สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะวิทยาคม 52 12 5 2 69
2 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 35 10 7 1 52
3 บ้านเลิศอรุณ 28 8 3 1 39
4 บ้านโคกไทร 27 2 3 0 32
5 บ้านพระแก้ว 26 7 2 2 35
6 บ้านตะโนน 24 9 1 2 34
7 บ้านหนองหรี่ 24 8 4 2 36
8 บ้านโชคนาสาม 22 7 3 0 32
9 บ้านมะเมียง 21 6 3 6 30
10 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 19 8 6 4 33
11 บ้านโจรก 19 6 1 1 26
12 บ้านวังปลัด 16 9 1 1 26
13 บ้านฉลีกหนองมะแซว 16 6 4 1 26
14 วิทยาราษฎร์นุกูล 16 4 4 1 24
15 บ้านสระทอง 16 2 2 3 20
16 บ้านระมาดค้อ 15 4 1 1 20
17 บ้านแนงมุด 15 3 1 0 19
18 บ้านขนาดมอญ 14 7 0 3 21
19 สหราษฎร์วิทยา 14 5 2 2 21
20 บ้านเถกิง 14 3 3 0 20
21 บ้านตาแตรวทัพดัด 14 2 1 3 17
22 บ้านหนองหว้า 14 2 1 0 17
23 บ้านตาเสาะ 13 6 4 0 23
24 บ้านละมงค์ 13 4 3 0 20
25 บ้านเกษตรถาวร 13 3 2 2 18
26 บ้านกระสัง 13 3 2 1 18
27 บ้านสน 12 8 2 5 22
28 บ้านศาลาสามัคคี 12 7 2 1 21
29 เจริญราษฎร์วิทยา 12 6 3 4 21
30 วันเจริญสามัคคี 11 9 10 8 30
31 บ้านอำปึล 11 9 4 1 24
32 บ้านสระแก้ว 11 7 8 3 26
33 ประชาสามัคคี 11 6 3 4 20
34 บ้านสะกาด 11 5 4 0 20
35 บ้านโคกสะอาด 11 4 2 0 17
36 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 11 2 3 1 16
37 บ้านสะเดา 11 1 1 1 13
38 บ้านโคกตะเคียน 10 5 4 0 19
39 บ้านโคกรัมย์ 10 5 1 1 16
40 บ้านโคกกลาง 10 3 9 2 22
41 บ้านแสนกาง 10 3 2 0 15
42 บ้านโตงน้อย 10 3 1 0 14
43 ศรีณรงค์วิทยาคาร 10 3 0 0 13
44 บ้านจารย์ 9 9 2 3 20
45 บ้านอาโพน 9 6 4 4 19
46 บ้านกาบกระบือ 9 6 1 2 16
47 บ้านสำเภาลูน 9 4 1 1 14
48 บ้านเสกกอง 9 4 0 0 13
49 บ้านตาเมียง 9 3 4 3 16
50 บ้านเกาะตรวจ 9 3 2 1 14
51 บ้านกะดาด 9 3 1 0 13
52 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 9 2 2 3 13
53 บ้านกำไสจาน 9 2 2 2 13
54 บ้านสะแร 9 2 0 1 11
55 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 9 1 2 0 12
56 ปราสาท 9 1 1 0 11
57 เทศบาลสังขะ 9 1 0 0 10
58 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 9 0 5 0 14
59 บ้านด่าน 8 8 3 0 19
60 บ้านตาโมม 8 8 2 2 18
61 บ้านจรัส 8 3 2 3 13
62 บ้านศรีนวล 8 2 4 0 14
63 บ้านรุน 8 2 2 1 12
64 บ้านสวายซอ 8 2 2 1 12
65 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 8 2 1 1 11
66 รัฐราษฎร์พัฒนา 8 0 0 1 8
67 บ้านลังโกม 7 8 5 3 20
68 บ้านตาพราม 7 7 5 3 19
69 บ้านหนองคันนา 7 4 5 1 16
70 บ้านพนมดิน 7 4 2 2 13
71 บ้านตาวร 7 4 2 1 13
72 บ้านโพธิ์กอง 7 4 2 0 13
73 บ้านโนนสวรรค์ 7 2 2 1 11
74 ดมวิทยาคาร 7 2 0 0 9
75 บ้านคลอง 6 6 1 2 13
76 บ้านหนองโจงโลง 6 5 4 3 15
77 ราษฎร์พัฒนา 6 5 4 2 15
78 บ้านโคกกรม 6 4 6 2 16
79 บ้านตะเคียน 6 3 1 1 10
80 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 6 3 1 0 10
81 บ้านหนองโยโคกปืด 6 3 0 1 9
82 บ้านกูน 6 2 3 2 11
