สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 252 โรงเรียน1 0 0 0
2 253 โรงเรียน2 0 0 0
3 254 โรงเรียน3 0 0 0
4 255 โรงเรียน4 0 0 0
5 256 โรงเรียน5 0 0 0
6 001 โรงเรียนกุดกง 3 4 3
7 003 โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี 5 9 7
8 004 โรงเรียนขาม 2 3 3
9 005 โรงเรียนขุมเงิน 12 23 18
10 006 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 12 20 17
11 007 โรงเรียนคุยตับเต่า 2 4 4
12 009 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 9 24 15
13 011 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 9 14 14
14 010 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่(ขยายโอกาส) 3 8 5
15 012 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 5 19 10
16 014 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 10 18 12
17 261 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) 3 5 4
18 016 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 8 16 12
19 015 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 10 20 15
20 018 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 9 16 11
21 017 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 8 38 15
22 020 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 10 16 12
23 019 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง(ขยายโอกาส) 9 15 13
24 021 โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 4 5 4
25 025 โรงเรียนดอนยางกล้วยสำโรง 0 0 0
26 024 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 7 15 9
27 084 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง(ขยายโอกาส) 3 14 6
28 029 โรงเรียนบ้านกลางนา 9 19 15
29 030 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม 9 21 12
30 032 โรงเรียนบ้านกุดกุง 7 14 11
31 262 โรงเรียนบ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) 8 13 9
32 033 โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 0 0 0
33 034 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 1 3 2
34 036 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 11 22 17
35 035 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย (ขยายโอกาส) 5 14 9
36 038 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 10 20 16
37 039 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 11 19 18
38 037 โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 3 5 4
39 040 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 9 28 16
40 041 โรงเรียนบ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) 14 23 18
41 050 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 2 8 4
42 049 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง (ขยายโอกาส) 4 4 4
43 048 โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 0 0 0
44 052 โรงเรียนบ้านคำม่วง 5 10 6
45 051 โรงเรียนบ้านคำม่วง(ขยายโอกาส) 3 7 4
46 056 โรงเรียนบ้านคำฮี 5 11 7
47 055 โรงเรียนบ้านคำฮี (ขยายโอกาส) 3 7 5
48 053 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 3 3 3
49 054 โรงเรียนบ้านคำแหลม 1 1 1
50 058 โรงเรียนบ้านคุ้ม 8 13 11
51 057 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 15 25 21
52 060 โรงเรียนบ้านคูสองชั้น 5 5 5
53 059 โรงเรียนบ้านคูเมือง 0 0 0
54 047 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 4 6 6
55 046 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง (ขยายโอกาส) 8 11 9
56 064 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 4 5 5
57 067 โรงเรียนบ้านชาดศาลา 2 5 3
58 070 โรงเรียนบ้านซำ 3 12 5
59 071 โรงเรียนบ้านดงขวาง 0 0 0
60 073 โรงเรียนบ้านดงจงอาง 13 29 19
61 265 โรงเรียนบ้านดงจงอาง (ขยายโอกาส) 8 13 11
62 076 โรงเรียนบ้านดงบัง 10 25 20
63 077 โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 2 2 2
64 079 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 8 7
65 263 โรงเรียนบ้านดงยาง (ขยายโอกาส) 2 5 4
66 075 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 2 6 4
67 074 โรงเรียนบ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) 2 20 4
68 080 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 7 10 9
69 081 โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 3 3 3
70 083 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 1 1 1
71 082 โรงเรียนบ้านดอนกลอย (ขยายโอกาส) 4 8 7
72 085 โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 4 4 4
73 086 โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 3 4 4
74 088 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 3 9 6
75 087 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) 5 20 12
76 091 โรงเรียนบ้านตับเต่า 4 4 4
77 092 โรงเรียนบ้านตาดทอง 16 31 23
78 093 โรงเรียนบ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์ ) (ขยายโอกาส) 11 21 18
79 094 โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) 6 10 8
80 095 โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฏร์สามัคคี) 10 28 16
81 097 โรงเรียนบ้านทรายงาม 12 19 17
82 103 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 6 8 8
83 104 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) (ขยายโอกาส) 9 16 13
84 106 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 6 12 11
85 105 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 10 17 15
86 102 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 18 25 24
87 101 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ (ขยายโอกาส) 4 6 4
88 098 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 3 3
89 100 โรงเรียนบ้านท่าสมอ 2 2 2
