สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 51 14 6 3 71
2 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 25 13 0 0 38
3 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 15 9 0 2 24
4 ยโสธรวิทยาคาร 14 6 1 3 21
5 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 13 6 1 5 20
6 บ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 13 1 0 1 14
7 มหาชนะชัย 11 4 0 3 15
8 บ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) 11 1 1 0 13
9 บ้านแข่โพนเมือง (ขยายโอกาส) 11 0 3 0 14
10 อนุบาลค้อวัง 10 4 1 2 15
11 บ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 10 3 3 1 16
12 บ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 10 3 2 1 15
13 คำเขื่อนแก้ว 10 2 0 0 12
14 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 10 1 4 0 15
15 บ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) 10 1 1 4 12
16 บ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 10 1 0 0 11
17 บ้านทรายงาม 9 2 1 0 12
18 บ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์ ) (ขยายโอกาส) 9 2 0 0 11
19 บ้านสร้างแป้น 9 0 1 1 10
20 บ้านตาดทอง 8 4 2 2 14
21 บ้านฟ้าห่วน (ขยายโอกาส) 8 4 2 0 14
22 บ้านหนองเป้า 8 3 1 0 12
23 บ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 8 3 0 0 11
24 บ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 8 2 4 1 14
25 บ้านเขื่องคำ 8 2 0 1 10
26 บ้านแข่โพนเมือง 8 1 0 3 9
27 บ้านฟ้าห่วน 7 4 3 2 14
28 บ้านดงจงอาง 7 3 1 2 11
29 บ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 7 2 1 1 10
30 บ้านกุดพันเขียว 7 2 0 0 9
31 บ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 7 1 1 1 9
32 บ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) 7 1 1 1 9
33 บ้านเหล่าฝ้าย 7 0 1 0 8
34 บ้านสงยาง 6 4 2 4 12
35 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 6 3 2 0 11
36 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม (ขยายโอกาส) 6 3 0 0 9
37 บ้านผือฮีนาลานาจาน 6 3 0 0 9
38 บ้านศิริพัฒนา (ขยายโอกาส) 6 2 1 0 9
39 ชุมชนกู่จาน 6 2 0 1 8
40 ชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 6 2 0 0 8
41 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 6 1 3 2 10
42 บ้านยางน้อย 6 1 1 4 8
43 บ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 6 1 1 2 8
44 บ้านนาเวียงคำศิริ 6 1 1 1 8
45 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฏร์สามัคคี) 6 1 1 0 8
46 ชุมชนบ้านหัวเมือง(ขยายโอกาส) 6 1 1 0 8
47 บ้านบาก 6 1 0 1 7
48 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 6 0 1 1 7
49 บ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฏร์พัฒนา) 6 0 0 1 6
50 บ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 6 0 0 0 6
51 แคนน้อยหนองเลิง 6 0 0 0 6
52 บ้านหนองยาง 5 6 4 1 15
53 บ้านปอแดงโคกสะอาด 5 3 2 0 10
54 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฏร์สามัคคี) 5 3 2 0 10
55 บ้านกุดระหวี่ 5 2 2 2 9
56 บ้านขั้นไดใหญ่ 5 2 1 1 8
57 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 5 2 1 0 8
58 ชุมชนบ้านสำโรง 5 2 0 1 7
59 บ้านเวินชัย 5 1 0 0 6
60 ชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 5 0 3 0 8
61 บ้านผือฮี 5 0 3 0 8
62 บ้านสามเพียแสนจำปา (ขยายโอกาส) 5 0 0 0 5
63 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย (ขยายโอกาส) 5 0 0 0 5
64 ไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ขยายโอกาส) 5 0 0 0 5
65 ผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 4 7 1 0 12
