แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 74 53 73.61% 12 16.67% 5 6.94% 2 2.78% 72
2 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 62 41 67.21% 12 19.67% 7 11.48% 1 1.64% 61
3 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 48 36 75% 8 16.67% 3 6.25% 1 2.08% 48
4 โรงเรียนบ้านโคกไทร 33 27 81.82% 3 9.09% 3 9.09% 0 0% 33
5 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 40 26 70.27% 7 18.92% 2 5.41% 2 5.41% 37
6 โรงเรียนบ้านตะโนน 37 24 66.67% 9 25% 1 2.78% 2 5.56% 36
7 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 39 24 63.16% 8 21.05% 4 10.53% 2 5.26% 38
8 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 33 22 68.75% 7 21.88% 3 9.38% 0 0% 32
9 โรงเรียนบ้านมะเมียง 37 21 58.33% 6 16.67% 3 8.33% 6 16.67% 36
10 โรงเรียนบ้านวังปลัด 30 19 63.33% 9 30% 1 3.33% 1 3.33% 30
11 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 48 19 50% 8 21.05% 7 18.42% 4 10.53% 38
12 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 31 19 61.29% 6 19.35% 5 16.13% 1 3.23% 31
13 โรงเรียนบ้านโจรก 27 19 70.37% 6 22.22% 1 3.7% 1 3.7% 27
14 โรงเรียนบ้านเถกิง 25 18 75% 3 12.5% 3 12.5% 0 0% 24
15 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 27 17 65.38% 4 15.38% 4 15.38% 1 3.85% 26
16 โรงเรียนบ้านสระทอง 24 17 70.83% 2 8.33% 2 8.33% 3 12.5% 24
17 โรงเรียนบ้านสน 39 16 48.48% 10 30.3% 2 6.06% 5 15.15% 33
18 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 29 16 59.26% 7 25.93% 4 14.81% 0 0% 27
19 โรงเรียนบ้านละมงค์ 30 16 61.54% 6 23.08% 4 15.38% 0 0% 26
20 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 22 16 72.73% 4 18.18% 1 4.55% 1 4.55% 22
21 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 24 15 62.5% 5 20.83% 2 8.33% 2 8.33% 24
22 โรงเรียนบ้านแนงมุด 23 15 78.95% 3 15.79% 1 5.26% 0 0% 19
23 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 21 15 71.43% 2 9.52% 2 9.52% 2 9.52% 21
24 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 30 14 50% 7 25% 3 10.71% 4 14.29% 28
25 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 26 14 58.33% 7 29.17% 0 0% 3 12.5% 24
26 โรงเรียนบ้านกระสัง 21 14 66.67% 4 19.05% 2 9.52% 1 4.76% 21
27 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 22 14 63.64% 3 13.64% 3 13.64% 2 9.09% 22
28 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 20 14 70% 2 10% 1 5% 3 15% 20
29 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 18 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
30 โรงเรียนปราสาท 18 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
31 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 32 13 41.94% 7 22.58% 8 25.81% 3 9.68% 31
32 โรงเรียนบ้านสะกาด 26 13 56.52% 6 26.09% 4 17.39% 0 0% 23
33 โรงเรียนบ้านสวายซอ 19 13 68.42% 3 15.79% 2 10.53% 1 5.26% 19
34 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 17 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
35 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 22 13 68.42% 2 10.53% 3 15.79% 1 5.26% 19
36 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 44 12 30% 9 22.5% 11 27.5% 8 20% 40
37 โรงเรียนประชาสามัคคี 27 12 46.15% 7 26.92% 3 11.54% 4 15.38% 26
38 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 25 12 54.55% 7 31.82% 2 9.09% 1 4.55% 22
39 โรงเรียนบ้านอาโพน 30 12 46.15% 6 23.08% 4 15.38% 4 15.38% 26
40 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 18 12 66.67% 2 11.11% 3 16.67% 1 5.56% 18
41 โรงเรียนบ้านอำปึล 29 11 42.31% 9 34.62% 5 19.23% 1 3.85% 26
42 โรงเรียนบ้านด่าน 24 11 50% 8 36.36% 3 13.64% 0 0% 22
43 โรงเรียนบ้านตาโมม 23 11 47.83% 8 34.78% 2 8.7% 2 8.7% 23
44 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 20 11 55% 6 30% 1 5% 2 10% 20
45 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 17 11 64.71% 4 23.53% 2 11.76% 0 0% 17
46 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
47 โรงเรียนบ้านสะแร 17 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
48 โรงเรียนบ้านสะเดา 15 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
49 โรงเรียนบ้านจารย์ 26 10 41.67% 9 37.5% 2 8.33% 3 12.5% 24
50 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 22 10 50% 6 30% 4 20% 0 0% 20
51 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 19 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
52 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 26 10 40% 4 16% 9 36% 2 8% 25
53 โรงเรียนบ้านแสนกาง 16 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
54 โรงเรียนบ้านร่มเย็น 14 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
55 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 16 10 66.67% 0 0% 5 33.33% 0 0% 15
56 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
57 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 15 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
58 โรงเรียนบ้านกะดาด 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
59 โรงเรียนบ้านเสกกอง 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
60 โรงเรียนบ้านตาเมียง 19 9 47.37% 3 15.79% 4 21.05% 3 15.79% 19
61 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 16 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
62 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 17 9 56.25% 2 12.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
63 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 14 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
64 โรงเรียนเทศบาลสังขะ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
65 โรงเรียนบ้านจรัส 17 8 50% 3 18.75% 2 12.5% 3 18.75% 16
66 โรงเรียนบ้านศรีนวล 15 8 57.14% 2 14.29% 4 28.57% 0 0% 14
67 โรงเรียนบ้านรุน 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
68 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 13 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