90 099 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 6 11 9
91 110 โรงเรียนบ้านนาคำ 5 11 5
92 109 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 5 8 6
93 108 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด(ขยายโอกาส) 7 10 7
94 111 โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 2 3 3
95 112 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 8 14 10
96 113 โรงเรียนบ้านนาถ่ม 3 7 5
97 118 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 6 14 10
98 117 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ (ขยายโอกาส) 5 10 8
99 119 โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 5 13 8
100 121 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 11 14 13
101 120 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง(ขยายโอกาส) 3 3 3
102 122 โรงเรียนบ้านนาห่อม 8 17 10
103 116 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 9 10 9
104 115 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) 8 11 9
105 107 โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 10 15 15
106 114 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 5 12 8
107 125 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 5 13 9
108 124 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย (ขยายโอกาส) 9 21 14
109 126 โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่ 0 0 0
110 129 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 7 13 13
111 128 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 11 22 20
112 123 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0
113 127 โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 2 2 2
114 137 โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 10 15 12
115 140 โรงเรียนบ้านบัวขาว 4 10 6
116 143 โรงเรียนบ้านบาก 11 18 15
117 141 โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ 1 6 3
118 142 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 5 20 10
119 144 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 10 17 14
120 139 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 5 9 8
121 138 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 7 14 10
122 145 โรงเรียนบ้านปลาอีด 4 8 6
123 146 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 10 15 12
124 148 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 0 0 0
125 149 โรงเรียนบ้านผิผ่วน 1 3 1
126 153 โรงเรียนบ้านผือฮี 8 18 14
127 151 โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 11 20 16
128 152 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 9 18 13
129 150 โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 2 2 2
130 231 โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) 16 35 21
131 154 โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 17 33 24
132 156 โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 3 4 4
133 155 โรงเรียนบ้านพลไว 4 18 6
134 160 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 16 32 24
135 159 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน (ขยายโอกาส) 14 19 19
136 164 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 12 17 15
137 163 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 11 16 14
138 162 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 10 15 15
139 264 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) 9 16 14
140 165 โรงเรียนบ้านยางกลาง 5 10 9
141 169 โรงเรียนบ้านยางน้อย 13 23 16
142 166 โรงเรียนบ้านยางเครือ 3 4 3
143 168 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 27 55 40
144 167 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม (ขยายโอกาส) 9 18 13
145 170 โรงเรียนบ้านราชมุนี 4 6 5
146 174 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 9 16 14
147 173 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา (ขยายโอกาส) 9 12 12
148 178 โรงเรียนบ้านสงยาง 16 21 19
149 177 โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 16 23 20
150 176 โรงเรียนบ้านสงเปือย 5 10 9
151 260 โรงเรียนบ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) 11 32 20
152 179 โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 1 2 2
153 180 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 11 24 18
154 182 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 5 9 7
155 181 โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 5 6 6
156 183 โรงเรียนบ้านสะเดา 3 3 3
157 184 โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) (ขยายโอกาส) 3 5 4
158 185 โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฏร์สามัคคี) 8 27 15
159 187 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 5 10 10
160 186 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา (ขยายโอกาส) 5 10 10
161 188 โรงเรียนบ้านสำราญ 9 23 15
162 189 โรงเรียนบ้านสำโรง 1 1 1
163 190 โรงเรียนบ้านสิงห์ 12 13 13
164 191 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 1 2 2
165 193 โรงเรียนบ้านหนองตุ 2 9 5
166 192 โรงเรียนบ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 4 12 8
167 194 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 10 15 15
168 196 โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 1 10 2
169 199 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 4 4
170 198 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 5 5 5
171 197 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 1 1 1
172 204 โรงเรียนบ้านหนองยาง 16 45 28
173 207 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 0 0 0
