รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงสโรชา  ทาทอง
 
1. นางสันทวดี  พางาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กหญิงนงนภัส  ทองกระจาย
 
1. นางกิตติพร   เทียมทัด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงขวัญธิชา  สุระฤทธิ์
 
1. นางสาวญานี  สระแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงลลิตา  ยอดแก่น
 
1. นางทิพวัลย์  โพธิ์เลิง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 1. เด็กหญิงโชติกา  คำขาว
 
1. นางภมรศรี  จงสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกรพินธ์  งัดโคกกรวด
 
1. นางวงเดือน  ทองดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านณรงค์ 1. เด็กหญิงจารุกร  ขาดทอง
 
1. นางอุไรวรรณ  ชาญวิทยากร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนมดิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพชรประกอบ
 
1. นางนิศารัตน์  แขขุนทด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงภัทราพร  ชูชื่นบุญ
 
1. นางสาวญานี  สระแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  เห็นจงชม
 
1. นางผกามาศ  กันสา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรัส 1. เด็กชายภูมเรศน์  อินทยาตร
 
1. นางสาวปิยพันธ์   ผ้าผิวดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  นาคไชยะ
 
1. นายจิรายุตม์   มีเหมาะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเจียม
 
1. นางสาวกฤษณา  สังข์สูงเนิน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กหญิงกันติชา  เที่ยงทัศน์
 
1. นางสาวประภาพันธ์  ทัศบุตร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 1. เด็กหญิงเกตุมณี  ไตรพรหม
 
1. นางระเบียบกิจ  ศรีแก้ว
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงกันยาวีร์  โสภาพ
2. เด็กหญิงปทิตตา  มุมทอง
 
1. นางสาวผกามาศ  ศรีสมบัติ
2. นางสาวพรรณี  กิ่งจันทร์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ชัยพร
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ   จันทร์อ่อน
 
1. นางสมบูรณ์   กำเนิดสิงห์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงปณาลี    สิงห์สาด
2. เด็กหญิงพิชญา  จันทร์อุบล
 
1. นางสาวอุทุมวรรณ  ลักขษร
2. นางสาวณัชชธิดา  ตัดสมัย
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองทา
2. เด็กหญิงสุภัสสร  แต้มทอง
 
1. นางสาวพรรณี  กิ่งจันทร์
2. นางสาวผกามาศ  ศรีสมบัติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กหญิงสุพรรษา   จันทร์ครบ
 
1. นายพิชญะ  จะมัวดี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 1. เด็กหญิงเปรมิกา สมนิยาม  สมนิยาม
 
1. ดาบตำรวจพงษ์ศักดิ์   สาธุรัมย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงรัทกาล  วงษ์ขันธ์
 
1. นางพักตร์พิมล  สุจินดา
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นุชนาด
2. เด็กหญิงธนิษฐา  ทรงศรีเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วเขียวงาม
 
1. นางโสภิตา  สุริยะงาม
2. นางสาวมยุรี  สุภาลัย
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงกานติมา  ปาไทย์
2. เด็กหญิงชุติมา  ขันติวงวงค์
3. เด็กหญิงปนัดดา  เมินธนู
 
1. นางสาวเจนจิรา  ลักขษร
2. นางสาวณัฐชนก  อยู่คง
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายนครินทร์  บุญปลอด
2. เด็กหญิงนภสร  ดวงราษี
3. เด็กหญิงรติพรรณ  จันทร์ประโคน
 
1. นายชาติชาย  ล้อมวงษ์
2. นางศิริลาวัณย์  ประกอบดี
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  แสงเงิน
2. เด็กหญิงอรอุมา  ทองกล้า
3. เด็กหญิงอริศฎา  บุญไพโรจน์
 
1. นางศุภกานต์  มีศรี
2. นางสาวรุ่งนภา  สลิน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  จำปาเทศ
2. เด็กชายปภังกร  มาลีหวล
 
1. นายสุริยา  คำทอง
2. นายธนทัต  นามวัฒน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาวร 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วงค์ทอง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เพลินพร้อม
 
1. นางสาวกมลนภา  ประทุมแก้ว
2. นางสาวอรอุมา  เหลือล้น
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายซอ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   น่าชม
 
1. นายธนากร  ขำคม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายพีรพล  บูรณะ
 
1. นางเอมอร  พลานุ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วุฒิยา
 
1. นางสุรีย์  ศรีสุวรรณ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  มีมาก
2. เด็กหญิงเยาวภา  ชะบาทอง
 
1. นายสุริยา  คำทอง
2. นายผ่าน  พลศรี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงทองคำ  หมายชัย
2. เด็กชายพลวัต  ใบโพธิ์
 
1. นางสุรีย์  ศรีสุวรรณ์
2. นางพูนทรัพย์  ประยงค์หอม
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญารัตน์  อุ่นใจ
 
1. นายสุริยา  คำทอง
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กชายปฏิการณ์   กาดกลางดอน
 
1. นางสาวธิติมา  ดวงดี
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงชนิดาภา  วิลามาศ
 
1. นางเอมอร  พลานุ
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จะมัวดี
 
1. นางกิตติพร   เทียมทัด
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   อินทร์แป้น
 
1. นายทรงวุฒิ   อยู่คง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงชฎากร  สุวรรณ์
2. เด็กชายพลวัต  จันทร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ต้น
 
1. นางศุภาพิชญ์  มาลีหวล
2. นางสาวนิรมล  สิงห์ชัย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงพัชราภา  สินสุพรรณ
2. เด็กหญิงภัทรา  ไปณรงค์
3. เด็กหญิงศิรินญา  มณีศรี
 
1. นางสาววรรดี  ไวเรียบ
2. นางสาวกัญญา  สุนทรงาม
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกัลยา  วันทา
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  วันนา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีหา
 
1. นายนิคม  สุระ
2. นางสาวธิติพร  ทิตะโพธิ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงกนกรดา  ศักดิ์สิงห์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เปรมปรีด์
3. เด็กหญิงปนัดดา  แสนทวีสุข
 
1. นางสุพัตรา  พึ่งผล
2. นางสาวปิยนุช  เรืองเกษม
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลวก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  น้อยชาลี
2. เด็กชายตรีวิทย์  แสนกล้า
3. เด็กหญิงอุษา  ศรีวงศ์ราช
 
1. นายสุชาติ  สุขสบาย
2. นางสโรชา  สุขสบาย
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. นางสาวมนัสนันท์  พรหมบุตร
2. นางสาววัน  ภาพยนต์
3. นายวิทยา  คอนชัย
 
1. นายชินาธิป  เกษมสุข
2. นางสาวพเยาว์  ยิ่งยงยุทธ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  แก้วหล่อ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  มั่นจิตร
3. เด็กหญิงอณิฑิตา  แก้ววงศ์ไสย์
 
1. นางวันเพ็ญ  มั่นจิต
2. นางสาวพรสุดา  แสนกล้า
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายชินวัตร  ไชยโคตร
2. เด็กชายอภิชาติ  บุญร่วม
3. เด็กหญิงอังศุมาลี  บุตรงาม
 
1. นางดาวิกา  เห็นงาม
2. นางสาววราภรณ์  นครชัย
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กชายกนกรัตน์  อุดมกาญจนหิรัญ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อินทร์ตา
 
1. นายสุทธิภูมิ  ทองแท้
2. นายเสน่ห์  บุราคร
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายพลพละ  พาละพล
2. เด็กชายศุภกิจ  สมานมิตร
 
1. นายพันธวัช  สมบูรณ์
2. นางสาวกัณธชรัสม์  นาดี
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กชายจีรชัย  บุญจรัส
2. เด็กหญิงสมฤดี  มานุสนธ์
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีวรรณ
2. นายวุฒินันท์  อุสาย
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สุนทรงาม
2. เด็กชายรวิพล  ปุ่มแก้ว
 
1. นายสมาน  นาคนวล
2. นางสาวสุนทรี  วิเศษ
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอกตรา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โพธิ์เพชร
2. เด็กชายวัชระ  บุญครัน
 
1. นายมงคล  แก้วปัดชา
2. นายเตชทัต  เลิศศรี
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงธีราพร  แก้ววิเศษ
2. เด็กชายภานุพงษ์  จันทร์ผ่อง
 
1. นายสมาน  นาคนวล
2. นางสาวสุนทรี  วิเศษ
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กชายธนะชัย  มีบัง
2. เด็กชายประพัฒศร  จันทร์แดง
 
