สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านเลิศอรุณ 12 7 3 22
2 สังขะวิทยาคม 11 12 10 33
3 บ้านโนนสวรรค์ 8 0 1 9
4 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 7 7 3 17
5 บ้านฉลีกหนองมะแซว 7 3 1 11
6 บ้านพระแก้ว 6 8 4 18
7 บ้านกำไสจาน 6 4 0 10
8 บ้านละมงค์ 6 1 4 11
9 บ้านเถกิง 5 6 1 12
10 ปราสาท 5 5 3 13
11 บ้านโจรก 5 2 4 11
12 บ้านหนองคันนา 5 0 1 6
13 บ้านโชคนาสาม 4 2 3 9
14 บ้านศรีนวล 4 1 2 7
15 บ้านกระสัง 4 1 1 6
16 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 4 0 2 6
17 บ้านศาลาสามัคคี 4 0 0 4
18 บ้านตาเสาะ 3 6 3 12
19 บ้านมะเมียง 3 5 1 9
20 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 3 2 5 10
21 บ้านวังปลัด 3 2 4 9
22 บ้านโคกตะเคียน 3 2 3 8
23 บ้านตาแตรวทัพดัด 3 2 2 7
24 บ้านอำปึล 3 2 2 7
25 บ้านกะปู 3 2 0 5
26 บ้านอาโพน 3 1 4 8
27 บ้านระมาดค้อ 3 1 3 7
28 บ้านหนองหว้า 3 1 2 6
29 บ้านตาโมม 3 1 2 6
30 บ้านสะแร 3 1 1 5
31 บ้านจารย์ 3 1 1 5
32 บ้านโสน 3 1 0 4
33 บ้านร่มเย็น 3 0 2 5
34 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 3 0 0 3
35 บ้านหนองปรือ 3 0 0 3
36 วิทยาราษฎร์นุกูล 2 5 5 12
37 บ้านตะโนน 2 5 2 9
38 บ้านสระทอง 2 5 0 7
39 บ้านเกษตรถาวร 2 4 1 7
40 บ้านด่าน 2 3 2 7
41 บ้านกะดาด 2 3 0 5
42 บ้านโตงน้อย 2 2 4 8
43 บ้านแนงมุด 2 2 3 7
44 บ้านสน 2 2 2 6
45 บ้านสำเภาลูน 2 2 1 5
46 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 2 2 0 4
47 หนองโสนวิทยา 2 1 3 6
48 บ้านรุน 2 1 1 4
49 บ้านตาวร 2 1 1 4
50 บ้านหนองโจงโลง 2 1 1 4
51 บ้านตอกตรา 2 1 1 4
52 เจริญราษฎร์วิทยา 2 0 2 4
53 บ้านสระแก้ว 2 0 1 3
54 บ้านตาพราม 2 0 1 3
55 ไพลอำนวยวิทย์ 2 0 1 3
56 บ้านโคกรัมย์ 2 0 0 2
57 บ้านหนองจูบ 2 0 0 2
58 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 2 0 0 2
59 บ้านสีโค 2 0 0 2
60 เทศบาลสังขะ 1 5 0 6
61 บ้านโคกไทร 1 4 4 9
62 บ้านสวายซอ 1 3 0 4
63 สหราษฎร์วิทยา 1 2 3 6
64 บ้านกาบกระบือ 1 2 2 5
65 ศรีณรงค์วิทยาคาร 1 2 2 5
66 บ้านเกาะตรวจ 1 2 2 5
67 ประชาสามัคคี 1 2 0 3
68 บ้านจรัส 1 1 3 5
69 ราษฎร์พัฒนา 1 1 1 3
70 บ้านปราสาทเบง 1 1 1 3
71 บ้านถนนชัย 1 1 1 3
72 บ้านโพธิ์กอง 1 1 0 2
73 บ้านปวงตึก 1 1 0 2
74 บ้านหนองแวง 1 1 0 2
75 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 1 1 0 2
76 บ้านณรงค์ 1 1 0 2
77 บ้านพนมดิน 1 0 2 3
78 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 1 0 2 3
79 บ้านตาคง 1 0 2 3
80 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1 0 1 2
81 บ้านแดง 1 0 1 2
82 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 1 0 1 2
83 บ้านสนบ 1 0 1 2
84 บ้านทำนบ 1 0 1 2
