รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ณ สนามแข่งขันของโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนสุรนารีวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงฉันฑุมาตุ  ศรีชา
 
1. นางพิชญ์ชานันท์  วาณิชตระกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 1. เด็กหญิงชุติมา  สุภารี
 
1. นางสาวสมจิตต์  ตุลยพรวณิช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  ใกล้กลาง
 
1. นางช่อทิพย์  เลอยุกต์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงปวรีย์  พื้นชมภู
 
1. นางวาสนา  อวยสวัสดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงปัญญวีร์  พื้นชมพู
 
1. นางทองเพชร  ฤทธิ์เวโรจน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงสุภาวดี   เลื่อนสูงเนิน
 
1. นางยุพิน  โพอุทัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงปวริศา  หมายเหนี่ยวกลาง
 
1. นางสาวกรวรรณ  ทองแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณภัทร  โรจนชีวาคม
 
1. นางสาวมัชฌิมา  เนาวนนท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงพิจิตรา   เทพสุรินทร์
 
1. นางกรรณิการ์  กายขุนทด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปริยากร  คลอดกลาง
 
1. นางอารีย์  จูงกลาง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกังสดาล  แก้วแหวน
 
1. นางพรทิพย์  แจ่มเดชะศักดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชญานิศ  ปัทมาลัย
 
1. นางพูนเกษม  ตั้งพงษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไพบูลย์ศรีนครา
 
1. นางธิดารัตน์  อรรถธีระพงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงบัณฑิตาพร  ทิพย์เสน
 
1. นางสาวนวลประภัสสร์  ทานประสิทธิ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ถินนอก
 
1. นางกรรณิการ์  กายขุนทด
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงถิรธนา  ไชยชุ่มศักดิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  สงค์ทะเล
 
1. นางวิลัยศักดิ์  พรหมดิเรก
2. นางกอบแก้ว  หมอยา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงอโนชา   แก้วมล
2. เด็กหญิงเจนจิรา   แซ่ตัน
 
1. นางกรรณิการ์  กายขุนทด
2. นางสาวนันท์นภัทร  นุ่มชัยภูมิ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กชายปฎิพัทธิ์  สรวงศิริ
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ศรีอาจ
 
1. นางปิยะมาศ  บุญยะมัย
2. นางสาวอรุณี  เกิดทอง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงรัตนาพร  เบาสูงเนิน
2. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  เฮงภู่เจริญ
 
1. นางสาวประภาภรณ์  ยะวงษา
2. นางอุทัยวรรณ  จงจอหอ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงรัตน์ฐิษา  พงศ์สิงหโชติ
 
1. นางบรรจง  ศิลาแลง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กหญิงวรภิญญา  กิตติศิริประพันธ์
 
1. นางเพลิน  จุลเวช
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุรารักษาเกียรติ
 
1. นางอัณธิรา  จันทภักดี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขเกิด
2. เด็กชายภูดิศ  ฉ่อกระโทก
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้ววรรณ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  พงษ์ดนตรี
2. นางเปรมยุดา  เหล็กกลาง
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ศุภเสถียร
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เพาะกลาง
3. เด็กหญิงอรสา  ทองกลาง
 
1. นายเดชะ  คิดก่อนทำ
2. นางจรีรัตน์  คิดก่อนทำ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงสมิชา  ฉวยสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุชานาฏ  พื้นทะเล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เกตุการณ์
 
1. นางวรรณี  งามเย็น
2. นางสาวศิวลักษณ์  พร้อมสันเทียะ
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กหญิงธัญญเรศ   กระจายกลาง
2. เด็กหญิงปัญญาภรณ์   สันกลาง
3. เด็กหญิงลลิตา   บ่มกลาง
 
1. นางศรีเสาวลักษณ์   บรรดาศักดิ์
2. นางสาวลลิดา    ศรีจุดานุ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายกิตติ์ธวัช  รักกะสิวิทย์
2. เด็กหญิงธนพร  ไตรบัญญัติกุล
 
1. นางปิยพร  จันทร์น้อย
2. นางจิระประภา  นาใจรีบ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายกรกช  วีระวรรณ
2. เด็กชายเมธา  ชมโคกกรวด
 
1. นางสาวอารีย์รัตน์  ศิลปสูงเนิน
2. นายอดิศร  สนิทชอบ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สมบูรณ์มนัสชัย
 
1. นางสุวรรณี  หมั่นสระเกษ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายปฐพี  ปิดตาละเพ
 
1. นางจิระประภา  นาใจรีบ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 1. เด็กชายปิยณัฐ   สนธินาม
 
1. นางสาวสุคนธรัตน์   ชำนาญนาค
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงณฤดี  ตาลพันธ์
2. เด็กชายสหัสชัย  เคลิ้มกระโทก
 
1. นายสุริยน  เทพธรณี
2. นายธนะชัย  มากพูน
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติอัจฉรา  หริคำภา
2. เด็กชายณัฏฐชัย  คำบุญมี
 
1. นางสาวนิศากร  คุบบุญ
2. นางสาวมลฤดี  บัวแก้ว
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยองแยง 1. เด็กชายกรวิชญ์  เจียนมะเริง
 
1. นางสาวลำยอง  ปุ๊กมะเริง
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หมายครอบกลาง
 
1. นางรจนา  ตับกลาง
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายนพณัฐ  คงทอง
 
1. นางอรัญญา  ภูสีฤทธิ์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายวสุพล  ไชยอาษา
 
1. นางษมากร  ดุลยพิสุทธิ์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงสโรชา  มุ่งฝอยกลาง
 
1. นางรจนา  ตับกลาง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายชนทิวา  ชนม์ชนกบุญ
2. เด็กชายนวพล  จันคำ
3. เด็กหญิงวริศรา  คูณขุนทด
 
1. นางจิรประภา  แนบพิมาย
2. นางวิไลรัตน์  นาควิเชียร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายธีณพัฒน์  สาทกลาง
2. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  จ่าโนนสูง
3. เด็กชายโชคประสิทธิ์  กุลนอก
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ชายกลาง
2. นางจักจั่น  ก่ายโนนสูง
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ขุนวิเศษ
2. เด็กหญิงณิชชาอร  สุดวิเศษ
3. เด็กชายภูมิรพีภัทร  ทองกุล
 
1. นางศณิตตา  โกกลางดอน
2. นางณภัทร  เกี้ยวกลาง
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  คงรอด
2. เด็กหญิงพรไพริน  สาคุณ
3. เด็กหญิงวาสนา  เหรียญสูงเนิน
 
1. นางสุรีย์รัตน์  หอมจะบก
2. นางคำพัน  แสงจำปา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  คำพันธ์
2. เด็กหญิงนลินี  ศรีมี
3. เด็กหญิงสิริธาร  แผ้วกระโทก
 