66 บ้านหัวดอน 4 5 1 1 10
67 บ้านโพนทัน 4 5 1 0 10
68 บ้านเหมือดขาว 4 4 3 0 11
69 บ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) 4 4 0 0 8
70 บ้านสำราญ 4 4 0 0 8
71 ชุมชนบ้านหัวเมือง 4 3 0 2 7
72 บ้านดงจงอาง (ขยายโอกาส) 4 3 0 0 7
73 บ้านหนองเป็ด 4 2 4 4 10
74 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 4 2 2 1 8
75 บ้านศิริพัฒนา 4 2 1 2 7
76 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม 4 1 2 0 7
77 บ้านนาดีนาอุดม 4 1 1 0 6
78 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 4 1 0 0 5
79 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 4 1 0 0 5
80 บ้านโพนแบง 4 1 0 0 5
81 บ้านสามเพียแสนจำปา 4 1 0 0 5
82 บ้านน้ำคำน้อย (ขยายโอกาส) 4 0 1 3 5
83 บ้านหัวดง 4 0 1 0 5
84 บ้านดวนบากน้อย 4 0 0 3 4
85 บ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 4 0 0 0 4
86 เรียนบ้านหมากมาย 4 0 0 0 4
87 บ้านทุ่งแต้ 3 6 3 6 12
88 บ้านเลียบ 3 5 2 1 10
89 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 3 5 1 0 9
90 ขุมเงิน 3 4 3 2 10
91 บ้านดงบัง 3 4 2 0 9
92 บ้านเหล่ามะเขียว 3 4 1 4 8
93 สันติธรรมวิทยาคม 3 3 4 1 10
94 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 3 3 2 1 8
95 บ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) 3 3 2 0 8
96 บ้านกุดกุง 3 3 1 0 7
97 บ้านทุ่งมน 3 3 0 0 6
98 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 3 2 4 1 9
99 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 3 2 3 2 8
100 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) (ขยายโอกาส) 3 2 3 1 8
101 บ้านนาห่อม 3 2 2 1 7
102 ชุมชนดงแคนใหญ่ 3 2 1 3 6
103 บ้านโนนยาง 3 2 0 2 5
104 บ้านเหมือดป่าตอง 3 2 0 1 5
105 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 3 2 0 1 5
106 บ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) 3 2 0 0 5
107 แดงประชาสรรค์ 3 2 0 0 5
108 ขาทรายมะเขือสามัคคี 3 2 0 0 5
109 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) (ขยายโอกาส) 3 2 0 0 5
110 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) 3 1 3 1 7
111 ชุมชนบ้านหนองคู 3 1 2 1 6
112 อนุบาลทองขาว 3 1 1 2 5
113 บ้านเหล่าหุ่ง 3 1 1 1 5
114 บ้านแหล่งแป้น 3 1 0 2 4
115 บ้านยางกลาง 3 1 0 1 4
116 บ้านจานทุ่ง 3 0 1 0 4
117 บ้านทุ่งแต้ (ขยายโอกาส) 3 0 1 0 4
118 บ้านหนองเรือ 3 0 0 1 3
119 บ้านราชมุนี 3 0 0 1 3
120 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) 3 0 0 0 3
121 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง(ขยายโอกาส) 3 0 0 0 3
122 สหประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
123 สาธิตอนุบาลพรเพชร 3 0 0 0 3
124 บ้านซำ 3 0 0 0 3
125 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 2 4 3 3 9
126 บ้านบุ่งหวาย 2 4 3 1 9
127 ชุมชนบ้านบึงแก 2 4 1 3 7
128 โซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) 2 3 1 1 6
129 บ้านเดิด 2 3 1 1 6
130 บ้านนาคำปักแฮด(ขยายโอกาส) 2 3 0 2 5
131 บ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) 2 3 0 0 5
132 บ้านท่าเยี่ยม 2 2 2 0 6
133 บ้านเชือก 2 2 1 1 5
134 บ้านสว่างดอนดู่ 2 2 1 0 5
135 บ้านบ่อบึงโพนจาน 2 2 1 0 5
136 บ้านติ้ว(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) 2 2 0 2 4
137 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 2 2 0 1 4
138 บ้านนาสะไมย์ (ขยายโอกาส) 2 2 0 0 4
139 บ้านปลาอีด 2 2 0 0 4
140 บ้านคูสองชั้น 2 1 2 0 5
141 บ้านคำน้ำสร้าง (ขยายโอกาส) 2 1 1 0 4
142 บ้านนาโพธิ์ 2 1 1 0 4
143 บ้านแจนแลน 2 1 0 2 3
144 บ้านคำฮี (ขยายโอกาส) 2 1 0 0 3
