอภาค
2. นางวัลภา  ชารีนิวัตร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 1. นางสาวกานต์ทิตา  เวียงคำ
2. นางสาวปนัดดา  ภูผายาง
3. นางสาวอาทิตยา  คำตา
 
1. นางดวงสุดา  ศรีรักษ์
2. นางพันธุ์ทอง  พินิจผล
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงวิภาวี  แก้วตาวงศ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  สำเนียงดี
 
1. นางพัทธ์ธีรา  พลอาษา
2. นางนภัสวรรณ  โรจนะ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายนิรัตศัย  ทองงาม
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  ศรีจันทร์สุข
3. เด็กหญิงเกตุมณี  โคตโยธา
 
1. นางลัดดา  จำปาแดง
2. นางวงเพ็ญ  ต้นพุฒ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โหม่งมาตร์
2. เด็กชายชัชพงศ์  กิ่งมาลา
 
1. นางสาวอภิญญา  พันธ์งาม
2. นางวรรณใส  สิทธิศาสตร์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายฉลองราชย์  รัตนวงษ์
2. เด็กหญิงวรนุช  พันธ์ธง
 
1. นายปรีชาเวทย์  เสตเตมิ
2. นางสาววาภิกา  สมพอง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายวิศรุต   บุญกลาง
2. เด็กชายสิทธิกร   ตาซื่อ
 
1. นายสุทธิวัฒน์  เชษฐา
2. นางจิราภรณ์  พงษ์พิษณุ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงพิชญา  เสียงอ่อน
2. เด็กหญิงอุบลพรรณ  ศิริบุตร
 
1. นางสาวสุนันทา  พุฒพันธ์
2. นางวรัชญา  แจ่มศรี
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายถาวร  แสงสว่าง
2. เด็กชายศักดิ์ธนา   แก่นคำ
 
1. นายสุทธิวัฒน์  เชษฐา
2. นางสาวนิตยาพร  บุญทศ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงปรัชญา  ปาเวียง
2. เด็กชายปัณณทัตปกร  เสตเตมิ
 
1. นายปรีชาเวทย์  เสตเตมิ
2. นางสาววาภิกา  สมพอง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) 1. นายภักดี  จินดาวนิชย์
2. นายอดิศร  จันหอม
 
1. นายเฉลิมพล  โพธิ์ศรี
2. นายวัฒนา  หอคำ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายธรรมภล  ละออวิไล
2. เด็กชายอัสนี  อิสคง
 
1. นายบรรจง  อุทก
2. นายพงษ์พัฒน์  ธรรมรักษ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงสุนิฌา  ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายเดชาวัฒน์  ศรีเสมอ
 
1. นายวทันย์  ประจวบสุข
2. นางกุลศิรภรณ์  จิบจันทร์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายรักษ์พิสุทธิ์  สร้อยเพชร
2. เด็กชายอนันตชัย  สีลาเกิ่ง
 
1. นายบรรลุ  วงษ์โสภา
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายกมลเทพ   นักร้อง
2. เด็กชายขวัญชัย  ทวีสด
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
2. นางปราณี  รัตนบงกชเวช
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงพรนิยา  กาละปัทษ์
2. เด็กหญิงพรรณภา  ประเสริฐ์
3. นางสาวสุวิดา  วันใสย
 
1. นายไสว  เกษกัน
2. นางละมัย  เกษกัน
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแบง 1. เด็กชายจรินทร์  ปูเงิน
2. เด็กชายปวริศร์  สุทธวงศ์
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แทนคำ
 
1. นายไพโรจน์  พิมูลชาติ
2. นายวราพงษ์  วงศ์ดอกพวง
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์ ) (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายก้องภพ    ผิวคำสิงห์
2. เด็กชายณัฐพงศ์   นันทชาด
3. เด็กชายพงษ์ศธร   นวลนาค
 
1. นายศรายุทธ   จันทรุทิน
2. นายวีรวุทธ  ธรรมบุตร
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป้า 1. เด็กชายคณาพร  ขันทองคำ
2. เด็กชายธนากร  ทองคำพิมพ์
3. เด็กชายเอกภพ  บุญปก
 
1. นายมนูญกิต  ขอสุข
2. นายสฤษดิ์  บุญปก
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฏร์สามัคคี) 1. เด็กชายจตุพร  ลานนท์
2. เด็กชายธนดล  โคตรสุโพธิ์
3. เด็กชายพงศ์ภัค  เกษหอม
 
