สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 48 14 6 3 68
2 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 24 13 0 0 37
3 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 15 9 0 2 24
4 ยโสธรวิทยาคาร 14 6 1 3 21
5 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 12 5 1 5 18
6 บ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 11 1 0 1 12
7 บ้านแข่โพนเมือง (ขยายโอกาส) 11 0 3 0 14
8 อนุบาลค้อวัง 10 4 1 2 15
9 บ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 10 3 2 1 15
10 คำเขื่อนแก้ว 10 2 0 0 12
11 บ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) 10 1 1 0 12
12 บ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 10 1 0 0 11
13 บ้านทรายงาม 9 2 1 0 12
14 บ้านสร้างแป้น 9 0 1 1 10
15 บ้านตาดทอง 8 4 2 2 14
16 บ้านหนองเป้า 8 3 1 0 12
17 บ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 8 3 0 0 11
18 บ้านเขื่องคำ 8 2 0 1 10
19 บ้านแข่โพนเมือง 8 1 0 3 9
20 บ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์ ) (ขยายโอกาส) 8 1 0 0 9
21 บ้านดงจงอาง 7 3 1 2 11
22 บ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 7 2 4 1 13
23 บ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 7 2 1 1 10
24 บ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 7 1 1 1 9
25 บ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) 7 1 1 1 9
26 บ้านเหล่าฝ้าย 7 0 1 0 8
27 บ้านสงยาง 6 4 2 4 12
28 บ้านฟ้าห่วน (ขยายโอกาส) 6 4 2 0 12
29 มหาชนะชัย 6 4 0 3 10
30 บ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 6 3 3 1 12
31 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม (ขยายโอกาส) 6 3 0 0 9
32 บ้านศิริพัฒนา (ขยายโอกาส) 6 2 1 0 9
33 ชุมชนกู่จาน 6 2 0 1 8
34 ชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 6 2 0 0 8
35 บ้านผือฮีนาลานาจาน 6 2 0 0 8
36 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 6 1 4 0 11
37 บ้านนาเวียงคำศิริ 6 1 1 1 8
38 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฏร์สามัคคี) 6 1 1 0 8
39 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 6 0 1 1 7
40 แคนน้อยหนองเลิง 6 0 0 0 6
41 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 5 3 2 0 10
42 บ้านปอแดงโคกสะอาด 5 3 2 0 10
43 บ้านกุดระหวี่ 5 2 2 2 9
44 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 5 2 1 0 8
45 บ้านยางน้อย 5 1 1 4 7
46 บ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) 5 1 1 4 7
47 ชุมชนบ้านหัวเมือง(ขยายโอกาส) 5 1 1 0 7
48 บ้านบาก 5 1 0 1 6
49 บ้านเวินชัย 5 1 0 0 6
50 บ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฏร์พัฒนา) 5 0 0 1 5
51 บ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 5 0 0 0 5
52 บ้านสามเพียแสนจำปา (ขยายโอกาส) 5 0 0 0 5
53 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย (ขยายโอกาส) 5 0 0 0 5
54 ไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ขยายโอกาส) 5 0 0 0 5
55 ผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 4 7 1 0 12
56 บ้านหนองยาง 4 6 4 1 14
57 บ้านหัวดอน 4 5 1 1 10
58 บ้านโพนทัน 4 5 1 0 10
59 บ้านฟ้าห่วน 4 4 3 2 11
60 บ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) 4 4 0 0 8
61 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฏร์สามัคคี) 4 3 2 0 9
62 ชุมชนบ้านหัวเมือง 4 3 0 2 7
63 บ้านดงจงอาง (ขยายโอกาส) 4 3 0 0 7
64 บ้านหนองเป็ด 4 2 4 4 10
65 บ้านศิริพัฒนา 4 2 1 2 7
66 บ้านขั้นไดใหญ่ 4 2 1 1 7
67 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม 4 1 2 0 7
