เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายสุทิตย์ ขิมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายสุธี ศรีเครือดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายพิชิต หอมนวล รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายวิญญาณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายสมพร จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายกฤษดา เหลี่ยมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นายประจักษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท ๒ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นายสมทรง นิสสัยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นายถวิล บุญเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคจำเริญ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นายมนตรี สายพญาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นายสมนาถ นาคเกี้ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเสาะ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นายฉลาด สาโยธา รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต3 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นายฉลาด สาโยธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นายพิชิต หอมนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
19 นายศตวุฒิ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
20 นางพรทิพย์ สิริปฐมโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
21 นายธรรมนูญ บุญงอก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
22 นางศิรินธร วิภาคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุอันโนง รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
23 นายมิตรชัย สุชาติสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
24 นางประดับ สอดศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
25 นายมิตรชัย สุชาติสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
26 นายบุญธรรม หอมหวล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
27 นายวานิช บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
28 นายประทีป อร่ามเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
29 นางสาววัชรี รักษาสระน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
30 ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ เหลือถนอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
31 นายคำมี หอมเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีโค รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
32 นายพินี กังวาฬ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
33 นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
34 นายสงวน ศาลางาม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
35 นายมนตรี สายพญาศรี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
36 นายวีรพงษ์ จำปามูล คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
37 นายเทวัน พอใจ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
38 นายจำลอง จะมัวดี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
39 นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
40 นายมิตรชัย สุชาติสุนทร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
41 นายสุทิตย์ ขิมทอง ประธานเครือข่ายปราสาท ๑ ปราสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการ
42 นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ ประธานเครือข่ายปราสาท ๒ ประทัดบุเพลิงไพล กรรมการฝ่ายอำนวยการ
43 นายอุทัย ยอดเยี่ยม ประธานเครือข่ายปราสาท ๓ ทุ่งมนสมุด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
44 นายศุภชัย ลวดเงิน ประธานเครือข่ายปราสาท ๕ โคกยางทมอ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
45 นายวิรัตน์ ปัญญาคิด ประธานเครือข่ายปราสาท ๖ หนองใหญ่โคกสะอาด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
46 นายพินี กังวาฬ ประธานเครือข่ายปราสาท ๗ ตานีปรือ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
47 นายสง่า พูลพรหม ประธานเครือข่ายปราสาท ๘ โชคนาสาม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
48 นายสุนทร อินทร์นุช ประธานเครือข่ายสังขะ ๑ พุทธรักษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
49 นายวินัย ดาสั่ว ประธานเครือข่ายสังขะ ๒ กระเทียมสะกาดก้าวหน้า กรรมการฝ่ายอำนวยการ
50 นายประจบ กำเนิดสิงห์ ประธานเครือข่ายสังขะ ๓ ตาตุมจารย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
51 นายสิทธิชัย สมศรี ประธานเครือข่ายสังขะ ๔ ดมเทพรักษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
52 นายสมยศ ทองเต็ม ประธานเครือข่ายสังขะ ๕ ศรีบูรพา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
53 นายอัมรินทร์ บุญเจียม ประธานเครือข่ายกาบเชิง ๑ เขื่อนตาเกาว์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
54 นายสุรพินท์ บัวสาย ประธานเครือข่ายกาบเชิง ๒ ช่องจอม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
55 นายภาสกร เรืองใหม่ ประธานเครือข่ายกาบเชิง ๓ เขาแหลมพนมซอร์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
56 นายนภปภน กฤติยาวรรค์ ประธานเครือข่ายบัวเชด ๑ ไตรคีรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
57 นายสงวน คำลอย ประธานเครือข่ายบัวเชด ๒ วังสะเภา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
58 นายวีรพงษ์ จำปามูล ประธานเครือข่ายพนมดงรัก ๑ พนมดงรัก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
59 นายสุปัน วิชัย ประธานเครือข่ายพนมดงรัก ๒ โคกกลางจีกแดก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
60 นายสมศักดิ์ ลีแสน ประธานเครือข่ายศรีณรงค์ ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
61 นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์ ประธานเครือข่ายศรีณรงค์ ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
62 นางพิกุล ธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
63 นางอรทัย ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
64 นายเทพฤทธิ ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีฯ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
65 นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
66 นายพิศาล ฉันท์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายอำนวยการ
67 น.ส.กาญจนา ใบพลูทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
68 นางกรรณิกา สาโยธา ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการ
69 นายประวิม สังข์ต้อง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการ
70 นางสาววิไลพร แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการ
71 นายเฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
72 นายสิทธิชัย ดุมกลาง ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
73 นางประภา ใจเสงี่ยม ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
74 นายสมนึก สุรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
75 นายพยัคฆ์ นิราศสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
76 นางจันทิมา ชิลสูญ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
77 นางวนิดา หอมเนียม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
78 นางเอมอร พลานุ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
79 นางอุไรวรรณ กะภูทิน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
80 นางยุพิน เหลี่ยมดี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
81 นางกุหลาบ วงศ์อุดม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
82 นางสาวจันยนิษฐ์ นุกูลศิริวัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
83 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
84 นายอุดม ภาสดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
85 นางมักราวรรณ บุญธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
86 นางสาวยศยา ใจเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
87 นางชลิตา เปรียบนาน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
88 นางสาวพรทิพา รัชทินพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
89 นางพีรญา กำจัดภัย ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
90 นางสาวจรรยา ใจเอื้อ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
91 นางสาวศศิกร แก้วแดง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
92 นางสาวทิพย์กมล อุปพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
93 นางลลิตภัทร ตรงใจ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
94 นางพุทธพร นามพรหม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
95 นายสุรสิทธิ์ นเรนสด ครูโรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
96 นางนารี สัชชานนท์ ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
97 นายสมบูรณ์ บุญใบ ครูโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
98 นางสาวนภัสสร ต่อดอก ครูโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
99 นายภัทรพล ติราวรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
100 นางอุษา แสนกล้า ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
101 นายเฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
102 นางนารี สัชชานนท์ ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
103 นายสำเริง ทองประ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
104 นายพงษ์ แก้วกอง กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
105 นายวิเชียร พยัคฆษา กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
106 นายประศักดิ์ มีเจริญ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
107 นางสาวสารินี เหมาะดีหวัง ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
108 นางสาวเพ็ญพิมล พลสมบัติ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
109 นางสาวอินทิรา นวนจันทร์ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
110 นายเติมพงศ์ แก้วม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
111 นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
112 นายประเสริฐ ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
113 นางปทุมชาติ จุดาบุตร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
114 นางลลิตา ฉิมถาวร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
115 นายบุญเจริญ บุญเชิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
116 นายพงษศักดิ์ สุบันนารถ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
117 นางสมพร สุบันนารถ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
118 นางสุวพร ศรีเอก ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
119 นางทัศนีย์ ใจน่าน ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
120 นางลีลา สาลีโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
121 นางภักดี พิชญอัครกุล ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
122 นายธวัช ต่างประโคน ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
123 นางสุพิน พรหนองแสน ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
124 นายสมชาย บุญอากาศ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
125 นายวินัย ไหมพรหม ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
126 นายอรรณพ เลี่ยมดี ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
127 นางจำนงค์ เสริมศิริ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
128 นางสาวยุพา เกษร ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
129 นางภัศรา เชื้อสายดวง ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
130 นายศิริมงคล ทนทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
131 นางสมพร พรหนองแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
132 นายสุเมธ บูรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
133 นายปราการ รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
134 นายสุธรรม สุบรรณาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลมระไซ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
135 นายจักราวุธ ถือคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
136 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
137 นายชัน โสมกูล ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการ
138 นางจงดี หงษ์ชัย ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการ
139 นายสุทิศ รวดเร็ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการ
140 นายพงษศักดิ์ สนโศรก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการ
141 นายปฏิภาณ ขบวนงาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการ
142 นายสุวิทย์ ประดุจชนม์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการ
143 นางฐิติกา แก้วเด่น ครูโรงเรียนบ้านสีโค กรรมการฝ่ายอำนวยการ
144 นางสาวปุญชรัสมิ์ ปิยนันท์วัชร์ ครูโรงเรียนบ้านสีโค กรรมการฝ่ายอำนวยการ
145 นายนพพล พลอาสา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
146 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
147 นางสุพิชฌาย์ สวายสมสีกุล ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
