สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะวิทยาคม 53 12 5 2 70
2 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 41 12 7 1 60
3 บ้านเลิศอรุณ 36 8 3 1 47
4 บ้านโคกไทร 27 3 3 0 33
5 บ้านพระแก้ว 26 7 2 2 35
6 บ้านตะโนน 24 9 1 2 34
7 บ้านหนองหรี่ 24 8 4 2 36
8 บ้านโชคนาสาม 22 7 3 0 32
9 บ้านมะเมียง 21 6 3 6 30
10 บ้านวังปลัด 19 9 1 1 29
11 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 19 8 7 4 34
12 บ้านฉลีกหนองมะแซว 19 6 5 1 30
13 บ้านโจรก 19 6 1 1 26
14 บ้านเถกิง 18 3 3 0 24
15 วิทยาราษฎร์นุกูล 17 4 4 1 25
16 บ้านสระทอง 17 2 2 3 21
17 บ้านสน 16 10 2 5 28
18 บ้านตาเสาะ 16 7 4 0 27
19 บ้านละมงค์ 16 6 4 0 26
20 บ้านระมาดค้อ 16 4 1 1 21
21 สหราษฎร์วิทยา 15 5 2 2 22
22 บ้านแนงมุด 15 3 1 0 19
23 บ้านกำไสจาน 15 2 2 2 19
24 เจริญราษฎร์วิทยา 14 7 3 4 24
25 บ้านขนาดมอญ 14 7 0 3 21
26 บ้านกระสัง 14 4 2 1 20
27 บ้านเกษตรถาวร 14 3 3 2 20
28 บ้านตาแตรวทัพดัด 14 2 1 3 17
29 ปราสาท 14 2 1 0 17
30 บ้านหนองหว้า 14 2 1 0 17
31 บ้านสระแก้ว 13 7 8 3 28
32 บ้านสะกาด 13 6 4 0 23
33 บ้านสวายซอ 13 3 2 1 18
34 บ้านโตงน้อย 13 3 1 0 17
35 บ้านโนนสวรรค์ 13 2 3 1 18
36 วันเจริญสามัคคี 12 9 11 8 32
37 ประชาสามัคคี 12 7 3 4 22
38 บ้านศาลาสามัคคี 12 7 2 1 21
39 บ้านอาโพน 12 6 4 4 22
40 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 12 2 3 1 17
41 บ้านอำปึล 11 9 5 1 25
42 บ้านด่าน 11 8 3 0 22
43 บ้านตาโมม 11 8 2 2 21
44 บ้านกาบกระบือ 11 6 1 2 18
45 บ้านโคกสะอาด 11 4 2 0 17
46 ศรีณรงค์วิทยาคาร 11 4 0 0 15
47 บ้านสะแร 11 3 0 1 14
48 บ้านสะเดา 11 1 1 1 13
49 บ้านจารย์ 10 9 2 3 21
50 บ้านโคกตะเคียน 10 6 4 0 20
51 บ้านโคกรัมย์ 10 5 1 1 16
52 บ้านโคกกลาง 10 4 9 2 23
53 บ้านแสนกาง 10 3 2 0 15
54 บ้านร่มเย็น 10 1 1 2 12
55 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 10 0 5 0 15
56 บ้านโพธิ์กอง 9 4 2 0 15
57 บ้านสำเภาลูน 9 4 1 1 14
58 บ้านกะดาด 9 4 1 0 14
59 บ้านเสกกอง 9 4 0 0 13
60 บ้านตาเมียง 9 3 4 3 16
61 บ้านเกาะตรวจ 9 3 2 1 14
62 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 9 2 2 3 13
63 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 9 1 2 0 12
64 เทศบาลสังขะ 9 1 0 0 10
65 บ้านจรัส 8 3 2 3 13
66 บ้านศรีนวล 8 2 4 0 14
67 บ้านรุน 8 2 2 1 12
68 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 8 2 1 1 11
69 รัฐราษฎร์พัฒนา 8 0 0 1 8
70 บ้านลังโกม 7 8 5 3 20
71 บ้านตาพราม 7 7 5 3 19
72 บ้านหนองคันนา 7 5 5 1 17
73 บ้านพนมดิน 7 4 2 2 13
74 บ้านตาวร 7 4 2 1 13
75 รัฐประชาสามัคคี 7 3 2 0 12
76 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 7 3 1 0 11
77 ดมวิทยาคาร 7 2 0 0 9
78 บ้านคลอง 6 6 1 2 13
79 บ้านโคกกรม 6 5 8 2 19
80 บ้านหนองโจงโลง 6 5 4 3 15
81 ราษฎร์พัฒนา 6 5 4 2 15
82 บ้านสวาย 6 4 1 0 11
