สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 21 14 6 41 48 14 6 3 68
2 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 6 1 5 12 15 9 0 2 24
3 บ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 6 0 1 7 10 3 2 1 15
4 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 5 7 8 20 24 13 0 0 37
5 บ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 5 3 0 8 10 1 0 0 11
6 บ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 5 1 0 6 8 3 0 0 11
7 บ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 4 3 0 7 7 1 1 1 9
8 ยโสธรวิทยาคาร 4 1 1 6 14 6 1 3 21
9 บ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 4 1 1 6 7 2 1 1 10
10 บ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) 3 4 4 11 10 1 1 0 12
11 บ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 3 3 2 8 11 1 0 1 12
12 บ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์ ) (ขยายโอกาส) 3 2 3 8 8 1 0 0 9
13 บ้านหนองเป้า 3 1 3 7 8 3 1 0 12
14 บ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 3 1 1 5 7 2 4 1 13
15 ชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 3 1 1 5 6 2 0 0 8
16 บ้านยางน้อย 3 0 1 4 5 1 1 4 7
17 บ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) 3 0 1 4 4 4 0 0 8
18 บ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฏร์พัฒนา) 3 0 0 3 5 0 0 1 5
19 บ้านแข่โพนเมือง (ขยายโอกาส) 2 4 1 7 11 0 3 0 14
20 บ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) 2 4 1 7 7 1 1 1 9
21 ชุมชนกู่จาน 2 3 1 6 6 2 0 1 8
22 อนุบาลค้อวัง 2 2 0 4 10 4 1 2 15
23 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฏร์สามัคคี) 2 2 0 4 6 1 1 0 8
24 บ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) 2 2 0 4 3 3 2 0 8
25 บ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) 2 2 0 4 3 2 0 0 5
26 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 2 1 1 4 12 5 1 5 18
27 บ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 2 1 1 4 5 0 0 0 5
28 บ้านสามเพียแสนจำปา (ขยายโอกาส) 2 1 1 4 5 0 0 0 5
29 บ้านดงจงอาง (ขยายโอกาส) 2 1 1 4 4 3 0 0 7
30 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 2 1 0 3 4 1 0 0 5
31 แคนน้อยหนองเลิง 2 0 2 4 6 0 0 0 6
32 บ้านกุดระหวี่ 2 0 2 4 5 2 2 2 9
33 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย (ขยายโอกาส) 2 0 1 3 5 0 0 0 5
34 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 2 0 0 2 6 0 1 1 7
35 บ้านเหมือดขาว 2 0 0 2 3 4 3 0 10
36 บ้านคำฮี (ขยายโอกาส) 2 0 0 2 2 1 0 0 3
37 บ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านฟ้าห่วน (ขยายโอกาส) 1 5 1 7 6 4 2 0 12
39 บ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 1 4 1 6 6 3 3 1 12
40 คำเขื่อนแก้ว 1 3 1 5 10 2 0 0 12
41 บ้านศิริพัฒนา (ขยายโอกาส) 1 2 2 5 6 2 1 0 9
42 บ้านดงจงอาง 1 2 1 4 7 3 1 2 11
43 ไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ขยายโอกาส) 1 2 0 3 5 0 0 0 5
44 บ้านเหมือดป่าตอง 1 2 0 3 3 2 0 1 5
45 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) 1 2 0 3 3 0 0 0 3
46 บ้านสงยาง 1 1 4 6 6 4 2 4 12
47 ชุมชนบ้านหัวเมือง(ขยายโอกาส) 1 1 3 5 5 1 1 0 7
48 บ้านทรายงาม 1 1 2 4 9 2 1 0 12
49 บ้านแข่โพนเมือง 1 1 1 3 8 1 0 3 9
50 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) (ขยายโอกาส) 1 1 1 3 3 2 3 1 8
51 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1 1 0 2 5 3 2 0 10
52 ชุมชนบ้านหัวเมือง 1 1 0 2 4 3 0 2 7
53 บ้านศิริพัฒนา 1 1 0 2 4 2 1 2 7
54 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
55 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง(ขยายโอกาส) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
56 บ้านโนนยาง 1 1 0 2 2 2 0 2 4
57 บ้านดงยาง (ขยายโอกาส) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
58 บ้านน้ำคำน้อย (ขยายโอกาส) 1 0 1 2 4 0 1 3 5
59 บ้านเลียบ 1 0 1 2 3 5 2 1 10
60 ชุมชนบ้านหนองคู 1 0 1 2 3 1 2 1 6
61 บ้านผือฮี 1 0 1 2 3 0 3 0 6
62 บ้านหนองเรือ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
63 แดงประชาสรรค์ 1 0 1 2 2 2 0 0 4
64 บ้านคำน้ำสร้าง (ขยายโอกาส) 1 0 1 2 2 1 1 0 4
65 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 0 1 2 2 0 0 1 2
66 บ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 1 0 1 2 2 0 0 0 2
67 บ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) 1 0 0 1 5 1 1 4 7
68 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม 1 0 0 1 4 1 2 0 7
69 ชุมชนดงแคนใหญ่ 1 0 0 1 3 2 1 3 6
70 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1 0 0 1 3 2 0 1 5
71 บ้านโพนแบง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
72 บ้านจานทุ่ง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
