สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 22 15 7 44 51 14 6 3 71
2 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 6 1 5 12 15 9 0 2 24
3 บ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 6 0 1 7 10 3 2 1 15
4 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 5 7 9 21 25 13 0 0 38
5 บ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 5 3 0 8 10 1 0 0 11
6 บ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 5 1 0 6 8 3 0 0 11
7 บ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์ ) (ขยายโอกาส) 4 3 3 10 9 2 0 0 11
8 บ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 4 3 2 9 13 1 0 1 14
9 บ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 4 3 0 7 7 1 1 1 9
10 ยโสธรวิทยาคาร 4 1 1 6 14 6 1 3 21
11 บ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 4 1 1 6 8 2 4 1 14
12 บ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 4 1 1 6 7 2 1 1 10
13 บ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฏร์พัฒนา) 4 0 0 4 6 0 0 1 6
14 บ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) 3 5 4 12 11 1 1 0 13
15 บ้านฟ้าห่วน (ขยายโอกาส) 3 5 1 9 8 4 2 0 14
16 บ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) 3 2 0 5 10 1 1 4 12
17 บ้านหนองเป้า 3 1 3 7 8 3 1 0 12
18 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 3 1 2 6 13 6 1 5 20
19 ชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 3 1 1 5 6 2 0 0 8
20 บ้านยางน้อย 3 1 1 5 6 1 1 4 8
21 บ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 3 1 1 5 6 0 0 0 6
22 บ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) 3 0 1 4 4 4 0 0 8
23 บ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 3 0 1 4 4 0 0 0 4
24 บ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 2 5 3 10 10 3 3 1 16
25 บ้านแข่โพนเมือง (ขยายโอกาส) 2 4 1 7 11 0 3 0 14
26 บ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) 2 4 1 7 7 1 1 1 9
27 ชุมชนกู่จาน 2 3 1 6 6 2 0 1 8
28 มหาชนะชัย 2 2 3 7 11 4 0 3 15
29 บ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 2 2 2 6 6 1 1 2 8
30 อนุบาลค้อวัง 2 2 0 4 10 4 1 2 15
31 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฏร์สามัคคี) 2 2 0 4 6 1 1 0 8
32 ชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 2 2 0 4 5 0 3 0 8
33 บ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) 2 2 0 4 3 3 2 0 8
34 บ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) 2 2 0 4 3 2 0 0 5
35 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 2 1 3 6 10 1 4 0 15
36 บ้านสามเพียแสนจำปา (ขยายโอกาส) 2 1 1 4 5 0 0 0 5
37 บ้านดงจงอาง (ขยายโอกาส) 2 1 1 4 4 3 0 0 7
38 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 2 1 0 3 6 3 2 0 11
39 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 2 1 0 3 4 1 0 0 5
40 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 2 0 2 4 6 1 3 2 10
41 แคนน้อยหนองเลิง 2 0 2 4 6 0 0 0 6
42 บ้านกุดระหวี่ 2 0 2 4 5 2 2 2 9
43 บ้านผือฮี 2 0 1 3 5 0 3 0 8
44 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย (ขยายโอกาส) 2 0 1 3 5 0 0 0 5
45 แดงประชาสรรค์ 2 0 1 3 3 2 0 0 5
46 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 2 0 0 2 6 0 1 1 7
47 บ้านเหมือดขาว 2 0 0 2 4 4 3 0 11
48 บ้านคำฮี (ขยายโอกาส) 2 0 0 2 2 1 0 0 3
49 บ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
50 คำเขื่อนแก้ว 1 3 1 5 10 2 0 0 12
51 ชุมชนบ้านหัวเมือง(ขยายโอกาส) 1 2 3 6 6 1 1 0 8
52 บ้านกุดพันเขียว 1 2 2 5 7 2 0 0 9
53 บ้านศิริพัฒนา (ขยายโอกาส) 1 2 2 5 6 2 1 0 9
54 บ้านฟ้าห่วน 1 2 1 4 7 4 3 2 14
55 บ้านดงจงอาง 1 2 1 4 7 3 1 2 11
56 ไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ขยายโอกาส) 1 2 0 3 5 0 0 0 5
57 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 1 2 0 3 4 2 2 1 8
58 บ้านโนนยาง 1 2 0 3 3 2 0 2 5
59 บ้านเหมือดป่าตอง 1 2 0 3 3 2 0 1 5
60 บ้านแหล่งแป้น 1 2 0 3 3 1 0 2 4
61 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) 1 2 0 3 3 0 0 0 3
62 บ้านสงยาง 1 1 4 6 6 4 2 4 12
63 บ้านทรายงาม 1 1 2 4 9 2 1 0 12
64 บ้านแข่โพนเมือง 1 1 1 3 8 1 0 3 9
65 ชุมชนบ้านสำโรง 1 1 1 3 5 2 0 1 7
66 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) (ขยายโอกาส) 1 1 1 3 3 2 3 1 8
67 ชุมชนบ้านหัวเมือง 1 1 0 2 4 3 0 2 7
68 บ้านศิริพัฒนา 1 1 0 2 4 2 1 2 7
69 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
70 บ้านดวนบากน้อย 1 1 0 2 4 0 0 3 4
71 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง(ขยายโอกาส) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
72 บ้านดงยาง (ขยายโอกาส) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