148 นางอุไร หมายจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
149 นายสงกรานต์ หักทะเล ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
150 นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
151 นางสุภัตตรา แสนคม ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
152 นายชนายุทธ ตรงตามคำ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
153 นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์ ศึกษานิเทศน์ สพป.สร.๓ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
154 นางโสภิดา สุพรรณภพ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
155 นางสาวไพลิน เดชกุญชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
156 น.ส.วาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
157 นายศิริมงคล ทนทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
158 นางสาวกาญจนา มั่นยืน ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
159 นางสาวธนภร จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
160 นางสาวปารดา ฤกษ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
161 นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
162 นางสาวภูริอร แก้วโชติ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
163 นางสาวสุภาวดี หวังทรัพย์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
164 นางสาวจุฑามาศ พองนวล ธุรการโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร)/บ้านสวายซอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
165 นางสาวกิตติยา กิมาวหา ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
166 นายสมพงษ์ศักดิ์ แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
167 นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
168 นายชิต ตาติยะ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
169 นางสมจิตร ขีรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
170 นางตริญาภรณ์ ขจรวงษ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
171 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
172 นายถวิล บุญเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคจำเริญ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
173 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
174 นายฉลาด สาโยธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
175 นายพิชิต หอมนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
176 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
177 นายลือชัย สานุทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
178 นางอรทัย ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
179 นายธรรมนูญ บุญงอก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
180 นายวานิช บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
181 นายวิญญาณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
182 นายสมทรง นิสสัยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
183 นายสุทิตย์ ขิมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
184 นายสมพร จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
185 นายประจักษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
186 นายมนตรี สายพญาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
187 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
188 นายสุธี ศรีเครือดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
189 นายถวิล บุญเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
190 นายกฤษดา เหลี่ยมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
191 นายอนุวัตร กมลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
192 นางปัทมา เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
193 นางนิชาภัทร์ ผะงาตุนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
194 นางจิราพร ศิริโฉม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
195 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
196 น.ส.กานต์ศรันย์ ผิวหอม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
197 น.ส.มักราวรรณ บุญธรรม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
198 นางสมพร พรหนองแสน ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
199 นายอุทัย บุญมี ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
200 นายอุดม ภาสดา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
201 นายเฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
202 นายบุญเจริญ บุญเชิด ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
203 นายวิพัช ชัดรวิธนาภัทร ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
204 นายบรรจบ ศิริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
205 นายโฆษิตติภูมิ แสงทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
206 นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
207 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
208 น.ส.ทัศนีย์ เครือแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
209 นางคัทลียา ฉิมถาวร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
210 น.ส.เกสินี แสนทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
211 นางพจนีย์ พระใหม่งาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
212 นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
213 นางสาวจุฑามาศ ขวัญทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
214 นายพัสกร ไพรงาม ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
215 นางทัศนีย์ ใจน่าน ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
216 นางลีลา สาลีโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
217 นางสาวศรีแพรว ผลพูน ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
218 นางสาวสิริพร เจริญยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
219 นางสาวน้ำฝน เทพศรี พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
220 นายนพพล พลอาสา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
221 นายสมพงษ์ศักดิ์ แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
222 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
223 น.ส.วาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
224 นายศิริมงคล ทนทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
225 นายจักรพล ใจเย็น ธุรการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
226 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
227 นายศตวุฒิ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
228 นางประภา ใจเสงี่ยม ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
229 นางสาวยศยา ใจเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
230 นายสงกรานต์ หักทะเล ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
231 นายสาโรช ทรวงโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
232 นางอุษา แสนกล้า ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
233 นายสมร ศรัชย ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
234 นายวานิช บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
235 นายประทีป อร่ามเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
236 นางสาววัชรี รักษาสระน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
237 นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
238 นายวินัย ไหมพรหม ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
239 นางสาวไพลิน เดชกุญชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
240 นายศุภชัย ลวดเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกทม รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
241 สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
242 นางทัศนีย์ บัวสาย ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
243 นางรวิวรรณ การะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
244 นายมานะ ขวัญทอง ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
245 นางอรวรรณ สายไทย ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
246 นายภูวนาท ระบือนาม ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
247 นางผอบจันทร์ แตรไตรรงค์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
248 นางปทุมชาติ จุดาบุตร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
249 ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ เหลือถนอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
250 นายสุทิศ รวดเร็ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
251 นายสมชาย บุญอากาศ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
252 นายนรินทร์ เหิมหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่
253 นายวีระ ฉลาดเลิศ พนักงานธุรการ ส.๔ กรรมการฝ่ายสถานที่
254 นายสุรสิทธิ์ สายดำ ช่างไม้ ช.๔ กรรมการฝ่ายสถานที่
255 นายมิตร จุดาบุตร ช่างไม้ ช.๔ กรรมการฝ่ายสถานที่
256 นายประทีป รัตนกาญจน์ ช่างไม้ ช.๓ กรรมการฝ่ายสถานที่
257 นายสมนึก น่าชม ยาม กรรมการฝ่ายสถานที่
258 นายวีระ มัญจกาเภท ยาม กรรมการฝ่ายสถานที่
259 นางสมบัตร ฉลาดเลิศ แม่บ้าน กรรมการฝ่ายสถานที่
260 นางทาริกา จุดาบุตร แม่บ้าน กรรมการฝ่ายสถานที่
261 นายเจริญศักดิ์ ครบอยู่ ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
262 นางสุวรรณา มีพรหมดี ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
263 นางสาววาทศิลป์ บุญสูง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
264 นางสาววิจิตรา ชาทิพฮด ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
265 นางสาวสุกัญญา บุญมี ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
266 นางชนิดาภา เจริญท้าว ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
267 นางสุพิชฌาย์ สวายสมสีกุล ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
268 นางสาวกาญจนา มั่นยืน ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
269 นางกรรณิกา สาโยธา ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
270 นางสาววิไลพร แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
271 นางสาวนิตยา มาลัย ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
272 นางสาวณิชาภัส ประจญ ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
273 นางปัทมาภรณ์ เงิดกระโทก ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
274 นางสาวนลินรัตน์ ศิริรัตนปภาวิน พนักงานราชการโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
275 นายประทีป ม่วงศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
276 นายพงศ์ภัค ครบอยู่ ครูอัตราจ้างโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
277 นางสาววราภรณ์ บัวทอง พี่เลี้ยงโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
278 นางสาวสุวรรณา ศรีจุดานุ พี่เลี้ยงโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
279 นายสำราญ อ่อนเรือง ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายสถานที่
280 นางสุนันทา ถือคุณ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายสถานที่
281 นางสาวกิติยา ผิวจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายสถานที่
282 นางสาวศุภกาญจน์ ภาษีดา พี่เลี้ยงโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
283 นางสาวจารุวรรณ ทองประดับ พี่เลี้ยงโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
284 นางสาวปรียารัตน์ เกษดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
285 นายตรีเพชร ทรัพย์เจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
286 นางสาวปารดา ฤกษ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายสถานที่
287 นางพรทิพย์ สิริปฐมโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายสถานที่
288 นายสิทธิชัย ดุมกลาง ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายสถานที่
289 นางอุไร หมายจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายสถานที่
290 นางสาวธนภร จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายสถานที่
291 นายประยุทธ อ่อนละมุน นายช่างไฟฟ้า ช.4 กรรมการฝ่ายสถานที่
292 นายเรืองศักดิ์ ศุภผล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
293 นายเกียรติศักดิ์ เชื้อศรีสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
294 นายสงวน เสาเกลียว ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
295 นายเกรียงศักดิ์ จิตต์หาญ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
296 นายกฤติพงศ์ ประนม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
297 นายไพศาล กล้าแข็ง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
298 นางผกามาศ กันสา ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
299 นางสาวสุวิดา ศรีเครือ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
300 นางเอมอร พลานุ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
301 นางฉันทนา ประนม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
302 นางอำไพ ประยงค์หอม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
303 นางยุพิน เหลี่ยมดี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