69 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนบ้านลังโกม 24 7 30.43% 8 34.78% 5 21.74% 3 13.04% 23
71 โรงเรียนบ้านตาพราม 27 7 31.82% 7 31.82% 5 22.73% 3 13.64% 22
72 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 23 7 38.89% 5 27.78% 5 27.78% 1 5.56% 18
73 โรงเรียนบ้านพนมดิน 15 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
74 โรงเรียนบ้านตาวร 15 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
75 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
76 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
77 โรงเรียนดมวิทยาคาร 15 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
78 โรงเรียนบ้านคลอง 15 6 40% 6 40% 1 6.67% 2 13.33% 15
79 โรงเรียนบ้านโคกกรม 22 6 28.57% 5 23.81% 8 38.1% 2 9.52% 21
80 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 19 6 33.33% 5 27.78% 4 22.22% 3 16.67% 18
81 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 22 6 35.29% 5 29.41% 4 23.53% 2 11.76% 17
82 โรงเรียนบ้านสวาย 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
83 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 17 6 37.5% 3 18.75% 4 25% 3 18.75% 16
84 โรงเรียนหนองโสนวิทยา 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
85 โรงเรียนบ้านตะเคียน 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
86 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
87 โรงเรียนบ้านกูน 13 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
88 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 12 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
89 โรงเรียนบ้านตรวจ 12 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
90 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
91 โรงเรียนบ้านแดง 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
92 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
93 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 12 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 2 18.18% 11
94 โรงเรียนบ้านจีกแดก 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
95 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
96 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
97 โรงเรียนบ้านกะปู 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
98 โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
99 โรงเรียนบ้านปวงตึก 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
100 โรงเรียนบ้านหลัก 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านโสน 14 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
102 โรงเรียนอมรินทราวารี 17 5 29.41% 5 29.41% 6 35.29% 1 5.88% 17
103 โรงเรียนบ้านสนบ 15 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
104 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
105 โรงเรียนบ้านหนองแวง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
106 โรงเรียนบ้านตอกตรา 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
107 โรงเรียนบ้านตาคง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
108 โรงเรียนบ้านละเอาะ 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
109 โรงเรียนบ้านบุอันโนง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
111 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
112 โรงเรียนบ้านนาครอง 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
113 โรงเรียนบ้านปลัด 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนบ้านเสรียง 12 4 33.33% 7 58.33% 0 0% 1 8.33% 12
115 โรงเรียนบ้านบัวเชด 13 4 30.77% 5 38.46% 4 30.77% 0 0% 13
116 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 11 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
117 โรงเรียนบ้านทำนบ 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
118 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 11 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
119 โรงเรียนบ้านสกล 10 4 40% 4 40% 0 0% 2 20% 10
120 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 12 4 33.33% 3 25% 5 41.67% 0 0% 12
121 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
122 โรงเรียนบ้านบักดอก 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
123 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
124 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านตาแตรว 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
125 โรงเรียนบ้านอุโลก 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
126 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
127 โรงเรียนบ้านสองสะโกม 10 4 40% 2 20% 0 0% 4 40% 10
128 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
129 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
130 โรงเรียนบ้านโคกสมอง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
131 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านน้อย 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านคูขาด 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
134 โรงเรียนบ้านกุง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านตานี 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
137 โรงเรียนบ้านหนองจูบ 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
138 โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 11 3 27.27% 3 27.27% 5 45.45% 0 0% 11
139 โรงเรียนบ้านตาลวก 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
140 โรงเรียนบ้านนา 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
141 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514) 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
142 โรงเรียนบ้านละลมระไซ 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
143 โรงเรียนบ้านขอนแตก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
144 โรงเรียนบ้านณรงค์ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
145 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
146 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
