สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลยโสธร 22 15 7 44
2 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 6 1 5 12
3 บ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 6 0 1 7
4 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 5 7 9 21
5 บ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 5 3 0 8
6 บ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 5 1 0 6
7 บ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์ ) (ขยายโอกาส) 4 3 3 10
8 บ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 4 3 2 9
9 บ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 4 3 0 7
10 ยโสธรวิทยาคาร 4 1 1 6
11 บ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 4 1 1 6
12 บ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 4 1 1 6
13 บ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฏร์พัฒนา) 4 0 0 4
14 บ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) 3 5 4 12
15 บ้านฟ้าห่วน (ขยายโอกาส) 3 5 1 9
16 บ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) 3 2 0 5
17 บ้านหนองเป้า 3 1 3 7
18 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 3 1 2 6
19 ชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 3 1 1 5
20 บ้านยางน้อย 3 1 1 5
21 บ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 3 1 1 5
22 บ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) 3 0 1 4
23 บ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 3 0 1 4
24 บ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 2 5 3 10
25 บ้านแข่โพนเมือง (ขยายโอกาส) 2 4 1 7
26 บ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) 2 4 1 7
27 ชุมชนกู่จาน 2 3 1 6
28 มหาชนะชัย 2 2 3 7
29 บ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 2 2 2 6
30 อนุบาลค้อวัง 2 2 0 4
31 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฏร์สามัคคี) 2 2 0 4
32 ชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 2 2 0 4
33 บ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) 2 2 0 4
34 บ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) 2 2 0 4
35 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 2 1 3 6
36 บ้านสามเพียแสนจำปา (ขยายโอกาส) 2 1 1 4
37 บ้านดงจงอาง (ขยายโอกาส) 2 1 1 4
38 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 2 1 0 3
39 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 2 1 0 3
40 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 2 0 2 4
41 แคนน้อยหนองเลิง 2 0 2 4
42 บ้านกุดระหวี่ 2 0 2 4
43 บ้านผือฮี 2 0 1 3
44 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย (ขยายโอกาส) 2 0 1 3
45 แดงประชาสรรค์ 2 0 1 3
46 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 2 0 0 2
47 บ้านเหมือดขาว 2 0 0 2
48 บ้านคำฮี (ขยายโอกาส) 2 0 0 2
49 บ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) 2 0 0 2
50 คำเขื่อนแก้ว 1 3 1 5
51 ชุมชนบ้านหัวเมือง(ขยายโอกาส) 1 2 3 6
52 บ้านกุดพันเขียว 1 2 2 5
53 บ้านศิริพัฒนา (ขยายโอกาส) 1 2 2 5
54 บ้านฟ้าห่วน 1 2 1 4
55 บ้านดงจงอาง 1 2 1 4
56 ไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ขยายโอกาส) 1 2 0 3
57 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 1 2 0 3
58 บ้านโนนยาง 1 2 0 3
59 บ้านเหมือดป่าตอง 1 2 0 3
60 บ้านแหล่งแป้น 1 2 0 3
61 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) 1 2 0 3