304 นางสาวเสาวลักษณ์ มิฆเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
305 นางสาวสมควร ศรีจุดานุ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
306 นายวิเชียร เกตุชยันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
307 นายพงษ์พันธ์ อินทรนุช ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
308 นายศิราเมษฏ์ ภู่หมื่นไวย ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
309 นายทวีป ศรีตะวัน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
310 นางสาวนิตญา ดาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
311 นางสาวสุชาดา ทุนดี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
312 นางสาวสารภี นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
313 นายอวิรุทธิ์ จันไตรย์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
314 นายเวทิน หัดไทยทระ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
315 นายอภิชาติ แสงสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
316 นายเฉลิมศักดิ์ เสริมผล ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
317 นางสาวฝนทิพย์ ทองมาก ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
318 นายกิตติศักดิ์ ศรีคำ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
319 นายจักรี นพพิบูลย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
320 นายอัครวัจน์ ประสานรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
321 นางสาววรรณา ยอดรักษ์ ครูจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
322 นายสังวร ศรีจุดานุ ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
323 นางจุฬารัตน์ กลับได้ ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
324 นางรัญจวน พันธ์เสน ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
325 นายมาณพ จันทนุภา ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
326 นายคมสันต์ คำนึงคง ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
327 นางสาวสายฝน สำหรับชื่อ เลี้ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
328 นางสาวพิมลรัตน์ ประวัน พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
329 นางสาวชนนิกานต์ เปรียบดีสุด พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
330 นางมนฤดี ทาวี พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
331 นางสาวสถิรดา ศรีแก้ว พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
332 นางยุพิน ดีพาชู พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
333 นางประเนียน ปลายแก่น พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
334 นางสาวปรัชญาณี โคจำนงค์ พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
335 นางกานดา คงถนอม พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
336 นางสาววันนิสา ลัดดาไสว พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
337 นางสาวนาถยา กะการดี พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
338 นางสาวชลธิชา เปรียบดีสุด พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
339 นางสาวนุชจรี แก้วผกา นักศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
340 นางสาวจีราวรรณ อนุทูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
341 นางสาวกนกวรรณ ฝ่ายสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
342 นางสาววาทินี ใจพินิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
343 นางสาวพัฒชลี นิเลปิยัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
344 นางสาววีรดา หวังมีสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
345 นายอลงกรณ์ ได้ทุกทาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
346 นายธนธร สุทธิมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
347 นายกิตติ สิริสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
348 นางจันทร์พิมพ์ เหลี่ยมดี ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายสถานที่
349 นางสุทธาวัลย์ ยอดอินทร์ ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายสถานที่
350 นางสุทธีรัตน์ อนุกูล ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายสถานที่
351 นางนารี สัชชานนท์ ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายสถานที่
352 นายชาญยุทธ์ เศลาอนันต์ ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายสถานที่
353 นางนิจวรรณ ชินวงษ์ ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายสถานที่
354 นางจันติมา สิงห์ทอง ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายสถานที่
355 นางสาวคารียาห์ ญาณะธรรม พนักงานราชการโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายสถานที่
356 นายวิมาน สืบสันต์ พนักงานราชการโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายสถานที่
357 นายจารุบุตร โสพิน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
358 ว่าที่ร้อยตรีเสมา ใจกล้า ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
359 นายปรีชา สัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
360 นายศิรสิทธิ์ ปรินแคน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
361 นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
362 นางสาวเพ็ญพิมล พลสมบัติ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
363 นางสาวมลฤดี ศรีเครือดำ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
364 นางสาวมัลลิกา ทวีฉลาด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
365 นางปนัดดา มีรสล้ำ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
366 นางวันวิสา มีภาพ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
367 นางสาวณัฐติยา กาประโคน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
368 นางสาวอินทิรา นวนจันทร์ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
369 นางสมหมาย ด้วงศักดี ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
370 นายคติศักดิ์ กลดี ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
371 นางสาวสารินี เหมาะดีหวัง ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
372 นางสาวณัฐกฤตา ฐานิตชินชนา ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
373 นางรัตติยา โฮ้หนู ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
374 นายธนายุทธ จิตรหาญ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
375 นางสาวเจนจิรา สถิตสุข ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
376 นางสาวอนัญญา มีเจริญ ครูธุรการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
377 นางมณฑา เกษฎา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
378 นางสาวสิริมณี รุ่งเรือง ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
379 นางสุภัตตรา แสนคม ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
380 นางอนัญญา แสวงสุข ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
381 นางสาวสุภาวดี หวังทรัพย์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
382 นางสาวชไมพร บุญสวัสดิ์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
383 นางยุวดี วงษ์อินตา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
384 นางน้ำพุ ศรีตัมภวา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
385 นางสาวสุภาพ เชื้อจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
386 นางสาวสุธาสินี สุรศร นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
387 นางสาวชฎาภรณ์ เหมือนรัตน์ นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
388 นายปรีดี ผิวเผือก นักการภารโรง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายสถานที่
389 นางลลิตา ฉิมถาวร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
390 พลฯจารัตน์ ลวดเงิน ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
391 นายสมพงษ์ เพียรมี ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
392 นายกนกวรรณ แสงจง ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
393 นางปรียาพัฒน์ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
394 นายสมอาจ คงวัน ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
395 นายธีรพงษ์ ดังคนึก ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
396 นางลัดดา นิสสัยดี ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
397 นางสาวเอื้องนภา คิดสม ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
398 นางสาวกนกนาถ สุชาติสุนทร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
399 นางสาวสุกัญญา มัทธุรี ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
400 นางสาวศรุดา ประไวย์ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
401 นางสาวกิตติยา กิมาวหา ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
402 นางสาวพัชราภรณ์ อุปภา พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
403 นางสาวศุภรดา จันทร์ประโคน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
404 นายสุริยา ประไวย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
405 นางสาวเกตุลัดดา ฉายยิ่งเชี่ยว นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
406 นางสาวนารีรัตน์ ศรีจันแปลง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
407 นางสาวสุรางค์ สมดอก เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
408 นายบรรเจิด เกิดสบาย ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่
409 นางวิไลลักษณ์ หิรัญวรณ์ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
410 นายธวัช ต่างประโคน ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
411 นางโสภิดา สุพรรณภพ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
412 นางเสาวนีย์ รู้ยืนยง ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
413 น.ส.พรรณทิพา กฤษณสุวรรณ์ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
414 นายสุพจน์ หล้าล้ำ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
415 นายประสิทธิ์ ดวงราษี ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
416 นางพิชญานิน ควินรัมย์ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
417 นางณัฐณิชา เหลือดี ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
418 นายพัฒนพงศ์ ปองไว้ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
419 นายยุทธนากร วโรรส ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
420 นางสาวเกสรา สร้อยจิตร ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
421 นายวีระพงษ์ กตัญญู ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
422 นายวรายุทธ สมนึก ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
423 นายเจษฎา ชะนะดิษฐ์ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
424 นายประทีป สมดอก ช่างไม้ 4 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
425 นายสมัย บุญแย้ม ช่างไม้ 4 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
426 นางเหมือน มามูล พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายสถานที่
427 นายพงษศักดิ์ สนโศรก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
428 นายปฏิภาณ ขบวนงาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
429 นายสุวิทย์ ประดุจชนม์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
430 นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข พนักงานราชการครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
431 นางสาวพุฒลักษณ์ ศรีพันธุ์ พนักงานราชการครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
432 นายพหล เกิดสันเทียะ ครูพิเศษสอนวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
433 นางสาวจุฬารัตน์ ขันโสม ครูพิเศษสอนวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
434 นายเดโชสิทธิ์ ดีเพิ่ม พนักงานราชการครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
435 นายธีระ สุกใส พนักงานราชการครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
436 นายพิพัฒน์ วานริน เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
437 นางสาวพรรณนิภา ศิริโส ครูผู้ช่วยวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
438 นายอรรณพ เลี่ยมดี ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายสถานที่
439 นางจำนงค์ เสริมศิริ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายสถานที่
440 นางฐิติกา แก้วเด่น ครูโรงเรียนบ้านสีโค กรรมการฝ่ายสถานที่
441 นางสาวยุพา เกษร ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายสถานที่
442 นายชิต ตาติยะ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายสถานที่
443 นางสาวอนงค์ กลดี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
444 นางจงดี หงษ์ชัย ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
445 นางตริญาภรณ์ ขจรวงษ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
446 นายประเสริฐ สุขแสก ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
447 นางลักษมี สุดใสดี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
448 นางอรวรรณ ทรงวาจา ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
449 นางสาววิภาวรรณ ชัยทัพ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
450 นางณัฐวิภา บุญทวี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