85 เกษตรอีสานสามัคคี 1 0 1 2
86 บ้านตาลวก 1 0 1 2
87 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 1 0 1 2
88 บ้านโพนชาย 1 0 1 2
89 บ้านโอทะลัน 1 0 1 2
90 บ้านโคกจำเริญ 1 0 0 1
91 บ้านภูมินิยมพัฒนา 1 0 0 1
92 บ้านโคกสมอง 1 0 0 1
93 บ้านคูขาด 1 0 0 1
94 บ้านกุง 1 0 0 1
95 บ้านตานี 1 0 0 1
96 บ้านนา 1 0 0 1
97 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1 0 0 1
98 บ้านโนนเจริญ 1 0 0 1
99 บ้านเตาแดก 1 0 0 1
100 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 1 0 0 1
101 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 1 0 0 1
102 บ้านพะเนาว์ 1 0 0 1
103 บ้านโคกโบสถ์ 1 0 0 1
104 บ้านเจริญสุข 1 0 0 1
105 จตุคามวิทยา 1 0 0 1
106 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1 0 0 1
107 บ้านห้วยสิงห์ 1 0 0 1
108 บ้านหนองหรี่ 0 5 3 8
109 บ้านโคกกลาง 0 4 0 4
110 บ้านบุอันโนง 0 4 0 4
111 บ้านขนาดมอญ 0 3 2 5
112 บ้านแสนกาง 0 3 1 4
113 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 0 3 1 4
114 รัฐประชาสามัคคี 0 3 1 4
115 วันเจริญสามัคคี 0 2 4 6
116 บ้านโนนสังข์ 0 2 2 4
117 รัฐราษฎร์พัฒนา 0 2 1 3
118 ดมวิทยาคาร 0 2 1 3
119 บ้านละเอาะ 0 2 1 3
120 บ้านสะกาด 0 2 0 2
121 บ้านโคกกรม 0 2 0 2
122 บ้านพรหมสะอาด 0 2 0 2
123 บ้านทัพทัน 0 2 0 2
124 บ้านเสกกอง 0 1 3 4
125 บ้านโคกสะอาด 0 1 2 3
126 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 0 1 2 3
127 สหมิตรวิทยา 0 1 2 3
128 บ้านกระวัน 0 1 2 3
129 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 0 1 1 2
130 นิคมสร้างตนเองปราสาท 0 1 1 2
131 บ้านตรวจ 0 1 1 2
132 บ้านเจ้าคุณ 0 1 1 2
133 บ้านเสรียง 0 1 1 2
134 บ้านโนนสบาย 0 1 1 2
135 บ้านสะเดา 0 1 0 1
136 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 1 0 1
137 บ้านบัวเชด 0 1 0 1
138 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 0 1 0 1
139 บ้านบักดอก 0 1 0 1
140 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1
141 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 1 0 1
142 บ้านสวาท 0 1 0 1
143 บ้านสำโรง 0 1 0 1
144 บ้านลำหาด 0 1 0 1
145 บ้านหนองขี้เหล็ก 0 1 0 1
146 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 0 1 0 1
147 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 0 1 0 1
148 บ้านคลอง 0 0 2 2
149 บ้านหลัก 0 0 2 2
150 อมรินทราวารี 0 0 2 2
151 บ้านลังโกม 0 0 1 1
152 บ้านหนองโยโคกปืด 0 0 1 1
153 บ้านกูน 0 0 1 1
154 กลาโหมราชเสนา2 0 0 1 1
155 บ้านปลัด 0 0 1 1
156 บ้านน้อย 0 0 1 1
157 บ้านขอนแตก 0 0 1 1
158 บ้านกล้วย 0 0 1 1
159 บ้านคูตัน 0 0 1 1
160 บ้านตะคร้อ 0 0 1 1
161 บ้านสังขะ 0 0 1 1