83 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 6 2 3 0 11
84 บ้านหนองปรือ 6 1 3 1 10
85 บ้านเจ้าคุณ 6 1 2 2 9
86 บ้านจีกแดก 6 1 2 1 9
87 บ้านแดง 6 1 1 2 8
88 บ้านร่มเย็น 6 1 1 2 8
89 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 6 0 1 1 7
90 บ้านหลัก 6 0 0 0 6
91 บ้านโสน 5 6 1 2 12
92 อมรินทราวารี 5 5 6 1 16
93 บ้านสนบ 5 4 2 4 11
94 รัฐประชาสามัคคี 5 3 2 0 10
95 บ้านหนองแวง 5 3 0 0 8
96 บ้านตรวจ 5 2 2 2 9
97 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 5 1 1 1 7
98 บ้านละเอาะ 5 1 1 0 7
99 กลาโหมราชเสนา2 5 1 1 0 7
100 บ้านบุอันโนง 5 1 0 0 6
101 บ้านพรหมสะอาด 5 1 0 0 6
102 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 5 1 0 0 6
103 บ้านปลัด 5 0 0 1 5
104 บ้านเสรียง 4 7 0 1 11
105 บ้านบัวเชด 4 5 4 0 13
106 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 4 5 0 0 9
107 บ้านโนนสังข์ 4 4 3 0 11
108 บ้านสวาย 4 4 1 0 9
109 บ้านโคกจำเริญ 4 3 5 0 12
110 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 3 4 3 11
111 หนองโสนวิทยา 4 3 1 2 8
112 บ้านบักดอก 4 3 1 2 8
113 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 4 3 1 0 8
114 บ้านตอกตรา 4 2 1 1 7
115 บ้านอุโลก 4 2 1 0 7
116 บ้านสองสะโกม 4 2 0 4 6
117 เกษตรอีสานสามัคคี 4 1 1 0 6
118 บ้านโคกสมอง 4 1 0 1 5
119 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 4 1 0 0 5
120 บ้านกะปู 4 0 1 1 5
121 บ้านน้อย 4 0 1 0 5
122 บ้านคูขาด 4 0 0 1 4
123 บ้านกุง 4 0 0 0 4
124 บ้านตานี 3 4 1 1 8
125 บ้านสกล 3 4 0 2 7
126 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 3 3 5 0 11
127 บ้านเชื้อเพลิง 3 3 2 0 8
128 บ้านตาลวก 3 3 1 2 7
129 ไพลอำนวยวิทย์ 3 3 1 1 7
130 บ้านสำโรง(บางมด2514) 3 2 2 0 7
131 บ้านละลมระไซ 3 2 1 1 6
132 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 3 2 1 0 6
133 บ้านขอนแตก 3 2 1 0 6
134 บ้านปราสาทเบง 3 2 0 1 5
135 บ้านณรงค์ 3 2 0 1 5
136 บ้านภูมินิยมพัฒนา 3 2 0 1 5
137 บ้านตาคง 3 2 0 0 5
138 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 3 2 0 0 5
139 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 3 1 2 1 6
140 บ้านกล้วย 3 1 1 2 5
141 บ้านถนนชัย 3 1 0 0 4
142 บ้านจารย์(กาบเชิง) 3 1 0 0 4
143 บ้านคูตัน 3 0 4 1 7
144 บ้านปวงตึก 3 0 1 1 4
145 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 3 0 1 0 4
146 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 3 0 1 0 4
147 บ้านโนนเจริญ 3 0 1 0 4
148 บ้านชำเบง 3 0 1 0 4
149 บ้านนาครอง 3 0 1 0 4
150 บ้านโพนชาย 3 0 0 0 3
151 บ้านกระวัน 3 0 0 0 3
152 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 3 0 0 0 3
153 บ้านโนนสบาย 2 4 1 0 7
154 เรืองเจริญพัฒนา 2 4 1 0 7
155 บ้านทำนบ 2 4 0 0 6
156 บ้านหนองจูบ 2 3 1 1 6
157 บ้านนา 2 3 1 1 6