62 บ้านสงยาง 1 1 4 6
63 บ้านทรายงาม 1 1 2 4
64 บ้านแข่โพนเมือง 1 1 1 3
65 ชุมชนบ้านสำโรง 1 1 1 3
66 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) (ขยายโอกาส) 1 1 1 3
67 ชุมชนบ้านหัวเมือง 1 1 0 2
68 บ้านศิริพัฒนา 1 1 0 2
69 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 1 1 0 2
70 บ้านดวนบากน้อย 1 1 0 2
71 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง(ขยายโอกาส) 1 1 0 2
72 บ้านดงยาง (ขยายโอกาส) 1 1 0 2
73 บ้านท่าสมอ 1 1 0 2
74 บ้านหัวขัว 1 1 0 2
75 บ้านนาดีนาอุดม 1 0 2 3
76 บ้านน้ำคำน้อย (ขยายโอกาส) 1 0 1 2
77 บ้านเลียบ 1 0 1 2
78 ชุมชนบ้านหนองคู 1 0 1 2
79 บ้านหนองเรือ 1 0 1 2
80 บ้านคำน้ำสร้าง (ขยายโอกาส) 1 0 1 2
81 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 0 1 2
82 บ้านหนองตุ 1 0 1 2
83 บ้านสิงห์ 1 0 1 2
84 ประชาสงเคราะห์ 1 0 1 2
85 บ้านหนองยาง 1 0 0 1
86 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม 1 0 0 1
87 บ้านโพนแบง 1 0 0 1
88 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 1 0 0 1
89 ชุมชนดงแคนใหญ่ 1 0 0 1
90 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1 0 0 1
91 ขาทรายมะเขือสามัคคี 1 0 0 1
92 บ้านจานทุ่ง 1 0 0 1
93 โซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) 1 0 0 1
94 บ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) 1 0 0 1
95 บ้านสว่างดอนดู่ 1 0 0 1
96 บ้านดงยาง 1 0 0 1
97 บ้านดงเจริญ 1 0 0 1
98 บ้านดอนขะยอม 1 0 0 1
99 บ้านคำฮี 1 0 0 1
100 บ้านดอนมะยาง กม.3 1 0 0 1
101 บ้านหนองหิน 1 0 0 1
102 บ้านนาหลู่เหล่าตอง(ขยายโอกาส) 1 0 0 1
103 ศรีธรรมวิทยา 1 0 0 1
104 บ้านคำน้ำสร้าง 1 0 0 1
105 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) (ขยายโอกาส) 0 4 0 4
106 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม (ขยายโอกาส) 0 3 2 5
107 อนุบาลทองขาว 0 3 0 3
108 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) 0 2 2 4
109 บ้านตาดทอง 0 2 1 3
110 บ้านเขื่องคำ 0 2 1 3
111 บ้านดงบัง 0 2 1 3
112 สันติธรรมวิทยาคม 0 2 1 3
113 บ้านผือฮีนาลานาจาน 0 2 0 2
114 บ้านปอแดงโคกสะอาด 0 2 0 2
115 บ้านเวินชัย 0 2 0 2
116 บ้านโพนทัน 0 2 0 2
117 บ้านสามเพียแสนจำปา 0 1 3 4
118 บ้านขั้นไดใหญ่ 0 1 2 3
119 บ้านหัวดอน 0 1 2 3
120 บ้านนาห่อม 0 1 2 3
121 บ้านนาสะไมย์ (ขยายโอกาส) 0 1 2 3
122 บ้านเหล่าฝ้าย 0 1 1 2
123 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฏร์สามัคคี) 0 1 1 2
124 ผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 0 1 1 2
125 บ้านหนองเป็ด 0 1 1 2
126 ขุมเงิน 0 1 1 2
127 บ้านเดิด 0 1 1 2
128 บ้านนาเวียงคำศิริ 0 1 0 1
129 บ้านสำราญ 0 1 0 1
130 บ้านหัวดง 0 1 0 1
131 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 0 1 0 1
132 บ้านราชมุนี 0 1 0 1
133 สหประชาสรรค์ 0 1 0 1
134 บ้านท่าเยี่ยม 0 1 0 1
135 บ้านบ่อบึงโพนจาน 0 1 0 1
136 บ้านแจนแลน 0 1 0 1
137 อนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ 0 1 0 1
138 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 0 1 0 1
139 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 0 1 0 1
140 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 0 1 0 1
141 บ้านสงเปือย 0 1 0 1
142 บ้านนาถ่ม 0 1 0 1
143 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง (ขยายโอกาส) 0 1 0 1
144 บ้านคำม่วง(ขยายโอกาส) 0 1 0 1
145 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) (ขยายโอกาส) 0 1 0 1
146 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 0 1 0 1