1. นายสาธิต  อ่อนสลวย
2. นางสาวแพรกาญจน์  เส็งนา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วเห็ม
2. เด็กหญิงพัตราภรณ์  ขันทอง
3. เด็กหญิงรัญชนาภรณ์  เหมาะใจ
4. เด็กหญิงสุพรรณิกา  หงษ์มา
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สิมมา
 
1. นางสำรวย  รื่นรมย์
2. นายสงคราม  รื่นรมย์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนชัย 1. เด็กหญิงภัทรวดี  น่าชม
2. เด็กหญิงวรรณวลี  สืบเพ็ง
3. เด็กหญิงวรัทยา  สายรัตน์
4. เด็กหญิงศุภณัฐ  เสนาะวาที
5. เด็กหญิงอตินันท์  อินทรกำแหง
 
1. นางสรวงสุดา  สมเสมอ
2. นางกรองกาญจน์  สิทธิ์เสือ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. นางสาวปาริชาติ  คำทา
2. นางสาวปุญยาพร  ศรีดา
3. นางสาวพรไพลิน  ทองอ้ม
4. นางสาวศิริพร  ดวงใจ
5. นางสาวศิริลักษณ์  คำทา
 
1. นายนิติวรรณ  แหวนอ่อน
2. นางประยูร  เกษศรี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงชลิตา  วิเวกรัมย์
2. เด็กหญิงวรรณณิภา  วายโศก
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ชัยเชิดชู
4. เด็กหญิงสิดาพร   ไกรหัสดี
5. เด็กหญิงเกสรา  ดีอ้อม
 
1. นางศิริลาวัณย์  ประกอบดี
2. นายชาติชาย  ล้อมวงษ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ดังคนึก
2. เด็กหญิงจินตรา  จิตหาญ
3. เด็กชายชัชวาล  ทองโยง
4. เด็กหญิงสิริปภัทร   ลีประโคน
5. เด็กหญิงเพียงอ้อ   นานนท์
 
1. นางธิดา  ฉุนแสนดี
2. นางสาวฝนทิพย์  ทองมาก
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ชมจอหอ
2. เด็กหญิงพรรณประภา   จันทรา
3. เด็กหญิงพรสวรรค์   ปากดี
4. เด็กหญิงอภิชญา  มีนอก
5. เด็กชายอภิลักษณ์   ศรีสม
 
1. นางนิชากร   สอนศรี
2. นายคมสัน  สืบสังข์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 1. เด็กหญิงจิดาภา   แสงเมือง
2. เด็กชายจิระเดช   มากมี
3. เด็กหญิงนภารัตน์  กล้าแข็ง
4. เด็กชายพีรภาส  สุขมั่น
5. เด็กหญิงอรพิมล  บังคมธรรม
 
1. นายอนุศักดิ์  ไชยอุปละ
2. นางสาวณิชณนันท์   งามนุช
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงชลดา  บุญถึง
2. เด็กชายชาญชัย  สายแก้ว
3. เด็กชายยุทธพิชัย  ทัศนะ
4. เด็กชายวันชนะภัย  กันนิดา
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คีรีวงค์
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทอง
2. นายยุทธนา  ยอดคำตัน
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายคณิสร   สุดฉลาด
2. เด็กหญิงจิรัชยา   คูณพาที
3. เด็กหญิงชาลิษา  เจนรอบ
4. เด็กชายธนศักดิ์  โชติมูล
5. เด็กหญิงธนาภา   ศรีลาพรม
6. เด็กหญิงธัญชนก   จองอยู่
7. เด็กหญิงธัญทิพย์   พลวงงาม
8. เด็กชายธีรวัฒน์   อินทร์ขาว
9. เด็กหญิงบุษกล   ปัญญาไว
10. เด็กหญิงปริษา   ภาคตอน
11. เด็กชายปัญญาพัฒน์   เสาใย
12. เด็กชายปุณณรัตน์   ไชยภักดิ์
13. เด็กชายพุฒิพงศ์   ฟักศรี
14. เด็กชายภูรินทร์   สุขเจริญเวก
15. เด็กชายมาริโอ้   ลุนด์
16. เด็กชายรตตริ  เมินดี
17. เด็กหญิงสิริธร   ใจพินิจ
18. เด็กชายอริญ  เช่นช่าย
19. เด็กชายอำนาจ  โพธิ์เงิน
20. เด็กชายเตชิต   เสาวพงษ์
 
1. นางกานต์สิรี   กะการดี
2. นางสาวสมควร  ศรีจุดานุ
3. นางธิดา  ฉุนแสนดี
4. นางสาวฝนทิพย์  ทองมาก
5. นางยุพิน  เหลี่ยมดี
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กชายคุนัญญา   ศาลางาม
2. เด็กชายจิรภัทร  จันทร์โสภา
3. เด็กหญิงชลลดา  มีผิว
4. เด็กหญิงฐิติมา  โพธิ์แก้ว
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  โยลัย
6. เด็กหญิงณิชาภัทร    ไพบูลย์
7. เด็กชายตะวัน    สุกวัน
8. เด็กชายทรงศักดิ์  เต็มเอี่ยม
9. เด็กชายธนาวุธ  เสภา
10. เด็กชายธีรพงษ์  ยอดสง่า
11. เด็กหญิงนภสร   วิฑูรย์
12. เด็กชายนภา  แขกรัมย์
13. เด็กชายปวริศว์  ฤทธี
14. เด็กหญิงวลัยพร   ขจัดโรคา
15. เด็กหญิงวิลลดา   สุกรี
16. เด็กชายสิทธิพงษ์   โพธิ์แก้ว
17. เด็กหญิงอรทัย   ดูเรืองรัมย์
18. เด็กหญิงอุษณีย์   จันทร์ไตร
19. เด็กชายเกรียงไกร  สระแก้ว
20. เด็กชายไชยภัทร  รูปสวย
 
1. นายศราวุธ  เรืองกระจาย
2. นายจิรฐา  แกมกล้า
3. นางสาวสุภาณี   พุฒวงศ์
4. นางสาววิทนีย์  อ่อนบึง
5. นางสาวนุชนาถ  ลับสูงเนิน
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีโค 1. เด็กหญิงนริศรา  คุณหงส์
 
1. นางสาวปุญชรัสมิ์  ปิยนันท์วัชร์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีโค 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คนหมั่น
 
1. นางสาวปุญชรัสมิ์  ปิยนันท์วัชร์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงวรรัตน์  คำดี
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  พวงอ่อน
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยหาญ
2. เด็กชายณัฐชัย  แก้วมะ
 
1. นายพิมล  บัวบาน
2. นางสุทิน  บัวบาน
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนชาย 1. เด็กหญิงกรกมล  ปินะสา
2. เด็กชายอนุชา  ดวงดี
 
1. นางณัฏฐนันท์  นามสวัสดิ์
2. นางละม้าย  อินทรนุช
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงนภาพร  ไชยวงศ์
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุขมณี
 
1. นางสาวบังอร  นันทรัตน์
2. นางสาวนภัสกร  ดวงดี
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงกาญจนิกา  ยกพล
2. เด็กหญิงฐิติพร  ภูหอม
3. เด็กหญิงณิชกานต์  เกษมสุข
4. เด็กหญิงธัญวีร์  พิมทอง
5. เด็กหญิงปาริสา  อินทร์ทอง
6. เด็กหญิงผกาวรรณ  ดำงาม
7. เด็กหญิงพาทินธิดา  สาสนานนท์
8. เด็กหญิงลลิตา  ดังกลาง
9. เด็กหญิงวริศรา  มิชำนาญ
10. เด็กหญิงศุทธินี  รัตนวัน
 
1. นางสาวบังอร  นันทรัตน์
2. นางอนรรฆวี  ตรงเที่ยง
3. นายจารุเดช  วันงาม
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยอดเลา
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  สีสรรงาม
3. เด็กหญิงบังอร  ระยับศรี
4. เด็กหญิงปวีณา  บุญสิทธิ์
5. เด็กหญิงพิมมาดา  พลชา
6. เด็กหญิงวิชุดา   คำแพง
7. เด็กหญิงวิภาพร  บุญเลิศ
8. เด็กหญิงศศิวิมล  สวัสดี
9. เด็กหญิงศุภวรรณ  ขรรศร
10. เด็กหญิงสโรชา  นันทแสง
 