1. นางสาวณัฐชลีพร  จิรสินสุเมธา
2. นางสาววรรณพร  ซองธูป
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. นางสาวมะปราง  โพธิ์ชัย
2. เด็กชายวัชรเมธี  มุ่งพวกกลาง
3. นางสาวแพรพลอย  วงศ์ใหญ่
 
1. นางยิ่งกมล  กลั่นโคกสูง
2. นายทวีโชค  ประทุยโน
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ช่วงสันเทียะ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  พูนมีพะเนา
3. เด็กหญิงวัลวิภา  ท.บ.สูงเนิน
 
1. นางเจียรพรรณ  วิชาเทพ
2. นางนิตติยา  หวานสูงเนิน
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เชาวันกลาง
2. เด็กหญิงทัตพร  ห้าด่านจาก
3. เด็กหญิงน้ำฝน  รัตนกุล
 
1. นางนิภาวรรณ  ดวงดีแก้ว
2. นายทรงกรด  ฟอกสันเทียะ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายธนกฤต  วิเชียรดี
2. เด็กชายศตชาติ  ปัญญานาสกุล
 
1. นางอัจฉรา  เจริญตะคุ
2. นางสาวพัฒนาภรณ์  มุสิกะสาร
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างห้วยยาง 1. เด็กชายณฐพล  มะลิใหม่
2. เด็กหญิงณฤมล  วิเชียรนพรัตน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  โฮมภิรมย์
2. นางสาวกิรติยา  ฉัตรวงศ์ทอง
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 93.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 1. เด็กชายพิภัทร  รัตกลาง
2. เด็กชายอาชวัน  จันทร์ชัยภูมิ
 
1. นายจงรัก  ปัจจัยโก
2. นายประยงค์  พรมเกตุ
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 1. เด็กชายจีรเทพ  จงนบกลาง
2. เด็กชายชินวุฒิ  กำพุฒกลาง
 
1. นายนิรันธ์   หงษาวรรณ
2. นายิอภิวัฒน์  ตมกลาง
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 1. เด็กชายศิวายุ  มุ่งย่อมกลาง
2. เด็กชายสุทธิภัทร  ขนานกลาง
 
1. นางสาวแก้วตา  สังข์กลาง
2. นายจรัล  มุ่งเขตร์กลาง
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายภาณุพงษ์  เปิงขุนทด
2. เด็กชายสิงหราช  ยศมืด
 
1. นายพุทธา  สมสันเทียะ
2. นางชนานาถ  ถิรธนากุลธน
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายทรงวุฒิ  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  โคตรจันดี
 
1. นายพุทธา  สมสันเทียะ
2. นายชาญชลม์  อินทรผกาวงศ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  โคตรเครื่อง
2. เด็กหญิงธนพร  เชาวพลกรัง
3. เด็กหญิงปนัสยา  มหาชัย
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  โยธาภักดี
5. เด็กหญิงอนัญตยา  ทรัพย์สูงเนิน
 
1. นางบังอร  คงมั่น
2. นางชนัญภรณ์  อินทรรักษา จันทุม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กหญิงณัฐชยา   โคตา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โคตา
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ภูเดช
4. เด็กหญิงภาวิกา  หวังล้อมกลาง
5. เด็กหญิงรุจินา  แสงทับ
 
1. นางวิลัยรัตน์  ชาติชูพงศ์
2. นางอรชนก  คุ้มรักษ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ดอกบัวเผื่อน
2. เด็กหญิงยี่หวา  จันทร์อ่อน
3. เด็กหญิงรินรดา  จาดพิมาย
4. เด็กหญิงศิรินทร์พร  ขอบใจกลาง
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สำอาง
 
1. นางมยุรา  ภูมิดินดิบ
2. นายสมจิตร์  เหมภูมิ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เนียมสันเทียะ
2. เด็กชายกฤตัชญ์  ทับทิมทอง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์สม
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์  นิตใหม่
5. เด็กหญิงวนิธา  ปลั่งกลาง
 
1. นางธัญญารัตน์  คุ้มกลาง
2. นางภัทรไพริน  พูนศรี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงภคสิริ  สันตธีระกุล
2. เด็กหญิงมนัสวี  กรวดค้างพลู
3. เด็กหญิงรยาพร  ปานปรีชา
4. เด็กหญิงสุชัชญา  ศุภวชิรานันท์
5. เด็กหญิงอัญชญานิศ  พูนศรี
 
1. นายทวนทอง  ใหม่พรหมมา
2. นางพรนรินทร์  โสวรรณี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สถิกรณ์
2. เด็กหญิงธิดาพร  พรมสกุล
3. เด็กหญิงพรพิรุณ  ข้าวกลาง
4. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์กลาง
5. เด็กหญิงศิรินญา  ขี้เหล็กศรี
 
1. นางเสมอจิตร  สง่ากลาง
2. นายสมจิตร์  เหมภูมิ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลองตอง 1. เด็กชายคณิศร  วิลัยกรวด
2. เด็กหญิงทิพย์รดา   นานาวัน
3. เด็กหญิงพัณณิตา   ผินโพธิ์
4. เด็กหญิงศิริวรรณ    แถมโพธิ์
5. เด็กชายโชควิวัฒน์   งามกิ่ง
 
1. นางพัชฎาพร  วิลัยกรวด
2. นางสาวนัดดา  โพธิราช
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายจีรศักดิ์   เงินโคกสูง
2. เด็กหญิงชลลดา   จันทร์สุวรรณปักษี
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ซังจอหอ
4. เด็กชายพัชระ    เสนโคกสูง
5. เด็กหญิงพิริษา    แฝงด่านกลาง
 
1. นางอารีย์ภรณ์  สุกใส
2. นายปริญญา  วิลัยกรวด
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มานะเสถียร
 
1. นางกนกวรรณ  ไตรพนม
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงพิชาลักษ์  ศรีไกรภักดิ์
 
1. นายอนันต์  ดาวเรรัมย์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ทองโนนไทย
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์    หึงขุนทด
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปทิตตา  ป้อมสินทรัพย์
2. เด็กชายเดชาธร  จินดาวัลย์
 
1. นางสาวศิริพร  หวังวัฒนา
2. นางชาลิสา  พรหมหรรษ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายชนัต  นิมาลา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ขุนโยธี
 
1. นายอนุวัฒิ  ศรีสระน้อย
2. นางวชิราภรณ์  สุวรชัย
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงปิยธิดา   ปลาโพธิ์
2. เด็กชายพีรวัฒน์   ลื่นกลาง
 
1. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
2. นายธงชัย  ขำเทศเจริญ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงขณัฐธิดา  ดารา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นาวัง
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  พาณิชปฐม
4. เด็กหญิงชไมพร  เชาว์พลกรัง
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินกิ่ง
6. เด็กหญิงปาลิกา  เทียมโคกกรวด
7. เด็กหญิงพรรณชนก  อวนศรี
8. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ยศวริศรางกูล
9. เด็กหญิงอภิญญา  วัฒนสินชัย
10. เด็กหญิงเยาวภา  สุขสมมนัส
 