451 นางปุรณานุช ทองดี มอฟแฟท ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
452 นางทัศนีย์ ศิริทวี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
453 นางสาวชุติมา ชินชัย ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
454 นางสาวจินตหรา พาพิมพ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
455 นายเอกชัย ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
456 นางปิยะพัชร์ สุมทุม ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
457 นางสาวจินตนา สระศรี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
458 นางสาวกรรณิการ์ เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
459 นายพงษธร รักพงษ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
460 นายเกิด มียิ่ง นักการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
461 นายไสว กำจัดภัย ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
462 นางสาวจิตติภา ศรีอุฬารวัฒน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
463 นางกันยกร ไหมพรม ครู คศ.๑ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
464 นางพัชรินทร์ วงมณี ครู คศ.๑ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
465 นางสาวขวัญไทย อินทยุง เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
466 นางสาวสุพัตรา บุตรงาม เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
467 นางสาวรจนา สุขแสวง เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
468 นางพรทับทิม ไทยแท้ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
469 นางสาวคณิตา วงศ์กนก เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
470 นางสาวจินตนา การัมย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายสถานที่
471 นายเอกวิทย์ เพชรมาก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
472 นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
473 นายวัฒนา งอกงาม ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
474 นายประวิม สังข์ต้อง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
475 นายธงชัย สีหล้า ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
476 นางสาวณพัฐอร อยู่สีมารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
477 นายสัจฐากูล ใจพินิจ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
478 นางสาวจุฑามาศ พองนวล ธุรการโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร)/บ้านสวายซอ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
479 นายสมาน จำปาทอง พนักงานราชการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
480 นายเทอดพงษ์ ปัญญาดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
481 นายประเสริฐ ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
482 นางละดา โชคเกิด ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
483 นายอำนาจ ศาลางาม พนักงานราชการครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
484 นางภัศรา เชื้อสายดวง ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
485 นายชัน โสมกูล ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
486 นายสันติ ทูลธรรม ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
487 นายพชร วันโสม ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
488 นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
489 นายถนัด ทองประดับ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
490 นายประกอบ หาสุข ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
491 นายสมมาตร สมยิ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
492 ว่าที่ ร.ต.รัฐชัย ฝอยทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
493 นายเกษม ระบือนาม ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
494 นายประเด็จ เป็นตามวา ช่างไม้โรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
495 นายสาโรจน์ ทองประดับ นักการภารโรงโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
496 นายธนพงศ์ ศรีไสว พนักงานราชการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
497 นายชนายุทธ ตรงตามคำ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
498 นายราชนพ ลำภู ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
499 นายสุรัตน์ ตินานพ ช่างไม้ ระดับ ๔ โรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
500 นางสาวธนาพร วายประโคน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
501 นางสาวภคินี ศรีสุไชย ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
502 นายโรจน์ ตินานพ ช่างไม้ ระดับ ๔ โรงเรียนบ้านสีโค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
503 นายอาณัติ สายกระสุน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
504 นายฉลาด สาโยธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
505 นายสิทธิชัย ดุมกลาง ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
506 นางสาววิไลพร แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
507 นายสมนึก สุรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
508 นางพุทธพร นามพรหม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
509 นางวิญญา นาคมิตร ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
510 นายกฤษดา เหลี่ยมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
511 นายศิรสิทธิ์ ปรินแคน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
512 นางผอบจันทร์ แตรไตรรงค์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
513 นางปทุมชาติ จุดาบุตร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
514 นายถวิล บุญเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
515 นางจำนงค์ เสริมศิริ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
516 นางพิกุล ธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
517 นางกรรณิกา สาโยธา ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
518 นายเทอดพงษ์ ปัญญาดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
519 นางลัดดา นิสสัยดี ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
520 นางสุวพร ศรีเอก ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
521 นายอรรณพ เลี่ยมดี ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
522 นางอรทัย ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
523 นางวันนา คำบุญฐิติสกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
524 น.ส.อมรรัตน์ เสาวรัจ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
525 นางพจนีย์ พระใหม่งาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
526 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
527 นางสุวรรณา มีพรหมดี ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
528 นางอุไรวรรณ กะภูทิน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
529 นางมัลลิกา รักพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
530 นางผกามาศ กันสา ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
531 นายเวทิน หัดไทยทระ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
532 นางจันติมา สิงห์ทอง ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
533 นางอรุณนี ผลพูน ครูโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
534 นายปรีชา สัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
535 นางปนัดดา มีรสล้ำ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
536 นางวันวิสา มีภาพ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
537 นางสาวชไมพร บุญสวัสดิ์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
538 นางสาวสุกัญญา มัทธุรี ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
539 นางลลิตา ฉิมถาวร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
540 นายลือชัย สานุทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
541 นางภัศรา เชื้อสายดวง ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
542 นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
543 น.ส.เกสินี แสนทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
544 นางสุนันทา ถือคุณ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
545 สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
546 นางรัตยาภรณ์ สุรวงศ์ธนกุล ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
547 นางโสภา ภาสดา ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
548 นายอภิญญากร ฉัตรทอง ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
549 นางนารี สัชชานนท์ ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
550 นางสาวณัฐติยา กาประโคน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
551 นางอนัญญา แสวงสุข ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
552 นางสาวกนกนาถ สุชาติสุนทร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
553 นางลีลา สาลีโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
554 นายศิริมงคล ทนทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
555 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
556 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
557 นางสาวปารดา ฤกษ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
558 นางสุวรรณา มีพรหมดี ครูโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
559 นายสมนึก สุรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
560 นางฟ้าชนนา แย้มสง่า ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
561 นางอุษา แสนกล้า ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
562 นายคติศักดิ์ กลดี ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
563 นางทัศนีย์ ศิริทวี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
564 นางอรทัย ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
565 นางสุนันทา ถือคุณ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
566 นายประกอบ หาสุข ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
567 นางโสภา ภาสดา ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
568 นายจารุบุตร โสพิน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
569 นางสาวสารินี เหมาะดีหวัง ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
570 นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
571 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
572 น.ส.ทัศนีย์ เครือแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
573 นางคัทลียา ฉิมถาวร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
574 น.ส.เกสินี แสนทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
575 นางพจนีย์ พระใหม่งาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
576 นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
577 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
578 นางปัทมา เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
579 นางนิชาภัทร์ ผะงาตุนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
580 นางจิราพร ศิริโฉม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
581 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
582 น.ส.วาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
583 น.ส.กานต์ศรันย์ ผิวหอม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
584 น.ส.มักราวรรณ บุญธรรม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
585 นางสมพร พรหนองแสน ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
586 นางลักษณะศรี พิเคราะห์กิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
587 นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายปฏิคม
588 นางชลกนก ศรีไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
589 นางธมลวรรณ พลัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
590 น.ส.วิลาศินี กำจิตเอก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายปฏิคม
591 น.ส.นฤมล วิภาหัสน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
592 น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
593 น.ส.อรทัย รัฐสมุทร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
594 นางสินีนาถ เกษแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
595 นางเจนธิชา สอนสุระ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
596 นางแอปเปิ้ล สุนทรดี แม่ครัวโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายปฏิคม
597 นางสาวสุกัญญา บุญมี ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
598 นางสาวณิชาภัส ประจญ ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
599 นางสาวนลินรัตน์ ศิริรัตนปภาวิน พนักงานราชการโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
600 นางสาววราภรณ์ บัวทอง พี่เลี้ยงโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
601 นางสาวศุภกาญจน์ ภาษีดา พี่เลี้ยงโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
602 นางสาวจารุวรรณ ทองประดับ พี่เลี้ยงโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
603 นางสาวปรียารัตน์ เกษดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
604 นางสาวพรทิพย์ รักงาม ธุรการโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