1. นางสาวบังอร  นันทรัตน์
2. นายทีปกร  เสาะหายิ่ง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี  วงษ์ขันธ์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกานต์ตะวัน  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงดาหลา  แก้วสุข
3. เด็กชายธีรภัทร  อาจประจัญ
4. เด็กชายนราเทพ  เค้าศรีวงศ์
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  เวสสัญดร
6. เด็กหญิงนัยนา  จันทร์งาม
7. เด็กชายภาคภูมิ  มั่งคั่ง
8. เด็กหญิงรัตนาพร  รับรอง
9. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สุขชานัง
10. เด็กหญิงอิษยา  ม่วงสุราช
 
1. นายจิตติ  แก้วเนตร
2. นางสาวจิราภรณ์  กิ่งแก้ว
3. นางสาววิจิตรา  บุญคง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เป่ารัมย์
2. นางสาวปิยนุช  โถทอง
3. นางสาวพิมพ์มาดา  อินแปลง
4. นางสาวพิมลแข  เป็งทอง
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ธีระบุตร
6. นางสาวลัดดาวรรณ  อักษร
7. นางสาววิภาดา  สืบเสาะเสมอ
8. นางสาวสวรินทร์  ใจงาม
9. นางสาวอภิญญา  พวงจำปา
10. นางสาวเมฆลา  ไชโย
 
1. นางสุรีย์ฉาย  ศาลางาม
2. นางสาวศิริรัตน์  บูรณ์เจริญ
3. นางสาวเตือนใจ  ดอนโค
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาคง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  จันทร์โสม
2. เด็กหญิงนันทิชา  ชื่นตา
3. เด็กหญิงนันทิชา  บุญบอน
4. เด็กชายภูมินทร์  รามณี
5. เด็กหญิงวิยดา  สมงาม
6. เด็กชายศุภชัย   ภูมิศรี
7. เด็กหญิงสุชาดา  มั่นคง
8. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงเพ็ง
9. เด็กหญิงอุมากร  แสงเพ็ง
10. เด็กชายไพโรจน์  พันธ์รักษา
 
1. นายกฤษดา  แผ่นทอง
2. นายบุญชู  ดัดถุยาวัตร
3. นางจำเนียร   ทำมีภักดิ์
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคนวล
2. เด็กหญิงกัญวิภา  เสาะโชค
3. เด็กหญิงกุลยา  มอญไธสง
4. เด็กหญิงธัญพร  บุญจันทร์
5. เด็กหญิงวรรณดา  ทวีชาติ
6. เด็กหญิงวาเลน  ธำรงไชย
7. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  สุวรรณศรี
8. เด็กหญิงอภิปรียา  ใจกล้า
9. เด็กหญิงเขมิกา  นันสะอาด
10. เด็กหญิงโสภิตนภา  อินมะโรง
 
1. นางสาวจุรี  กล้ายิ่ง
2. นางคนิตถา  บุญรับ
3. นางสุรีย์ฉาย  ศาลางาม
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญเเท้
2. เด็กชายจักรพันธ์  มั่นหมาย
3. เด็กชายชยากร  เพช็รวิเศษ
4. เด็กชายณัฐพล  เสียงเพราะ
5. เด็กชายณัฐภัทร  มูลลาภ
6. เด็กชายธนภัทร์  เมตตา
7. เด็กชายสุทธินันท์  มะลิหวน
8. เด็กชายสโรจ  พาลุน
9. เด็กชายอชิตะ  บุญเลิศ
10. เด็กชายอภินันท์  ปัญญาเอก
 
1. นางสุรีย์ฉาย  ศาลางาม
2. นายเพิ่มพูล  ผ่องศรี
3. นายวัฒนะ  เติมมี
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. นายกิตติกานต์  คำสี
2. เด็กชายก้องหล้า  ทวีสุข
3. เด็กชายธนกฤต  พรหมชาติ
4. นายธรรทนะ  บุญทรา
5. เด็กชายนวพล  บุญย่านซื่อ
6. เด็กหญิงวาสนา  เครือวัลย์
7. นายวิศรุต  เพ็ชรมาก
8. นายอนุวัตร  มีพันธ์
9. เด็กชายเอกภพ  บุตะกะ
10. นายไชยกร  ปัญญาเอก
 
1. นางสุรีย์ฉาย  ศาลางาม
2. ดร.สงวน  ศาลางาม
3. นายวีรยุทธ  อินทร์ทอง
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 1. เด็กชายชัชนันท์  สืบสนธ์
2. เด็กหญิงณิชนันทร์  สาแก้ว
 
1. นายลือชัย  สานุทัศน์
2. นายพงษ์ศักดิ์  สุบันนารถ
 
79 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงวรรณิกา  กันภัย
2. เด็กหญิงอรยา  นาคงาม
 
1. นายชัยวัฒน์  โลหะจินดา
2. นายถนอม  สายเชื้อ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  วิชายง
 
1. นางรมิดา  สาพันธ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงสุพรรษา   ขันทอง
 
1. นายธงชัย  ว่องไว
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขจิตร
 
1. นายยุทธศักดิ์    เสาเวียง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงเขมนิจณ์  สุภผล
 
1. นายลัดฟ้า  สาพันธ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงแก้วมุกดา  แตงยอนรัมย์
 
1. นางโสภิดา  สุพรรณภพ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กชายธนธรณ์  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางอมรลักษณ์  สามใจ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วกัณทา
 
1. นางปริญญา   จงหาญ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 1. เด็กชายเกรียงไกร  สุระอามาตย์
 
1. นายสุุทธิเกียรติ  นกพรม
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงปณิตา  ชาติราศรี
2. เด็กหญิงโยษิตา   พุทธจันทร์
 
1. นางสาวสังวาลย์   จันทป
2. นางเยาวลักษณ์   กรวยทอง
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงปรียาวรรณ   ขันนิลวงค์
2. เด็กหญิงศิริประภา   แก้วละมุล
 
1. นางรุ่งนภา  มีศรี
2. นางเยาวลักษณ์  กรวยทอง
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำลือ
2. เด็กหญิงฤทัยชนก  คำลือ
 
1. นางสาวณภาภัช  ประสานดี
2. นางสิริญา  สิริอนุศาสน์
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  สุขศรีเด่น
 
1. นายนิกร  ชมดี
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มิตรสูงเนิน
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  กาบบัวศรี
3. เด็กหญิงวราพร  ปานทอง
 
1. นายจิตติ  ยาวรัมย์
2. นางสาวประภาพันธ์  ทัศบุตร
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กชายธวัชชัย  ชายต้น
2. เด็กชายธิตินัน  ขันเงิน
3. เด็กหญิงวรัมพร  งอยภูธร
 
1. นายจิตติ  ยาวรัมย์
2. นางสาวประภาพันธ์  ทัศบุตร
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ยอดจันทร์
2. เด็กชายธนวัตร  เข็มทอง
3. เด็กชายวรเทพ  ยอดเกษ
 
1. นายสุภัทร  วงษาสนธิ์
2. นางสาวเจรจา  คำภิรมย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ประไวย์
 
1. นายประทีป  ม่วงศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ทองนัด
 
1. นายจักรกริช  จันทร์ครบ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงปนัสนันท์  จันทร์นาค
 
1. นายจักรกริช  จันทร์ครบ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สายสร้อย
 
1. นายจักรกริช  จันทร์ครบ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายกายพล  เพ่งเล็งดี
 
1. นางศินรินทร์  เพ่งเล็งดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงวริศรา   บุบผาชาติ
 
1. นายสุชาติ   โลกนิยม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เพ่งพิศ
 
1. นายพจนาต  โคพะทา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เสนาวัตร
 
1. นายสงกรานต์  หักทะเล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กหญิงปาริชาต  สิริพินิจธรรม
 
1. นายพจนาต  โคพะทา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงพลอยเงิน  อาษา
 
1. นายสมเกียรติ  วงษ์ปลั่ง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีอุ่น
 
1. นายพจนาต  โคพะทา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงพิชชาภา   พั้วสอน
 
1. นายสุชาติ   โลกนิยม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กหญิงศิราณี  ศรีโสภา
 
1. นายพจนาต  โคพะทา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. นางสาววรรณณิศา  สาธร
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงปรียานุช  งัดโคกกรวด
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองแม้น
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ใสสุด
2. เด็กหญิงนวพรรษ   นามจิตร์
3. เด็กหญิงประกายแก้ว   ตะเลียงวัน
4. เด็กชายปวเรศ   พิมย์พา
5. เด็กหญิงพิยดา    แสงสุข
6. เด็กชายวสุพล  เพ็งบ้านซอด
7. เด็กหญิงอนันตญา   ทองเต็ม
8. เด็กหญิงอุษณิษา   ทวาอินทร์
9. เด็กหญิงเพชรลดา  ผาสุข
 