145 บ้านพลไว 2 1 0 0 3
146 บ้านหนองบัว 2 0 1 0 3
147 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 2 0 0 1 2
148 บ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) 2 0 0 0 2
149 บ้านดงยาง (ขยายโอกาส) 2 0 0 0 2
150 บ้านท่าสมอ 2 0 0 0 2
151 บ้านหนองตุ 2 0 0 0 2
152 บ้านดงยาง 2 0 0 0 2
153 บ้านดงเจริญ 2 0 0 0 2
154 อนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
155 บ้านชาดศาลา 2 0 0 0 2
156 บ้านหนองแสง 2 0 0 0 2
157 บ้านสิงห์ 1 8 0 1 9
158 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 1 7 2 1 10
159 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 1 6 1 2 8
160 บ้านคุ้ม 1 4 1 2 6
161 บ้านน้ำอ้อม 1 3 3 0 7
162 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 1 3 0 2 4
163 บ้านนาคำ 1 3 0 1 4
164 บ้านหัวขัว 1 2 1 2 4
165 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1 2 1 2 4
166 บ้านตับเต่า 1 2 1 0 4
167 บ้านสงเปือย 1 2 0 2 3
168 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 1 2 0 1 3
169 บ้านนาถ่ม 1 2 0 0 3
170 บ้านเหล่าใหญ่ 1 2 0 0 3
171 บ้านกุดเป่ง 1 2 0 0 3
172 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง (ขยายโอกาส) 1 1 3 3 5
173 บ้านน้ำคำน้อย 1 1 3 0 5
174 บ้านดอนขะยอม 1 1 2 0 4
175 บ้านคำฮี 1 1 1 2 3
176 บ้านนาสะไมย์ 1 1 1 2 3
177 บ้านดอนมะยาง กม.3 1 1 1 0 3
178 บ้านหนองหิน 1 1 1 0 3
179 บ้านคำม่วง(ขยายโอกาส) 1 1 1 0 3
180 บ้านนาหลู่เหล่าตอง(ขยายโอกาส) 1 1 0 1 2
181 ศรีธรรมวิทยา 1 1 0 1 2
182 บ้านโนนม่วง 1 1 0 1 2
183 ประชาสงเคราะห์ 1 1 0 0 2
184 บ้านยางเครือ 1 1 0 0 2
185 ขาม 1 1 0 0 2
186 บ้านดงมะหรี่ 1 1 0 0 2
187 บ้านดอนกลอย (ขยายโอกาส) 1 0 2 1 3
188 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 1 0 1 2 2
189 ชุมชนดงแคนใหญ่(ขยายโอกาส) 1 0 1 1 2
190 บ้านหนองเทา 1 0 1 1 2
191 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) (ขยายโอกาส) 1 0 1 0 2
192 บ้านนาดีดอนจาน 1 0 1 0 2
193 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 1 0 0 2 1
194 บ้านดอนกลองหนองไฮ 1 0 0 2 1
195 บ้านคำน้ำสร้าง 1 0 0 1 1
196 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 1 0 0 1 1
197 วัดบ้านเปาะ 1 0 0 1 1
198 บ้านหนองบกโนนสวาท 1 0 0 0 1
199 บ้านคำแหลม 1 0 0 0 1
200 บ้านโนนทรายงาม 1 0 0 0 1
201 บ้านกลางนา 0 4 3 2 7
202 บ้านนาคำปักแฮด 0 3 2 0 5
203 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 0 2 1 0 3
204 บ้านโนนหนองแฝก 0 2 1 0 3
205 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 2 0 2 2
206 คุยตับเต่า 0 2 0 0 2
207 บ้านแดง 0 2 0 0 2
208 บ้านโคกกลาง 0 2 0 0 2
209 บ้านหนองบั่ว 0 1 2 2 3
210 กุดกง 0 1 1 1 2
211 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 0 1 1 1 2
212 บ้านสะเดา 0 1 1 1 2
213 บ้านแหล่งหนู 0 1 1 1 2
214 โซงเหล่าโป่วิทยา 0 1 1 1 2
215 บ้านท่าช้าง 0 1 0 1 1
216 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 0 1 0 0 1
217 บ้านกุดตากล้า 0 1 0 0 1
218 บ้านบากเรือดอนเรือ 0 1 0 0 1
219 บ้านผิผ่วน 0 1 0 0 1
220 บ้านสำโรง 0 1 0 0 1
221 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 0 1 0 0 1
222 บ้านคำม่วง 0 0 3 2 3
223 ชุมชนย่อวิทยา 0 0 3 1 3
224 บ้านน้ำโผ่ 0 0 2 0 2
225 มัธยมเอกวรรณ 0 0 1 1 1
226 บ้านสมสะอาดหนองแวง 0 0 1 0 1
227 บ้านหนองแฝก 0 0 1 0 1
228 บ้านบัวขาว 0 0 0 1 0
229 บ้านดอนกลอย 0 0 0 1 0
230 บ้านหนองขอนโพนสิม 0 0 0 1 0
231 ใหม่ชุมพร 0 0 0 1 0
232 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 0 0 0 0 0
รวม 849 415 209 191 1,473