1. นางสาวศิริพร  หวังวัฒนา
2. นางชาลิสา  พรหมหรรษ์
3. นางสาวแจ่มจันทร์  ดีอุดมจันทร์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรสุตา  แม่นพะเนา
2. เด็กหญิงปทิตา  สง่าเมือง
3. เด็กหญิงพรรณวลี  อยู่พะเนาว์
4. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ฉายมะเริง
5. เด็กหญิงลักษภา  จินดาอินทร์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยินคำ
7. เด็กหญิงศุภิสรา  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดีอาษา
9. เด็กหญิงอาทิตยา  พึ่งขุนทด
10. เด็กหญิงเกวลิน  ทองภู
 
1. นางยุพิน  นิ่มกระโทก
2. นางสรวงสุดา  มะลาศรี
3. นายธนบดี  สุขเกษม
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 1. เด็กหญิงชนิกรานต์  วงศ์อินตา
2. เด็กหญิงนฤมล  จงรวมกลาง
3. เด็กหญิงปิ่นมุข  ขอหมั่นกลาง
4. เด็กหญิงพรนภัส  ขอนบกลาง
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมลี
6. เด็กหญิงรมิดา  อัครพรชัย
7. เด็กหญิงลลิตา  ขอนบกลาง
8. เด็กหญิงวันวิสา  ขุนลี
9. เด็กหญิงวิลาสินี  บุญชื่น
10. เด็กหญิงอภิญญา  คำประเสริฐ
 
1. นางพัชรินทร์  สีทอง
2. นายวรนาถ  นาสิงห์
3. นางสาวศิริขวัญ  แปกลาง
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์นครราชสีมา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ทองพยงศ์
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  นีพันดุง
3. เด็กชายนพรัตน์  ปิ่นวีระทาน
4. เด็กหญิงปณิตา  บัวครบุรี
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จารุวรรณ์
6. เด็กหญิงยุวธิดา  เสนากลาง
7. เด็กหญิงสิริวิภา  โพธิ์รุก
8. เด็กหญิงอนงนุช  กลิ่นศรีสุข
9. เด็กหญิงเอวิกา  แบขุนทด
10. เด็กหญิงแพรววา  โดนจอหอ
 
1. นางสาวพลับพลึง  มวบขุนทด
2. นายวุฒิยา  ทรงสวัสดิ์
3. นางสาวธิดารัตน์  ชุ่มสีดา
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนา 1. เด็กหญิงดวงกมล  ทับอักษร
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  แถมหอม
3. เด็กหญิงปภาดา  สวยกลาง
4. เด็กหญิงวนิชา  ภูวงษ์
5. เด็กหญิงวารุณี  ภูวงษ์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  จงท้องกลาง
7. เด็กหญิงสุนิสา  มุ่งรวยกลาง
 
1. นางสาวกนก  พร้อมพิพัฒนพร
2. นางสาวดาว  จงปลูกกลาง
3. นางสาวสุวิมล  ด่านเสลา
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างห้วยยาง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดีสูงเนิน
2. เด็กหญิงยุภาวรรณ  พลายระหาร
3. เด็กหญิงวรารัตน์  พลรัมย์
4. เด็กหญิงศิริยากร  นองใหม่
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  สดแสงจันทร์
6. เด็กหญิงเขมรัตน์  เพียงโคกกรวด
7. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันเทศ
8. เด็กหญิงเมษา  ศิลาโคกกรวด
 
1. นางสาวกรชนก  มุ่งเจียกกลาง
2. นายปรีชา  วงค์คำจันทร์
3. นางสาวศรัญยา  คำสิงห์นอก
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปัทวิกานต์  ดวงทวีป
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อึ้งธนารัตน์
 
1. นายรังสิต  มากพูน
2. นางวนิดา  มากพูน
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กชายตะวัน  ขอวางกลาง
2. เด็กหญิงอาภัสสรา  เขียวทอง
 
1. นายสมจิตร์  เหมภูมิ
2. นางสาวอรพรรณ  บุญทูล
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงอริษา  สมบูรณ์
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงดาริสา  ทองสาย
 
1. นายเนติเกษม  ชักชวนดี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงอรุโณทัย   จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญากานต์   ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาววิไลวรรณ   อ้อมกลาง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงธัญพิมล  สวนแก้ว
 
1. นางเสงี่ยม  เผ่ารัตนะ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายวัลลภ    ชนะภัย
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์   สันกลาง
 
1. นางสาววิไลวรรณ   อ้อมกลาง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงนวิยา   นูนประโคน
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิณัชชา  สูงกลาง
2. เด็กชายภูมิฉัตร   อินสกุล
 
1. นางประภัสศร   เพ็ชรจอหอ
2. นายวัชรพงษ์   เรียวกลาง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชินโคกสูง
2. เด็กหญิงเอมมิกา   พันธ์ทอง
 
1. นายทรงวุฒิ   จันทร์หมื่นไวย
2. นายชวินโรจน์  กุลสุทธิไชย
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 1. เด็กชายธนพัฒน์   ชังจอหอ
2. เด็กหญิงรัฐนันท์   ซุ่นกลาง
 
1. นางประภัสศร   เพ็ชรจอหอ
2. นายวัชรพงษ์   เรียวกลาง
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงตะวัน
 
1. นายธีระพงษ์  ภิรมย์กิจ
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงชญานันท์  ภูมิภักดิ์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  งอนกลาง
3. เด็กหญิงวิชุดา  ชื่นสังข์
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
2. นางกิ่งแก้ว  ป้องเศร้า
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำนึง
2. เด็กหญิงวิภาดา  พรมสกุล
3. เด็กหญิงสุธีกานต์  สง่างาม
 
1. นางสาวอรพรรณ  บุญทูล
2. นางสาวณิชย์ฐกานต์  วงศ์อินตา
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงพรรัตน์  เคียงกลาง
2. เด็กหญิงมุธิตา  หงษ์กลัด
3. เด็กหญิงศศิญาดา  ขันธุแสง
 
1. นางสาวอรพรรณ  บุญทูล
2. นางสาวณิชย์ฐกานต์  วงศ์อินตา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชาญชนะโสภณ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงวรัญยา  บุตตะ
 
1. นางญานิศา  พิมพ์เชื้อ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ธนะสีลังกูร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โสภาพินิจ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงรินรดา  อนันตโสภณ
 
1. นายสุรชาติ  รัตทะวงศ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 1. เด็กชายทศพล  พลสว่าง
 
1. นางอนุสรณ์  ลพล้ำเลิศ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงญาณภัทร  หาญเสนา
 
1. นางสาวกิติพร  จิตสุวรรณรักษ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงอรภัสร์ชญา  ปิตุวัฒนาเศรษฐ์
 
