เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร่มเย็น สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกำไสจาน สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาคง สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 4
5 บ้านสกล สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 5
6 บ้านเชื้อเพลิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.50 ทอง 6
7 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.25 ทอง 7
8 บ้านสวายซอ สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.75 ทอง 8
9 บ้านศรีสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 3 78.25 เงิน 9
10 บ้านลันแต้ สพป. สุรินทร์ เขต 3 58 เข้าร่วม 10
11 บ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
12 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 751
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 404
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะคร้อ สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
3 บ้านสะเดา สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตอกตรา สพป. สุรินทร์ เขต 3 96.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สหมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 69.40 ทองแดง 4
5 บ้านตาเบา สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
6 บ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปวงตึก สพป. สุรินทร์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไพลอำนวยวิทย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 036
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศาลาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ
2 วันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วิทยาราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 4
5 นิคมสร้างตนเองปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 5
6 บ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 79 เงิน 6
7 บ้านบัวเชด สพป. สุรินทร์ เขต 3 79 เงิน 6
8 บ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 77 เงิน 8
9 บ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 76 เงิน 9
10 บ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 73 เงิน 10
11 บ้านตาโมม สพป. สุรินทร์ เขต 3 71 เงิน 11
12 บ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 71 เงิน 11
13 บ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 70 เงิน 13
14 บ้านกูน สพป. สุรินทร์ เขต 3 69 ทองแดง 14
15 อมรินทราวารี สพป. สุรินทร์ เขต 3 67 ทองแดง 15
16 บ้านโคกกลาง สพป. สุรินทร์ เขต 3 63 ทองแดง 16
17 บ้านโคกตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 3 62 ทองแดง 17
18 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 60 ทองแดง 18
19 เจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 92.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหรี่ สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.25 ทอง 4
5 บ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.75 ทอง 5
6 บ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.75 ทอง 6
7 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 7
8 บ้านลังโกม สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
9 บ้านสะกาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
10 บ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
11 บ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
12 บ้านโคกกลาง สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
13 ราษฎร์พัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 93.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหรี่ สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสะกาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 4
5 สังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.50 ทอง 5
6 บ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.25 ทอง 6
7 บ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.50 ทอง 7
8 บ้านแสนกาง สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.25 ทอง 8
9 บ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 9
10 บ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.75 ทอง 10
11 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.25 ทอง 11
12 บ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.50 ทอง 12
13 เจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.50 ทอง 12
14 บ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 14
15 บ้านลังโกม สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 15


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหรี่ สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 4
5 บ้านตาวร สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 5
6 บ้านแดง สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 6
7 บ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 7
8 บ้านโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 7
9 บ้านตาโมม สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 9
10 สังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 9
11 บ้านตาเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 11
12 บ้านโคกกรม สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 12
13 บ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 13
14 บ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต 3 79 เงิน 14
15 บ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 15
16 วันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 77 เงิน 16
17 บ้านจรัส สพป. สุรินทร์ เขต 3 76 เงิน 17
18 เจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 18
19 บ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3 74 เงิน 19


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 774
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองปรือ สพป. สุรินทร์ เขต 3 95.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต 3 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 93.40 ทอง 4
5 บ้านปวงตึก สพป. สุรินทร์ เขต 3 92.40 ทอง 5
6 บ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.80 ทอง 6
7 บ้านร่มเย็น สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.60 ทอง 7
8 บ้านเสกกอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.40 ทอง 8
9 ราษฎร์พัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.40 ทอง 8
10 บ้านตาเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.60 ทอง 10
11 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.60 ทอง 11
12 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.40 ทอง 12
13 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีณรงค์วิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 4
5 บ้านกูน สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 5
6 บ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 5
7 บ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 5
8 บ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 5
9 สังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 5
10 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 10
11 นิคมสร้างตนเองปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 10
12 บ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 10
13 สหราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 10
14 เจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 10
15 บ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 15
16 บ้านตาเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 15
17 บ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 15
18 บ้านหนองหรี่ สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 18
19 บ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 18
20 บ้านสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
21 วันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีณรงค์วิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 แสงทองสมบูรณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพนมดิน สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 4
5 บ้านตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 5
6 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 6
7 บ้านตรวจ สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 7
8 บ้านคลอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 8
9 บ้านชำเบง สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 8
10 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 8
11 บ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 8
12 บ้านสวาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 8
13 บ้านหนองหรี่ สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 8
14 บ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 8
15 บ้านโนนเจริญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 8
16 วันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 8
17 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 8
18 เจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 8
19 เทศบาลสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 8
20 บ้านตาวร สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 20
21 บ้านบัวเชด สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 20
22 บ้านโคกทม สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 20
23 บ้านโคกโบสถ์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 20