1. นายอภิลักษณ์  โสภา
2. นางรุจิรา  เชื้อลี
3. นางวัลลภา  เตื่อยสีชัง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงกนกนิภา   เสาะแสวง
2. เด็กหญิงจิราพัทร   สุขประสพ
3. เด็กหญิงจิราวดี   สุขประสพ
4. เด็กชายจีรวัฒน์   สุรัจ
5. เด็กชายชนกชนม์   วังมา
6. เด็กหญิงญาดา   ประทุมชัย
7. เด็กหญิงนรากรณ์   รูปขำ
8. เด็กหญิงพิมรตา   เจริญศักดิ์
9. เด็กหญิงพิราภรณ์   สังสมานันท์
10. เด็กหญิงฟ้าใส   สีดา
11. เด็กชายรัฐภูมิ   ศิลาโภชน์
12. เด็กหญิงศิริญญา   ยิ่งเจนจบ
13. เด็กชายศุภวิชญ์   ศรีดำ
14. เด็กหญิงอรชิรา   สุขประสพ
15. เด็กหญิงเนตรชนก   สมภูงา
 
1. นายสุชาติ   โลกนิยม
2. นางสาวกนกวรรณ  เปรียบยิ่ง
3. นางสาวพัชรีภรณ์  จินดาศรี
4. นางวิภารัตน์  คำเลิศ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โกสี
2. เด็กชายจิรพัทธ์  นิสสัยดี
3. เด็กชายชัยชนะ  แดงซำรัมย์
4. เด็กหญิงณัฐฐินี  สุขพราว
5. เด็กหญิงทิพยรัตน์  นามมะนุ
6. เด็กชายธรรมธร  บุตรมาศ
7. เด็กหญิงนฤมล  ทองแม้น
8. เด็กหญิงน้ำฝน  เดชฤทธิ์
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศาลางาม
10. เด็กชายพีรพัฒน์  เบ้าทอง
11. เด็กชายภคพงศ์  สาทิพย์จันทร์
12. เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองแม้น
13. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชัยโคตร
14. เด็กหญิงวนิดา  ศรีจันทร์
15. เด็กชายวีรศักดิ์  สมบูรณ์
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
2. นางสายฝน  ศรีวิลาศ
3. นายพนมพร  ชูเชิด
4. นางสำเนียง  ศรีระอุดม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทยุง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มะโนศรี
3. เด็กหญิงทิพานันท์  แท่นศิลา
4. เด็กชายธนโชติ  จิณรักษ์
5. เด็กหญิงปัทมพร  พันละภัย
6. เด็กชายภัทรกร  พันพะมา
7. เด็กชายยศกร  เวททัยสง
8. เด็กชายยุทธภูมิ  ดีพร้อม
9. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  มหาสนิท
10. เด็กชายวุฒิพงษ์  ชาวนา
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดีพร้อม
12. เด็กหญิงศุภรัตน์  หนูจิตร
13. เด็กชายศุภโชค  เจริญผล
14. เด็กหญิงสดใส  ศรีแก้ว
15. เด็กหญิงสุกัญญา  มโนศรี
16. เด็กหญิงสุธาสินี  ตึดงาม
17. เด็กหญิงสุธิมา  ฐิตากร
18. เด็กหญิงสุภาวิตา  โคษา
19. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วล้อม
20. เด็กหญิงอรพรรณ  มณีใส
 
1. นายเคน  อุตส่าห์ดี
2. นางสาวจิฬาภัณฑ  แซมโต
3. นายณิชพน  คำภากะปุ่ม
4. นายสมโภชน์  ขันธาฤทธิ์
5. นายกัมพล  ทวีโภค
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสน 1. เด็กชายชญานนท์  วิโรจน์รัตน์
2. เด็กชายธรรมชาติ  ประจงกลาง
3. เด็กชายศรัณย์ธร  หาสุข
4. เด็กหญิงสุภาวิมล  สมานมิตร
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  จางวางคง
 
1. นายไพจิตร  ทองย้อย
2. นายสมโภชน์  เจือจันทร์
3. นางสาวอารยา  โลนะลุ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโอทะลัน 1. เด็กชายสหเทพ   สุขนนท์
 
1. นายนัคพล   จงมั่งคั่ง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. นายเด่นดนัย  ดิษฐวิบูลย์
 
1. นางไพฑูรย์  มีพรหมดี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แตงอ่อน
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ทรงวาจา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แกล้วกล้า
 
1. นางเทียมแข  บุญครอง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  หอมหวล
 
1. นางชลีพันธ์  ลัดดาหอม
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสน 1. เด็กชายธรรมชาติ  ประจงกลาง
 
1. นายสมโภชน์  เจือจันทร์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตานี 1. เด็กหญิงรัตนวรรณ  จารัฐ
 
1. นางอารยา  พงษ์ชะอุ่มดี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กหญิงกำไลมาศ  พิมพ์พัฒน์
 
1. นางสุชาดา  วิริยปัญญาชัยกุล
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายรัชพล  ม่วงศรี
 
1. นายพงศ์ศิริ  ใสแจ่ม
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เหลืองทอง
 
1. นางสาวฐรดา  ไกรเพชร
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงปัณณพร  วงศ์อ่อน
 
1. นางพรนภา  วงศ์อ่อน
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. นางสาวญาณินทร์   มีแก้ว
 
1. นายสมหวัง    ประทุมโสม
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชย์  ธรรมดา
 
1. นางสาวจำเริญศรี  ศรีทองสุข
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายปรเมศ  คุชิตา
 
1. นายจิรศักดิ์  สุจินพรัหม
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงวิกาวี  ปูญญา
 
1. นายยงค์ยุธ  สุดดี
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทจร
 
1. นางฐานิกา  เงิดกระโทก
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กชายคมกริช  โคตรงาม
2. เด็กชายจักรินทร์  พลศรี
3. เด็กชายธนายุทธ  สดชื่น
4. เด็กชายภูริพัฒน์  มะโนศรี
5. เด็กชายมงคลชัย  บุญภา
6. เด็กชายวรรณชัย  งามแพง
7. เด็กชายอิทธิพัทธ์   บุญตอง
8. เด็กชายเซอิจิ  ซือยิงุระ
9. เด็กชายเดชดนัย  สังสีแก้ว
 
1. นายธงสยาม  พลหล้า
2. นายพงษ์ศักดิ์  บุญลาภ
3. นางสาวผกามาศ  ศรีสมบัติ
4. นายศักดิ์สิทธิ์   เติมทอง
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงกฤติมา  เหลืองประเสริฐ
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ฉลาดเอื้อ
3. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  พิมพะวะ
4. เด็กหญิงชนาพร  สมบูรณ์
5. เด็กชายชัชพงศ์  สิงห์ศาสตร์
6. เด็กชายชาญณรงค์  สุมาตรา
7. เด็กหญิงฐิติกา  สุวรรณโฮม
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  จงเกิดดี
9. เด็กชายตรีภพ  ปิยะไพร
10. เด็กชายทิวากร  ฮิมฮง
11. เด็กชายธนวัฒน์  ปิยไพร
12. เด็กชายธนัท  มีมาก
13. เด็กหญิงนภัสสร   ศรีจุดานุ
14. เด็กชายนาวาธร  หาญนอก
15. เด็กหญิงปภาดา  หยกรุจิ
16. เด็กชายปิยวัฒน์  ขอจงดี
17. เด็กชายปิยวัฒน์  ไม้จันทร์ดี
18. เด็กหญิงฝน  ชาญศรี
19. เด็กชายพนธกร  ศรีบุญเรือง
20. เด็กหญิงพรชนก  โถชาลี
21. เด็กหญิงพรพิมล  มีชัย
22. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีจันทร์แจ่ม
23. เด็กหญิงฟ้า  ชาญศรี
24. เด็กชายภัทรพล  ทาบรรหาร
25. เด็กหญิงภัทรวดี  พันธ์สา
26. เด็กชายภูตะวัน  ภูไหมพรหม
27. เด็กชายมงคล  สุขสะอาด
28. เด็กหญิงรัตนาวดี  วงศ์จันทา
29. เด็กหญิงวรรณพร   ลวงศรี
30. เด็กชายวสุพล  ใยแดง
31. เด็กหญิงวาเศรษฐี  คีรี
32. เด็กชายวิรากร  ชาญเขว้า
33. เด็กชายศุภวิชญ์  นวลอินทร์
34. เด็กชายสุริยา  ภูมิคอนสาร
35. เด็กหญิงหยาดทิพย์  ผูกดวง
36. เด็กหญิงอินธิรา  นามลักษณ์
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นชม
38. เด็กชายเอกราช  คลังประโคน
39. เด็กชายไกรศักดิ์  หล่อขุมทอง
40. เด็กหญิงไอริสา  สุขรัตน์
 