1. นายดิเรก  แสนกนึก
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายกรัณย์กร  ใจงาม
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  ณ พิกุล
3. เด็กหญิงจันทราลักษณ์  ฉ่ำศรี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมพันธ์ใจ
5. เด็กชายธนายุส  โภคา
6. เด็กชายปิยราช  พูนสวัสดิ์
7. เด็กหญิงปุณยาภา  ชุติพงศ์
8. เด็กหญิงอริสา  เยาวภัทรศิริ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โสภาพินิจ
2. นางจำรัส  เพลากรณ์
3. นางสาวกันยารัตน์  กำเนิดกลาง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ธีรประภานนท์
2. เด็กหญิงช่อทิพย์  แท่นพิทักษ์
3. เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
4. เด็กหญิงทอฝัน  ทวนกระโทก
5. เด็กหญิงทักษวดี  อาญาเมือง
6. เด็กหญิงนภสร  ชูจอหอ
7. เด็กหญิงนวรัตน์  ตรีพัฒนรัตน์
8. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชาญชนะโสภณ
9. เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา
10. เด็กหญิงวริศรา  คล่องการ
11. เด็กหญิงสุธาทิพย์  โชติประดิษฐ์
12. เด็กหญิงเขมิกาพร  ธีรวัฒนไพบูลย์
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
2. นางสมคิด  การถาง
3. นายพัฒนพล  นาคดิลก
4. จ.ส.อ.บุญยสิทธิ์  นิตะยะโส
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกันต์ธีภพ  อุ่นพุดซา
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทะแสน
3. เด็กชายกิตติภูมิ  ยิ่งคิด
4. เด็กชายคุณานนต์  เกิดชื่น
5. เด็กชายจตุรวิทย์  จันทกล
6. เด็กชายจรรยภรณ์  สีมาตย์
7. เด็กชายฉัตรดนัย  ยงกฤตมุข
8. เด็กชายชิตวัน  บุญจริง
9. เด็กชายฐกร  เพียรเกาะ
10. เด็กชายณดล  สว่างสุข
11. เด็กชายณภัทร  กรพันธ์
12. เด็กชายตั้งปณิธาน  เจียมจังหรีด
13. เด็กชายธนกฤต  จันทราจังหรีด
14. เด็กชายธนภัทร  ราชวงศ์
15. เด็กชายธนวัฒน์  วาดโคกสูง
16. เด็กชายธนานพ  สุ่มอินทร์
17. เด็กชายวรัญชิต  มุขขุนทด
18. เด็กชายสิริพงศ์  สุจินดานุกูล
19. เด็กชายสุทธิพงษ์  กลีบงูเหลือม
20. เด็กชายอัคคเดช  ก้อนคำ
 
1. นางบังอร  เพชรทอง
2. นายธนกุล  แก้วแกมเอม
3. นายอนุสร  แสไพศาล
4. นายอุเทน  รัตนปุตโต
5. นายสุรชาติ  รัตทะวงศ์
6. นางชุลีพร  ศิริพันธุ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงกรนันท์  จันทร์อบ
2. เด็กหญิงมรรคกุศล  แสงรอด
3. เด็กชายวัชรพล  กูบกระโทก
4. เด็กหญิงศศินา  จาตุรงค์ธนกุล
5. เด็กชายสิทธิโชค  บุญมี
6. เด็กหญิงสุชานารถ  เมืองแก้ว
 
1. นายนนทกร  ทองมี
2. นางพรประภา  ฤทธิ์ไธสง
3. นางปวีณา  แทนเกษม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ทิวา  กกกกลาง
2. เด็กชายณพิสิษฐ์  โชติธนาพนธ์
3. เด็กหญิงณัฏฐา  กระออมกลาง
4. เด็กชายธนกฤษ  กกกลาง
5. เด็กชายธนภัทร  จงท่องกลาง
6. เด็กหญิงธนัชชา  ทำนาสุข
7. เด็กหญิงธีนิดา  หอมคุณ
8. เด็กชายธีรพล  ขอสินกลาง
9. เด็กหญิงบุณฑริก  นิจจอหอ
10. เด็กหญิงพรทิพา  ทินกระโทก
11. เด็กหญิงพรรณวสา  พิมพ์โคตร
12. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกมกลาง
13. เด็กหญิงพัชรี  ศรีอภัย
14. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เชื้อบัณฑิต
15. เด็กหญิงพิชญธิดา  ยุดสูงเนิน
16. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดั้งขุนทด
17. เด็กชายมินทร์มาดา  จีนมะเริง
18. เด็กหญิงรัตนาวดี  ชิดโคกสูง
19. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนชาติ
20. เด็กหญิงสาริกา  ปานกลาง
21. เด็กหญิงสิรินทิพย์  เชื้อตากวัก
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  นวลเกษม
23. เด็กหญิงสุพรรษา  ชำนาญกลาง
24. เด็กชายสุรธัช  ปลั่งกลาง
25. เด็กชายหาญณรงค์  ตะสันเทียะ
26. เด็กชายอภิรักษ์  กิ่มกมล
27. เด็กหญิงอัจริยา  กิ่งส้มกลาง
28. เด็กชายเมฆา  ศาลากลาง
29. เด็กหญิงเศารยา  ถมจอหอ
30. เด็กหญิงไพลิน  คุ้มจันอัด
31. เด็กหญิงไพลิน  รักด่านกลาง
 
1. นายสมพงษ์  วัฒนากลาง
2. นางสาวปรียาภัทร์  พัฒนจันทรารักษ์
3. นางสุวิชญา  รุมาคม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายประวีร์  ตั้งรุุ่งโรจน์สกุล
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 1. เด็กชายกรวัชร  ภู่แก้ว
 
1. นางสาวรัชนา  ไชชลาแสง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงณัฎยาภรณ์  คำมาสรรค์สกุล
 
1. นางสาวฟ้าใส  ชัยชนะกลาง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงสุภามาส  สมมารถ
 
1. นางสาวอมรวรรณ  เกตุจูม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายอนันตโชติ  สร้อยแสงพันธุ์
 
1. นายอัคคนาถ  เผือกใจแผ้ว
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายกรรชัย   อาจหาญ
 
1. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงเขมมิกา  บรรเลงเสนาะ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงพิยดา   เนตรมณี
 
1. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายประวีร์  ตั้งรุ่งโรจน์สกุล
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงเขมมิกา  บรรเลงเสนาะ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เมืองกลาง
 
1. นางศุภกาญจน์   เผยฤทัย
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกษิดิศ  นุชหรั่ง
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายกรรชัย   อาจหาญ
 
1. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงเขมมิกา  บรรเลงเสนาะ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์นครราชสีมา 1. เด็กหญิงอภิสรา  พรมแดง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  หลอกลาง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกัลยากร  โชคสถาพร
2. เด็กหญิงขวัญชนก  อบเทศ
3. เด็กหญิงชนกวนันท์  รินสันเทียะ
4. เด็กหญิงธิษณามดี  ข่อยจัตุรัส
5. เด็กหญิงธีธิมา  ขำผักแว่น
6. เด็กชายปริณวิทย์  เจือจันทร์
7. เด็กหญิงพงษ์สุภา  สรณาคมน์
8. เด็กหญิงสิริกิติยา  ผาบจันทร์สิงห์
9. เด็กหญิงอรปรียา  นันทอนันต์
10. เด็กชายเปรมศักดิ์  ดึกกระโทก
11. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นอกพุดซา
12. เด็กหญิงแพรวา  วัฒนจินดากูล
 