68 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 4 1 0 0 5
69 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 4 1 0 0 5
70 บ้านสามเพียแสนจำปา 4 1 0 0 5
71 บ้านน้ำคำน้อย (ขยายโอกาส) 4 0 1 3 5
72 บ้านหัวดง 4 0 1 0 5
73 เรียนบ้านหมากมาย 4 0 0 0 4
74 บ้านทุ่งแต้ 3 6 3 6 12
75 บ้านเลียบ 3 5 2 1 10
76 ขุมเงิน 3 4 3 2 10
77 บ้านเหมือดขาว 3 4 3 0 10
78 บ้านดงบัง 3 4 2 0 9
79 บ้านเหล่ามะเขียว 3 4 1 4 8
80 บ้านสำราญ 3 4 0 0 7
81 สันติธรรมวิทยาคม 3 3 4 1 10
82 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 3 3 2 1 8
83 บ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) 3 3 2 0 8
84 บ้านกุดกุง 3 3 1 0 7
85 บ้านทุ่งมน 3 3 0 0 6
86 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 3 2 3 2 8
87 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) (ขยายโอกาส) 3 2 3 1 8
88 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 3 2 2 1 7
89 บ้านนาห่อม 3 2 2 1 7
90 ชุมชนดงแคนใหญ่ 3 2 1 3 6
91 บ้านเหมือดป่าตอง 3 2 0 1 5
92 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 3 2 0 1 5
93 ชุมชนบ้านสำโรง 3 2 0 1 5
94 บ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) 3 2 0 0 5
95 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) (ขยายโอกาส) 3 2 0 0 5
96 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) 3 1 3 1 7
97 ชุมชนบ้านหนองคู 3 1 2 1 6
98 อนุบาลทองขาว 3 1 1 2 5
99 บ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 3 1 1 1 5
100 บ้านเหล่าหุ่ง 3 1 1 1 5
101 บ้านนาดีนาอุดม 3 1 1 0 5
102 บ้านยางกลาง 3 1 0 1 4
103 บ้านโพนแบง 3 1 0 0 4
104 บ้านกุดพันเขียว 3 1 0 0 4
105 บ้านผือฮี 3 0 3 0 6
106 บ้านจานทุ่ง 3 0 1 0 4
107 บ้านทุ่งแต้ (ขยายโอกาส) 3 0 1 0 4
108 บ้านดวนบากน้อย 3 0 0 3 3
109 บ้านราชมุนี 3 0 0 1 3
110 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) 3 0 0 0 3
111 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง(ขยายโอกาส) 3 0 0 0 3
112 บ้านหนองเรือ 3 0 0 0 3
113 สหประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
114 สาธิตอนุบาลพรเพชร 3 0 0 0 3
115 บ้านซำ 3 0 0 0 3
116 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 2 5 1 0 8
117 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 2 4 3 3 9
118 ชุมชนบ้านบึงแก 2 4 1 3 7
119 บ้านบุ่งหวาย 2 3 3 1 8
120 โซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) 2 3 1 1 6
121 บ้านเดิด 2 3 1 1 6
122 บ้านนาคำปักแฮด(ขยายโอกาส) 2 3 0 2 5
123 บ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) 2 3 0 0 5
124 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 2 2 4 1 8
125 บ้านท่าเยี่ยม 2 2 2 0 6
126 บ้านเชือก 2 2 1 1 5
127 บ้านสว่างดอนดู่ 2 2 1 0 5
128 บ้านโนนยาง 2 2 0 2 4
129 บ้านติ้ว(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) 2 2 0 2 4
130 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 2 2 0 1 4
131 แดงประชาสรรค์ 2 2 0 0 4
132 บ้านนาสะไมย์ (ขยายโอกาส) 2 2 0 0 4
133 ขาทรายมะเขือสามัคคี 2 2 0 0 4
134 บ้านปลาอีด 2 2 0 0 4
135 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 2 1 3 2 6
136 บ้านคูสองชั้น 2 1 2 0 5
137 บ้านคำน้ำสร้าง (ขยายโอกาส) 2 1 1 0 4
138 บ้านนาโพธิ์ 2 1 1 0 4
139 บ้านแหล่งแป้น 2 1 0 2 3
140 บ้านแจนแลน 2 1 0 2 3
141 บ้านคำฮี (ขยายโอกาส) 2 1 0 0 3
142 บ้านพลไว 2 1 0 0 3
143 ชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 2 0 3 0 5
144 บ้านหนองบัว 2 0 1 0 3
145 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 2 0 0 1 2