147 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0 0 3 3
148 เรียนบ้านหมากมาย 0 0 2 2
149 บ้านบุ่งหวาย 0 0 2 2
150 บ้านนาคำปักแฮด(ขยายโอกาส) 0 0 2 2
151 บ้านหนองบัว 0 0 2 2
152 บ้านดอนกลอย (ขยายโอกาส) 0 0 2 2
153 บ้านสร้างแป้น 0 0 1 1
154 บ้านบาก 0 0 1 1
155 บ้านทุ่งแต้ 0 0 1 1
156 บ้านกุดกุง 0 0 1 1
157 บ้านทุ่งมน 0 0 1 1
158 บ้านยางกลาง 0 0 1 1
159 บ้านทุ่งแต้ (ขยายโอกาส) 0 0 1 1
160 บ้านติ้ว(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) 0 0 1 1
161 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 0 0 1 1
162 บ้านนาสะไมย์ 0 0 1 1
163 บ้านโนนม่วง 0 0 1 1
164 ชุมชนดงแคนใหญ่(ขยายโอกาส) 0 0 1 1
165 บ้านหนองบกโนนสวาท 0 0 1 1
166 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 0 0 1 1
167 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 0 0 0 0
168 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 0 0 0 0
169 บ้านเหล่ามะเขียว 0 0 0 0
170 บ้านเหล่าหุ่ง 0 0 0 0
171 สาธิตอนุบาลพรเพชร 0 0 0 0
172 บ้านซำ 0 0 0 0
173 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 0 0 0 0
174 ชุมชนบ้านบึงแก 0 0 0 0
175 บ้านเชือก 0 0 0 0
176 บ้านปลาอีด 0 0 0 0
177 บ้านคูสองชั้น 0 0 0 0
178 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0
179 บ้านพลไว 0 0 0 0
180 บ้านชาดศาลา 0 0 0 0
181 บ้านหนองแสง 0 0 0 0
182 บ้านคุ้ม 0 0 0 0
183 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0
184 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 0 0 0 0
185 บ้านนาคำ 0 0 0 0
186 บ้านตับเต่า 0 0 0 0
187 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 0 0 0 0
188 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0
189 บ้านกุดเป่ง 0 0 0 0
190 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0
191 บ้านยางเครือ 0 0 0 0
192 ขาม 0 0 0 0
193 บ้านดงมะหรี่ 0 0 0 0
194 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 0 0 0 0
195 บ้านหนองเทา 0 0 0 0
196 บ้านนาดีดอนจาน 0 0 0 0
197 บ้านดอนกลองหนองไฮ 0 0 0 0
198 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 0 0 0 0
199 วัดบ้านเปาะ 0 0 0 0
200 บ้านคำแหลม 0 0 0 0
201 บ้านโนนทรายงาม 0 0 0 0
202 บ้านกลางนา 0 0 0 0
203 บ้านนาคำปักแฮด 0 0 0 0
204 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 0 0 0 0
205 บ้านโนนหนองแฝก 0 0 0 0
206 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 0 0 0
207 คุยตับเต่า 0 0 0 0
208 บ้านแดง 0 0 0 0
209 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0
210 บ้านหนองบั่ว 0 0 0 0
211 กุดกง 0 0 0 0
212 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 0 0 0 0
213 บ้านสะเดา 0 0 0 0
214 บ้านแหล่งหนู 0 0 0 0
215 โซงเหล่าโป่วิทยา 0 0 0 0
216 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0
217 บ้านกุดตากล้า 0 0 0 0
218 บ้านบากเรือดอนเรือ 0 0 0 0
219 บ้านผิผ่วน 0 0 0 0
220 บ้านสำโรง 0 0 0 0
221 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 0 0 0 0
222 บ้านคำม่วง 0 0 0 0
223 ชุมชนย่อวิทยา 0 0 0 0
224 บ้านน้ำโผ่ 0 0 0 0
225 มัธยมเอกวรรณ 0 0 0 0
226 บ้านสมสะอาดหนองแวง 0 0 0 0
227 บ้านหนองแฝก 0 0 0 0
228 บ้านบัวขาว 0 0 0 0
229 บ้านดอนกลอย 0 0 0 0
230 บ้านหนองขอนโพนสิม 0 0 0 0
231 ใหม่ชุมพร 0 0 0 0
232 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 0 0 0 0
รวม 214 187 152 553

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]