รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ณ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 1. เด็กหญิงฐานิจชา   พรหมสอาด
 
1. นางนวนศรี   วีระศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮ 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  คำบุ่ง
 
1. นางสุวัน  วิเศษศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. นางสาวกัลยา  พรหมเสนา
 
1. นางกาศอัมพร  ชุ่มนาเสียว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 1. เด็กหญิงกีรติ  ไซเบิ้ล
 
1. นางจิราพร  รองเมือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกันตพร  คำนนท์
 
1. นางสาวจุติพร  วงษ์จันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายวีรภัทร  คำมุงคุณ
 
1. นายสรายุทธ  ศรีภา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 1. เด็กหญิงปริชาติ  ศิริโยธา
 
1. นางจิราพร  รองเมือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงปาจารีย์  ประทุมลี
 
1. นายสรายุทธ  ศรีภา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 1. เด็กหญิงนันทิชา  แก้ววิเศษ
 
1. นางพลสวัสดิ์  วังคะฮาต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กหญิงรินรดา  สิริวัฒนชยกร
 
1. นางอาลาม  พิมพ์พรหม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. นายจีรศักดิ์  ผาอุ
 
1. นางกาศอัมพร  ชุ่มนาเสียว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์   คงรอด
 
1. นางสาวสมพิศ   หนองแคน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาโสก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาโสก
 
1. นางสมรสิงห์  เพียสา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งนาง 1. นางสาวนุชรินทร์   ทองเพ็ชร
 
1. นางสวาท   เชิดบุญเรือง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  คำมุงคุณ
2. เด็กชายอนุรักษ์   คำมุงคุณ
 
1. นางจิราพร  รองเมือง
2. นายณัฐพงศ์  แสนสามารถ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งนาง 1. นางสาวลัดดาพร   วงค์ละคร
2. นางสาวเลิศนภา   ผิวละมุล
 
1. นางสวาท   เชิดบุญเรือง
2. นางวิลาสินี  ภูผาศรี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 2 1. เด็กชายคณิศร  แดงบุตร
2. เด็กชายอำพล  แดงบุตร
 
1. นางสุภาภรณ์  น้อยทรงค์
2. นางภานุวรรณ  นวลมณี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 2 1. เด็กหญิงชนัญญา  ใจทัด
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผิวเหลือง
 
1. นายเข็มพร  บุญเกื้อ
2. นางสุภาภรณ์  น้อยทรงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย 1. เด็กชายณฐกร  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางจริยา  สาระกิจ
2. นางจริยา  สาระกิจ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1. เด็กหญิงพิชญา  จันปุ่ม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บุญจำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 1. เด็กชายคุณวุฑ   ผาระกัน
 
1. นายอนุชา  ภาคนาม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเตย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วรรณภักดี
2. เด็กหญิงอรจิรา  เสวะนา
3. เด็กหญิงอริสา  อนันต์
 
1. นางสาวพิมพ์พิชชา  ศาสตราชัย
2. นายวิทยา  เสียงล้ำ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเตย 1. เด็กหญิงนิภาพร  ลอยหา
2. เด็กชายวัชรินทร์  เทียมวงษ์
3. เด็กหญิงศิริพร  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสาวพิมพ์พิชชา  ศาสตราชัย
2. นางทินกร  สืบสิงห์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทาม 1. เด็กชายธีราทร  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายนฤเบศร์  ทรงสังขาร
3. เด็กชายภูวนาท  วันโท
 
1. นางสาวเชาวเรศ  ใจทัด
2. นางสาวสุกัญญา  ดีดวงพันธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงนริศรา  ทองโกมุท
2. เด็กหญิงพรรณพัชร  มุ่งงาม
3. เด็กชายศิริวัฒน์   โพธิ์แหบ
 
1. นางสุธิดา   ก้อนคำ
2. นางสาวพรรินทร์ดา  ไชยคำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 2 1. เด็กชายกิตติพัศ  ผิวเหลือง
2. เด็กชายศุภกร  บุทธิจักร
 
1. นางภานุวรรณ  นวลมณี
2. นางธนัยนันท์  โชติรักษวงศ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. นายวรเมธ  รูปงาม
2. นายไกรณรงค์  รูปงาม
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ประทุมลี
2. นางสาวสุมิตรา  แซ่โง้ว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1 1. เด็กหญิงธรณ์ภคสรณ์   ทองมนต์
 
1. นางอิศราภรณ์   สุวรรณไตรย์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 1. เด็กหญิงวรกานต์  มณีวงค์
 
1. นายปัญญา  อุตส่าห์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจิตร์อนงค์  ประทุมลี
 
1. นางจิราภรณ์  จิตอามาตย์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ถามะพันธ์
2. เด็กหญิงบริมาส  เชื้อดี
 
1. นางทัสวาท  เชื้อดี
2. นางนันสนุก  สมไวย์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผดาเวช
2. เด็กหญิงลินลณี  อุทธพันธ์
 
1. นายภานุวัชร์  มุลทา
2. นางสาวศุภิสรา  บุทธิจักร
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนางโอก 1. เด็กหญิงกัลยา   สลางสิงห์
 
1. นางอุมาภรณ์   บุญกระจ่าง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  คำมุงคุณ
 
1. นายคุณากร  แสนเยีย
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กชายณัฐวัฏฏ์  รัตนตรัยวงศ์
 
1. นางสาวศุภนุช  เกลี้ยงสมร
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1 1. เด็กหญิงชนันธร   เอกธนกฤตกุล
 
1. นางประทุมวัลย์   ทองมนต์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายสันติพงษ์  คำมุงคุณ
 