146 บ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) 2 0 0 0 2
147 บ้านดงยาง (ขยายโอกาส) 2 0 0 0 2
148 บ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 2 0 0 0 2
149 บ้านดงยาง 2 0 0 0 2
150 บ้านดงเจริญ 2 0 0 0 2
151 อนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
152 บ้านชาดศาลา 2 0 0 0 2
153 บ้านหนองแสง 2 0 0 0 2
154 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 1 6 2 1 9
155 บ้านคุ้ม 1 4 1 2 6
156 บ้านน้ำอ้อม 1 3 3 0 7
157 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 1 3 0 2 4
158 บ้านนาคำ 1 3 0 1 4
159 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1 2 1 2 4
160 บ้านตับเต่า 1 2 1 0 4
161 บ้านบ่อบึงโพนจาน 1 2 1 0 4
162 บ้านสงเปือย 1 2 0 2 3
163 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 1 2 0 1 3
164 บ้านนาถ่ม 1 2 0 0 3
165 บ้านเหล่าใหญ่ 1 2 0 0 3
166 บ้านกุดเป่ง 1 2 0 0 3
167 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง (ขยายโอกาส) 1 1 3 3 5
168 บ้านน้ำคำน้อย 1 1 3 0 5
169 บ้านคำฮี 1 1 1 2 3
170 บ้านนาสะไมย์ 1 1 1 2 3
171 บ้านหัวขัว 1 1 1 1 3
172 บ้านดอนมะยาง กม.3 1 1 1 0 3
173 บ้านหนองหิน 1 1 1 0 3
174 บ้านคำม่วง(ขยายโอกาส) 1 1 1 0 3
175 ศรีธรรมวิทยา 1 1 0 1 2
176 บ้านโนนม่วง 1 1 0 1 2
177 บ้านยางเครือ 1 1 0 0 2
178 ขาม 1 1 0 0 2
179 บ้านดงมะหรี่ 1 1 0 0 2
180 บ้านดอนกลอย (ขยายโอกาส) 1 0 2 1 3
181 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 1 0 1 2 2
182 ชุมชนดงแคนใหญ่(ขยายโอกาส) 1 0 1 1 2
183 บ้านหนองเทา 1 0 1 1 2
184 บ้านนาดีดอนจาน 1 0 1 0 2
185 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 1 0 0 2 1
186 บ้านดอนกลองหนองไฮ 1 0 0 2 1
187 บ้านคำน้ำสร้าง 1 0 0 1 1
188 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 1 0 0 1 1
189 วัดบ้านเปาะ 1 0 0 1 1
190 ประชาสงเคราะห์ 1 0 0 0 1
191 บ้านท่าสมอ 1 0 0 0 1
192 บ้านหนองตุ 1 0 0 0 1
193 บ้านหนองบกโนนสวาท 1 0 0 0 1
194 บ้านคำแหลม 1 0 0 0 1
195 บ้านโนนทรายงาม 1 0 0 0 1
196 บ้านสิงห์ 0 8 0 1 8
197 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 0 6 1 2 7
198 บ้านกลางนา 0 4 3 2 7
199 บ้านนาคำปักแฮด 0 3 2 0 5
200 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 0 2 1 0 3
201 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 2 0 2 2
202 คุยตับเต่า 0 2 0 0 2
203 บ้านแดง 0 2 0 0 2
204 บ้านโคกกลาง 0 2 0 0 2
205 บ้านหนองบั่ว 0 1 2 2 3
206 บ้านดอนขะยอม 0 1 2 0 3
207 กุดกง 0 1 1 1 2
208 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 0 1 1 1 2
209 บ้านสะเดา 0 1 1 1 2
210 บ้านแหล่งหนู 0 1 1 1 2
211 โซงเหล่าโป่วิทยา 0 1 1 1 2
212 บ้านท่าช้าง 0 1 0 1 1
213 บ้านนาหลู่เหล่าตอง(ขยายโอกาส) 0 1 0 1 1
214 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 0 1 0 0 1
215 บ้านกุดตากล้า 0 1 0 0 1
216 บ้านบากเรือดอนเรือ 0 1 0 0 1
217 บ้านผิผ่วน 0 1 0 0 1
218 บ้านสำโรง 0 1 0 0 1
219 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 0 1 0 0 1
220 บ้านโนนหนองแฝก 0 1 0 0 1
221 บ้านคำม่วง 0 0 3 2 3
222 ชุมชนย่อวิทยา 0 0 3 1 3
223 บ้านน้ำโผ่ 0 0 2 0 2
224 มัธยมเอกวรรณ 0 0 1 1 1
225 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) (ขยายโอกาส) 0 0 1 0 1
226 บ้านสมสะอาดหนองแวง 0 0 1 0 1
227 บ้านหนองแฝก 0 0 1 0 1
228 บ้านบัวขาว 0 0 0 1 0
229 บ้านดอนกลอย 0 0 0 1 0
230 บ้านหนองขอนโพนสิม 0 0 0 1 0
231 ใหม่ชุมพร 0 0 0 1 0
232 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 0 0 0 0 0
รวม 767 406 208 188 1,569