158 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 2 3 1 0 6
159 บ้านตะคร้อ 2 3 0 0 5
160 บ้านลันแต้ 2 3 0 0 5
161 บ้านจบก (บัวเชด) 2 3 0 0 5
162 บ้านรันเดง 2 2 1 2 5
163 บ้านโชค(ปราสาท) 2 2 1 1 5
164 บ้านสังขะ 2 2 1 0 5
165 บ้านจบก(ปราสาท) 2 2 1 0 5
166 บ้านไทร 2 2 0 0 4
167 เพียงหลวง ๘ 2 1 3 0 6
168 บ้านจรูกแขวะ 2 1 1 1 4
169 หวลถวิลวิทยา 2 1 1 1 4
170 บ้านไทยเดิม 2 1 1 0 4
171 บ้านทัพทัน 2 1 0 1 3
172 บ้านตาเบา 2 1 0 1 3
173 บ้านถนน 2 1 0 0 3
174 บ้านมหาชัย 2 1 0 0 3
175 บ้านสนวน 2 1 0 0 3
176 พระจันทร์ศรีสุข 2 0 2 0 4
177 บ้านลำดวนพัฒนา 2 0 2 0 4
178 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 2 0 1 0 3
179 บ้านสวาท 2 0 1 0 3
180 บ้านสีโค 2 0 0 0 2
181 บ้านพะเนาว์ 2 0 0 0 2
182 บ้านสำโรง 2 0 0 0 2
183 บ้านโคกทม 1 4 2 3 7
184 บ้านศรีสวาย 1 4 1 1 6
185 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 1 4 0 0 5
186 บ้านลำหาด 1 3 0 0 4
187 บ้านกู่ 1 2 0 1 3
188 บ้านเจริญสุข 1 2 0 0 3
189 บ้านหนองขี้เหล็ก 1 2 0 0 3
190 บ้านตายัวะ 1 2 0 0 3
191 บ้านโพธิ์ 1 2 0 0 3
192 ไพลศึกษาคาร 1 1 3 0 5
193 บ้านห้วยปูน 1 1 3 0 5
194 บ้านไทยสันติสุข 1 1 1 1 3
195 บ้านลำพุก 1 1 0 1 2
196 บ้านหนองใหญ่ 1 1 0 1 2
197 บ้านอาวอก 1 1 0 1 2
198 จตุคามวิทยา 1 1 0 0 2
199 สหมิตรวิทยา 1 1 0 0 2
200 บ้านปราสาท 1 1 0 0 2
201 บ้านก็วล 1 1 0 0 2
202 บ้านสมุด 1 1 0 0 2
203 บ้านโดง 1 1 0 0 2
204 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1 0 3 0 4
205 บ้านสะพานหัน 1 0 2 0 3
206 บ้านบักจรัง 1 0 1 2 2
207 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1 0 1 1 2
208 บ้านอังกอล 1 0 1 1 2
209 บ้านตาวัง 1 0 1 0 2
210 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 0 1 0 2
211 บ้านโอทะลัน 1 0 0 0 1
212 บ้านเกาะแจนแวน 1 0 0 0 1
213 บ้านศรีมงคล 1 0 0 0 1
214 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง 1 0 0 0 1
215 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 1 0 0 0 1
216 บ้านคะนา 1 0 0 0 1
217 บ้านตราด 1 0 0 0 1
218 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 1 0 0 0 1
219 มหาราช 4 1 0 0 0 1
220 บ้านโคกโบสถ์ 0 3 2 0 5
221 บ้านศาลา 0 3 0 0 3
222 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 3 0 0 3
223 บ้านโพนทอง 0 2 2 3 4
224 บ้านจังเอิล 0 2 1 1 3
225 บ้านโชค 0 2 1 0 3
226 บ้านเตาแดก 0 2 0 0 2
227 บ้านโคลด 0 2 0 0 2
228 บ้านราวนคร 0 1 2 1 3
229 บ้านหนองยาว 0 1 1 0 2
230 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 1 0 1 1
231 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 0 1 0 0 1
232 บ้านอำปึลกง 0 0 2 0 2
233 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0 0
234 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 0 0 0 0 0
รวม 1,377 608 348 202 2,535