605 นางสาวสายฝน สำหรับชื่อ พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
606 นางสาวพิมลรัตน์ ประวัน พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
607 นางสาวชนนิกานต์ เปรียบดีสุด พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
608 นางมนฤดี ทาวี พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
609 นางสาวสถิรดา ศรีแก้ว พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
610 นางยุพิน ดีพาชู พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
611 นางประเนียน ปลายแก่น พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
612 นางสาวปรัชญาณี โคจำนงค์ พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
613 นางกานดา คงถนอม พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
614 นางสาววันนิสา ลัดดาไสว พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
615 นางสาวนาถยา กะการดี พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
616 นางสาวชลธิชา เปรียบดีสุด พี่เลี้่ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
617 นางสาวนุชจรี แก้วผกา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
618 นางสาวจีราวรรณ อนุทูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
619 นางสาวกนกวรรณ ฝ่ายสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
620 นางสาววาทินี ใจพินิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
621 นางสาวพัฒชลี นิเลปิยัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
622 นางสาววีรดา หวังมีสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
623 นายอลงกรณ์ ได้ทุกทาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
624 นายธนธร สุทธิมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
625 นายกิตติ สิริสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
626 นางสุทธาวัลย์ ยอดอินทร์ ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายปฏิคม
627 นางปนัดดา มีรสล้ำ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายปฏิคม
628 นางสาวเพ็ญพิมล พลสมบัติ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายปฏิคม
629 นางวันวิสา มีภาพ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายปฏิคม
630 นายธนายุทธ จิตรหาญ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายปฏิคม
631 นางสาวมัลลิกา ทวีฉลาด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายปฏิคม
632 นางสาวอินทิรา นวนจันทร์ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายปฏิคม
633 นางสมหมาย ด้วงศักดี ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายปฏิคม
634 นางสาวเจนจิรา สถิตสุข ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายปฏิคม
635 นางสาวอนัญญา มีเจริญ ครูธุรการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายปฏิคม
636 นางสาวณัฐติยา กาประโคน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายปฏิคม
637 นางรัตติยา โฮ้หนู ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายปฏิคม
638 นางจงดี หงษ์ชัย ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
639 นางสาวอนงค์ กลดี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
640 นางปุรณานุช ทองดี มอฟแฟท ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
641 นายเอกชัย ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
642 นางลักษมี สุดใสดี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
643 นางณัฐวิภา บุญทวี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
644 นางณัฐวิภา บุญทวี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
645 นางสาววิภาวรรณ ชัยทัพ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
646 นางสาววิภาวรรณ ชัยทัพ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
647 นางสาวจินตรา พาพิมพ์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
648 นางสาวจินตนา สระศรี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
649 นางสาวกรภัทร จันทร์หอม ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
650 นางพิกุล ธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
651 นางสาวกิติยา ผิวจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
652 นางชนิดาภา เจริญท้าว ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
653 นางอุไรวรรณ กะภูทิน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
654 นายศิรสิทธิ์ ปรินแคน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
655 นางสาวกรภัทร จันทร์หอม ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
656 นางสุภัค สาระสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
657 นางอรุณี ชัยสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
658 น.ส.จิตรลดา ชมบุญ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
659 น.ส.อังคณา พนารินทร์ พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
660 น.ส.ปรีดาวรรณ สงวนแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
661 น.ส.ศุภรัตน์ ปิยะไพร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
662 น.ส.ธัญญ์ฐิตา กุลฐิติดำรงวัฒน์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
663 นางไอรดา เขตเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
664 นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
665 น.ส.นงลักษณ์ พิทักษ์จิตต์อรุณ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
666 นางสาวณัฐกฤตา ฐานิตชินชนา ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
667 นางสาวมลฤดี ศรีเครือดำ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
668 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
669 นางอุไร หมายจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
670 นางทัศนีย์ ใจน่าน ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
671 นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ รองประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
672 นางสาวธนภร จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง รองประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
673 นายลือชัย สานุทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ รองประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
674 นายศตวุฒิ กำจัดภัย ครู โรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
675 นายยุทธนา แม่นผล ครูโรงเรียนบ้านศรีมงคล กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
676 นายนฤพนธ์ พิเนตรบูรณะ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
677 นายจำนงค์ ขันตี ครูโรงเรียนบ้านหนองโจงโลง กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
678 นายประเทือง หงษ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านบัวเชด กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
679 นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถุ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
680 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
681 นางสาวปารดา ฤกษ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
682 นายสมพงษ์ศักดิ์ แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
683 นายพัสกร ไพรงาม ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
684 นางสาวศรีแพรว ผลพูน ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
685 นางสาวสิริพร เจริญยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
686 นางสาวน้ำฝน เทพศรี พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
687 นางสาวจุฑามาศ ขวัญทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคจำเริญ กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
688 นางสาวลลิตา บุญมาก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
689 นายนพพล พลอาสา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
690 นางสาวปารดา ฤกษ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
691 นายธนทัต นามวัฒน์ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
692 นางสุชาดา มุมทอง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
693 นางลีลา สาลีโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
694 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
695 นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
696 นายศิริมงคล ทนทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
697 นายธนทัต นามวัฒน์ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
698 นายอภิชาติ แสงสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
699 นายจักรพล ใจเย็น ธุรการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล
700 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
701 นางอุไร หมายจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
702 นายศตวุฒิ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
703 นายพยัคฆ์ นิราศสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
704 นายวิญญาณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
705 นางอุษา แสนกล้า ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
706 นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
707 นายวานิช บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
708 นายชนายุทธ ตรงตามคำ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
709 นางทัศนีย์ ใจน่าน ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
710 ว่าที่ ร.ต.เบญจมาศ เหลือถนอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
711 นายวินัย ไหมพรหม ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
712 นายนพพล พลอาสา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
713 นางสาวธนภร จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
714 นางกรรณิกา สาโยธา ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
715 นางสาวสิริมณี รุ่งเรือง ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
716 นางลัดดา นิสสัยดี ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
717 นางสาวสิริพร เจริญยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
718 นางภัศรา เชื้อสายดวง ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
719 นายอุทัย บุญมี ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
720 นายอุดม ภาสดา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
721 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
722 นายเฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
723 นางจิราพร ศิริโฉม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
724 นางปัทมา เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
725 นายโฆษิตติภูมิ แสงทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
726 นายบรรจบ ศิริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
727 นางสมพร พรหนองแสน ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
728 นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
729 นางสาวมักราวรรณ บุญธรรม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
730 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
731 นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
732 นางสาวกิติยา ผิวจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
733 นางสาววาทศิลป์ บุญสูง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
734 นางสาววิจิตรา ชาทิพฮด ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
735 นางสาวนิตยา มาลัย ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
736 นางสาวสุวรรณา ศรีจุดานุ พี่เลี้ยงโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
737 นางสาวพรทิพย์ รักงาม ธุรการโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
738 นางสาวปรียารัตน์ เกษดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
739 นายตรีเพชร ทรัพย์เจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
740 นางทิตธยา สีหล้า ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
741 นายเฉลิมศักดิ์ เสริมผล ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
742 นางสาวนิตยา บุญนนท์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
743 นายอัครวัจน์ ประสานรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
744 นางพิมลวรรณ แสนสุข ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
745 นางจันติมา สิงห์ทอง ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
746 นางนิจวรรณ ชินวงษ์ ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
747 นางสาวนภัสสร ต่อดอก ครูโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
748 นางสานิตา บรรเทิงใจ ครูโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
749 นายธิติวัฒน์ ปานิธิกุลเศรษฐ์ ธุรการโรงเรียนบ้านตาเบา/บ้านสวาย กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
750 นางสาววชิรญา ดียิ่ง ธุรการโรงเรียนบ้านตาเตียว/บ้านโชค กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
751 นางสาวมลฤดี ศรีเครือดำ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
752 นางสาวเพ็ญพิมล พลสมบัติ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