174 210 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 0 0 0
175 211 โรงเรียนบ้านหนองหอย 0 0 0
176 212 โรงเรียนบ้านหนองหิน 3 14 6
177 195 โรงเรียนบ้านหนองเทา 3 6 5
178 200 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 16 33 23
179 201 โรงเรียนบ้านหนองเป้า 12 30 21
180 205 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 14 6
181 208 โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 6 11 7
182 202 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 1 2 2
183 209 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 4 3
184 203 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 8 27 14
185 206 โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม 7 17 10
186 213 โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 1 3 2
187 215 โรงเรียนบ้านหัวขัว 6 9 9
188 216 โรงเรียนบ้านหัวดง 5 15 7
189 217 โรงเรียนบ้านหัวดอน 11 13 13
190 214 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 9 19 17
191 043 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 12 30 19
192 042 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 11 17 16
193 069 โรงเรียนบ้านเชือก 6 11 7
194 068 โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 0 0 0
195 089 โรงเรียนบ้านเดิด 7 20 12
196 147 โรงเรียนบ้านเปือย 0 0 0
197 171 โรงเรียนบ้านเลียบ 11 13 13
198 172 โรงเรียนบ้านเวินชัย 6 14 11
199 218 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 11 29 19
200 219 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 6 18 12
201 221 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 8 9 8
202 220 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) (ขยายโอกาส) 5 17 7
203 222 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 8 11 11
204 223 โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 12 16 15
205 224 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 6 14 11
206 225 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 6 13 11
207 226 โรงเรียนบ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 1 1 1
208 045 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 12 31 16
209 044 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง (ขยายโอกาส) 14 21 18
210 061 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 15 24 21
211 066 โรงเรียนบ้านแจนแลน 5 8 6
212 065 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 0 0 0
213 090 โรงเรียนบ้านแดง 2 7 4
214 228 โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 3 6 6
215 227 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 6 15 7
216 062 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 4 4
217 063 โรงเรียนบ้านโคกป่าจิกหนองปลา 0 0 0
218 096 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 0 0 0
219 130 โรงเรียนบ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) 5 10 8
220 131 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 0 0 0
221 132 โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 1 2 2
222 133 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฏร์พัฒนา) 7 15 12
223 134 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 3 5 4
224 135 โรงเรียนบ้านโนนยาง 7 14 9
225 136 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 3 3 3
226 157 โรงเรียนบ้านโพนทัน 10 24 16
227 158 โรงเรียนบ้านโพนแบง 5 7 6
228 229 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 2 11 4
229 232 โรงเรียนมหาชนะชัย 18 23 22
230 236 โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 2 6 3
231 237 โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุษฎ์อุปถุมภ์ 0 0 0
232 239 โรงเรียนสหประชาสรรค์ 3 5 4
233 240 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 5 13 9
234 243 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 12 16 15
235 245 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 18 27 21
236 247 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 26 46 37
237 248 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 75 172 110
238 249 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 40 82 58
239 235 โรงเรียนเรียนบ้านหมากมาย 4 15 9
240 008 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 6 19 11
241 026 โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 5 16 9
242 023 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 3 3 3
243 022 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) 7 10 10
244 244 โรงเรียนใหม่ชุมพร 1 1 1
245 027 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ขยายโอกาส) 5 9 6
246 028 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 5 9 8
247 234 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 15 38 25
248 258 โรงเรียนทองขาวคำเขื่อนแก้ว 0 0 0
249 230 โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 12 13 13
250 259 โรงเรียนมัธยมเอกวรรณ 3 6 5
251 233 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 25 80 47
252 238 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 3 8 5
253 241 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 12 23 19
254 242 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 4 6 4
255 246 โรงเรียนอนุบาลทองขาว 7 13 9
256 251 โรงเรียนอนุบาลอินทร์โฮม 0 0 0
257 002 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ 2 6 4
258 250 โรงเรียนอนุบาลใหม่่ปัญญานุสรณ์ค้อวัง 0 0 0
259 257 โรงเรียนเพชรน้ำหนึ่ง 0 0 0
รวม 1723 3449 2517
5966

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]