สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะวิทยาคม 10 12 10 32 52 12 5 2 69
2 บ้านเลิศอรุณ 8 4 3 15 28 8 3 1 39
3 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 7 4 2 13 35 10 7 1 52
4 บ้านพระแก้ว 6 8 4 18 26 7 2 2 35
5 บ้านฉลีกหนองมะแซว 6 3 0 9 16 6 4 1 26
6 บ้านละมงค์ 6 0 3 9 13 4 3 0 20
7 บ้านโจรก 5 2 4 11 19 6 1 1 26
8 บ้านหนองคันนา 5 0 1 6 7 4 5 1 16
9 บ้านโชคนาสาม 4 2 3 9 22 7 3 0 32
10 บ้านศรีนวล 4 1 2 7 8 2 4 0 14
11 บ้านกระสัง 4 1 1 6 13 3 2 1 18
12 บ้านศาลาสามัคคี 4 0 0 4 12 7 2 1 21
13 บ้านมะเมียง 3 5 1 9 21 6 3 6 30
14 บ้านเถกิง 3 5 1 9 14 3 3 0 20
15 บ้านตาเสาะ 3 4 2 9 13 6 4 0 23
16 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 3 2 5 10 19 8 6 4 33
17 บ้านโคกตะเคียน 3 2 3 8 10 5 4 0 19
18 บ้านตาแตรวทัพดัด 3 2 2 7 14 2 1 3 17
19 บ้านอำปึล 3 2 2 7 11 9 4 1 24
20 บ้านกำไสจาน 3 2 0 5 9 2 2 2 13
21 บ้านระมาดค้อ 3 1 3 7 15 4 1 1 20
22 บ้านหนองหว้า 3 1 2 6 14 2 1 0 17
23 บ้านโสน 3 1 0 4 5 6 1 2 12
24 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 3 0 2 5 11 2 3 1 16
25 บ้านโนนสวรรค์ 3 0 1 4 7 2 2 1 11
26 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 3 0 0 3 9 0 5 0 14
27 บ้านหนองปรือ 3 0 0 3 6 1 3 1 10
28 บ้านกะปู 3 0 0 3 4 0 1 1 5
29 วิทยาราษฎร์นุกูล 2 5 4 11 16 4 4 1 24
30 บ้านตะโนน 2 5 2 9 24 9 1 2 34
31 ปราสาท 2 4 1 7 9 1 1 0 11
32 บ้านสระทอง 2 4 0 6 16 2 2 3 20
33 บ้านแนงมุด 2 2 3 7 15 3 1 0 19
34 บ้านสำเภาลูน 2 2 1 5 9 4 1 1 14
35 บ้านกะดาด 2 2 0 4 9 3 1 0 13
36 บ้านสน 2 1 1 4 12 8 2 5 22
37 บ้านจารย์ 2 1 1 4 9 9 2 3 20
38 บ้านตาโมม 2 1 1 4 8 8 2 2 18
39 บ้านรุน 2 1 1 4 8 2 2 1 12
40 บ้านตาวร 2 1 1 4 7 4 2 1 13
41 บ้านหนองโจงโลง 2 1 1 4 6 5 4 3 15
42 บ้านสะแร 2 1 0 3 9 2 0 1 11
43 เจริญราษฎร์วิทยา 2 0 1 3 12 6 3 4 21
44 บ้านสระแก้ว 2 0 1 3 11 7 8 3 26
45 บ้านตาพราม 2 0 1 3 7 7 5 3 19
46 บ้านโคกรัมย์ 2 0 0 2 10 5 1 1 16
47 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 2 0 0 2 3 3 5 0 11
48 ไพลอำนวยวิทย์ 2 0 0 2 3 3 1 1 7
49 บ้านสีโค 2 0 0 2 2 0 0 0 2
50 เทศบาลสังขะ 1 5 0 6 9 1 0 0 10
51 บ้านโคกไทร 1 4 3 8 27 2 3 0 32
52 บ้านเกษตรถาวร 1 4 1 6 13 3 2 2 18
53 บ้านวังปลัด 1 2 4 7 16 9 1 1 26
54 บ้านเกาะตรวจ 1 2 2 5 9 3 2 1 14
55 บ้านด่าน 1 2 2 5 8 8 3 0 19
56 บ้านสวายซอ 1 2 0 3 8 2 2 1 12
57 สหราษฎร์วิทยา 1 1 3 5 14 5 2 2 21
58 บ้านจรัส 1 1 3 5 8 3 2 3 13
59 ศรีณรงค์วิทยาคาร 1 1 2 4 10 3 0 0 13
60 หนองโสนวิทยา 1 1 2 4 4 3 1 2 8
61 ราษฎร์พัฒนา 1 1 1 3 6 5 4 2 15
62 บ้านตอกตรา 1 1 1 3 4 2 1 1 7
63 บ้านปราสาทเบง 1 1 1 3 3 2 0 1 5
64 บ้านถนนชัย 1 1 1 3 3 1 0 0 4
65 ประชาสามัคคี 1 1 0 2 11 6 3 4 20
66 บ้านหนองแวง 1 1 0 2 5 3 0 0 8
67 บ้านณรงค์ 1 1 0 2 3 2 0 1 5
68 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1 1 0 2 3 1 2 1 6
69 บ้านโตงน้อย 1 0 4 5 10 3 1 0 14
70 บ้านพนมดิน 1 0 2 3 7 4 2 2 13
71 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1 0 1 2 9 1 2 0 12
72 บ้านแดง 1 0 1 2 6 1 1 2 8
73 บ้านสนบ 1 0 1 2 5 4 2 4 11
74 เกษตรอีสานสามัคคี 1 0 1 2 4 1 1 0 6
75 บ้านตาลวก 1 0 1 2 3 3 1 2 7
76 บ้านตาคง 1 0 1 2 3 2 0 0 5
77 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 1 0 1 2 3 2 0 0 5
78 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 1 0 1 2 3 0 1 0 4
79 บ้านโพนชาย 1 0 1 2 3 0 0 0 3
80 บ้านโคกจำเริญ 1 0 0 1 4 3 5 0 12
81 บ้านโคกสมอง 1 0 0 1 4 1 0 1 5
82 บ้านคูขาด 1 0 0 1 4 0 0 1 4
83 บ้านกุง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
84 บ้านตานี 1 0 0 1 3 4 1 1 8
85 บ้านภูมินิยมพัฒนา 1 0 0 1 3 2 0 1 5
86 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1 0 0 1 3 0 1 0 4
87 บ้านโนนเจริญ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
88 บ้านทำนบ 1 0 0 1 2 4 0 0 6
89 บ้านหนองจูบ 1 0 0 1 2 3 1 1 6