1. นายศรัณย์  ศรีมะเริง
2. นายมหรรณพดล  ศรีโอภาส
3. นายศตวรรษ  สุระศรี
4. นางสาวพรพิมล  พลอยกลาง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกัญญาภัคร  ฉ้วนกลิ่น
2. เด็กชายชวกร  เกตุนอก
3. เด็กชายธีรพงศ์  แก่นแก้ว
4. เด็กชายบุญพัฒน์  เหมวัฒน์
5. เด็กหญิงปุณยาพร  รัตนอภิสิทธิ์
6. เด็กหญิงพรธีรา  างศ์กว้าง
7. เด็กชายวรโชติ  สารโชติ
8. เด็กหญิงสุณิสา  นกสูงเนิน
9. เด็กชายสุภควัฒน์  เอี่ยมตะขบ
10. เด็กหญิงสุวิชญา  ขอต่อกลาง
 
1. นางจำรัส  เพลากรณ์
2. นายพลากร  คนองมาตย์
3. นางสาวชฎานุช  รื่นเริง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พร้อมจิตร
2. เด็กหญิงญาณิศา  เหลาคม
3. เด็กหญิงนวลวรรณ  เงินยิ่งสุข
4. เด็กหญิงวิชญาภร  สังเกตุ
5. เด็กหญิงสุธางศ์ุรัตน์  นาแซง
6. เด็กหญิงอธิชา  อินทรตระกูล
 
1. นางรัฐพร  พุฒิธนสมบัติ
2. นางนัฏชรี  ตั้งประเสริฐ
3. นางสาวพรทิพย์  แซ่เฮง
4. นางอ้อยทิพย์  จันทร์ลิ่ม
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชญานิศ  แดงฉ่ำ
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ฐานไชยยิ่ง
3. เด็กหญิงปัญญาพร  จินากูล
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  นูพลกรัง
5. เด็กหญิงพูนสุข  สงหมื่นไวย
6. เด็กหญิงวฤนท์  มาชมสมบูรณ์
7. เด็กหญิงสุภาสิณี  ศรีพูน
8. เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนโคกสูง
 
1. นางสาวกันยารัตน์  กำเนิดกลาง
2. นางจำรัส  เพลากรณ์
3. นายพลากร  คนองมาตย์
4. นางสาวชลนาฎ  บึกสันเทียะ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  รัตนกาญจน์
3. เด็กชายชวกร  เกตุนอก
4. เด็กชายณัฐพัฒน์  สิงห์พยัคเดช
5. เด็กหญิงตรีลักษณ์  โหมกหมื่นไวย
6. เด็กชายธีรพงศ์  แก่นแก้ว
7. เด็กหญิงนลิน  ลมสูงเนิน
8. เด็กชายนโรดม  โพธิ์ศรี
9. เด็กหญิงปานตะวัน  ช่วยกลาง
10. เด็กหญิงพอฤทัย  วงษ์จิ
11. เด็กหญิงมุกมณี  ทองแจ่ม
12. เด็กหญิงศรุตา  สิทธิวงศ์
13. เด็กหญิงสุชาดา  เรือนทอง
14. เด็กหญิงอารียา  ทองสุข
 
1. นายพลากร  คนองมาตย์
2. นางจำรัส  เพลากรณ์
3. นางสาวกันยารัตน์  กำเนิดกลาง
4. นางสาวประภัสสร  ปรองพิมาย
5. นางสาวประภัสสร  ฤาศักดิ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงณัฐฌา  คงดั่น
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา   พรหมวิจิตร
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  จองกลาง
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  อนุภาพ
5. เด็กหญิงปรียาดา  สมภพ
6. เด็กหญิงภัทรพร  แก้วกัณหา
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  จองกลาง
8. เด็กหญิงรัตนาวดี  เกาะสูงเนิน
9. เด็กหญิงสุวจนี  สมควร
 
1. นายพีรยุทธ  ไวการ
2. นางสมควร  สุขจิตร์
3. นางยุพิน  โพอุทัย
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1. เด็กชายพงษ์อนันท์   พับโพธิ์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์    จันสงกา
3. เด็กชายรัชพล    เกลาโพธิ์
4. เด็กชายสุภัทรศักดิ์    คำหมื่นไว
5. เด็กชายอาทิวราห์  สุวรรณ์
 
1. นายสมใจ  ผิวสา
2. นางศุภลักษณ์  เยรัมย์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีอภัย
2. เด็กชายธนภัทร  ม้วนโคกสูง
 
1. นายอิศรินทร์  นันท์ธนาวรกุล
2. นางสาวภัสรินธร  ถิขุนทด
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายธัชธรรม์  แสงนาง
 
1. นางสาวสุภัคษร  สุมขุนทด
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤตฏิ์ตฤณ  โคว
 
1. นางสุภาพร  รัตนนิชาญ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 1. เด็กชายธนเสฎฐ์   อิ่มจิตจรัส
 
1. นางธนัทอร  หล่าจันทึก
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 1. เด็กหญิงอังศุมาลิน  บุบผา
 
1. นางสาวรสริน  ศิริโพธิสมพร
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 1. เด็กหญิงศุภัสศรณ์   ภควัฒน์
 
1. นางสาวฐิติมา   อิ่มสันเทียะ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุดารัศมิ์  สุบงกช
 
1. Mrs.Tamsyn   Irenc Thamma
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 1. เด็กชายสุดที่รัก   เทพศร
 
1. นางปานทิพย์   โจมฤทธิ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  นราจันทร์
2. เด็กหญิงทิพย์อัปสร  สื่อกลาง
 
1. นางสาวอรดี  เนื้อทอง
2. MissWang  Ruiping
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงนัชชาพร  กระการดี
2. เด็กชายพชรกร  คำฤาเดช
 
1. นางสาวกัญญาณี  อินทร์ลา
2. นางอมิตารัตน์  นิตยวัน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายณัฐดนัย    กาขาว
2. เด็กหญิงศิริพร   ศรีศิลป์
 
1. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
2. นายธงชัย  ขำเทศเจริญ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพ 1. เด็กชายณัฐภาส  รอดกลาง
2. เด็กชายธนดล  บนไม้กลาง
3. เด็กชายภัทรพล  ถวิลนอก
4. เด็กชายภูมิภากร  มุ่งเครือกลาง
5. เด็กชายวรเมธ  สมรัก
6. เด็กชายสุกฤต  ภูมิกลาง
 
1. นายธนะ  สายศรีบัณฑิต
2. นายธัญญา  ศรีธรรมานุสาร
3. นายเทพพยุง  มุ่งค้ำกลาง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์  ต่างสันเทียะ
2. เด็กหญิงชุลีพร  ปานเพชร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แขนอก
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  สำกลาง
5. เด็กหญิงพิมพิศา  บุญกิจ
6. เด็กชายรัฐศักดิ์  แหวนวงษ์
 
