งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
  1. การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดจัดการงานขึ้น ระหว่าง    วันที่ 8 -10 พฤศจิกายน 2561
  2. การดำเนินการจัดการแข่งขันยึดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยเพิ่มการแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน (ใช้เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67)
  3. การแข่งขันระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 18 กลุ่ม คือ กลุ่มพัฒนาคุณภาพในสังกัดและสังกัด อปท. จำนวน 17 กลุ่ม และ กลุ่มเอกชน 1 กลุ่ม
  4. การคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 พร้อมทั้งรายงานผลในระบบภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
  5. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  ให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาคัดเลือกส่งรายชื่อกรรมการตามที่ได้รับจัดสรร โดยกรอกข้อมูลตามไฟล์ excel ตามที่ส่งมาพร้อมนี้  พร้อมทั้งกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่ม ภายในวันที 10 ตุลาคม 2561
  6. ผู้มีความประสงค์จะสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินตามความเชี่ยวชาญ ให้ส่งเอกสารแบบฟอร์มการสมัครเป็นกรรมการตัดสิน มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
  7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณในการคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด ( 17 กลุ่ม ไม่รวมกลุ่มเอกชน)  จำนวน กลุ่มละ 10,000 บาท ให้ประธานหรือเลขากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำสำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ พร้อมกับรับงบประมาณ ดังกล่าว  ในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.  
  8. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 1 คน ต่อ 1 กิจกรรม (ยกเว้นกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์)  หากเจ้าหน้าตรวจสอบพบว่านักเรียนมีรายชื่อเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 1 กิจกรรม นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขัน
  9. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาไม่สามารถเข้าแข่งขันในลู่ของระดับมัธยมศึกษาได้ทั้งในประเภทเดี่ยวและประเภททีม
  10. กรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจากเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ทำหนังสือชี้แจงสาเหตุผ่านผู้บริหารสถานศึกษามายังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ติดต่อประสานงาน 
           1) การดำเนินการจัดการแข่งขัน  ศน.วาสนา  สืบชมภู  09-1861-4797  และศึกษานิเทศก์ทุกคน
           2) โปรแกรม/เว็บไซต์ ระบบการแข่งขันและรายงานข้อมูล คุณฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 06-3709-2030
           3) การเบิกจ่ายงบประมาณ ศน.ปราณี สาระบาล 09-1835-4479
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 19:14 น.
รายชื่อศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระ
ที่ กลุ่มสาระ ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์
1 ปฐมวัย ศน.จิราภรณ์  สีลา 08-1872-5506
2 ภาษาไทย ศน.ทองอินทร์  ภูมิประสาท 08-1964-6990
3 คณิตศาสตร์
ศน.จำนงค์  ไถวสินธุ์
ศน.จิราภรณ์ ภัทรพฤกษา
08-1729-7941
06-1556-9345
4 วิทยาศาสตร์
ศน.ประพันธ์  ประเสริฐสังข์
ศน.ศิริลักษณ์ บุรวัฒน์
06-5871-9551
08-9279-0628
5 สังคมศึกษา
ศน.บรรลุ  บุตรศาสตร์
ศน.สมศรี  ระดารุต
09-8102-3055
09-5652-9777
6 ภาษาต่างประเทศ ศน.วาสนา  สืบชมภู 09-1861-4797
7 สุขศึกษาและพลศึกษา ศน.ทองอินทร์  ภูมิประสาท 08-1964-6990
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หนังสือเล่มเล็ก
ยุวบรรณารักษ์
ศน.กรุงศรี  ศิริปะกะ 08-0191-7816
9
กิจกรรมเรียนรวม
(ทุกประเภท)
ศน.ปราณี  สาระบาล
ศน.วิรัลพัชร  นิลแก้วบวรวิชญ์
09-1835-4479
08-6643-8180
10
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
เครื่องบินและเครื่องร่อน
ศน.สุรดิษ โยมา
ศน.ชญาภา โพธิ์ศรี
ศน.ทนงศักดิ์  แหล่งสนาม
08-6858-2856
09-2914-8198
08-7234-5097
11 การงานอาชีพ ศน.สุรดิษ  โยมา 08-6858-2856
12
ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ศน.อำนวย  เลื่อมใส
ศน.จิราภรณ์  สีลา
09-1060-1859
08-1872-5506
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 18:49 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 246
จำนวนทีม 1,854
จำนวนนักเรียน 3,978
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,790
จำนวนกรรมการ 4
ครู+นักเรียน 6,768
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,772

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2,445
เมื่อวาน 1,150
สัปดาห์นี้ 3,595
สัปดาห์ที่แล้ว 7,699
เดือนนี้ 13,175
เดือนที่แล้ว 3,703
ปีนี้ 17,739
ทั้งหมด 17,739