83 นิคมสร้างตนเองปราสาท 6 3 4 3 13
84 หนองโสนวิทยา 6 3 1 2 10
85 บ้านตะเคียน 6 3 1 1 10
86 บ้านหนองโยโคกปืด 6 3 0 1 9
87 บ้านกูน 6 2 3 2 11
88 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 6 2 3 0 11
89 บ้านตรวจ 6 2 2 2 10
90 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 6 2 2 1 10
91 บ้านแดง 6 2 1 2 9
92 บ้านหนองปรือ 6 1 3 1 10
93 บ้านเจ้าคุณ 6 1 2 2 9
94 บ้านจีกแดก 6 1 2 1 9
95 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 6 1 1 1 8
96 กลาโหมราชเสนา2 6 1 1 0 8
97 บ้านกะปู 6 0 1 1 7
98 บ้านปวงตึก 6 0 1 1 7
99 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 6 0 1 1 7
100 บ้านหลัก 6 0 0 0 6
101 บ้านโสน 5 6 1 2 12
102 อมรินทราวารี 5 5 6 1 16
103 บ้านสนบ 5 4 2 4 11
104 บ้านหนองแวง 5 3 0 0 8
105 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 5 3 0 0 8
106 บ้านตอกตรา 5 2 1 1 8
107 บ้านตาคง 5 2 1 0 8
108 บ้านละเอาะ 5 1 2 0 8
109 บ้านบุอันโนง 5 1 0 0 6
110 บ้านพรหมสะอาด 5 1 0 0 6
111 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 5 1 0 0 6
112 บ้านนาครอง 5 0 2 0 7
113 บ้านปลัด 5 0 0 1 5
114 บ้านเสรียง 4 7 0 1 11
115 บ้านบัวเชด 4 5 4 0 13
116 บ้านทำนบ 4 5 0 0 9
117 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 4 5 0 0 9
118 บ้านโนนสังข์ 4 4 3 0 11
119 บ้านสกล 4 4 0 2 8
120 บ้านโคกจำเริญ 4 3 5 0 12
121 บ้านเชื้อเพลิง 4 3 2 0 9
122 บ้านบักดอก 4 3 1 2 8
123 ไพลอำนวยวิทย์ 4 3 1 1 8
124 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 4 3 1 0 8
125 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 4 2 1 0 7
126 บ้านอุโลก 4 2 1 0 7
127 บ้านสองสะโกม 4 2 0 4 6
128 บ้านภูมินิยมพัฒนา 4 2 0 1 6
129 เกษตรอีสานสามัคคี 4 1 1 0 6
130 บ้านโคกสมอง 4 1 0 1 5
131 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 4 1 0 0 5
132 บ้านน้อย 4 0 1 0 5
133 บ้านคูขาด 4 0 0 1 4
134 บ้านกุง 4 0 0 0 4
135 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 4 0 0 0 4
136 บ้านหนองจูบ 3 4 1 1 8
137 บ้านตานี 3 4 1 1 8
138 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 3 3 5 0 11
139 บ้านตาลวก 3 3 1 2 7
140 บ้านนา 3 3 1 1 7
141 บ้านสำโรง(บางมด2514) 3 2 2 0 7
142 บ้านละลมระไซ 3 2 1 1 6
143 บ้านขอนแตก 3 2 1 0 6
144 บ้านปราสาทเบง 3 2 0 1 5
145 บ้านณรงค์ 3 2 0 1 5
146 บ้านโพธิ์ 3 2 0 0 5
147 บ้านกล้วย 3 1 1 2 5
148 บ้านถนนชัย 3 1 1 0 5
149 บ้านทัพทัน 3 1 0 1 4
150 สหมิตรวิทยา 3 1 0 0 4
151 บ้านจารย์(กาบเชิง) 3 1 0 0 4
152 บ้านคูตัน 3 0 4 1 7
153 บ้านลำดวนพัฒนา 3 0 2 0 5
154 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 3 0 1 0 4
155 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 3 0 1 0 4
156 บ้านโนนเจริญ 3 0 1 0 4
157 บ้านชำเบง 3 0 1 0 4
158 บ้านโพนชาย 3 0 0 0 3