1. นางสาวพิมพ์ณดา  ศิริราช
2. นางอมริศา  เทียมกลิ่นทอง
3. นางศิริพร  พรมบุตร
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปาณัท   จงพาดกลาง
2. เด็กหญิงปาริชาต   ขอเหนี่ยวกลาง
3. เด็กหญิงมทินานันท์  เหลี่ยมไธสง
 
1. นางพรรณี   หมั่นพิทักษ์พงศ์
2. นางสาวสุพรรวดี   หมั่นพิทักษ์พงศ์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ลอยนอก
2. เด็กหญิงสาริณี  สังข์กลาง
3. เด็กหญิงอภิรดี  ขอหน่วงกลาง
 
1. นางรานี  เปรี่ยมสูงเนิน
2. นางสาวกรวรรณ  ทองแก้ว
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรู 1. เด็กหญิงขวัญรัก  ทิมังกูร
2. เด็กชายวชิรวิทย์  อันตะโก
3. เด็กชายอาริสตะ  ซาคุกาวา
 
1. นางสาววารุณี  จินาพร
2. นางสาวพัชรา  แจ่มกระจ่าง
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เกตุขุนทด
2. เด็กหญิงปวีณา  ขวาทิพย์
3. เด็กหญิงมุธิตา  หงษ์กลัด
 
1. นางเสมอจิตร  สง่ากลาง
2. นางสาวอรพรรณ  บุญทูล
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กชายนนทพันธ์  เสาวะภา
2. เด็กชายภัทรดลย์  ดบขุนทด
 
1. นายณัฏฐ์  พฤกษามาลา
2. นางสาวภัชรีญา  เสนผาบ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายชยุตม์    ถิ่นโพธิ์
2. เด็กชายเรืองศักดิ์   ดุษฎี
 
1. นายธงชัย  ขำเทศเจริญ
2. นายเจริญ  ทาสันเทียะ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายพัทธ์ศร  จันขัน
2. เด็กชายพิพัฒน์  หมั่นมา
 
1. นางมะลิ  คล่องแคล่ว
2. นายเทพรัตน์  พื้นบาด
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกมลจิตต์  เดสันเทียะ
2. นางสาวนันทิยา   เบาสูงเนิน
 
1. นางสุขุมาล  ศรีมงคล
2. นางสาวอรวรรณ  ช่างทอง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กชายภูวิศ  ยศพันธ์
2. เด็กชายสุรัตน์  ศรเทพ
 
1. นางสาวสุพรรษา  ชุติชูเดช
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงจันทิราภรณ์  เนียนสันเทียะ
2. เด็กชายนิพิจพล  เชี่ยวชัชวาลย์
 
1. นางศิวพร  เหวขุนทด
2. นางสาวรัชฎากร  พงษฺ์ฤทัศน์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างห้วยยาง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ทุ้มขุนทด
2. เด็กชายสิงหราช  ทนพลกรัง
 
1. นายวิวัฒน์  พลไธสง
2. นางสาวพิสุดา  ธิบูรณ์บุญ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กชายนาวิน  ธนปัญญาธร
2. เด็กชายสิทธิพร  จอนเกาะ
 
1. นายณัฏฐ์  พฤกษามาลา
2. นางสาวรัตติยา  ชุมสนาม
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายธนกฤต   พิมมงคล
2. เด็กชายรัชชานนท์   ไชโยธา
 
1. นายธงชัย  ขำเทศเจริญ
2. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กชายธัญยพัฒน์  ชัยศิวฤทธิ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ศิรินอก
 
1. นายณัฏฐ์  พฤกษามาลา
2. นางสาวภัชรีญา  เสนผาบ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชมพู 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขวัญกลาง
2. เด็กชายวีรเทพ  เกษตรเวทิน
 
1. นางอินทุกร  รักษ์ศรีทอง
2. นางนิตยา  โพธิมูลรัตน์
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เต็มกาวีระ
2. เด็กหญิงสุภากร  ทวีพุดซา
3. เด็กหญิงสุภาพร  อ่อมทองหลาง
 
1. นายณัญธัญ  รัตนกูล
2. นายมาโนต  หอมจะบก
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแจง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จงบวกกลาง
2. เด็กชายธนพัตร  เขาทอง
3. เด็กชายมานะ  โตนสันเทียะ
 
1. นางสาวปราณี  มุ่งกล่อมกลาง
2. นางศิริพร  โม่มกลาง
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายนัทธพงศ์  คุ้มวงศ์
2. เด็กชายศักรินทร์  อนุกูล
3. เด็กชายสุภกิจ  ซึมกลาง
 
1. นายวสันต์  มั่นกลาง
2. นางจรีรัตน์  คิดก่อนทำ
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษติพัทธ์  พิสัยพันธ์
2. เด็กชายกันตภณ  กองทวี
3. เด็กชายฐิติวัชร์  บุญวิจิตร
 
1. นางศิวพร  เหวขุนทด
2. นายจรัญ  นวลดี
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงปฏิมากรณ์   จันทมาตย์
2. เด็กหญิงพัชลิดา   ฉุนหมื่นไวย์
3. เด็กหญิงสุพันภศา   ดอนขุนทด
 
1. นางอ้อมฤทัย  ปาทาน
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายคมณัฑชา  วิริยะ
2. เด็กชายณตฤน  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
3. เด็กชายอัจฉวิชญ์  เข็มทองเกิด
 
1. นางศิวพร  เหวขุนทด
2. นางเสาวณีย์  อนันตโสภณ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายคณิศร  อินนอก
2. เด็กชายธัญเทพ  พันนา
3. เด็กชายแทนคุณ  เจริญสุข
 
1. นายอาคม  ดอนกลาง
2. นายดาวธง  ศรีสุนนท์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กชายภูริทัศน์  ข้ามกลาง
2. เด็กชายศิริฉัตร  จงอบกลาง
3. เด็กชายอภินันท์  กรวยสวัสดิ์
 
1. นายมนูญ  ทองสุขนอก
2. นางอารีย์  ทองสุขนอก
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิรประภา    นาคมะเริง
2. เด็กหญิงน้อมเกล้า  เกยพุดซา
3. เด็กหญิงพัชราภา    กระจ่างโพธิ์
 
1. นางเนตรยา  เกยพุดซา
2. นางขวัญสุดา  ชัยสันติ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงพรชนก  ชื่นนอก
2. เด็กหญิงวาสนา  ใยโพธิ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  หมั่นตลุง
 
1. นางบังอร  ช่างแก้ว
2. นายสมโภช  แสนลำ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแจง 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ครบกลาง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พึ่งโคกสูง
3. เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณลา
4. เด็กหญิงวริศา  ปราบศรัตรู
5. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ลำพันธ์
6. เด็กหญิงเกวลิน  ขอแรงกลาง
 