753 นางสาวสารินี เหมาะดีหวัง ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
754 นางสาวเจนจิรา สถิตสุข ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
755 นางสาวณัฐกฤตา ฐานิตชินชนา ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
756 นางสาวชไมพร บุญสวัสดิ์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
757 นางนวลจันทร์ สมจิต ธุรการโรงเรียนบ้านตะคร้อ/บ้านลำพุก กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
758 นางสาวเอื้องนภา คิดสม ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
759 นางสาวกนกนาถ สุชาติสุนทร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
760 นางสาวศรุดา ประไวย์ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
761 นางสาวสุกัญญา มัทธุรี ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
762 นางสาวศุภรดา จันทร์ประโคน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
763 นางสาวพัชราภรณ์ อุปภา พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
764 นายสุริยา ประไวย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
765 นางสาวเกตุลัดดา ฉายยิ่งเชี่ยว นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
766 นางสาวนารีรัตน์ ศรีจันแปลง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
767 นางสาวกิตติยา กิมาวหา ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
768 นางสาวศรีแพรว ผลพูน ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
769 นางสาวน้ำฝน เทพศรี พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
770 นางสาวจุฑามาศ ขวัญทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคจำเริญ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
771 นางสาวลลิตา บุญมาก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
772 นางสุพิน พรหนองแสน ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
773 นายชัดชัย สติมั่น ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
774 นางสาวกนกพร เสามั่น ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
775 นางสาวรุ่งนภา ครสิงห์ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
776 นางสาวยุวรินทร์ สีดาเลิศ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
777 นางนภาพร หลอมประโคน พนักงานราชการ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
778 นายชิต ตาติยะ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
779 นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
780 นางสาวธนาพร วายประโคน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
781 นางสาวภคินี ศรีสุไชย ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
782 นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฏร์พัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
783 นายศิริมงคล ทนทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
784 นายวิพัช ชัดรวิธนาภัทร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
785 น.ส.กานต์ศรันย์ ผิวหอม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
786 นางสาวปารดา ฤกษ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
787 นางสาวกาญจนา มั่นยืน ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
788 นางสาวนิตญา ดาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
789 นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
790 นางสาวอินทิรา นวนจันทร์ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
791 นางสาวจุฑามาศ พองนวล ธุรการโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร)/บ้านสวายซอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
792 นางสาวสุรางค์ สมดอก เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
793 นายจักรพล ใจเย็น ธุรการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
794 นางสาวจรรยา มะลิลา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
795 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
796 นางประภา ใจเสงี่ยม ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
797 นายสงกรานต์ หักทะเล ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
798 นางอรวรรณ ทรงวาจา ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
799 นายสุทิตย์ ขิมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
800 นางทัศนีย์ บัวสาย ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
801 นายชาญชัย กะภูทิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
802 นายประจักษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
803 นายประจบ กำเนิดสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอังกอล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
804 นายสุธี ศรีเครือดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
805 นายนิยม สุขทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนไพลศึกษาคาร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
806 นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
807 น.ส.นงลักษณ์ พิทักษ์จิตต์อรุณ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
808 นางสาวกิติยา ผิวจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
809 นางปิยะพัชร์ สุมทุม ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
810 นายพขร วันโสม ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
811 นางสาวกรรณิการ์ เรืองสุขสุด ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
812 นางสาวจิตติภา ศรีอุฬารวัฒน์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
813 นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
814 นายวัฒนา งอกงาม ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
815 นางสาวชุติมา ชินชัย ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
816 นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
817 นายพงศกร ดีมาก ครูโรงเรียนบ้านเกาะตรวจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
818 นายอนุศักดิ์ ไชยอุปละ ครูโรงเรียนบ้านสำเภาลูน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
819 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร และการแสดง
820 นายวิรัตน์ ปัญญาคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรันเดง รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร และการแสดง
821 น.ส.กานต์ศรันย์ ผิวหอม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร และการแสดง
822 นายวิพัช ชัดรวิธนาภัทร ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร และการแสดง
823 น.ส.วาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ พิธีกร และการแสดง
824 นายศิริมงคล ทนทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ พิธีกร และการแสดง
825 นายอาณัติ สายกระสุน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
826 นางสาวยุพา เกษร ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
827 นายชัน โสมกูล ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
828 นางทัศนีย์ ศิริทวี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายการเงิน
829 นางสาวจินดา เฉลียวฉลาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอมรินทราวารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
830 นางสาวภคินี ศรีสุไชย ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
831 นางสาวธนาพร วายประโคน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
832 นายอาณัติ สายกระสุน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
833 นางสาวจรรยา มะลิลา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
834 นางสาวอัจฉรา แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนบ้านกำไสจาน กรรมการกลางประจำสนามการแข่งขันนาฏศิลป์
835 นางสุนิชนันท์ พันธุมัย ครูโรงเรียนบ้านตาเมียง กรรมการกลางประจำสนามการแข่งขันนาฏศิลป์
836 นางพงค์ศรี สายรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการกลางประจำสนามการแข่งขันนาฏศิลป์
837 นางกุหลาบ วงศ์อุดม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการกลางประจำสนามการแข่งขันนาฏศิลป์
838 นางพูนสุข แย้มชู ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
839 นางมณฑา เกษฎา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
840 นางลลิตา ฉิมถาวร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
841 นางสุวพร ศรีเอก ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
842 นางอรวรรณ สายไทย ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) รองประธานฝ่ายอาหารและปฏิคม
843 นางผอบจันทร์ แตรไตรรงค์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี รองประธานฝ่ายอาหารและปฏิคม
844 นางลัดดา นิสสัยดี ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานฝ่ายอาหารและปฏิคม
845 นางสมพร สุบันนารถ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ รองประธานฝ่ายอาหารและปฏิคม
846 นางสาวภัทรภร เจนรอบ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
847 นางพิมลวรรณ แสนสุข ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
848 นางบุญประคอง วิทศิริ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
849 นางจันทร์พิมพ์ เหลี่ยมดี ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
850 นางสุทธีรัตน์ อนุกูล ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
851 นางนารี สัชชานนท์ ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
852 นายชาญยุทธ์ เศลาอนันต์ ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
853 นางนิจวรรณ ชินวงษ์ ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
854 นางจันติมา สิงห์ทอง ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
855 นางสาวคารียาห์ ญาณะธรรม พนักงานราชการโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
856 นางอนัญญา แสวงสุข ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
857 นางยุวดี วงษ์อินตา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
858 นางน้ำพุ ศรีตัมภวา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
859 นางสาวสุธาสินี สุรศร นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
860 นางสาวชฎาภรณ์ เหมือนรัตน์ นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
861 นางสาวศรุดา ประไวย์ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
862 นายกนกวรรณ แสงจง ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
863 นางปรียาพัฒน์ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
864 นายสุริยา ประไวย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
865 นางสาวเกตุลัดดา ฉายยิ่งเชี่ยว นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
866 นางสาวนารีรัตน์ ศรีจันแปลง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
867 นางสาวสุรางค์ สมดอก เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
868 นางสาวน้ำฝน เทพศรี พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
869 นางสาวลลิตา บุญมาก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
870 นางสาวจุฑามาศ ขวัญทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคจำเริญ กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
871 นางทัศนีย์ ใจน่าน ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
872 นางลีลา สาลีโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
873 นางสาวศรีแพรว ผลพูน ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
874 นางสาวสิริพร เจริญยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
875 นางสาวอนุสรา ตันหิง ครูพิเศษสอนวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
876 นางสาวสุนิสา สมนิยาม เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
877 นางสาวณัฐธิดา กมุติรา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
878 นางกรรภิรมย์ อักษร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและปฏิคม
879 นางสาวพรทิพย์ รักงาม ธุรการโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและปฏิคม
880 นางสาวจุฑามาศ พองนวล ธุรการโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร)/บ้านสวายซอ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและปฏิคม
881 นางสาวสิริมณี รุ่งเรือง ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและปฏิคม
882 นางสาวเอื้องนภา คิดสม ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและปฏิคม
883 นางพัฒนา แสงโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและปฏิคม
884 นางสาวกานต์ธิดา ตินานพ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาหารและปฏิคม
885 นางสาวศุภรดา จันทร์ประโคน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาหารและปฏิคม
886 นางศุภกาญจน์ เอื้อเฟื้อกลาง ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
887 นางภัศรา เชื้อสายดวง ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
888 นางทัศนีย์ ศิริทวี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
889 นางเสาวนีย์ รู้ยืนยง ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
890 นางภักดี พิชญอัครกุล ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
891 นางสุกัญญา มัญจกาเพศ พนักงานราชการ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
