สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเลิศอรุณ 12 7 3 22 36 8 3 1 47
2 สังขะวิทยาคม 11 12 10 33 53 12 5 2 70
3 บ้านโนนสวรรค์ 8 0 1 9 13 2 3 1 18
4 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 7 7 3 17 41 12 7 1 60
5 บ้านฉลีกหนองมะแซว 7 3 1 11 19 6 5 1 30
6 บ้านพระแก้ว 6 8 4 18 26 7 2 2 35
7 บ้านกำไสจาน 6 4 0 10 15 2 2 2 19
8 บ้านละมงค์ 6 1 4 11 16 6 4 0 26
9 บ้านเถกิง 5 6 1 12 18 3 3 0 24
10 ปราสาท 5 5 3 13 14 2 1 0 17
11 บ้านโจรก 5 2 4 11 19 6 1 1 26
12 บ้านหนองคันนา 5 0 1 6 7 5 5 1 17
13 บ้านโชคนาสาม 4 2 3 9 22 7 3 0 32
14 บ้านศรีนวล 4 1 2 7 8 2 4 0 14
15 บ้านกระสัง 4 1 1 6 14 4 2 1 20
16 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 4 0 2 6 12 2 3 1 17
17 บ้านศาลาสามัคคี 4 0 0 4 12 7 2 1 21
18 บ้านตาเสาะ 3 6 3 12 16 7 4 0 27
19 บ้านมะเมียง 3 5 1 9 21 6 3 6 30
20 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 3 2 5 10 19 8 7 4 34
21 บ้านวังปลัด 3 2 4 9 19 9 1 1 29
22 บ้านโคกตะเคียน 3 2 3 8 10 6 4 0 20
23 บ้านตาแตรวทัพดัด 3 2 2 7 14 2 1 3 17
24 บ้านอำปึล 3 2 2 7 11 9 5 1 25
25 บ้านกะปู 3 2 0 5 6 0 1 1 7
26 บ้านอาโพน 3 1 4 8 12 6 4 4 22
27 บ้านระมาดค้อ 3 1 3 7 16 4 1 1 21
28 บ้านหนองหว้า 3 1 2 6 14 2 1 0 17
29 บ้านตาโมม 3 1 2 6 11 8 2 2 21
30 บ้านสะแร 3 1 1 5 11 3 0 1 14
31 บ้านจารย์ 3 1 1 5 10 9 2 3 21
32 บ้านโสน 3 1 0 4 5 6 1 2 12
33 บ้านร่มเย็น 3 0 2 5 10 1 1 2 12
34 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 3 0 0 3 10 0 5 0 15
35 บ้านหนองปรือ 3 0 0 3 6 1 3 1 10
36 วิทยาราษฎร์นุกูล 2 5 5 12 17 4 4 1 25
37 บ้านตะโนน 2 5 2 9 24 9 1 2 34
38 บ้านสระทอง 2 5 0 7 17 2 2 3 21
39 บ้านเกษตรถาวร 2 4 1 7 14 3 3 2 20
40 บ้านด่าน 2 3 2 7 11 8 3 0 22
41 บ้านกะดาด 2 3 0 5 9 4 1 0 14
42 บ้านโตงน้อย 2 2 4 8 13 3 1 0 17
43 บ้านแนงมุด 2 2 3 7 15 3 1 0 19
44 บ้านสน 2 2 2 6 16 10 2 5 28
45 บ้านสำเภาลูน 2 2 1 5 9 4 1 1 14
46 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 2 2 0 4 6 2 2 1 10
47 หนองโสนวิทยา 2 1 3 6 6 3 1 2 10
48 บ้านรุน 2 1 1 4 8 2 2 1 12
49 บ้านตาวร 2 1 1 4 7 4 2 1 13
50 บ้านหนองโจงโลง 2 1 1 4 6 5 4 3 15
51 บ้านตอกตรา 2 1 1 4 5 2 1 1 8
52 เจริญราษฎร์วิทยา 2 0 2 4 14 7 3 4 24
53 บ้านสระแก้ว 2 0 1 3 13 7 8 3 28
54 บ้านตาพราม 2 0 1 3 7 7 5 3 19
55 ไพลอำนวยวิทย์ 2 0 1 3 4 3 1 1 8
56 บ้านโคกรัมย์ 2 0 0 2 10 5 1 1 16
57 บ้านหนองจูบ 2 0 0 2 3 4 1 1 8
58 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 2 0 0 2 3 3 5 0 11
59 บ้านสีโค 2 0 0 2 2 0 0 0 2
60 เทศบาลสังขะ 1 5 0 6 9 1 0 0 10
61 บ้านโคกไทร 1 4 4 9 27 3 3 0 33
62 บ้านสวายซอ 1 3 0 4 13 3 2 1 18
63 สหราษฎร์วิทยา 1 2 3 6 15 5 2 2 22
64 บ้านกาบกระบือ 1 2 2 5 11 6 1 2 18
65 ศรีณรงค์วิทยาคาร 1 2 2 5 11 4 0 0 15
66 บ้านเกาะตรวจ 1 2 2 5 9 3 2 1 14
67 ประชาสามัคคี 1 2 0 3 12 7 3 4 22
68 บ้านจรัส 1 1 3 5 8 3 2 3 13
69 ราษฎร์พัฒนา 1 1 1 3 6 5 4 2 15
70 บ้านปราสาทเบง 1 1 1 3 3 2 0 1 5
71 บ้านถนนชัย 1 1 1 3 3 1 1 0 5
72 บ้านโพธิ์กอง 1 1 0 2 9 4 2 0 15
73 บ้านปวงตึก 1 1 0 2 6 0 1 1 7
74 บ้านหนองแวง 1 1 0 2 5 3 0 0 8
75 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 1 1 0 2 4 2 1 0 7
76 บ้านณรงค์ 1 1 0 2 3 2 0 1 5
77 บ้านพนมดิน 1 0 2 3 7 4 2 2 13
78 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 1 0 2 3 5 3 0 0 8
79 บ้านตาคง 1 0 2 3 5 2 1 0 8
80 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1 0 1 2 9 1 2 0 12
81 บ้านแดง 1 0 1 2 6 2 1 2 9
82 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 1 0 1 2 6 1 1 1 8
83 บ้านสนบ 1 0 1 2 5 4 2 4 11
84 บ้านทำนบ 1 0 1 2 4 5 0 0 9
85 เกษตรอีสานสามัคคี 1 0 1 2 4 1 1 0 6
86 บ้านตาลวก 1 0 1 2 3 3 1 2 7
87 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 1 0 1 2 3 0 1 0 4
88 บ้านโพนชาย 1 0 1 2 3 0 0 0 3
89 บ้านโอทะลัน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