1. นางสาววิจิตรา  ชาทิพฮด
2. สิบเอกภานุมาศ  ศรีราม
3. นางสาวสุกัญญา  บุญมี
4. นางกรรณิกา  สาโยธา
5. นางสาวณิชาภัส  ประจญ
6. นางสุพิชฌาย์  สวายสมสีกุล
7. นางสาวกาญจนา  มั่นยืน
8. นายประทีป  ม่วงศรี
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   แซ่ลี้
2. เด็กหญิงกัลยาณี   กองรับ
3. เด็กชายกิตติพงศ์   สุวันลา
4. เด็กชายกิตติศักดิ์   ระวังชนม์
5. เด็กหญิงชลิดา  รองจันทร์
6. เด็กชายณัฐชัย  แก้วสุวรรณ
7. เด็กหญิงณัฐนิชา    แต้มทอง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ   จันนันท์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ   เทียนถวาย
10. เด็กหญิงณิชานันท์  มณีรัตน์
11. เด็กหญิงทองพิรุณ   แก่นแก้ว
12. เด็กชายทักษ์ดนัย   ศรีหานนท์
13. เด็กชายธานินทร์   เกตุศรี
14. เด็กชายนพคุณ   สิทธิ์กุลสวัสดิ์
15. เด็กหญิงนฤมล  นิตุธร
16. เด็กหญิงนิตยา   ทองมาก
17. เด็กหญิงนิภาพร   จอมคำสิงห์
18. เด็กหญิงนิสา   ทองมาก
19. เด็กหญิงน้ำฝน   ศรีสมบูรณ์
20. เด็กหญิงบัวแก้ว   คุณวิเศษ
21. เด็กหญิงปัตชรินดา   โพธิ์เงิน
22. เด็กชายพงศ์ศักดิ์   พงษ์สุระ
23. เด็กชายพฤษธิ์    ขุนพรหม
24. เด็กหญิงพิชชากร  คันสินธ์
25. เด็กหญิงภัทร์ลดา   อนงค์ชัย
26. เด็กชายวุฒิชัย   แก่นแก้ว
27. เด็กหญิงศศิมล   ปักโคทานัง
28. เด็กชายศิริวัช   อัคชาติ
29. เด็กชายศุภกร  อ่อนล้ำ
30. เด็กชายสิงหนาท  ขันทอง
31. เด็กหญิงสิริรัตน์   ทองเบื้อง
32. เด็กหญิงสไบทิพย์   เกตุศรี
33. เด็กชายอภิรักษ์   บุตรนามรัก
34. เด็กหญิงอมรรัตน์   หนองประทุม
35. เด็กหญิงอรทัย   มีมงคล
36. เด็กชายอัครพนธ์   จันทร์นัน
37. เด็กหญิงอานุสรา   สดใสย์
38. เด็กหญิงเบญจพร  นิพันโท
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   บุญหนัก
40. เด็กชายเอกชัย   บุตรทอง
 
1. นายธวัชชัย  หอมหวล
2. นางทรงศรี  สมบูรณ์
3. นายสุทธิพร  กู่แก้ว
4. นางสาวสุภาพ  ยืนยง
5. นายพิทยา  สงวนชื่อ
6. นางสาววรัญญา  ราชรักษ์
7. นางสาวสุนิษา  ก่อเกียรดิดำรงค์
8. นายอดิศักดิ์  บุญมาก
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษติยา  ในพรมราช
2. เด็กหญิงชิตากานต์  ขาวงาม
3. เด็กหญิงณภัทร  ศรีน้อย
4. เด็กชายณัฐนันท์  วังคะฮาด
5. เด็กหญิงพัชรดา  น้อยบล
6. เด็กชายวุฒิภัทร  เครือแก้ว
7. เด็กชายสุรฉัตร  จันทจร
8. เด็กชายอภิรักษ์  เป็นสุข
 
1. นางสาวจำเริญศรี  ศรีทองสุข
2. นายนันทวัฒน์   เติมทอง
3. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กชายขจรเดช  คงมีคุณ
2. เด็กชายณัฐกานต์  เรียงเงิน
3. เด็กชายนพรัตน์  กมลบูรณ์
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  กมลบูรณ์
5. เด็กหญิงวีรวรรณ์  ระเมียดดี
6. เด็กหญิงศิริไพลิน  เสริมผล
7. เด็กชายสหศวรรษ  ศรีแก้ว
8. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วกระมล
 
1. นางพรสวรรค์  ศิริวัฒน์
2. นายยุทธศักดิ์  เสาเวียง
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   พลอยรัมย์
2. เด็กหญิงจิรภา   ไทรสังขชรินกร
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์   ยุดรัมย์
4. เด็กหญิงนาฏลัดดา    สืบเพ็ง
5. เด็กหญิงนิลลัดดา   สำรวมจิต
6. เด็กหญิงมัลลิกา   สกุลเทพ
7. เด็กหญิงวชิรญาณ์   บุญลาด
8. เด็กหญิงวรรวิภา   ใจปัญญา
9. เด็กหญิงวริษฐา  พัลวัล
10. เด็กหญิงสรารัตน์   อาจดวงดี
11. เด็กหญิงสุนิษา   มีไกรลาศ
12. เด็กหญิงอริสา   หาญนึก
 
1. นางสมหวัง  ทองแผ่น
2. นางบุบผา  วาสนาม
3. นายโสภณ  ปีคาล
4. นายราชิต  สาคเรศ
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. นางสาวจริญญา    เขียวขำ
2. นางสาวจิรวรรณ   จันทะแจ่ม
3. นางสาวชุติมณฑ์   พุทธชาด
4. นางสาวณัฐธิดา   มีชัย
5. นางสาวปิยนุช  สมบูรณ์
6. นางสาวพรนภา   ชาวนา
7. นางสาวพิมพ์ประภา  ยกยศ
8. เด็กหญิงภัทรธิดา   แขกรัมย์
9. นางสาววราพร  ไกรจันทร์
10. นางสาวศิริยากรณ์  จันโท
11. นางสาวหนึ่งฤทัย   สมอาษา
12. เด็กหญิงอรทัย   ดูเรืองรัมย์
 
1. นางสมหวัง  ทองแผ่น
2. นางสาวสุภาณี   พุฒวงศ์
3. นายโสภณ  ปีคาล
4. นางสาวรัญชิดา  ไพรัมย์
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงขวัญนภา  นามวงศ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  เลื่อมใส
3. เด็กหญิงณัฏฐาเนตร  หอมกระโทก
4. เด็กหญิงปวีณา  เพชร์ชนะ
5. เด็กหญิงสิริกัญญา  ดาศรี
6. เด็กหญิงอาริดา  โคตรทอง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทนสูงเนิน
2. นางสาวปัญญดา  มาลาทอง
3. นางสาวสุกัญญา  สร้อยชด
4. นางสาววิจิตรา  ม่วงอ่อน
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เลื่อมใส
2. เด็กหญิงนันทิดา  มีมงคล
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสาแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณภา  ทองสาย
5. เด็กหญิงศรินยา  บุญตั้ง
6. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญตั้ง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทนสูงเนิน
2. นางสาวฐรดา  ไกรเพชร
3. นายธีรวัฒน์  เรืองศรี
4. นางสาวจิราวรรณ  ปันทรส
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงขวัญชนก  บุญเสริม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงพร
3. เด็กหญิงฐิติพร  ดวงพร
4. เด็กหญิงณิชชา  รังษี
5. เด็กหญิงน้ำเพชร  ชัยยิ่ง
6. เด็กหญิงปนัดดา  ตอรัมย์
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อนุเคราะห์
8. เด็กหญิงวนารัตน์  คำหวาย
9. เด็กหญิงวริสรา  อุ่นอุ้ย
10. เด็กหญิงสุกัญญา  เตชะนอก
11. เด็กหญิงอนัฐษญา  สังคะโพน
12. เด็กหญิงเกศินี  ทองอ้ม
13. เด็กหญิงเนตรนารี  จุ่นเงิน
14. เด็กหญิงเพชรินทร์  อุ่นอุ้ย
 