892 นางทิพวรรณ ฉลาดเลิศ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
893 นางสาววิชุดา สมเจตนา พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
894 นางสาวสถิตย์ภรณ์ วงศ์เมือง พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
895 นางสาวนิภา เสาสี พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
896 นางสาวสุวรรณี นามเคน พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
897 นางสาวเจนจิรา เปรียบยิ่ง พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
898 นางเหมือน มามูล พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
899 นางสมจิตร ขีรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
900 นายชิต ตาติยะ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
901 นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
902 นางจำนงค์ เสริมศิริ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
903 นางจิตติมาพร นาคเกี้ยว ครูโรงเรียนบ้านโคลด กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
904 นางสาวรัศมี ชมภูพื้น ครูโรงเรียนบ้านสีโค กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
905 นางพรทิพย์ พันธเสน ครูโรงเรียนบ้านสีโค กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
906 นางสาวขวัญฤดี บุญเต็ม ครูโรงเรียนบ้านสีโค กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
907 นางพัชรา ศิลาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
908 นางพิมลทิพ รัตนโชติ ครูโรงเรียนบ้านปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
909 นางสาวเจนจิรา แก้วกัญญา ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
910 นางสาวโสภิดา จุดาบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
911 นางสาวประภาสิริ โถตะบุตร ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
912 นางสาวทิพย์รัตน์ เชื้อบัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม
913 ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ เหลือถนอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ประธานกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
914 นางสุพิน พรหนองแสน ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
915 นางสาวยุวรินทร์ สีดาเลิศ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
916 นางสาววรวลัญช์ วรเกษมพิพัฒน์ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ
917 นายศตวุฒิ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
918 นายพยัคฆ์ นิราศสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
919 นายสมบูรณ์ บุญใบ ครูโรงเรียนบ้านทำนบ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
920 นายภูวนาท ระบือนาม ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
921 นางสุภัตตรา แสนคม ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
922 นายประทีป อร่ามเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
923 นายพงษศักดิ์ สุบันนารถ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
924 นางสาววัชรี รักษาสระน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
925 นายชิต ตาติยะ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
926 นางชนิดาภา เจริญท้าว ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
927 นางขวัญจิตต์ ห้าวหาญ ครูโรงเรียนบ้านลำพุก รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
928 นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
929 นางสาวสุภาวดี หวังทรัพย์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
930 นายชนายุทธ ตรงตามคำ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
931 นายลือชัย สานุทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
932 นายวินัย ไหมพรหม ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
933 นางสาววาทศิลป์ บุญสูง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
934 นางสาวนลินรัตน์ ศิริรัตนปภาวิน พนักงานราชการโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
935 นายพงศ์ภัค ครบอยู่ ครูอัตราจ้างโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
936 นายสงวน เสาเกลียว ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
937 นางสาวสุธินี สอาดเอี่ยม ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
938 นางสาวทิพย์กมล อุปพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
939 นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
940 นางนัณธนา ปคุณาวรชิต ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
941 นางสาวนภัสสร ต่อดอก ครูโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
942 นางสานิตา บรรเทิงใจ ครูโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
943 นางสาวอินทิรา นวนจันทร์ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
944 นายธนายุทธ จิตรหาญ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
945 นางสาวอนัญญา มีเจริญ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
946 นางสาวมัลลิกา ทวีฉลาด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
947 นางสาวสุธาสินี สุรศร นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
948 นางสาวคารียาห์ ญาณะธรรม พนักงานราชการโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
949 นางสาวกิตติยา กิมาวหา ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
950 นางสาวพัชราภรณ์ อุปภา พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
951 นางสาวกนกนาถ สุชาติสุนทร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
952 นางสาวจุฑามาศ ขวัญทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคจำเริญ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
953 นางสาวลลิตา บุญมาก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
954 นางสาวน้ำฝน เทพศรี พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
955 นายดำเกิง จันทมล พนักงานราชการครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
956 นางสาวฐิตาพร อินทนาคา ลูกจ้างชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
957 นายสุภาพ อ่อนน้อม ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
958 นายชัดชัย สติมั่น ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
959 นางละดา โชคเกิด ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
960 นายพงพิสิษฐ์ อินทร์เพ็ง ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
961 นายธีรศักดิ์ ซื่อสัตย์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
962 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วดวงดี เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
963 นางสมจิตร ขีรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
964 นางสาวเพ็ญโพยม ชมภูพื้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสีโค กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
965 สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
966 นายเฉลิมศักดิ์ เสริมผล ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
967 นางลลิตภัทร ตรงใจ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
968 นายวิมาน สืบสันต์ พนักงานราชการโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
969 นายจารุบุตร โสพิน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
970 นายธนพงศ์ ศรีไสว พนักงานราชการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
971 นายประเสริฐ ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
972 นางสาวนารีรัตน์ ศรีจันแปลง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
973 นายสุริยา ประไวย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
974 นางสาวศรีแพรว ผลพูน ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
975 นางโสภิดา สุพรรณภพ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
976 นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
977 นายศตวุฒิ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
978 นางสาวยศยา ใจเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
979 นายวิญญาณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
980 นางรัชนีวรรณ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
981 นางอุษา แสนกล้า ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
982 นายจารุบุตร โสพิน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
983 นายวานิช บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
984 นายประทีป อร่ามเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
985 นางทัศนีย์ ใจน่าน ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
986 นางสาววัชรี รักษาสระน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
987 นายสุเมธ บูรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
988 นางภัศรา เชื้อสายดวง ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
989 นางกรรณิกา สาโยธา ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
990 นางปาจรีย์ ดนเสมอ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
991 นายเติมพงศ์ แก้วม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
992 นายประเสริฐ ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
993 นายลือชัย สานุทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
994 นางสุดา สติมั่น ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
995 นายวินัย ไหมพรหม ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
996 นางสาววาทศิลป์ บุญสูง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
997 นางสาววิจิตรา ชาทิพฮด ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
998 นางสาวนิตยา มาลัย ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
999 นางสาวสุวรรณา ศรีจุดานุ พี่เลี้ยงโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1000 นางสาวพรทิพย์ รักงาม ธุรการโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1001 นางสาวปรียารัตน์ เกษดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1002 นายตรีเพชร ทรัพย์เจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1003 นาวสาวอารยา ใจมั่น ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1004 นางทิตธยา สีหล้า ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1005 นางกชกร มีลาภ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1006 นางพีรญา กำจัดภัย ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1007 นางสาวนิตญา ดาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1008 นางสาวจันยนิษฐ์ นุกูลศิริวัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1009 นางสาวอาทิตยา หล่อทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1010 นางสาวนิตยา บุญนนท์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1011 นางสาวกาญจนา พลอาสา พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1012 นางสาวนุชจรี แก้วผกา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1013 นางสาวจีราวรรณ อนุทูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1014 นางสาวพัฒชลี นิเลปิยัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1015 นางสาววีรดา หวังมีสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1016 นางพิมลวรรณ แสนสุข ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1017 นางจันติมา สิงห์ทอง ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1018 นางนิจวรรณ ชินวงษ์ ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1019 นางศินรินทร์ เพ่งเล็งดี ครูโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1020 นางสาวมลฤดี ศรีเครือดำ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1021 นางสาวเพ็ญพิมล พลสมบัติ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1022 นางสาวสารินี เหมาะดีหวัง ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1023 นางสาวเจนจิรา สถิตสุข ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1024 นางสาวมัลลิกา ทวีฉลาด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1025 นางสาวชมศรัณย์ ขบวนฉลาด ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1026 นางสาววาทินี ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1027 นางพันธกานต์ เชื้อจันทร์ จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1028 นางสาวชไมพร บุญสวัสดิ์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1029 นายธิติวัฒน์ ปานิธิกุลเศรษฐ์ ธุรการโรงเรียนบ้านตาเบา/บ้านสวาย กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1030 นางสาววชิรญา ดียิ่ง ธุรการโรงเรียนบ้านตาเตียว/บ้านโชค กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1031 นางนวลจันทร์ สมจิต ธุรการโรงเรียนบ้านตะคร้อ/บ้านลำพุก กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1032 นางสาวกนกนาถ สุชาติสุนทร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1033 นางสาวเอื้องนภา คิดสม ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1034 นางลัดดา นิสสัยดี ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1035 นายสุริยา ประไวย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1036 นางสาวเกตุลัดดา