1. นายวัลลภ  ทิมา
2. นางสาวลำดวน  หอมอ่อน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำฮี (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ศรีเนตร
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์   โคตรสมบัติ
3. เด็กชายอภิศักดิ์   ชลเดช
 
1. นายสมดุลย์  มูลสาร
2. นายณรงค์   องอาจ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป้า 1. เด็กหญิงธิติมา  สมหวัง
2. เด็กหญิงบุญญานุช  เถรักษา
3. เด็กชายอัครพล  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสุทัศ  มีสิทธิ์
2. นางสาวนรินทร์  หูตาชัย
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงกรรณิตรา  มิระสิงคห์
2. เด็กหญิงสุวิญชา  สาสิงห์
3. เด็กชายอภิชาต  วิชัยรัมย์
 
1. นายประเสริฐ  องอาจ
2. นางโสรยา  ยางงาม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    วงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุ่งนาม
3. เด็กหญิงธัญชนก  ทิพรส
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  กาญจนพันธ์
5. เด็กหญิงศศินันท์  เผ่าเพ็ง
6. เด็กหญิงเมติกา   แดงศรี
 
1. นางกัญจนีย์  สีทา
2. นางสาวอินท์อร  คำสี
3. นางสมจิต   สุวัฒน์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงจันทมณี  แก้วใส
2. เด็กชายธนพร  เวียงสงค์
3. เด็กชายสรายุทธ  ขาวสะอาด
4. เด็กหญิงสิรินทร  โรมพันธ์
5. เด็กหญิงสุพินญา  หัวดอน
6. เด็กหญิงสุริโย  ลุขำ
 
1. นางเจียมจิตต์  แก้วพลงาม
2. นายจรูญ  แก้วพลงาม
3. นางภิวาพร  ศิิริบูรณ์
 
162 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  รักษาบุญ
2. เด็กหญิงขวัญทิพย์  เวชกามา
3. เด็กหญิงณัฐวดี  เรืองสันติกุล
 
1. นางสิริประภา  วิริยะพันธ์
2. นางสาวกมลชนก  บุญทัย
 
163 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 1. นางสาวปัญญดา  เถาแก้ว
2. นางสาวสาวิตรี  วงศ์งาม
3. นางสาวสุพรรษา  กตะสิลา
 
1. นางมุฑิตา  บุญเริ่ม
2. นางรัชนีย์  บุญช่วย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กชายกวิน  สีหะดม
2. เด็กชายสิรภัทร  บุญธรรม
3. เด็กหญิงสุภาวดี  โกรินทร์
 
1. นางณัฐวิภา  สาริพันธ์
2. นายยรรยง  สาริพันธ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงจริยา   บุญอาจ
2. เด็กหญิงปฎิญญา   ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงพลอยชมพู   บุญสนัด
 
1. นางณัฐวิภา    สาริพันธ์
2. นายยรรยง  สาริพันธ์
 
166 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฏร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงธีรีศรา  ชมเส็ง
2. เด็กหญิงสกลสุภาพัชร  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงสิริภัทร  ศรีพลาย
 
1. นางพูล  ทิมา
2. นางสาวสุภาวดี  อ่อนผิว
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงจิดาภา  วาจาดี
2. เด็กหญิงศิรินทรา   บุญเผย
3. เด็กหญิงอรพรรณ   สุขสบาย
 
1. นางอุไร  ประสมศรี
2. นางสาวจุติพร   ทุมไมย
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 1. นางสาวรุ่งนภา  ทองแสง
2. เด็กหญิงศศิธร  คำตา
3. เด็กหญิงอุมาพร  ภูดอนม่วง
 
1. นางกชมน  สุโพธิ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  วงศ์จันทร์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 1. เด็กหญิงชวิษา  ถิ่นสำอาง
2. เด็กชายพีรภัทร์  ขันธรรม
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  ยุภาพันธ์
 
1. นางบุญเสริม  ลาสอน
2. นางสาวชนชนก  ชาฎา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำฮี 1. เด็กชายพยัคฆ์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  องอาจ
3. เด็กหญิงสุทธญาณ์  สุทธิอาคาร
 
1. นางสาวสายสมร  พรมลี
2. นางสาวขวัญนภา  บุญทศ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำฮี (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงทิชาวรรณ   ศรีคร่ำ
2. เด็กชายธนนภัช  โพธิ์ษา
3. เด็กหญิงสุรางค์พิมล   ศรีเกษม
 