73 บ้านท่าสมอ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
74 บ้านหัวขัว 1 1 0 2 1 2 1 2 4
75 บ้านนาดีนาอุดม 1 0 2 3 4 1 1 0 6
76 บ้านน้ำคำน้อย (ขยายโอกาส) 1 0 1 2 4 0 1 3 5
77 บ้านเลียบ 1 0 1 2 3 5 2 1 10
78 ชุมชนบ้านหนองคู 1 0 1 2 3 1 2 1 6
79 บ้านหนองเรือ 1 0 1 2 3 0 0 1 3
80 บ้านคำน้ำสร้าง (ขยายโอกาส) 1 0 1 2 2 1 1 0 4
81 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 0 1 2 2 0 0 1 2
82 บ้านหนองตุ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
83 บ้านสิงห์ 1 0 1 2 1 8 0 1 9
84 ประชาสงเคราะห์ 1 0 1 2 1 1 0 0 2
85 บ้านหนองยาง 1 0 0 1 5 6 4 1 15
86 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม 1 0 0 1 4 1 2 0 7
87 บ้านโพนแบง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
88 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 1 0 0 1 3 2 4 1 9
89 ชุมชนดงแคนใหญ่ 1 0 0 1 3 2 1 3 6
90 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1 0 0 1 3 2 0 1 5
91 ขาทรายมะเขือสามัคคี 1 0 0 1 3 2 0 0 5
92 บ้านจานทุ่ง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
93 โซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) 1 0 0 1 2 3 1 1 6
94 บ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) 1 0 0 1 2 3 0 0 5
95 บ้านสว่างดอนดู่ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
96 บ้านดงยาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
97 บ้านดงเจริญ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
98 บ้านดอนขะยอม 1 0 0 1 1 1 2 0 4
99 บ้านคำฮี 1 0 0 1 1 1 1 2 3
100 บ้านดอนมะยาง กม.3 1 0 0 1 1 1 1 0 3
101 บ้านหนองหิน 1 0 0 1 1 1 1 0 3
102 บ้านนาหลู่เหล่าตอง(ขยายโอกาส) 1 0 0 1 1 1 0 1 2
103 ศรีธรรมวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
104 บ้านคำน้ำสร้าง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
105 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) (ขยายโอกาส) 0 4 0 4 3 2 0 0 5
106 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม (ขยายโอกาส) 0 3 2 5 6 3 0 0 9
107 อนุบาลทองขาว 0 3 0 3 3 1 1 2 5
108 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) 0 2 2 4 3 1 3 1 7
109 บ้านตาดทอง 0 2 1 3 8 4 2 2 14
110 บ้านเขื่องคำ 0 2 1 3 8 2 0 1 10
111 บ้านดงบัง 0 2 1 3 3 4 2 0 9
112 สันติธรรมวิทยาคม 0 2 1 3 3 3 4 1 10
113 บ้านผือฮีนาลานาจาน 0 2 0 2 6 3 0 0 9
114 บ้านปอแดงโคกสะอาด 0 2 0 2 5 3 2 0 10
115 บ้านเวินชัย 0 2 0 2 5 1 0 0 6
116 บ้านโพนทัน 0 2 0 2 4 5 1 0 10
117 บ้านสามเพียแสนจำปา 0 1 3 4 4 1 0 0 5
118 บ้านขั้นไดใหญ่ 0 1 2 3 5 2 1 1 8
119 บ้านหัวดอน 0 1 2 3 4 5 1 1 10
120 บ้านนาห่อม 0 1 2 3 3 2 2 1 7
121 บ้านนาสะไมย์ (ขยายโอกาส) 0 1 2 3 2 2 0 0 4
122 บ้านเหล่าฝ้าย 0 1 1 2 7 0 1 0 8
123 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฏร์สามัคคี) 0 1 1 2 5 3 2 0 10
124 ผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 0 1 1 2 4 7 1 0 12
125 บ้านหนองเป็ด 0 1 1 2 4 2 4 4 10
126 ขุมเงิน 0 1 1 2 3 4 3 2 10
127 บ้านเดิด 0 1 1 2 2 3 1 1 6
128 บ้านนาเวียงคำศิริ 0 1 0 1 6 1 1 1 8
129 บ้านสำราญ 0 1 0 1 4 4 0 0 8
130 บ้านหัวดง 0 1 0 1 4 0 1 0 5
131 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 0 1 0 1 3 3 2 1 8
132 บ้านราชมุนี 0 1 0 1 3 0 0 1 3
133 สหประชาสรรค์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
134 บ้านท่าเยี่ยม 0 1 0 1 2 2 2 0 6
135 บ้านบ่อบึงโพนจาน 0 1 0 1 2 2 1 0 5
136 บ้านแจนแลน 0 1 0 1 2 1 0 2 3
137 อนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
138 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 0 1 0 1 1 7 2 1 10
139 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 0 1 0 1 1 6 1 2 8
140 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 0 1 0 1 1 2 1 2 4
141 บ้านสงเปือย 0 1 0 1 1 2 0 2 3
142 บ้านนาถ่ม 0 1 0 1 1 2 0 0 3
143 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง (ขยายโอกาส) 0 1 0 1 1 1 3 3 5
144 บ้านคำม่วง(ขยายโอกาส) 0 1 0 1 1 1 1 0 3
145 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) (ขยายโอกาส) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
146 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 0 1 0 1 1 0 0 2 1
147 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0 0 3 3 3 2 3 2 8
148 เรียนบ้านหมากมาย 0 0 2 2 4 0 0 0 4
149 บ้านบุ่งหวาย 0 0 2 2 2 4 3 1 9
150 บ้านนาคำปักแฮด(ขยายโอกาส) 0 0 2 2 2 3 0 2 5
151 บ้านหนองบัว 0 0 2 2 2 0 1 0 3
152 บ้านดอนกลอย (ขยายโอกาส) 0 0 2 2 1 0 2 1 3
153 บ้านสร้างแป้น 0 0 1 1 9 0 1 1 10
154 บ้านบาก 0 0 1 1 6 1 0 1 7
155 บ้านทุ่งแต้ 0 0 1 1 3 6 3 6 12
156 บ้านกุดกุง 0 0 1 1 3 3 1 0 7
157 บ้านทุ่งมน 0 0 1 1 3 3 0 0 6
158 บ้านยางกลาง 0 0 1 1 3 1 0 1 4
159 บ้านทุ่งแต้ (ขยายโอกาส) 0 0 1 1 3 0 1 0 4