90 บ้านโคกจำเริญ 1 0 0 1 4 3 5 0 12
91 บ้านภูมินิยมพัฒนา 1 0 0 1 4 2 0 1 6
92 บ้านโคกสมอง 1 0 0 1 4 1 0 1 5
93 บ้านคูขาด 1 0 0 1 4 0 0 1 4
94 บ้านกุง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
95 บ้านตานี 1 0 0 1 3 4 1 1 8
96 บ้านนา 1 0 0 1 3 3 1 1 7
97 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1 0 0 1 3 0 1 0 4
98 บ้านโนนเจริญ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
99 บ้านเตาแดก 1 0 0 1 2 2 0 0 4
100 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 1 0 0 1 2 0 1 0 3
101 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
102 บ้านพะเนาว์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
103 บ้านโคกโบสถ์ 1 0 0 1 1 3 2 0 6
104 บ้านเจริญสุข 1 0 0 1 1 2 0 0 3
105 จตุคามวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
106 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1 0 0 1 1 0 3 0 4
107 บ้านห้วยสิงห์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
108 บ้านหนองหรี่ 0 5 3 8 24 8 4 2 36
109 บ้านโคกกลาง 0 4 0 4 10 4 9 2 23
110 บ้านบุอันโนง 0 4 0 4 5 1 0 0 6
111 บ้านขนาดมอญ 0 3 2 5 14 7 0 3 21
112 บ้านแสนกาง 0 3 1 4 10 3 2 0 15
113 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 0 3 1 4 9 2 2 3 13
114 รัฐประชาสามัคคี 0 3 1 4 7 3 2 0 12
115 วันเจริญสามัคคี 0 2 4 6 12 9 11 8 32
116 บ้านโนนสังข์ 0 2 2 4 4 4 3 0 11
117 รัฐราษฎร์พัฒนา 0 2 1 3 8 0 0 1 8
118 ดมวิทยาคาร 0 2 1 3 7 2 0 0 9
119 บ้านละเอาะ 0 2 1 3 5 1 2 0 8
120 บ้านสะกาด 0 2 0 2 13 6 4 0 23
121 บ้านโคกกรม 0 2 0 2 6 5 8 2 19
122 บ้านพรหมสะอาด 0 2 0 2 5 1 0 0 6
123 บ้านทัพทัน 0 2 0 2 3 1 0 1 4
124 บ้านเสกกอง 0 1 3 4 9 4 0 0 13
125 บ้านโคกสะอาด 0 1 2 3 11 4 2 0 17
126 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 0 1 2 3 6 0 1 1 7
127 สหมิตรวิทยา 0 1 2 3 3 1 0 0 4
128 บ้านกระวัน 0 1 2 3 3 0 0 0 3
129 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 0 1 1 2 7 3 1 0 11
130 นิคมสร้างตนเองปราสาท 0 1 1 2 6 3 4 3 13
131 บ้านตรวจ 0 1 1 2 6 2 2 2 10
132 บ้านเจ้าคุณ 0 1 1 2 6 1 2 2 9
133 บ้านเสรียง 0 1 1 2 4 7 0 1 11
134 บ้านโนนสบาย 0 1 1 2 2 4 1 0 7
135 บ้านสะเดา 0 1 0 1 11 1 1 1 13
136 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 1 0 1 5 1 0 0 6
137 บ้านบัวเชด 0 1 0 1 4 5 4 0 13
138 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 0 1 0 1 4 5 0 0 9
139 บ้านบักดอก 0 1 0 1 4 3 1 2 8
140 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1 4 1 0 0 5
141 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 1 0 1 4 0 0 0 4
142 บ้านสวาท 0 1 0 1 2 1 1 0 4
143 บ้านสำโรง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
144 บ้านลำหาด 0 1 0 1 1 3 0 0 4
145 บ้านหนองขี้เหล็ก 0 1 0 1 1 2 0 0 3
146 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 0 1 0 1 1 0 1 1 2
147 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
148 บ้านคลอง 0 0 2 2 6 6 1 2 13
149 บ้านหลัก 0 0 2 2 6 0 0 0 6
150 อมรินทราวารี 0 0 2 2 5 5 6 1 16
151 บ้านลังโกม 0 0 1 1 7 8 5 3 20
152 บ้านหนองโยโคกปืด 0 0 1 1 6 3 0 1 9
153 บ้านกูน 0 0 1 1 6 2 3 2 11
154 กลาโหมราชเสนา2 0 0 1 1 6 1 1 0 8
155 บ้านปลัด 0 0 1 1 5 0 0 1 5
156 บ้านน้อย 0 0 1 1 4 0 1 0 5
157 บ้านขอนแตก 0 0 1 1 3 2 1 0 6
158 บ้านกล้วย 0 0 1 1 3 1 1 2 5
159 บ้านคูตัน 0 0 1 1 3 0 4 1 7
160 บ้านตะคร้อ 0 0 1 1 2 3 0 0 5
161 บ้านสังขะ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
162 บ้านถนน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
163 บ้านโคกทม 0 0 1 1 1 4 2 3 7
164 บ้านปราสาท 0 0 1 1 1 1 0 0 2
165 บ้านเกาะแจนแวน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
166 บ้านตาเมียง 0 0 0 0 9 3 4 3 16
167 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 0 0 0 0 8 2 1 1 11
168 บ้านสวาย 0 0 0 0 6 4 1 0 11