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.50 ทอง 4
5 บ้านลังโกม สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 5
6 บ้านโชคนาสาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.50 ทอง 6
7 บ้านโสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 75.50 เงิน 7
8 บ้านศาลาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 8
9 สหราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 8
10 บ้านโคกทม สพป. สุรินทร์ เขต 3 74.25 เงิน 10
11 บ้านโคกตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 3 73.50 เงิน 11
12 เจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 70.50 เงิน 12
13 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
14 บ้านขนาดมอญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
15 บ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
16 บ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเจริญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพนมดิน สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 4
5 บ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 5
6 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 6
7 บ้านกาบกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 7
8 บ้านขนาดมอญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 76 เงิน 8
9 บ้านนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 9
10 เกษตรอีสานสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 68 ทองแดง 10
11 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 66 ทองแดง 11
12 บ้านโคกโบสถ์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 63 ทองแดง 12
13 พระจันทร์ศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 3 61 ทองแดง 13


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 145
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 92.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านละเอาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเสกกอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านถนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.20 ทอง 4
5 บ้านอุโลก สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.60 ทอง 5
6 บ้านตาคง สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.80 ทอง 6
7 บ้านตราด สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.80 ทอง 7
8 บ้านหนองปรือ สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.60 ทอง 8
9 สุวรรณาคารสงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 9
10 บ้านโชคนาสาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.80 ทอง 10
11 บ้านขนาดมอญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 11
12 ไพลศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 12
13 บ้านเสรียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 75.80 เงิน 13
14 บ้านสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 14
15 บ้านกู่ สพป. สุรินทร์ เขต 3 72.80 เงิน 15
16 บ้านออดราษฎ์สามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
17 บ้านเกาะตรวจ สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองโจงโลง สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังปลัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 4
5 บ้านกูน สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 5
6 ประชาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 6
7 บ้านสะแร สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกรัมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 สังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 4
5 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.33 ทอง 5
6 บ้านโสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.25 ทอง 6
7 บ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 7
8 บ้านด่าน สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.50 ทอง 8
9 บ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.25 ทอง 9
10 บ้านลังโกม สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 10
11 บ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 10
12 บ้านโชคนาสาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 10
13 บ้านโคกทม สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.25 ทอง 13
14 บ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 14
15 บ้านหนองหรี่ สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.50 ทอง 15
16 บ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.25 ทอง 16
17 บ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 17


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังปลัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 97.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 93.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.39 ทอง 4
5 บ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.10 ทอง 5
6 บ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 65.26 ทองแดง 6
7 บ้านกูน สพป. สุรินทร์ เขต 3 58.96 เข้าร่วม 7
8 บ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 58.92 เข้าร่วม 8
9 บ้านหนองโจงโลง สพป. สุรินทร์ เขต 3 56.70 เข้าร่วม 9
10 บ้านเกาะตรวจ สพป. สุรินทร์ เขต 3 55.19 เข้าร่วม 10
11 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 53.98 เข้าร่วม 11
12 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
13 วันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 92.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังปลัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.34 ทอง 4
5 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 72.71 เงิน 5
6 บ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 68.72 ทองแดง 6
7 บ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 63.55 ทองแดง 7
8 วันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 61.61 ทองแดง 8
9 บ้านกูน สพป. สุรินทร์ เขต 3 60.98 ทองแดง 9
10 บ้านเกาะตรวจ สพป. สุรินทร์ เขต 3 60.98 ทองแดง 9
11 บ้านหนองโจงโลง สพป. สุรินทร์ เขต 3 51.65 เข้าร่วม 11
12 บ้านศรีนวล สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 099
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุง สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเจ้าคุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาลวก สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกล้วย สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.40 ทอง 4
5 บ้านปลัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.20 ทอง 5
6 บ้านเสรียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 79.60 เงิน 6
7 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 78.40 เงิน 7
8 เกษตรอีสานสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 76.80 เงิน 8
9 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 75.40 เงิน 9
10 บ้านห้วยปูน สพป. สุรินทร์ เขต 3 73.40 เงิน 10
11 วันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 69.60 ทองแดง 11
12 บ้านโคกจำเริญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 67.60 ทองแดง 12
13 บ้านอังกอล สพป. สุรินทร์ เขต 3 65 ทองแดง 13
14 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 62.40 ทองแดง 14
15 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
16 บ้านสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 095
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสังข์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านรุน สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 สังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.80 ทอง 6
7 บ้านกาบกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.60 ทอง 7
8 บ้านแสนกาง สพป. สุรินทร์ เขต 3 79.80 เงิน 8
9 บ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 79.40 เงิน 9
10 บ้านภูมินิยมพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 79.40 เงิน 9
11 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สพป. สุรินทร์ เขต 3 78.80 เงิน 11
12 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 78.80 เงิน 11
13 หนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 13
14 บ้านโพธิ์กอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 70.80 เงิน 14
15 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 69.20 ทองแดง 15
16 ดมวิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 772
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังปลัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.25 ทอง 4
5 บ้านสะเดา สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 5
6 บ้านระมาดค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.75 ทอง 6
7 บ้านขนาดมอญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.25 ทอง 7
8 บ้านพะเนาว์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 8
9 วันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 74.50 เงิน 9