1. นางสาวกานดา  จุนกลาง
2. นางสาวสมพร  ซอกทองหลาง
3. นางสาวปราณี  มุ่งกล่อมกลาง
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดนโคกสูง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ถาดจอหอ
 
1. นางสาวบุษราคัม  กำพุฒกลาง
2. นางธนียา   พลอยครบุรี
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงจริยา  หุ้มไธสง
2. นายนพเก้า  นวลสวาย
3. นางสาวปณิตา  กระพือพงษ์
 
1. นายศรีทอง  รัตนชาติวิเชียร
2. จ.ส.อ.สมพงษ์  บำรุงจิตต์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์ทูล
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ประเสริฐศรี
3. เด็กหญิงศุภกานต์  อยู่จินดา
 
1. นางนวลตา  จันทุมา
2. นายเจษฎาพร  ภูประเสริฐ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างห้วยยาง 1. เด็กหญิงนภัสกร  เอี่ยมเย็น
2. เด็กหญิงนิฐยา  อินทรณรงค์
3. เด็กหญิงวิภาพร   ผลกลาง
 
1. นายปรีชา  วงค์คำจันทร์
2. นางขวัญใจ  แพร่งผักแว่น
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงกชมน  ยอดยังพะเนา
2. เด็กชายชนก  หวังนากลาง
3. เด็กหญิงลดาวรรณ์  น้อยพะเนาว์
 
1. นางทิตยา  นันตะโลหิต
2. นางวิริยาภรณ์  เนินงาม
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงรุจิรา  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทรวาด
3. เด็กหญิงสุนิษา  แก้วตะพาน
 
1. นางสุวะลี  เจริญสุข
2. นางสาวณภาภรณ์  บุตรไทย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะโก 1. เด็กหญิงนำพร  จิตมั่น
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรอินทร์
3. เด็กหญิงเมธาวดี  แผลงสูงเนิน
 
1. นางสาวเยาวเรศ  รัชกฤต
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เทียมพุดซา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายภูริ  หมั่นจิตร
2. เด็กหญิงวาสนา  ไปรเวทย์
3. เด็กหญิงสวรรยา  สุวรรณ
 
1. นางณิชาดา  ศรีบุญวงษ์
2. นางบัวผัน  คะเนนอก
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงพรกนก  ไขทะเล
2. เด็กหญิงศศินิภา  น้อยทะเล
3. เด็กหญิงเกวลิน  สังข์เงิน
 
1. นางละออ  มะลิหวล
2. นางทิตยา  นันตะโลหิต
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวรรวิษา  ปูนกลาง
2. เด็กหญิงวรัฎฐา  หาบุญมี
3. เด็กชายสุวัฒน์  จ้อยสูงเนิน
 
1. นางณิชาดา  ศรีบุญวงษ์
2. นางสาวทัศนีย์  รอดพิพัฒน์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงครุตา  สิทธิสูงเนิน
2. เด็กหญิงศิวานันท์  แถมโพธิ์
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีจัตุรัส
 
1. นางสาวอรุณี  เกิดทอง
2. นางสาวปารตรี  ธรณปัญญา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงณัฐนวี  พิมพ์ศิริ
2. เด็กหญิงนลัทพร  ไทยอัฐวิถี
3. เด็กหญิงพนิดา  โคนาโล
 
1. นางกุลยาภรณ์  รุ่งวีรสกุลวงศ์
2. นายสมควร  อินทพรม
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงธัญชนก  กริ่งกระโทก
2. เด็กชายธีร์อุธิช  ดางขุนทด
3. เด็กหญิงสุชญา  ชัชวาลย์
 
1. นางศศิธร  ดาวเรือง
2. นางวรรณภา  มังบู่แว่น
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรุม 1. เด็กชายคุณภัทร  พันธ์ใหม่
2. เด็กหญิงธนภรณ์  จันโท
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มณีกลาง
 
1. นางสาวณัชชา  ฤทธิ์กลาง
2. นางสาวพนิตา  ศรีจันทรนนท์
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1. เด็กชายปกรณ์  ไหมเกื้อ
 
1. นางสุมาลี  วิศนุนาถนคร
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 1. เด็กหญิงเพ็ญรวี  ไพราม
 
1. นางสาวลัดดา  คงบรรทัด
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายธนวัฒน์  ใจหาญ
 
1. นายวิโรจน์  นรินทร์นอก
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญญา  วาทโยธา
 
1. นางเยาวลักษณ์  พร้อมพิพัฒนพร
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายอนุวัฒน์   แปลกกลาง
 
1. นางประนอม   ประไพวัชรพันธ์
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงภัคธนัช  ริมลำดวน
 
1. นางวีณา  เสนาปักษ์
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1. เด็กชายทวิชชา  โลไธสง
 
1. นางสุมาลี  วิศนุนาถนคร
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทะเล 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แกรงรัมย์
 
1. นางสาวลิ้นจี่  บรรจบพุดซา
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายธีรภัทร  เจิมปรุ
 
1. นางสาวพรนภัส  แท่นกระโทก
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพญาปราบ 1. เด็กชายภูริณัฐ  ทรัพย์โคกสูง
 
1. นางสาวชไมพร  ชุนเกาะ
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายทัศภัทธ์  คำยา
 
1. นางสาวพรพิมล  โชควิเศษ
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   กลอนกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐชยา  พรนิคม
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  ระวังงาน
 
1. นางพรรณี   หมั่นพิทักษ์พงศ์
2. นางสาวสุพรรวดี  หมั่นพิทักษ์พงศ์
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงพรธิชา  แนบสันเทียะ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีชุม
3. เด็กหญิงภาวิณี  บุราณสุข
 
1. นางสาวมรกต  โพธิ์พะเนาว์
2. นางเบญจวรรณ์   แก้วมะเริง
 
194 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาคง 1. เด็กหญิงณัชชา  สิงห์ใหม่
2. เด็กชายอัครเทพ  เปลวเฟื่อง
 
1. นางลัดดา  วิจันทึก
2. นางสาวชนัญญา  ห้องแซง
 
195 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปัญชญา   บวดขุดทน
2. เด็กชายศิวกร  บุญมาลี
 
1. นางสาวพวงศิลป์  เจริญสุข
2. นางสาวมัลลิกา   ทุยบือสิม
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 1. นางสาวพัชรี  สอนสิทธิ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สนิทรัมย์
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงวรัญญา  สินปรุ
 
1. นางสาวณิชย์ฐกานต์  วงศ์อินตา
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงอภิสรา  เชื้อช้าง
 
1. นางรำไพมณี  วิเชียรรัตน์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กชายปัณณทัต  สุกน้อยพะเนา
 
1. นางพรชนก  ตรีสันเทียะ
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายพงษ์พิริยะ  เชื้อมณี
 
1. นางสาวไพลิน  ศิรินอก
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงยลรดา  จันทร์ตา
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายกันตพงศ์   ธิวงศ์
 