1. นายณัฐกร  อินทร์ตา
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงฐาปณี  ทวีชาติ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โพธิงาม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันติวงศ์
4. เด็กหญิงทานตะวัน  ราษีทอง
5. เด็กหญิงปฏิญญา  ลำแก้ว
6. เด็กหญิงปนัดดา  ปัดทาศรี
7. เด็กชายพัสกร  วรญาน
8. เด็กหญิงศุจินธรา  บุญฤทธิ์
9. เด็กหญิงสิริพร  พันธ์แก่น
10. เด็กหญิงสุกัญญา  แต้มทอง
11. เด็กหญิงอทิตยา  พรมพิลา
12. เด็กหญิงอาทิตยา  บัวดก
13. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ประภาสัย
 
1. นายสุทธิพงษ์  ขุมเงิน
2. นางสุภา  เกตุศรี
3. นางสาวมนัสนันท์  สิทธิพันธ์
4. นางสาวอ่อนศรีสุดา  เครือเนียม
5. นางสาวเสาวนีย์  บุตรงาม
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กชายธีระ  ประทุมวัน
2. เด็กหญิงภารดี  วงศ์แดง
3. เด็กชายวรฤทธิ์  มังษะชาติ
4. เด็กหญิงวิภาดา  สืบเสาะเสมอ
5. เด็กชายสหเทพ  ประคำ
 
1. นางสาวเตือนใจ  ดอนโค
2. นางสาวศิริรัตน์  บูรณ์เจริญ
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กชายธนพล  ชูชื่นพรหม
2. นายภูผา  ชิ้นทอง
 
1. นางสุกัญญา  กมลเดช
2. นางศิริยา  ศรีราม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงเพชรา   นพพิบูลย์
 
1. นางวิภาวรรณ   สายยศ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงภัคจีรา  ศรียงยศ
 
1. นางนงนุช  พลภูเมือง
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. นางสาวสุภัสสรา   ไพกุล
 
1. นางสาวฟรีด้า  เฮอริอิตี้
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงชาลิสา  นวลละออง
 
1. นางนงนุช  พลภูเมือง
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขใจ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บำรุง
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงกนกพร  สำรวย
 
1. นางสาวจริญญา  ดีสม
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กชายอติราช  เสนาะเสียง
 
1. นางสาวเนตรนภา  พันธ์ศรี
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  บำรุงนอก
2. เด็กหญิงนราธร  ปานเพชร
3. เด็กหญิงนฤมล  พรหมบุตร
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ดาทอง
5. เด็กหญิงอรทิพย์  ปานเพชร
 
1. นางฐิติวรดา  รัตนวรรณ์
2. นายมนัส  รัตนวรรณ์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ภิรมย์จันทร์
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  รัตนวิวัฒ
 
1. นางสาวสุวิมล  คำมี
2. นางสาวมะลิวัลย์  หะวัน
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สุขพลำ
2. เด็กหญิงสโรชา  เทพเบตร
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พยุงสุข
2. นายวรุตน์  ทุ่มโสภา
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กหญิงพีรณัฐ  ทวีเลิศ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญชัง
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พยุงสุข
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายธัชพล  บุตรงาม
2. เด็กชายปรมินทร์   สามพิมพ์
3. เด็กชายรพีภัทร  เพียรธรรม
4. เด็กชายวัชริศ   เกษรพุฒ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ไชยศาสตร์
6. เด็กชายเอกธนา   บุญทรง
 
1. นางผกามาศ   กันสา
2. นางสาวสุชาดา  ทุนดี
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 1. เด็กหญิงกชกร  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เสาร์ทอง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แรงรอบ
4. เด็กหญิงประภัสสร   จำปาทอง
5. เด็กหญิงรติกานต์  ซ่อนกลิ่น
6. เด็กหญิงเมษา  บูรณ์เจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกศิริพงษ์  ประดับเพชร
2. นางสาวเอมอร  จันทร์เสถียร
3. นางกรรณิการ์  อ่อนน้อม
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาวร 1. นายจักรพงษ์  สมปอง
2. เด็กชายธีรภัทร  ลือเลื่อง
3. เด็กชายธีรภัทร  บำรุงเขต
4. เด็กชายปกรณ์  สมปอง
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  สนธิวา
6. เด็กชายพีรพัฒน์  เพลินพร้อม
7. เด็กชายศุภกิตติ์  สุขสาน
8. เด็กชายไชยภัทร  สนธิวา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เทพโภชน์
2. นายชัยยะ  รื่นกลิ่น
3. นางสาวอารีรัตน์  ภูมิชัย
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านออดราษฎ์สามัคคี 1. เด็กหญิงกวินทรา   จารัตน์
2. เด็กชายก้องภพ  แก้วแดง
3. เด็กหญิงตะเภาแก้ว  สามพิมพ์
4. เด็กหญิงพัชรพร   พันธ์ภา
5. เด็กหญิงวนิดา  ใจงาม
6. เด็กหญิงวาลินี  สิมมา
7. เด็กหญิงสุชาดา   พันธ์เกียรติ
8. เด็กชายสุรยุทธ์  จันทร์อ่อน
9. เด็กหญิงสโรชา  รักษาทรัพย์
10. เด็กชายเอกกัมพล   ใสนวล
 
1. นายสุรพงษ์   วงษ์กล้า
2. นายณัฐภณ    ทองแย้ม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. นางสาวกัญญารัตน์  กันทา
2. นางสาวกาญจนา  สะอาดเอี่ยม
3. เด็กหญิงจันทรัตน์  งามพรหม
4. นางสาวจันทรา  ชำนินอก
5. เด็กหญิงชนิดาภา  นิ่มนวล
6. เด็กชายทีปกรณ์  ชวนพิศ
7. นางสาวมินตรา  นามวงค์
8. นางสาววิภาดา  นามวงค์
9. เด็กหญิงวิภาดา  เป็นตามวา
10. เด็กชายอภินันท์  เป็นตามวา
 
1. นางวนิดา  รำจวน
2. นางปนิตา  งามอัศวเดชากุล
3. นางชวนชม  นิ้วน้อย
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงชฎาพัชร  แม่นงาม
2. เด็กหญิงศศิประภา  ถาพรผาด
3. เด็กหญิงสัญจิตตา  เทียนแก้ว
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญธรรม
5. เด็กชายโสภณัฐ  แสงสุข
 
1. นางกัญระญา  ยืนยิ่ง
2. นายสันติสุข  ชูกำแพง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  จันดาเพ็ง
2. เด็กหญิงชาลินี  ชาติมนตรี
3. เด็กหญิงศศิธร  วิมลใส
 
1. นายศิระกร  พลภูเมือง
2. นางบังอร  สายแก้ว
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. นายจักรินทร์  ถิ่นถาน
2. เด็กหญิงศิริพร  อนุทูล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  นนท์ศิริ
 
1. นางพัฒยา  พรหมคุณ
2. นางสาวจุฑามาศ  สุขศรี
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองสุมาตร
2. เด็กหญิงศิริวิมล  สุขล้น
3. เด็กหญิงอรญา  อินทร์ตา
 
1. นางมณี   สัจจา
2. นายณัฐพงศ์  รุ่งเรือง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาบัวทม
2. เด็กหญิงมนัญญา  มูลบุตร
3. เด็กหญิงสิริพร  สุขวัฒน์
 
1. นางพรสวรรค์  ศิริวัฒน์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงนลินญา   ผะงาตุนัตถ์
2. เด็กหญิงนาราภัทร   พลพวก
 
1. นางสาวพรทิพา  รัชทินพันธ์
2. นางทิตธยา  สีหล้า
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กชายพัสกร  สุขเป็ง
2. เด็กชายพุทธรักษ์  สาคร
 
1. นายเมธวัฒน์  อ่อนเรือง
2. นางสาวจินตหรา  ตินานพ
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กายดี
2. เด็กหญิงศศิภา  โยงรัมย์
 
1. นายอิทธิฤทธิ์  มหิสยา
2. นางสาวเมทินี   ยอดเสาวดี
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงจิราพร  อักษร
2. เด็กหญิงศศิภา  ท่อนแก้ว
 
1. นายวรการ  หงษ์แก้ว
2. นายวชิรุธ  พลชัย
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กชายชูชัย  ทวีชาติ
2. เด็กชายธราเทพ  ทองอ้ม
 