162 บ้านถนน 0 0 1 1
163 บ้านโคกทม 0 0 1 1
164 บ้านปราสาท 0 0 1 1
165 บ้านเกาะแจนแวน 0 0 1 1
166 บ้านตาเมียง 0 0 0 0
167 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 0 0 0 0
168 บ้านสวาย 0 0 0 0
169 บ้านตะเคียน 0 0 0 0
170 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 0 0 0 0
171 บ้านจีกแดก 0 0 0 0
172 บ้านนาครอง 0 0 0 0
173 บ้านสกล 0 0 0 0
174 บ้านเชื้อเพลิง 0 0 0 0
175 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 0 0 0 0
176 บ้านอุโลก 0 0 0 0
177 บ้านสองสะโกม 0 0 0 0
178 บ้านสำโรง(บางมด2514) 0 0 0 0
179 บ้านละลมระไซ 0 0 0 0
180 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0
181 บ้านจารย์(กาบเชิง) 0 0 0 0
182 บ้านลำดวนพัฒนา 0 0 0 0
183 บ้านชำเบง 0 0 0 0
184 เรืองเจริญพัฒนา 0 0 0 0
185 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 0 0 0 0
186 บ้านลันแต้ 0 0 0 0
187 บ้านจบก (บัวเชด) 0 0 0 0
188 บ้านรันเดง 0 0 0 0
189 บ้านโชค(ปราสาท) 0 0 0 0
190 บ้านจบก(ปราสาท) 0 0 0 0
191 บ้านไทร 0 0 0 0
192 เพียงหลวง ๘ 0 0 0 0
193 บ้านจรูกแขวะ 0 0 0 0
194 หวลถวิลวิทยา 0 0 0 0
195 บ้านไทยเดิม 0 0 0 0
196 บ้านตาเบา 0 0 0 0
197 บ้านมหาชัย 0 0 0 0
198 บ้านสนวน 0 0 0 0
199 พระจันทร์ศรีสุข 0 0 0 0
200 บ้านศรีสวาย 0 0 0 0
201 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 0 0 0 0
202 ไพลศึกษาคาร 0 0 0 0
203 บ้านโพนทอง 0 0 0 0
204 บ้านกู่ 0 0 0 0
205 บ้านตายัวะ 0 0 0 0
206 บ้านห้วยปูน 0 0 0 0
207 บ้านไทยสันติสุข 0 0 0 0
208 บ้านลำพุก 0 0 0 0
209 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0
210 บ้านอาวอก 0 0 0 0
211 บ้านก็วล 0 0 0 0
212 บ้านสมุด 0 0 0 0
213 บ้านโดง 0 0 0 0
214 บ้านสะพานหัน 0 0 0 0
215 บ้านบักจรัง 0 0 0 0
216 บ้านอังกอล 0 0 0 0
217 บ้านตาวัง 0 0 0 0
218 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 0 0 0 0
219 บ้านศรีมงคล 0 0 0 0
220 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 0 0
221 บ้านคะนา 0 0 0 0
222 บ้านตราด 0 0 0 0
223 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 0 0 0
224 มหาราช 4 0 0 0 0
225 บ้านศาลา 0 0 0 0
226 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 0 0 0
227 บ้านจังเอิล 0 0 0 0
228 บ้านโชค 0 0 0 0
229 บ้านโคลด 0 0 0 0
230 บ้านราวนคร 0 0 0 0
231 บ้านหนองยาว 0 0 0 0
232 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 0 0 0
233 บ้านอำปึลกง 0 0 0 0
234 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0
235 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 0 0 0 0
รวม 253 227 200 680

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]