1. นางสาวไพลิน  ศิรินอก
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1. เด็กชายวสุพล  รัตนวงศ์
 
1. นางสุมาลี  วิศนุนาถนคร
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กชายพรพีรศักดิ์  ศรีวิชา
 
1. นางเพชราภรณ์  อาจศิริ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงมลิษา  นิลบัวลา
 
1. นางเพชราภรณ์  อาจศิริ
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงสุภัสรา    สอนศรี
 
1. นางศิริพร  ศรีภา
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรกลาง
 
1. นายชลอ  ไทยประสงค์
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แซ่ฮ้อ
 
1. นางรุจิเรศ  ใหม่โพธิ์กลาง
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กชายวรพล  พูนเพิ่มโชคชัย
 
1. นางสาวใยไหม  ฟองแก้ว
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 1. เด็กหญิงปิยอร  สาทกลาง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   บุญนอก
3. เด็กชายสุกัญญา  เย็นดี
4. เด็กหญิงอัลิปรียา   รอสูงเนิน
5. เด็กชายแพรวพราว  หาญชนะ
 
1. นายจักรพงษ์   ซอกจอหอ
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายธีรเดช  ชิดนอก
2. เด็กหญิงบุณญาพร  สำเร็จงาน
3. เด็กชายเอราวัณ  ล้านทอง
 
1. นางเสาวนีย์  ชาตะสุวัจนานนท์
2. นางสิรยา  สังขรัตน์
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กชายวรวุฒิ   คำมาเขียว
2. เด็กหญิงสุวิชญา   แน่พิมาย
3. เด็กหญิงอุษณีย์   ฤทธิ์กลาง
 
1. นายชาญชัย  ศิริรักษ์
2. นางสาวเอื้อมพร  โนกลาง
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายจักรภัทร  ขอนบกลาง
2. เด็กชายชนานนท์  พ่วงกลาง
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองทับ
 
1. นายอาคม  ดอนกลาง
2. นายดาวธง  ศรีสุนนท์
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  ทรัพย์อร่าม
2. เด็กชายณภัทร  บัญญัติ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวังข้อกลาง
 
1. นายสายันต์  กลีบจอหอ
2. นายศุภรักษ์  เครือศรี
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายภคินทร์  พุฒนอก
2. เด็กชายยุทธกานต์  สากลาง
3. เด็กชายอดิสรณ์  อินนอก
 
1. นายอาคม  ดอนกลาง
2. นายดาวธง  ศรีสุนนท์
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกิติยา  อยู่อุ่นพะเนาว์
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ดึนวลพะเนาว์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ป้องกลาง
 
1. นางฉวีวรรณ  ศิริปรุ
2. นางปภาลักษณ์  พัฒนปัฐวีพันธ์
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กชายวุฒิชัย  รวมจะโป๊ะ
2. เด็กชายอดิศร  เกียดสูงเนิน
 
1. นางไพบูลย์  อุทกศิริ
2. นางมุกดา  สรรพสุปัญญา
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กชายสราวุฒิ  เจริญชนม์
2. เด็กชายสุรพงษ์  บกกระโทก
 
1. นางสาวปรภรณ์  โพธิ์ศาลา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรษมน  พุทธเสน
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายครรชิตพงศ์  บุญอุ้ม
2. เด็กหญิงศิขริน  หมอยาดี
 
1. นายเอนก  รั้งกลาง
2. นางสาวประกายแก้ว  แปรโคกสูง
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กชายกัมปนาท  อาบโคกสูง
2. เด็กหญิงชัชฎาพร  ทองอยู่
 
1. นายศรายุทธ  ท้าวถา
2. นางสาวภัสรินธร  ถิขุนทด
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายจิรายุทธ  อรรคฮาต
2. เด็กชายธ๊รพงศ์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวันวิศา  จุุติตรี
 
1. นางกัญกร  สวามิชัย
2. นางวชิรา  คำนากลาง
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐกร  นอกตาจั่น
2. เด็กชายบรรณวิชญ์  เจริญสุข
3. เด็กชายสันติภาพ  ขอเหนี่ยวกลาง
 
1. นายสุเมธี   หมั่นพิทักษ์พงศ์
2. นายเทพดนัย   รุมเสลา
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันปุ่ม
 
1. นายเลิศ  ปรุงโพธิ์
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 1. เด็กชายเพ็ชรกรกฎ  อาลัย
 
1. นายเกียรติศักดิ์   อาจมาลา
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายชินภัทร  สุทธิประภา
 
1. นายมานพ  ชมกลาง
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 1. เด็กชายอัครวัฒน์  อาจินกิจ
 
1. นายเกียรติศักดิ์   อาจมาลา
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายชนาธิป  ยอดแก้ว
 
1. นายอานนท์  ปัญญาสิทธิ์
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 1. เด็กชายพงศ์พนิชย์  พรหมมาแค่
 
1. นายเกียรติศักดิ์   อาจมาลา
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 1. เด็กชายกันตพัชร  ธนาคมิศร
2. เด็กหญิงกัลยา  บุตคณิต
3. เด็กหญิงจรรยาวรรธ  เกษราช
4. เด็กชายจารุเดช  เสาะขุนทด
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ช้างพลาย
6. เด็กชายฐิติวัชร  บุตรศรี
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วอาจ
8. เด็กหญิงธีมาพร  ศรีพลกรัง
9. เด็กหญิงพัชรกัญญา  กุลนอก
10. เด็กหญิงพัชรพร  จันกลาง
11. เด็กหญิงพัชรพร  จิตพิมาย
12. เด็กชายพันธนันท์  มะลิใหม่
13. เด็กหญิงพิชยาพร  แพงงาม
14. เด็กชายภัทราวุธ  เขา่โคกกรวด
15. เด็กหญิงภาพิมล  ผิวรัตน์
16. เด็กหญิงมณฑิกาญจน์   สุขประเสริฐ
17. เด็กหญิงมนัสนันท์  เสียมไธสง
18. เด็กหญิงยอดฟ้า  จันแทน
19. เด็กหญิงวารุณี  เสนา
20. เด็กชายวิกรม  ดวงสอนยา
21. เด็กชายวุฒิชัย  สุวรรณ์
22. เด็กหญิงศศิกานต์  สุขทะเล
23. เด็กหญิงศิรัญญา  ทนหนองแวง
24. เด็กหญิงศิริทร  พื้นดอนเค็ง
25. เด็กหญิงสุชญา  เกิดมณี
26. เด็กหญิงอชิรญา  ประเสริฐศรี
27. เด็กชายอนุพงษ์  อ่องสันเทียะ
28. เด็กหญิงอริสา  กองโคกกรวด
29. เด็กชายอลงกรณ์  งานจันทร์
30. เด็กชายเฟื่องยศ  จันแทน
 
1. นายเกียรติศักดิ์   อาจมาลา
2. นางสาวจารุวรรณ  สนิทรัมย์
3. นางสาวรัชนา  ไชชลาแสง