1. นายสุทัศน์  ทองอ้ม
2. นายชูชัย  ทองดี
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรประดิษฐ
2. เด็กชายธนวิชญ์  รูปคม
 
1. นางสาวพรทิพย์  ภูนา
2. นางสาวรัชราภรณ์  บุญยงค์
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงกมลชนก   ดินดำ
2. เด็กชายธนบูรณ์   ม่วงอ่อน
 
1. นางสาวขวัญเรือน    ม่วงศรี
2. นายคมสัน  สืบสังข์
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงผกากาญจน์  เผ่าแจ้
2. เด็กหญิงอภิชญา  ระยับศรี
 
1. นายยุทธภูมิ  โพธิ์ศรี
2. นายพัชรพงษ์  สุขประจำ
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. นางสาวกาญจนา  เรืองรัตน์
2. เด็กหญิงกิตติยา  ดวงอาจ
 
1. นายวิชัย  โต๊ะงาม
2. นายชัชวาล  กัลยาบุตร
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนบ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ช่อลำดวน
2. เด็กหญิงพนัชกร  แม่นผล
 
1. นางบุรินทร์   คำโฮง
2. นางชญาณิศา  ผลแม่น
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กชายชยานันท์  อินทะเสย์
2. เด็กหญิงพัชรศรี  ขันเงิน
 
1. นายจำนงค์  ขันตี
2. นางสาวทัศนีย์  จันทร์งาม
 
177 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชยานี  วารี
2. เด็กหญิงมธุรดา  การงานดี
3. เด็กหญิงสิริกรานต์  เที่ยงธรรม
 
1. นางพักตร์พิมล  สุจินดา
2. นายแสงจันทร์  โถน้อย
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 1. เด็กชายทิวากร  ภูหอม
2. เด็กชายนครินทร์  การรินทร์
3. เด็กหญิงภัทรา  สัตบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐิวุฒิ  โสภากุ
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ไวเรียง
2. เด็กชายเป็นหนึ่ง   ยุดรัมย์
3. เด็กชายแทนกมล  สนธิวา
 
1. นายอาณัติ  สายกระสุน
2. นางสาวสายรัตน์  เสาประโคน
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1. เด็กชายชาญวิทย์  ก่อแก้ว
2. เด็กชายธัญเทพ  คำมูล
3. เด็กชายสรศักดิ์  รุ่งเรือง
 
1. นายเทพศิริ  บางสามแพรก
2. นายวีรชน  เอี่ยมสะอาด
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กชายสิทธิโชค  กลับได้
2. เด็กชายเจษฎาพร  เฉลียวไว
 
1. นายอาณัติ  สายกระสุน
2. นางสาวสายรัตน์  เสาประโคน
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายวิชญ์พล  นิธิยุตตมโสภณ
2. เด็กชายวีรากร  จินดาศรี
3. เด็กชายอลงกรณ์  ทัมทิมใส
 
1. นายยุทธนากร  วโรรส
2. นายประสิทธิ์  ดวงราษี
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายชลธิชา  พราหมพิทักษ์
2. เด็กหญิงนลิณี  เพชรศรี
3. เด็กชายภูมิศุภโชค  เรืองรอบ
 
1. นายยุทธนากร  วโรรส
2. นายประสิทธิ์  ดวงราษี
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ไชยโกฐ
2. เด็กชายปิยบุตร  ยืนยง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สำรวมจิต
 
1. นายเบญจภัทร  วงค์โคกสูง
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กชายนัทธ์นภัส  ไวเรียง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ตระกูลรัมย์
3. เด็กชายมาโนช  ศรีจุดานุ
 
1. นายอาณัติ  สายกระสุน
2. นางสาวสายรัตน์  เสาประโคน
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูบ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์ศรี
2. เด็กชายชยากร  ศรีพรม
3. เด็กชายธันยวัต  ขันทอง
 
1. นายเมืองใหม่  แก้วประเสริฐ
2. นายพรภิรมย์  แข็งแรง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กชายพันธกานต์   ขันตีแก้ว
2. เด็กชายอรรถพล  ศารศรี
3. เด็กชายเอกนพ   จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวจิตราภา   ชัยหมก
2. นางพิกุล  ชงกลาง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงบุญวีณ์  พิศเพลิน
2. เด็กชายระพีพัฒน์  อุ่นจิตร
3. เด็กหญิงสุณัฐชา  บุญสุข
 
1. นางจิราภรณ์  คิดดีจริง
2. นายสมจินต์  คิดดีจริง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จำนงค์
2. เด็กชายธนทัต  สำนักบ้านโคก
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  พิลึกเรืองเดช
 
1. นายสมจินต์  คิดดีจริง
2. นางจิราภรณ์  คิดดีจริง
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กหญิงดวงกมล   ดุมา
2. เด็กหญิงปนัดดา   สำราญสุข
3. เด็กหญิงประภัสสร   น้ำทรัพย์
4. เด็กหญิงพัชราภา    เจียนงาม
5. เด็กหญิงเกวลิน    เพตะสิต
6. เด็กหญิงเมธาพร   อ่อนน้อม
 
1. นางอรทัย   เปนนาม
2. นางอำไพ   พุทธกรณ์
3. นายวันชัย   วันเพ็ง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   บัวสด
2. เด็กหญิงปัญญา   ชัยเลิศ
3. นางสาววิญาดา   อินทะจักร
4. เด็กหญิงวิภาวดี  ที่ดี
5. เด็กหญิงสิริวิมล  สอนงาม
6. เด็กหญิงอภัสรา   พรมชื่น
 
1. นางอำไพ  พุทธกรณ์
2. นายวันชัย  วันเพ็ง
3. นางนารี    นรสาร
 
192 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงชญาภา  นับถือสุข
2. เด็กหญิงธิวาณี  ภู่เณร
3. เด็กหญิงรัชณีย์กรณ์  แฮะประโคน
 
1. นางศิริลาวัณย์  ประกอบดี
2. นางสุพิน  โสมกุล
 
193 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กชายธนภัทร  กมล
2. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ล้ำประเสริฐ
3. เด็กหญิงอนันตยา  พรรษา
 
1. นายสาคเรศ  เครือเนียม
2. นางสาวสุกัญญา  กาวิรัตน์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุคามวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ประทุม
2. เด็กหญิงวิภารัศมี  หน่อไม้
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงราช
 
1. นางอมรา  วิชาชัย
2. นางสาวรวยรินทร์  สุขประเสริฐ
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายณัฐพล  ชัยพิบูรณ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลิดวิชัย
3. เด็กชายวิชัย  กล้วยทอง
 
1. นายจิรายุทธ  ดุจจานุทัศน์
2. นางสาวพนิตสุภา  ขาวงาม
 
196 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  พันธุ์ศิลป์
2. เด็กชายปฏิภาณ  ชมแสง
3. เด็กหญิงอาณัชชา  เรืองกระจาย
 
1. นางธวัลรัตน์  สายรัตน์
2. นายทรงวุฒิ  สายรัตน์
 
197 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ศรีชาติ
2. เด็กหญิงญาสินี  ยอดรัมย์
3. เด็กหญิงพิมพิลาวรรณ  เรืองกระจาย
 
1. นางธวัลรัตน์  สายรัตน์
2. นายคมสันติ  สร้อยเสน
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐนันต์  นันทา
2. เด็กหญิงนภาพร  พันพะมา
3. เด็กหญิงบุญธิชา  จันทร์เทศ
 
1. นางสาวโสภา  เจริญเตีย
2. นางสาวศิริพร  บินรัมย์
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงชนพิชา   สงวนอิ่ม
2. เด็กหญิงชลดา  บุญตั้ง
3. เด็กหญิงทองศรี   ทองอ้ม
 
1. นางภาลิดา  จันทร์สว่าง
2. นางเยาวลักษณ์  กรวยทอง
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสมอง 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ชงโค
2. เด็กชายธีระศักดิ์   พรมอุก
3. เด็กชายวีระภัทร  วงษ์คูณ
 
1. นางกมลวดี  เผือกสวัสดิ์
2. นางทัธนา  ทองยวง
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลยา  แนมดี
2. เด็กชายกิตติกร  ร่องน้อย
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญนาม
 
1. นางอิงกมล  เทศแก้ว
2. นางสาวอัมรา  มีเจริญ
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กหญิงนริสรา  คำมา
2. เด็กหญิงปนัดดา  นะรานรัมย์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สุปิยพันธ์
 