ฉายยิ่งเชี่ยว นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1037 นางสาวนารีรัตน์ ศรีจันแปลง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1038 นางสาวสุรางค์ สมดอก เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1039 นายพัสกร ไพรงาม ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1040 นายธนาคาร ธนสินวงศ์ชัย ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1041 นางสาววรวลัญช์ วรเกษมพิพัฒน์ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1042 นางสาวพัชรินทร์ ไชยเชษฐ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1043 นายวรายุทธ สมนึก ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1044 นายเจษฎา ชะนะดิษฐ์ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1045 นางชุติกาญจน์ ทวีสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1046 นายปราการ รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1047 นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงมา ครู โรงเรียนบ้านคลอง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1048 นางลักขณา สารปรัง ครู โรงเรียนบ้านคลอง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1049 นางสาวเนื้อแพร ถึงงาม ครู โรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1050 นางสาวอัจฉริยา โสนทอง ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1051 นางสาวปุญชรัสมิ์ วิโรจน์รัตน์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1052 นายพงษธร รักพงษ์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1053 นายพชร วันโสม ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1054 นายภัทราวุธ เรืองสุขสุด ครู ธุรการโรงเรียนบ้านคลอง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1055 นายทรงพล ยิ่งยงยุทธ ครู ธุรการโรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1056 นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1057 นางสมจิตร ขีรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1058 นางสาวเจนจิรา แก้วกัญญา ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1059 นายณัฐพล โตสังวาลย์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1060 นางสุพิชฌาย์ สวายสมสีกุล ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1061 นางสาวพรทิพา รัชทินพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1062 นางสุชาดา มุมทอง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1063 นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1064 นางสาวสุภาพ เชื้อจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1065 นายชนายุทธ ตรงตามคำ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1066 นายสมพงษ์ศักดิ์ แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1067 นายยุทธนากร วโรรส ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1068 นางสาวภรภัทร เพชรอำไพ ครู ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1069 นายชิต ตาติยะ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1070 นางสาวกาญจนา มั่นยืน ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1071 นายอภิชาติ แสงสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1072 นางสาวจรรยา ใจเอื้อ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1073 นางสาวศศิกร แก้วแดง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1074 นายอัครวัจน์ ประสานรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1075 นางสาววรรณา ยอดรักษ์ ครูจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1076 นางสาวทิพย์กมล อุปพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1077 นางสาวกนกวรรณ ฝ่ายสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1078 นางสาววาทินี ใจพินิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1079 นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1080 นางสาวอินทิรา นวนจันทร์ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1081 นางสาวกิตติยา กิมาวหา ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1082 นางสาวทิพย์รัตน์ เชื้อบัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1083 นางสาวจรรยา มะลิลา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
1084 สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม ครูโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1085 นายสมนึก สุรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1086 นางอรุณี มุขสาร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1087 นางสุทธาวัลย์ ยอดอินทร์ ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1088 นายสมร ศรชัย ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1089 นายเทอดพงษ์ ปัญญาดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1090 นางกนกวรรณ แสงจง ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1091 นายพงษศักดิ์ สุบันนารถ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1092 นายสมร กะการดี ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1093 นายชัน โสมกูล ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1094 นายวินัย ไหมพรหม ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1095 นายเจริญศักดิ์ ครบอยู่ ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1096 นางโสภา ภาสดา ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1097 นายสมอาจ คงวัน ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1098 นายลือชัย สานุทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1099 นายสมชาย บุญอากาศ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1100 นายประยุทธ อ่อนละมุน นายช่างไฟฟ้า ช.4 กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1101 นายเรืองศักดิ์ ศุภผล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1102 นายธงชัย สีหล้า ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1103 นางกุหลาบ วงศ์อุดม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1104 นางสาวเสาวลักษณ์ มิฆเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1105 นายศิราเมษฏ์ ภู่หมื่นไวย ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1106 นางสารภี นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1107 นางสาวสุชาดา ทุนดี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1108 นายอวิรุทธิ์ จันไตรย์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1109 นายอลงกรณ์ ได้ทุกทาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1110 นายธนธร สุทธิมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1111 นายกิตติ สิริสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1112 นางพิมลวรรณ แสนสุข ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1113 นางวันวิสา มีภาพ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1114 นายวีรชน สินนุราช พนักงานอัตราจ้างโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1115 นางยุวดี วงษ์อินตา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1116 นายปรีดี ผิวเผือก นักการภารโรง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1117 นายสมศักดิ์ ยิ่งใจกล้า อพปร.เทศบาลตำบลกันตวจระมวล กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1118 นายดำรง ยิ่งใจกล้า อพปร.เทศบาลตำบลกันตวจระมวล กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1119 นายปรารภ เสมาชัย เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลกันตวจระมวล กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1120 นายมานิตย์ หมั่นดี เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลกันตวจระมวล กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1121 นายชาญยุทธ์ เศลาอนันต์ ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1122 นายสมพงษ์ เพียรมี ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1123 นางปรียาพัฒน์ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1124 นายธีรพงษ์ ดังคนึก ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1125 นายคำรน มั่นหมาย ภารโรงโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1126 นางสาวน้ำฝน เทพศรี พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1127 นางกันยกร ไหมพรม ครู คศ.๑ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1128 นางพัชรินทร์ วงมณี ครู คศ.๑ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1129 นายธวัช ต่างประโคน ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1130 นายประสิทธิ์ ดวงราษี ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1131 นางปราณี หลาทอง ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1132 นายพัฒนพงศ์ ปองไว้ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1133 นายวีระพงษ์ กตัญญู ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1134 นายพงษธร รักพงษ์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1135 นายพชร วันโสม ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1136 นายไสว กำจัดภัย นักการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1137 นายเกิด มียิ่ง นักการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1138 นายอรรณพ เลี่ยมดี ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1139 นางจิตติมาพร นาคเกี้ยว ครูโรงเรียนบ้านโคลด กรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1140 นางปัทมาภรณ์ เงิดกระโทก ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1141 นายเกรียงศักดิ์ จิตต์หาญ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1142 นางรวิวรรณ การะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1143 นายประเด็จ เป็นตามวา ช่างไม้โรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1144 นายสมาน จำปาทอง พนักงานราชการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1145 ว่าที่ ร.ต.บุญเสริม เรืองเกษม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1146 พลฯจารัตน์ ลวดเงิน ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1147 นายจักรพล ใจเย็น ธุรการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1148 นางสาวพรรณทิพา กฤษณสุวรรณ์ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1149 นายประเสริฐ สุขแสก ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1150 นางสาวยุพา เกษร ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1151 นางสุพิชฌาย์ สวายสมสีกุล ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1152 นายอภิชาติ แสงสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1153 นางสาวจุฑามาศ พองนวล ธุรการโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร)/บ้านสวายซอ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1154 นายจารุบุตร โสพิน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1155 นางสาวสุภาพ เชื้อจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1156 นางสาววิยดา พอกสนิท ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1157 นายกิตติศักดิ์ ศรีคำ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1158 นายสังวร ศรีจุดานุ ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1159 นายคมสันต์ คำนึงคง ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1160 นายมาณพ จันทนุภา ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1161 นางสาวทิพย์รัตน์ เชื้อบัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย
1162 นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1163 นางรัชนี ใจหาญ ครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวร กรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1164 นางพัชรี ยิ่งรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1165 นางบุเพชรรินทร์ ศรีไสว พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านสระทอง กรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1166 นางกาญจนา บุญมี พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1167 นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นสันเทียะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1168 นางอัมพวัน กล้าเกิด พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านถนนชัย กรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1169 นางนิพาพร ตลับทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโนนทอง กรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1170 นางสาวชลดา คำขะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านตะเคียน กรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1171 นางสาวน้ำฝน พรรญราช ครูโรงเรียนบ้านอำปึลกง กรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1172 นางสาวรสนันท์ ผาลา ครูโรงเรียนบ้านจรัส กรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1173 นางสาวกานต์ศรันย์ ผิวหอม ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1174 นางทิพวรรณ ฉลาดเลิศ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1175 นางสาวอรอนงค์ แสงทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านปราสาทเบง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]