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 703
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ สพป. สุรินทร์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเกาะตรวจ สพป. สุรินทร์ เขต 3 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 91.40 ทอง 4
5 บ้านสวายซอ สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.80 ทอง 5
6 บ้านคลอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 6
7 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.40 ทอง 7
8 บ้านโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.20 ทอง 8
9 บ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.40 ทอง 9
10 บ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.40 ทอง 9
11 บ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.40 ทอง 9
12 บ้านสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.40 ทอง 9
13 บ้านสองสะโกม สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 13
14 บ้านหลัก สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 13
15 บ้านโชคนาสาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 13
16 บ้านโนนสังข์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 13
17 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.40 ทอง 17
18 บ้านสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.40 ทอง 17
19 บ้านเสกกอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.40 ทอง 17
20 บ้านหนองหรี่ สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.80 ทอง 20
21 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 77.20 เงิน 21
22 บ้านตาเบา สพป. สุรินทร์ เขต 3 75.20 เงิน 22
23 บ้านโคกโบสถ์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 75.20 เงิน 22


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านด่าน สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 5
6 บ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 6
7 บ้านสระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 7
8 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 8
9 วันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 76 เงิน 9
10 บ้านลังโกม สพป. สุรินทร์ เขต 3 68 ทองแดง 10
11 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 65 ทองแดง 11


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาวร สพป. สุรินทร์ เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตาเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 70 เงิน 4
5 บ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 65 ทองแดง 5
6 บ้านสะแร สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 395
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 สังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.50 ทอง 4
5 บ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.50 ทอง 5
6 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 6
7 บ้านสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.50 ทอง 7
8 ดมวิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
9 นิคมสร้างตนเองปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
10 บ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 155
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสีโค สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแสนกาง สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาบกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.80 ทอง 4
5 บ้านโนนสบาย สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.80 ทอง 4
6 บ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.80 ทอง 6
7 ดมวิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.40 ทอง 7
8 บ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 79.60 เงิน 8
9 บ้านทัพทัน สพป. สุรินทร์ เขต 3 79.20 เงิน 9
10 บ้านสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 79 เงิน 10
11 บ้านขนาดมอญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 78.80 เงิน 11
12 บ้านโคกจำเริญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 78.20 เงิน 12
13 บ้านโคกทม สพป. สุรินทร์ เขต 3 77.80 เงิน 13
14 แสงทองสมบูรณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 77.80 เงิน 13
15 บ้านโคกกลาง สพป. สุรินทร์ เขต 3 77.20 เงิน 15
16 บ้านสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 76.40 เงิน 16
17 บ้านระมาดค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 17
18 บ้านหนองจูบ สพป. สุรินทร์ เขต 3 74.80 เงิน 18
19 บ้านตะคร้อ สพป. สุรินทร์ เขต 3 74.40 เงิน 19
20 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 74 เงิน 20
21 บ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 396
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาแตรวทัพดัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 95 ทอง 4
5 บ้านหนองหรี่ สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง 5
6 บ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 6
7 บ้านเกษตรถาวร สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง 7
8 สหราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 8
9 อมรินทราวารี สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 9
10 บ้านเสกกอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 10
11 บ้านสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 11
12 บ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 12
13 บ้านสระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 13
14 ประชาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 14
15 บ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 15
16 บ้านตาเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 16
17 บ้านสะแร สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 17
18 บ้านตาพราม สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 775
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวง สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 4
5 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 5
6 บ้านเสกกอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 6
7 บ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 76 เงิน 7
8 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 8
9 นิคมสร้างตนเองปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 70 เงิน 9