90 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 1 0 0 1 2 0 1 0 3
91 บ้านพะเนาว์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
92 บ้านเจริญสุข 1 0 0 1 1 2 0 0 3
93 จตุคามวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
94 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1 0 0 1 1 0 3 0 4
95 บ้านโอทะลัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านหนองหรี่ 0 5 3 8 24 8 4 2 36
97 บ้านโคกกลาง 0 4 0 4 10 3 9 2 22
98 บ้านบุอันโนง 0 4 0 4 5 1 0 0 6
99 บ้านขนาดมอญ 0 3 2 5 14 7 0 3 21
100 บ้านแสนกาง 0 3 1 4 10 3 2 0 15
101 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 0 3 1 4 9 2 2 3 13
102 รัฐประชาสามัคคี 0 3 0 3 5 3 2 0 10
103 บ้านกาบกระบือ 0 2 2 4 9 6 1 2 16
104 บ้านโนนสังข์ 0 2 2 4 4 4 3 0 11
105 รัฐราษฎร์พัฒนา 0 2 1 3 8 0 0 1 8
106 ดมวิทยาคาร 0 2 1 3 7 2 0 0 9
107 บ้านละเอาะ 0 2 0 2 5 1 1 0 7
108 บ้านพรหมสะอาด 0 2 0 2 5 1 0 0 6
109 บ้านอาโพน 0 1 4 5 9 6 4 4 19
110 วันเจริญสามัคคี 0 1 3 4 11 9 10 8 30
111 บ้านเสกกอง 0 1 3 4 9 4 0 0 13
112 บ้านโคกสะอาด 0 1 2 3 11 4 2 0 17
113 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 0 1 2 3 6 0 1 1 7
114 บ้านกระวัน 0 1 2 3 3 0 0 0 3
115 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 0 1 1 2 6 3 1 0 10
116 บ้านเจ้าคุณ 0 1 1 2 6 1 2 2 9
117 บ้านตรวจ 0 1 1 2 5 2 2 2 9
118 บ้านเสรียง 0 1 1 2 4 7 0 1 11
119 บ้านโนนสบาย 0 1 1 2 2 4 1 0 7
120 บ้านสะกาด 0 1 0 1 11 5 4 0 20
121 บ้านสะเดา 0 1 0 1 11 1 1 1 13
122 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 1 0 1 5 1 0 0 6
123 บ้านบัวเชด 0 1 0 1 4 5 4 0 13
124 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 0 1 0 1 4 5 0 0 9
125 บ้านบักดอก 0 1 0 1 4 3 1 2 8
126 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1 4 1 0 0 5
127 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 0 1 0 1 3 2 1 0 6
128 บ้านปวงตึก 0 1 0 1 3 0 1 1 4
129 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
130 บ้านทัพทัน 0 1 0 1 2 1 0 1 3
131 บ้านสำโรง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
132 บ้านลำหาด 0 1 0 1 1 3 0 0 4
133 บ้านหนองขี้เหล็ก 0 1 0 1 1 2 0 0 3
134 สหมิตรวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
135 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 0 1 0 1 1 0 1 1 2
136 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
137 บ้านคลอง 0 0 2 2 6 6 1 2 13
138 บ้านร่มเย็น 0 0 2 2 6 1 1 2 8
139 บ้านหลัก 0 0 2 2 6 0 0 0 6
140 อมรินทราวารี 0 0 2 2 5 5 6 1 16
141 บ้านลังโกม 0 0 1 1 7 8 5 3 20
142 บ้านหนองโยโคกปืด 0 0 1 1 6 3 0 1 9
143 บ้านกูน 0 0 1 1 6 2 3 2 11
144 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 0 0 1 1 5 1 1 1 7
145 กลาโหมราชเสนา2 0 0 1 1 5 1 1 0 7
146 บ้านปลัด 0 0 1 1 5 0 0 1 5
147 นิคมสร้างตนเองปราสาท 0 0 1 1 4 3 4 3 11
148 บ้านน้อย 0 0 1 1 4 0 1 0 5
149 บ้านขอนแตก 0 0 1 1 3 2 1 0 6
150 บ้านกล้วย 0 0 1 1 3 1 1 2 5
151 บ้านคูตัน 0 0 1 1 3 0 4 1 7
152 บ้านตะคร้อ 0 0 1 1 2 3 0 0 5
153 บ้านสังขะ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
154 บ้านถนน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
155 บ้านโคกทม 0 0 1 1 1 4 2 3 7
156 บ้านปราสาท 0 0 1 1 1 1 0 0 2
157 บ้านเกาะแจนแวน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
158 บ้านตาเมียง 0 0 0 0 9 3 4 3 16
159 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 0 0 0 0 8 2 1 1 11
160 บ้านโพธิ์กอง 0 0 0 0 7 4 2 0 13
161 บ้านโคกกรม 0 0 0 0 6 4 6 2 16
162 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 6 3 1 1 10
163 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 0 0 0 0 6 2 3 0 11
164 บ้านจีกแดก 0 0 0 0 6 1 2 1 9
165 บ้านสวาย 0 0 0 0 4 4 1 0 9
166 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 0 0 0 0 4 3 1 0 8