1. นายอนน   สารโท
2. นางเพชรา   สารโท
 
172 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายคณาธิป  คุณพาที
2. เด็กหญิงธัญชนก  ขันเงิน
3. เด็กชายสิทธิวิชย์  กัญญาคำ
 
1. นางเพียงพิศ  ผ่องศรี
2. นางสุธีรา  ไชยปัญญา
 
173 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงสุพิชชา  แสนสิ่ง
2. เด็กหญิงสโรชา  อาษากิจ
3. เด็กหญิงไอรดา  กกแก้ว
 
1. นางจินตนา  เรืองบุตร
2. นางชูศรี  บุญประสพ
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์ ) (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายธนพล  เหว่าโต
 
1. นางสาวสมศรี  พุฒพันธ์
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี 1. เด็กชายศักดา  ศาลาสุข
 
1. นางวรรณวิมล  พวงพันธ์
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  แสงอ่อน
 
1. นางสาวนภาพร  ศรีโชค
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 1. เด็กชายปัญญา  สุภสรณ์
 
1. นางจรัส  ขอสุข
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายชนะชัย  พรสุรินทร์
 
1. นางสาวนพมาศ  เมืองมุงคุณ
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกฤติยา  เศษโถ
 
1. นางหนูประไพ  โตไทยะ
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กหญิงสุพิชยา  ทับละคร
 
1. นางสุวรัตน์  ศรีโชค
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงณิชา   ชิณโท
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุสบงค์
3. เด็กหญิงอทิตยา  ใจทน
 
1. นางสาวนันทกาญจน์  สว่างวงษ์
2. นางนภาพิศ  สามาอาพัฒน์
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายกฤษฎา  ถาจันทร์
2. เด็กชายอรุนันท์  ไชยว่อง
3. เด็กชายอานนท์  ศรมะณี
 
1. นางสาวนพมาศ  เมืองมุงคุณ
2. นางวันเพ็ญ  ศรีโสพันธ์
 
183 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กหญิงปัทชญาพร  ตระการจันทร์
2. เด็กชายภัชณวัฒน์  สมสืบ
 
1. นางสุวรัตน์  ศรีโชค
2. นางสาวชัญญาภัค  สุริเย
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสิงห์ 1. เด็กชายปรัชญา  ชูรัตน์
 
1. นางจิตติมา  คุณพาที
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายอนันต์  โกพลรัตน์
 
1. นางยุพารัตน์  ดลศรี
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายยุทธนา  ผิวแดง
 
1. นางสาวฌารินทร์นา  นำภา
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายชานนท์  ไชยช่วย
 
1. นางลักษ  ไชยช่วย
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กหญิงสุชาวดี  วระจันทร์
 
1. นางสุวพร  เห็มทอง
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 1. นางสาวจันทกานต์  สาระวัน
 
1. นายวิชัย  จันทร์แสง
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. เด็กชายพีระวัฒน์  วงษ์จันทร์
 
1. นางคะณิตา  เวียงกมล
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายณินตกาล  ศิริเมฆ
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฏร์พัฒนา) 1. เด็กชายชนวัชย์  ไชยเยศ
 
1. นายน่ารัก  คำนึง
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงสุภิญญา  ปวงสุข
 
1. นางวิลาวัลย์  เกษมสุข
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายศุภกร  เกตุบุญเรือง
 
1. นางสาวนรินทร์รัตน์  สายสวาท
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  สวามิไชย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สิงห์ศรี
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงขณิฐา  รัตนวรรณ
 
1. นางอัมรินทร์  ก้านเพชร
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงวิชุดา  คำค้อ
 
1. นางวราพร  พันธ์แน่น
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงชลธิดา  เลาะบุญ
2. เด็กชายดิสรณ์  คำธะนี
3. เด็กหญิงพรนภา  อัมพุนันท์
 
1. นางนภัสชญา  บัพพระครุช
2. นางสาวอุษากาญจน  พานิชการ
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 1. เด็กชายจิระศักดิ์  พิระภาค
2. เด็กชายวิทยา  พิระภาค
3. เด็กชายศดานันท์  โคสิงห์
 