73 บ้านดวนบากน้อย 1 0 0 1 3 0 0 3 3
74 โซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) 1 0 0 1 2 3 1 1 6
75 บ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) 1 0 0 1 2 3 0 0 5
76 บ้านสว่างดอนดู่ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
77 บ้านดงยาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านดงเจริญ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านคำฮี 1 0 0 1 1 1 1 2 3
80 บ้านหัวขัว 1 0 0 1 1 1 1 1 3
81 บ้านดอนมะยาง กม.3 1 0 0 1 1 1 1 0 3
82 บ้านหนองหิน 1 0 0 1 1 1 1 0 3
83 ศรีธรรมวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
84 บ้านคำน้ำสร้าง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
85 ประชาสงเคราะห์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) (ขยายโอกาส) 0 4 0 4 3 2 0 0 5
87 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม (ขยายโอกาส) 0 3 2 5 6 3 0 0 9
88 อนุบาลทองขาว 0 3 0 3 3 1 1 2 5
89 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) 0 2 2 4 3 1 3 1 7
90 บ้านตาดทอง 0 2 1 3 8 4 2 2 14
91 บ้านเขื่องคำ 0 2 1 3 8 2 0 1 10
92 มหาชนะชัย 0 2 1 3 6 4 0 3 10
93 บ้านดงบัง 0 2 1 3 3 4 2 0 9
94 สันติธรรมวิทยาคม 0 2 1 3 3 3 4 1 10
95 บ้านผือฮีนาลานาจาน 0 2 0 2 6 2 0 0 8
96 บ้านปอแดงโคกสะอาด 0 2 0 2 5 3 2 0 10
97 บ้านเวินชัย 0 2 0 2 5 1 0 0 6
98 บ้านโพนทัน 0 2 0 2 4 5 1 0 10
99 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 0 2 0 2 3 2 2 1 7
100 บ้านแหล่งแป้น 0 2 0 2 2 1 0 2 3
101 บ้านสามเพียแสนจำปา 0 1 3 4 4 1 0 0 5
102 บ้านหัวดอน 0 1 2 3 4 5 1 1 10
103 บ้านนาห่อม 0 1 2 3 3 2 2 1 7
104 บ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 0 1 2 3 3 1 1 1 5
105 บ้านนาสะไมย์ (ขยายโอกาส) 0 1 2 3 2 2 0 0 4
106 บ้านเหล่าฝ้าย 0 1 1 2 7 0 1 0 8
107 ผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 0 1 1 2 4 7 1 0 12
108 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฏร์สามัคคี) 0 1 1 2 4 3 2 0 9
109 บ้านหนองเป็ด 0 1 1 2 4 2 4 4 10
110 บ้านขั้นไดใหญ่ 0 1 1 2 4 2 1 1 7
111 ขุมเงิน 0 1 1 2 3 4 3 2 10
112 บ้านเดิด 0 1 1 2 2 3 1 1 6
113 บ้านนาเวียงคำศิริ 0 1 0 1 6 1 1 1 8
114 บ้านหัวดง 0 1 0 1 4 0 1 0 5
115 บ้านสำราญ 0 1 0 1 3 4 0 0 7
116 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 0 1 0 1 3 3 2 1 8
117 บ้านราชมุนี 0 1 0 1 3 0 0 1 3
118 สหประชาสรรค์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
119 บ้านท่าเยี่ยม 0 1 0 1 2 2 2 0 6
120 บ้านแจนแลน 0 1 0 1 2 1 0 2 3
121 ชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 0 1 0 1 2 0 3 0 5
122 อนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
123 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 0 1 0 1 1 2 1 2 4
124 บ้านสงเปือย 0 1 0 1 1 2 0 2 3
125 บ้านนาถ่ม 0 1 0 1 1 2 0 0 3
126 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง (ขยายโอกาส) 0 1 0 1 1 1 3 3 5
127 บ้านคำม่วง(ขยายโอกาส) 0 1 0 1 1 1 1 0 3
128 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 0 1 0 1 1 0 0 2 1
129 บ้านท่าสมอ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
130 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0 0 3 3 3 2 3 2 8
131 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 0 0 2 2 6 1 4 0 11
132 เรียนบ้านหมากมาย 0 0 2 2 4 0 0 0 4
133 บ้านนาดีนาอุดม 0 0 2 2 3 1 1 0 5
134 บ้านนาคำปักแฮด(ขยายโอกาส) 0 0 2 2 2 3 0 2 5
135 บ้านหนองบัว 0 0 2 2 2 0 1 0 3
136 บ้านดอนกลอย (ขยายโอกาส) 0 0 2 2 1 0 2 1 3
137 บ้านสร้างแป้น 0 0 1 1 9 0 1 1 10
138 บ้านฟ้าห่วน 0 0 1 1 4 4 3 2 11
139 บ้านทุ่งแต้ 0 0 1 1 3 6 3 6 12
140 บ้านกุดกุง 0 0 1 1 3 3 1 0 7
141 บ้านทุ่งมน 0 0 1 1 3 3 0 0 6
142 ชุมชนบ้านสำโรง 0 0 1 1 3 2 0 1 5
143 บ้านยางกลาง 0 0 1 1 3 1 0 1 4
144 บ้านกุดพันเขียว 0 0 1 1 3 1 0 0 4
145 บ้านทุ่งแต้ (ขยายโอกาส) 0 0 1 1 3 0 1 0 4
146 บ้านบุ่งหวาย 0 0 1 1 2 3 3 1 8
147 บ้านติ้ว(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) 0 0 1 1 2 2 0 2 4
148 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 0 0 1 1 2 2 0 1 4
149 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 0 0 1 1 2 1 3 2 6
150 บ้านนาสะไมย์ 0 0 1 1 1 1 1 2 3
151 บ้านโนนม่วง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
152 ชุมชนดงแคนใหญ่(ขยายโอกาส) 0 0 1 1 1 0 1 1 2
153 บ้านหนองตุ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
154 บ้านหนองบกโนนสวาท 0 0 1 1 1 0 0 0 1
155 บ้านสิงห์ 0 0 1 1 0 8 0 1 8
156 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
157 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 0 0 0 0 5 2 1 0 8
158 บ้านบาก 0 0 0 0 5 1 0 1 6
159 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 4 6 4 1 14
160 บ้านเหล่ามะเขียว 0 0 0 0 3 4 1 4 8