1. นายสุภัทร  วงษาสนธิ์
2. นางสาวเจรจา  คำภิรมย์
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปุญญา
2. เด็กหญิงสิริวิมล  บัวศรี
3. เด็กหญิงอารียา  โกสมไสย
 
1. นายสุภัทร  วงษาสนธิ์
2. นางสาวเจรจา  คำภิรมย์
 
204 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กชายชยันตี   เรียงเงิน
2. เด็กหญิงลลนา  หินลาด
3. เด็กหญิงอลิษา  แก้วฉลาด
 
1. นางธันยาภัทร์  บุญสุยา
2. นางสาวกมลชนก   ไชยนิตย์
 
205 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงณัฏฐิธิดา   เสาเปรีย
2. เด็กหญิงประวีณา   สมเจตนา
3. เด็กหญิงศิลป์ศุภา   เจริญต้น
 
1. นางณัฏฐ์ชพร   อรรถเวทินย์
2. นางพรรณี  สายเชื้อ
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงมัทณี  ประคตสะคนธ์
 
1. นางพักตร์พิมล  สุจินดา
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. นายสถาพร  จันทร์สมุทร
 
1. นายสมเกียรติ  วงษ์ปลั่ง
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงสินจัย  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวศิรินทรา  จันทะลี
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยา  สุราช
 
1. นางพักตร์พิมล  สุจินดา
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ลัดดาไสว
 
1. นางสาวภัทร์นฤน  ตรงตามคำ
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 1. เด็กหญิงนันทกา  เหิมฮึก
 
1. นางสาวสุุธีรา  เกรียงสมร
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยสีหา
 
1. นางทิพวรรณ   วงศ์รุจิโรจน์
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กชายสนธยา  บูรณ์เจริญ
 
1. นางสาวเตือนใจ  ดอนโค
 
214 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คงเก่ง
 
1. นางกรรณิกา  สาโยธา
 
215 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาแดก 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุขนนท์
 
1. นางสาวสหัทยา  อินทรารักษ์
 
216 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สมบูรณ์การณ์
 
1. นางกิตติพร   เทียมทัด
 
217 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภูมิสูนย์
2. เด็กหญิงชนินาถ  ประจีน
3. เด็กหญิงมลิวัลย์  บินทุรันท์
 
1. นางสาวพัชรี   มีบุญ
2. นางสาววารุทัย   ทาหาญ
 
218 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ใจสว่าง
2. เด็กชายอนุพงษ์   ยิ่งหาญ
3. เด็กหญิงอลิสา   กระสัง
 
1. นางสาวพัชรี   มีบุญ
2. นางสาววารุทัย   ทาหาญ
 
219 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเย็น 1. เด็กหญิงธัญญามัย  ภูเดช
2. เด็กชายวัชรพล  ศรีภา
 
1. นางอรวี  อินทร์นุช
2. นางอุไรวรรณ  คัชมา
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 1. เด็กหญิงพิยดา  ยิ่งยงค์
 
1. นางชนิสา  จันทา
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายประณัย  ต่อสกุล
 
1. นายนิกร  ชมดี
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  บุญอาจ
 
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงนงนภัส  ต่อแก้ว
 
1. นางสมบัติ  พันพม่า
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุโขรัมย์
 
1. นางสุเพียร  ทันวัน
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงสมพร  วาปีโส
 
1. นางคนิตถา  บุญรับ
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คนยืน
 
1. นายพิชญะ  จะมัวดี
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กชายปัญญา  เพิ่มพร
 
1. นางคนิตถา  บุญรับ
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายเจษฎา  คุณาคุณ
 
1. นางรุจาภา  พลชัย
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงนันทิพร  ตินานพ
 
1. นางกรรภิรมย์  อักษร
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กหญิงณัฐมล   สังข์โกมล
 
1. นางนารี   นรสาร
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุวรรณา  กล่าวจันทร์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ทับทิม
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงนงนภัส  ต่อแก้ว
 
1. นางสมบัติ  พันพม่า
 
233 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 1. เด็กชายปัญญาวัฒน์    สมานรัตน์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  คงดี
 
234 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วมี
 
1. นางสาวอรชยา  อุ่นศิลป์
 
235 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเย็น 1. เด็กชายอดิศร  พรมรัตน์
 
1. นายบุญเรือง  ทาจันทร์
 
236 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กชายปราโมทย์   สิงห์โตทอง
 
1. นางบงกช   หมู่ทอง
 
237 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย   มีเรือง
2. เด็กชายธีรศักดิ์   หอมจันทร์
3. เด็กหญิงนาตาลี   รีทอฟ
4. เด็กชายรัฐศาสตร์   ชุมสกุล
5. เด็กชายศักดิ์พนา  ธงไชย
6. เด็กหญิงสโรชา   ชัยเชิดชู
 
1. นางสาววาทินี   ประเสริฐศรี
2. นางพฤกษชาติ   แสวงสุข
3. นางสาวนงเยาว์  เชื้อฉุน
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงตึก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บัวพุด
2. เด็กหญิงภาวิณี  ยืนยง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  กระแสเทพ
 
1. นางสุขใจ  วันทุมมา
2. นางสุภาพ  รื่่นรมย์
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอกตรา 1. เด็กหญิงจิดาวรรณ  คำเสียง
2. เด็กหญิงศศิธร  จำปาทอง
3. เด็กหญิงสุวรรณี   มณีรัตน์
 
1. นางสาวพัชรี  ทองอ้ม
2. นางพิราวรรณ  ไตรพรม
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูบ 1. เด็กหญิงนันฐิมาภรณ์  แก้วบุตรดี
2. เด็กหญิงลลิตา  ดวงไสว
3. เด็กชายเมธี  แสวงสุข
 
1. นายเมืองใหม่  แก้วประเสริฐ
2. นางสาวนงนุช  ทองเกลี้ยง
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเย็น 1. เด็กชายดัสกร  บรรเพชร
2. เด็กชายวรากร  พันธ์คูณ
3. เด็กชายวรเชษฐ์  พันธ์คูณ
 
1. นางอรวี  อินทร์นุช
2. นางสาวพรธิภา  ใจกล้า
 
242 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายกรวิชญ์  โคตรภักดี
2. เด็กชายชิษณุ  โคตรภักดี
3. เด็กชายนำชัย  ใจมนต์
 
1. นางสาวชุติมา  มุสิกสาร
2. นางสุมาลัย  จันทร์พลี
 
243 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำเหลือ
2. เด็กชายธัญชนิต  แก้ววิเศษ
3. เด็กชายนาวิน  จันทร์ประโคน
 
1. นายศิริภาพ  ชวนเปล่งสกุล
2. นางธัญวรัตน์  เค้าทอง
 
244 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายชนากานต์  ใยจำนงค์
2. เด็กชายธีรเดช  ใยเม้า
 
1. นายแสงจันทร์  โถน้อย
2. นางสาวระวีวรรณ  นามเวช
 
245 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญศรี
2. เด็กชายวสุพล  มีมงคล
 
1. นางสาวจิตราภา  ชัยหมก
2. นางสาวพัชรินทร์  ขบวนกล้า
 
246 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กหญิงกิริณี  ชูชี
2. เด็กชายเพชรน้อย  ประทีปชัชวาลย์
 
1. นางสุนันทา  กัญญาศรี
2. นายพิชญะ  จะมัวดี
 
247 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  หล้าวิลัย
2. เด็กชายรัฐพงษ์  พานจันทร์
 
1. นางสาวพานุลักษ์  ผมน้อย
2. นางสาวขัตติยา  ทาทอง
 
248 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายชาคอน  ชมชื่น
2. เด็กชายธนโชติ  คิดชอบ
3. เด็กชายวันเดช  พัน
 
1. นางสาวพนิตสุภา  ขาวงาม
2. นางมนัสนันท์  แต้มฉลาด
 
249 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 1. เด็กชายพีระพงศ์  สุธรรม
2. เด็กชายศุภรักษ์  ปานทอง
3. เด็กชายสมหมาย  ทุดปอ
 
1. นายสงวน  จันทร์พลี
2. ว่าที่ร้อยตรีมัณฑิรา  บุญบอน
 
250 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  อุบลโพธิ์
 
1. นางสาววาทศิลป์  บุญสูง
 
251 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายสุภัทร  วงษาสนธิ์
 
252 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายธนวัตร  เข็มทอง
 
1. นางสาวเจรจา  คำภิรมย์
 
253 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กชายพัชรพล  สำราญจริง
 
1. นางสาวนิตยา  มาลัย