147 โรงเรียนบ้านกล้วย 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
148 โรงเรียนบ้านถนนชัย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
149 โรงเรียนบ้านทัพทัน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
150 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านคูตัน 8 3 37.5% 0 0% 4 50% 1 12.5% 8
153 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
154 โรงเรียนบ้านชำเบง 6 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านออดราษฎ์สามัคคี 6 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
156 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านกระวัน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านโพนชาย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 9 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
161 โรงเรียนบ้านโนนสบาย 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
162 โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
163 โรงเรียนบ้านลันแต้ 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
164 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
165 โรงเรียนบ้านจบก (บัวเชด) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
166 โรงเรียนบ้านรันเดง 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
167 โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
168 โรงเรียนบ้านจบก(ปราสาท) 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
169 โรงเรียนบ้านสังขะ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
170 โรงเรียนบ้านเตาแดก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
171 โรงเรียนบ้านไทร 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
172 โรงเรียนเพียงหลวง ๘ 7 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
173 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 8 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
174 โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
175 โรงเรียนบ้านสวาท 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
176 โรงเรียนบ้านไทยเดิม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
177 โรงเรียนบ้านตาเบา 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
178 โรงเรียนบ้านถนน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านมหาชัย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านสนวน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
181 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 6 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
182 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านสำโรง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านสีโค 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านโอทะลัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านศรีสวาย 9 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 9
189 โรงเรียนบ้านโคกทม 11 1 10% 4 40% 2 20% 3 30% 10
190 โรงเรียนบ้านจีกแดก(ปราสาท) 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
191 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 8 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
192 โรงเรียนบ้านลำหาด 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
193 โรงเรียนไพลศึกษาคาร 7 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
194 โรงเรียนบ้านโพนทอง 8 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
195 โรงเรียนบ้านกู่ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
196 โรงเรียนบ้านตายัวะ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
197 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
198 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
199 โรงเรียนบ้านห้วยปูน 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
200 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
201 โรงเรียนบ้านลำพุก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
202 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
203 โรงเรียนบ้านอาวอก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
204 โรงเรียนจตุคามวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านก็วล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านปราสาท 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านสมุด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านโดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 5 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
210 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
211 โรงเรียนบ้านบักจรัง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
212 โรงเรียนบ้านอังกอล 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
213 โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
214 โรงเรียนบ้านตาวัง 6 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
215 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
216 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านคะนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านตราด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนมหาราช 4 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านศาลา 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
225 โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
226 โรงเรียนบ้านจังเอิล 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
227 โรงเรียนบ้านโชค 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
228 โรงเรียนบ้านโคลด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
229 โรงเรียนบ้านราวนคร 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
230 โรงเรียนบ้านหนองยาว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
231 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
232 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านอำปึลกง 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
234 โรงเรียนตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
235 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]