167 บ้านอุโลก 0 0 0 0 4 2 1 0 7
168 บ้านสองสะโกม 0 0 0 0 4 2 0 4 6
169 บ้านสกล 0 0 0 0 3 4 0 2 7
170 บ้านเชื้อเพลิง 0 0 0 0 3 3 2 0 8
171 บ้านสำโรง(บางมด2514) 0 0 0 0 3 2 2 0 7
172 บ้านละลมระไซ 0 0 0 0 3 2 1 1 6
173 บ้านจารย์(กาบเชิง) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
174 บ้านชำเบง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
175 บ้านนาครอง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
176 เรืองเจริญพัฒนา 0 0 0 0 2 4 1 0 7
177 บ้านนา 0 0 0 0 2 3 1 1 6
178 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 0 0 0 0 2 3 1 0 6
179 บ้านลันแต้ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
180 บ้านจบก (บัวเชด) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
181 บ้านรันเดง 0 0 0 0 2 2 1 2 5
182 บ้านโชค(ปราสาท) 0 0 0 0 2 2 1 1 5
183 บ้านจบก(ปราสาท) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
184 บ้านไทร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
185 เพียงหลวง ๘ 0 0 0 0 2 1 3 0 6
186 บ้านจรูกแขวะ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
187 หวลถวิลวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 1 4
188 บ้านไทยเดิม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
189 บ้านตาเบา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
190 บ้านมหาชัย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
191 บ้านสนวน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
192 พระจันทร์ศรีสุข 0 0 0 0 2 0 2 0 4
193 บ้านลำดวนพัฒนา 0 0 0 0 2 0 2 0 4
194 บ้านสวาท 0 0 0 0 2 0 1 0 3
195 บ้านศรีสวาย 0 0 0 0 1 4 1 1 6
196 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 0 0 0 0 1 4 0 0 5
197 บ้านกู่ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
198 บ้านตายัวะ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
199 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
200 ไพลศึกษาคาร 0 0 0 0 1 1 3 0 5
201 บ้านห้วยปูน 0 0 0 0 1 1 3 0 5
202 บ้านไทยสันติสุข 0 0 0 0 1 1 1 1 3
203 บ้านลำพุก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
204 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
205 บ้านอาวอก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
206 บ้านก็วล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
207 บ้านสมุด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
208 บ้านโดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
209 บ้านสะพานหัน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
210 บ้านบักจรัง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
211 บ้านอังกอล 0 0 0 0 1 0 1 1 2
212 บ้านตาวัง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
213 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2
214 บ้านศรีมงคล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านคะนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านตราด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 มหาราช 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านโคกโบสถ์ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
222 บ้านศาลา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
223 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
224 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 2 2 3 4
225 บ้านจังเอิล 0 0 0 0 0 2 1 1 3
226 บ้านโชค 0 0 0 0 0 2 1 0 3
227 บ้านเตาแดก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
228 บ้านโคลด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
229 บ้านราวนคร 0 0 0 0 0 1 2 1 3
230 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
231 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
232 บ้านอำปึลกง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
233 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 205 193 177 575 1,377 608 348 202 2,333