160 บ้านติ้ว(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) 0 0 1 1 2 2 0 2 4
161 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 0 0 1 1 2 2 0 1 4
162 บ้านนาสะไมย์ 0 0 1 1 1 1 1 2 3
163 บ้านโนนม่วง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
164 ชุมชนดงแคนใหญ่(ขยายโอกาส) 0 0 1 1 1 0 1 1 2
165 บ้านหนองบกโนนสวาท 0 0 1 1 1 0 0 0 1
166 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 0 0 0 0 5 2 1 0 8
168 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 0 0 0 0 3 5 1 0 9
169 บ้านเหล่ามะเขียว 0 0 0 0 3 4 1 4 8
170 บ้านเหล่าหุ่ง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
171 สาธิตอนุบาลพรเพชร 0 0 0 0 3 0 0 0 3
172 บ้านซำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
173 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 0 0 0 0 2 4 3 3 9
174 ชุมชนบ้านบึงแก 0 0 0 0 2 4 1 3 7
175 บ้านเชือก 0 0 0 0 2 2 1 1 5
176 บ้านปลาอีด 0 0 0 0 2 2 0 0 4
177 บ้านคูสองชั้น 0 0 0 0 2 1 2 0 5
178 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
179 บ้านพลไว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
180 บ้านชาดศาลา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
181 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
182 บ้านคุ้ม 0 0 0 0 1 4 1 2 6
183 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 1 3 3 0 7
184 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 0 0 0 0 1 3 0 2 4
185 บ้านนาคำ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
186 บ้านตับเต่า 0 0 0 0 1 2 1 0 4
187 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
188 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
189 บ้านกุดเป่ง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
190 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 1 1 3 0 5
191 บ้านยางเครือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
192 ขาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
193 บ้านดงมะหรี่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
194 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 0 0 0 0 1 0 1 2 2
195 บ้านหนองเทา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
196 บ้านนาดีดอนจาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
197 บ้านดอนกลองหนองไฮ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
198 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
199 วัดบ้านเปาะ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
200 บ้านคำแหลม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านโนนทรายงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านกลางนา 0 0 0 0 0 4 3 2 7
203 บ้านนาคำปักแฮด 0 0 0 0 0 3 2 0 5
204 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
205 บ้านโนนหนองแฝก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
206 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
207 คุยตับเต่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
208 บ้านแดง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
209 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
210 บ้านหนองบั่ว 0 0 0 0 0 1 2 2 3
211 กุดกง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
212 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
213 บ้านสะเดา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
214 บ้านแหล่งหนู 0 0 0 0 0 1 1 1 2
215 โซงเหล่าโป่วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
216 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
217 บ้านกุดตากล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านบากเรือดอนเรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 บ้านผิผ่วน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
220 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
221 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
222 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 0 0 3 2 3
223 ชุมชนย่อวิทยา 0 0 0 0 0 0 3 1 3
224 บ้านน้ำโผ่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
225 มัธยมเอกวรรณ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
226 บ้านสมสะอาดหนองแวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
227 บ้านหนองแฝก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
228 บ้านบัวขาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
229 บ้านดอนกลอย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
230 บ้านหนองขอนโพนสิม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
231 ใหม่ชุมพร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
232 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 214 187 152 553 849 415 209 191 1,473