159 บ้านกระวัน 3 0 0 0 3
160 บ้านโนนสบาย 2 4 1 0 7
161 เรืองเจริญพัฒนา 2 4 1 0 7
162 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 2 3 1 0 6
163 บ้านลันแต้ 2 3 0 1 5
164 บ้านตะคร้อ 2 3 0 0 5
165 บ้านจบก (บัวเชด) 2 3 0 0 5
166 บ้านรันเดง 2 2 1 2 5
167 บ้านโชค(ปราสาท) 2 2 1 1 5
168 บ้านสังขะ 2 2 1 0 5
169 บ้านจบก(ปราสาท) 2 2 1 0 5
170 บ้านเตาแดก 2 2 0 0 4
171 บ้านไทร 2 2 0 0 4
172 เพียงหลวง ๘ 2 1 3 0 6
173 บ้านจรูกแขวะ 2 1 1 1 4
174 หวลถวิลวิทยา 2 1 1 1 4
175 บ้านสวาท 2 1 1 0 4
176 บ้านไทยเดิม 2 1 1 0 4
177 บ้านตาเบา 2 1 0 1 3
178 บ้านถนน 2 1 0 0 3
179 บ้านมหาชัย 2 1 0 0 3
180 บ้านสนวน 2 1 0 0 3
181 พระจันทร์ศรีสุข 2 0 2 0 4
182 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 2 0 1 0 3
183 บ้านสีโค 2 0 0 0 2
184 บ้านโอทะลัน 2 0 0 0 2
185 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 2 0 0 0 2
186 บ้านพะเนาว์ 2 0 0 0 2
187 บ้านสำโรง 2 0 0 0 2
188 บ้านศรีสวาย 1 5 2 1 8
189 บ้านโคกทม 1 4 2 3 7
190 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 1 4 0 0 5
191 บ้านโคกโบสถ์ 1 3 2 0 6
192 บ้านลำหาด 1 3 0 0 4
193 ไพลศึกษาคาร 1 2 3 0 6
194 บ้านโพนทอง 1 2 2 3 5
195 บ้านกู่ 1 2 0 1 3
196 บ้านเจริญสุข 1 2 0 0 3
197 บ้านหนองขี้เหล็ก 1 2 0 0 3
198 บ้านตายัวะ 1 2 0 0 3
199 บ้านห้วยปูน 1 1 3 0 5
200 บ้านไทยสันติสุข 1 1 1 1 3
201 บ้านลำพุก 1 1 0 1 2
202 บ้านหนองใหญ่ 1 1 0 1 2
203 บ้านอาวอก 1 1 0 1 2
204 จตุคามวิทยา 1 1 0 0 2
205 บ้านปราสาท 1 1 0 0 2
206 บ้านก็วล 1 1 0 0 2
207 บ้านสมุด 1 1 0 0 2
208 บ้านโดง 1 1 0 0 2
209 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1 0 3 0 4
210 บ้านสะพานหัน 1 0 2 0 3
211 บ้านบักจรัง 1 0 1 2 2
212 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1 0 1 1 2
213 บ้านอังกอล 1 0 1 1 2
214 บ้านตาวัง 1 0 1 0 2
215 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 0 1 0 2
216 บ้านห้วยสิงห์ 1 0 0 0 1
217 บ้านเกาะแจนแวน 1 0 0 0 1
218 บ้านศรีมงคล 1 0 0 0 1
219 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง 1 0 0 0 1
220 บ้านคะนา 1 0 0 0 1
221 บ้านตราด 1 0 0 0 1
222 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 1 0 0 0 1
223 มหาราช 4 1 0 0 0 1
224 บ้านศาลา 0 3 0 0 3
225 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 3 0 0 3
226 บ้านจังเอิล 0 2 1 1 3
227 บ้านโชค 0 2 1 0 3
228 บ้านโคลด 0 2 0 0 2
229 บ้านราวนคร 0 1 2 1 3
230 บ้านหนองยาว 0 1 1 0 2
231 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 1 0 1 1
232 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 0 1 0 0 1
233 บ้านอำปึลกง 0 0 2 0 2
234 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0 0
235 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 0 0 0 0 0
รวม 1,524 637 362 203 2,523