161 บ้านเหล่าหุ่ง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
162 สาธิตอนุบาลพรเพชร 0 0 0 0 3 0 0 0 3
163 บ้านซำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
164 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 0 0 0 0 2 5 1 0 8
165 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 0 0 0 0 2 4 3 3 9
166 ชุมชนบ้านบึงแก 0 0 0 0 2 4 1 3 7
167 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 0 0 0 0 2 2 4 1 8
168 บ้านเชือก 0 0 0 0 2 2 1 1 5
169 ขาทรายมะเขือสามัคคี 0 0 0 0 2 2 0 0 4
170 บ้านปลาอีด 0 0 0 0 2 2 0 0 4
171 บ้านคูสองชั้น 0 0 0 0 2 1 2 0 5
172 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
173 บ้านพลไว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
174 บ้านชาดศาลา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
175 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
176 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 0 0 0 0 1 6 2 1 9
177 บ้านคุ้ม 0 0 0 0 1 4 1 2 6
178 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 1 3 3 0 7
179 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 0 0 0 0 1 3 0 2 4
180 บ้านนาคำ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
181 บ้านตับเต่า 0 0 0 0 1 2 1 0 4
182 บ้านบ่อบึงโพนจาน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
183 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
184 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
185 บ้านกุดเป่ง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
186 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 1 1 3 0 5
187 บ้านยางเครือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
188 ขาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
189 บ้านดงมะหรี่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
190 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 0 0 0 0 1 0 1 2 2
191 บ้านหนองเทา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
192 บ้านนาดีดอนจาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
193 บ้านดอนกลองหนองไฮ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
194 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
195 วัดบ้านเปาะ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
196 บ้านคำแหลม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านโนนทรายงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 0 0 0 0 0 6 1 2 7
199 บ้านกลางนา 0 0 0 0 0 4 3 2 7
200 บ้านนาคำปักแฮด 0 0 0 0 0 3 2 0 5
201 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
202 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
203 คุยตับเต่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
204 บ้านแดง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
205 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
206 บ้านหนองบั่ว 0 0 0 0 0 1 2 2 3
207 บ้านดอนขะยอม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
208 กุดกง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
209 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
210 บ้านสะเดา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
211 บ้านแหล่งหนู 0 0 0 0 0 1 1 1 2
212 โซงเหล่าโป่วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
213 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
214 บ้านนาหลู่เหล่าตอง(ขยายโอกาส) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
215 บ้านกุดตากล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านบากเรือดอนเรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 บ้านผิผ่วน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
220 บ้านโนนหนองแฝก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
221 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 0 0 3 2 3
222 ชุมชนย่อวิทยา 0 0 0 0 0 0 3 1 3
223 บ้านน้ำโผ่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
224 มัธยมเอกวรรณ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
225 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) (ขยายโอกาส) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
226 บ้านสมสะอาดหนองแวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
227 บ้านหนองแฝก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
228 บ้านบัวขาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
229 บ้านดอนกลอย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
230 บ้านหนองขอนโพนสิม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
231 ใหม่ชุมพร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
232 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 173 164 138 475 767 406 208 188 1,381