169 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 6 3 1 1 10
170 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 0 0 0 0 6 2 3 0 11
171 บ้านจีกแดก 0 0 0 0 6 1 2 1 9
172 บ้านนาครอง 0 0 0 0 5 0 2 0 7
173 บ้านสกล 0 0 0 0 4 4 0 2 8
174 บ้านเชื้อเพลิง 0 0 0 0 4 3 2 0 9
175 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 0 0 0 0 4 3 1 0 8
176 บ้านอุโลก 0 0 0 0 4 2 1 0 7
177 บ้านสองสะโกม 0 0 0 0 4 2 0 4 6
178 บ้านสำโรง(บางมด2514) 0 0 0 0 3 2 2 0 7
179 บ้านละลมระไซ 0 0 0 0 3 2 1 1 6
180 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
181 บ้านจารย์(กาบเชิง) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
182 บ้านลำดวนพัฒนา 0 0 0 0 3 0 2 0 5
183 บ้านชำเบง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
184 เรืองเจริญพัฒนา 0 0 0 0 2 4 1 0 7
185 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 0 0 0 0 2 3 1 0 6
186 บ้านลันแต้ 0 0 0 0 2 3 0 1 5
187 บ้านจบก (บัวเชด) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
188 บ้านรันเดง 0 0 0 0 2 2 1 2 5
189 บ้านโชค(ปราสาท) 0 0 0 0 2 2 1 1 5
190 บ้านจบก(ปราสาท) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
191 บ้านไทร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
192 เพียงหลวง ๘ 0 0 0 0 2 1 3 0 6
193 บ้านจรูกแขวะ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
194 หวลถวิลวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 1 4
195 บ้านไทยเดิม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
196 บ้านตาเบา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
197 บ้านมหาชัย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
198 บ้านสนวน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
199 พระจันทร์ศรีสุข 0 0 0 0 2 0 2 0 4
200 บ้านศรีสวาย 0 0 0 0 1 5 2 1 8
201 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 0 0 0 0 1 4 0 0 5
202 ไพลศึกษาคาร 0 0 0 0 1 2 3 0 6
203 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 2 2 3 5
204 บ้านกู่ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
205 บ้านตายัวะ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
206 บ้านห้วยปูน 0 0 0 0 1 1 3 0 5
207 บ้านไทยสันติสุข 0 0 0 0 1 1 1 1 3
208 บ้านลำพุก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
209 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
210 บ้านอาวอก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
211 บ้านก็วล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
212 บ้านสมุด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
213 บ้านโดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
214 บ้านสะพานหัน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
215 บ้านบักจรัง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
216 บ้านอังกอล 0 0 0 0 1 0 1 1 2
217 บ้านตาวัง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
218 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2
219 บ้านศรีมงคล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านคะนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านตราด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 มหาราช 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านศาลา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
226 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
227 บ้านจังเอิล 0 0 0 0 0 2 1 1 3
228 บ้านโชค 0 0 0 0 0 2 1 0 3
229 บ้านโคลด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
230 บ้านราวนคร 0 0 0 0 0 1 2 1 3
231 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
232 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
233 บ้านอำปึลกง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
234 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 253 227 200 680 1,524 637 362 203 2,523