1. นายอัคเรศ  เหมือนชาติ
2. นายประทวน  ผาดโผน
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  นามวงษ์สา
2. เด็กชายสุธิพงศ์  ไชยนา
3. เด็กชายหนึ่งตะวัน  สายคำวงษ์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญเฉลียว
2. นางสุมาลี  บุญเฉลียว
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ภักดีบุรษ
3. เด็กชายเสกสรร  พิระภาค
 
1. นางณัฐชนฉัตร  สิงห์ประกอบดี
2. นางลำดวน  วงษ์สมุทร
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 1. เด็กชายสหรัฐ  สินไชย
2. เด็กหญิงอัมพิกา  จันทรุนัย
 
1. นางวิภา  โคตรสมบัติ
2. นายสราวุธ  สุริยโรจน์
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  มะโนมัย
2. เด็กชายพิเชษฐ์  เกษกุล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นุชนาง
2. นางสาวจุฑาธร  จูมวงษ์
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายพีระชัย  ค่ำคูณ
2. เด็กชายเมฆา  ภูสมยา
 
1. นางสาววรรณนิสา  โทณะสุต
2. นางสาวพรทิวา   ศศิธร
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กชายณัฐพล  อารนะจินดา
2. เด็กหญิงสุนิสา  สาระบัว
3. เด็กชายอนุวัฒน์  หงษ์ลอย
 
1. นางสาวณัฐกัญญา  ชวีวัฒน์
2. นางสาวศิริลักษณ์  แผ่นศิลา
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กชายจักรพรรณ  อรรคบุตร
2. เด็กชายธีรพล  แสงสกล
3. เด็กชายสุชาพงษ์  โพธิ์ทอง
 
1. นายกิตติศักดิ์  ไชยสัตย์
2. นางเกศรา  อุทยานวิชา
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กหญิงปราณี  สาธิสัตย์
 
1. นางสมถวิล  บุญโถน
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายธีระชาติ  บุญมา
 
1. นางสุภาพ  สายสุด
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายบุณยกร  ไชยรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์  แถวนาชุม
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายไชยวัฒน์  คำภาพันธ์
 
1. นางสุภาพ  สายสุด
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 1. เด็กชายกวินภพ  เอกบุญ
 
1. นางสุวภา  สมยา
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายวรวุฒิ  สุนทรา
 
1. นางสุภาพ  สายสุด
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงนัทชา   เวชสาร
 
1. นายสุนันท์  กุบแก้ว
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงกัญสุดา   แสวงเจริญ
2. เด็กหญิงกัลยา   อ่อนละมุล
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  อมศิริ
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญล้น
5. เด็กชายจักริน   บุญทศ
6. เด็กชายจิรพันธุ์   สายรัตน์
7. เด็กชายจิรายุธ   ศิริโสม
8. เด็กหญิงทยิดา   ขันเงิน
9. เด็กชายธนพนธ์  พลไชย
10. เด็กหญิงนัทชา  เวชสาร
11. เด็กหญิงนิสา  ศรีสุวรรณ์
12. เด็กชายปณชัย   ขันเงิน
13. เด็กหญิงปวริศา   ลีเฮือง
14. เด็กชายปีรติ   บุญปก
15. เด็กหญิงพันธุมวดี   สันทราย
16. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ขุมคำ
17. เด็กชายพีรพัฒน์  ขันเงิน
18. เด็กชายภัทรพงศ์   สุรพล
19. เด็กชายภานุวัฒน์   วรคำ
20. เด็กชายลัทธพล   ไชยศรี
21. เด็กชายวรัญชิด   พุทธแสน
22. เด็กชายศิริชัย   ชูรัตน์
23. เด็กชายสิทธินันท์   ปัญญา
24. เด็กหญิงสุกัญญา  สายศรีแก้ว
25. เด็กชายสุทธิมล  ชอบศิลป์
26. เด็กหญิงสุภาวิณี   สมจิตร
27. เด็กหญิงอาทิตยา   ไชยศรี
28. เด็กหญิงเกษร  อมศิริ
29. เด็กหญิงเมทิกา   พลไชย
30. เด็กชายไชยวัฒน์   พลไชย
 
1. นายสุนันท์  กุบแก้ว
2. นางสาวสุริยงค์   แสนวงษ์
3. นางสาวภัสสรา   เหรียญทอง
4. นางสาวสุกัญญา   สมบูรณ์
5. นายวิโรจน์   จำปาชุม
6. นางสิริจันทรา  เวชกามา
7. นายสีนวล   กงเงิน