1. นางจิราภรณ์  จิตอามาตย์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1. เด็กชายธีรภัทร  อ้วนแก้ว
2. เด็กชายผดุงศักดิ์   คำบาง
3. เด็กหญิงพรยุพิณ  โสทา
 
1. นางธัญชนก  ไตรยราช
2. นางนงค์คาร  ไชยบุญตา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 1. เด็กหญิงกาญจนา  สมคะเณย์
2. เด็กชายธนาวัฒน์  สาครน้อย
3. เด็กหญิงภูมรินทร์   สุภาพันธ์
 
1. นางสาวปราณี  เสียงล้ำ
2. นางสาววิลาสินี  ยืนยง
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กหญิงวรรณภา  สุขส่ง
2. เด็กชายอดิเทพ  ซาเสน
3. เด็กหญิงอรปรียา  ลอยประโคน
 
1. นางสาวเอื้องดอย  ซาเสน
2. นางสุพัตรา  ใจทัด
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กชายจักริน  ซาเสน
2. เด็กหญิงมัลลิกา   บุทธิจักร์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ซาเสน
 
1. นางสุพัตรา  ใจทัด
2. นางสาวเอื้องดอย  ซาเสน
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงพิมญาดา  เนินทราย
2. เด็กหญิงอารียา  นันธิษา
3. เด็กหญิงเกวลิน  นามบุตร
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  สุขรี
2. นางพรทิพา  ศรีสุภา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายพัฒพล  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงวนิดา  โคตรหลง
3. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  คนเพียร
 
1. นายเจษฎา  คนเพียร
2. นางรุจรี  เกษวิทย์
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานอ้น 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ชาธิพา
2. เด็กหญิงรัตติกา   คำลือ
3. เด็กหญิงอพิชชา   ศรีโยหะ
 
1. นางไพลินทร์   เทพพรรทา
2. นางนัยนา   ยืนยั่ง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กชายธวัชชัย  คำมุงคุณ
2. นายนันทพงษ์  อุดนัน
3. เด็กชายอนุชิต  ศรีอักษร
 
1. นางขวัญเรือน  คำมุงคุณ
2. นางกัญญาวีร์  อุดมนา
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 1. เด็กชายปรเมษฐ์  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงปิยะธิดา   เมืองโคตร
 
1. นางสาวลภัสรดา   โงนมณี
2. นางสาวกนิตตา   อนันต์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงศรุตา  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวพัทธนันธ์  เมตตา
2. นายศาสตรา  เพียงงาม
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กชายธนกร  ไกยะวินิจ
2. เด็กชายปภินวิช  ธรรมพรรณ
 
1. นายดำรง  ขจรเกษ
2. นายคำพอง  อินธิบุตร
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายณพีภัทร   ภาคภูมิ
2. เด็กชายภัทรพงษ์   สุภาพันธ์
 
1. นายวัชรินทร์  เชื้อกุณะ
2. นางณิรัฐฌา  เชื้อกุณะ
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 1. เด็กชายจิรวัฒน์   พลพิมาย
2. เด็กชายสงกรานต์   ทาคำวงษ์
 
1. นายกฤษพัฒน์   สุคำพา
2. นายประพาส  เหง้าเกษ
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 1. เด็กชายชินกร   ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายธนภูมิ   ทองพรหม
 
1. นายวินัย   ดีดวงพันธ์
2. นายอรรถพร   สิงหกุล
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเตย 1. เด็กชายศุภกฤต  มุทาพร
2. เด็กชายเจษฏาภรณ์  อินทร์หา
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุตดีวงค์
2. นายสัมฤทธิ์  ไทยสะเทือน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 1. เด็กหญิงนันธิยา   สุริยะศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ   คนยืน
3. เด็กชายพัชรพล   คนไว
4. เด็กหญิงวิจิตรา   คนยืน
5. เด็กหญิงศริญญา   ทองเภา
 
1. นางสาวรัศมี   ตรีเพ็ชร์
2. นางสาวดารุณี   ศรีเที่ยง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 1. เด็กหญิงกุลดา   ยืนยง
2. เด็กหญิงจิดาภา   อาจหาญ
3. เด็กหญิงทิพย์ธิดา   บุทธิจักร์
4. เด็กหญิงยิ่งรักษ์   ดีดวงพันธ์
5. เด็กหญิงอนันตญา   รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวรัศมี   ตรีเพ็ชร์
2. นางสาวพรพรรณ   ลาร่องคำ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   หงษาชุม
2. เด็กหญิงกมลนัทธ์   นิลธิราช
3. เด็กหญิงกุลจิรา   พึ่งป่า
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์   โคชขึง
5. เด็กหญิงธนนันท์    พิกุลศรี
 
1. นายสุพจน์   ชิณวงษ์
2. นางวรลักษณ์   พรมเสนา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 1. เด็กหญิงทอฝัน  รัตนวงค์
2. เด็กชายธวัฒชัย  ศิริการ
3. เด็กหญิงธันยพร  แก้วดี
4. เด็กหญิงวรินทร์ทิรา  วงศ์คะสุ่ม
5. เด็กหญิงอาภัสรา  ผาสุก
 
1. นางสาวทัศนาวลัย  รอบคอบ
2. นางศรีอุบล  ชิณศรี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตูม 1. เด็กหญิงชฏาพร  เชื้อคนแข็ง
2. เด็กหญิงฑิมภ์พร  แก้วพิกุล
3. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  หลาบโพธิ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มีเที่ยง
5. เด็กหญิงอรปรียา  รอบรู้
 
1. นางสาวปารีฉัตร์  อภิวาทนสิริ
2. นางลิดาวรรณ  เชื้อคมตา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กหญิงดวงใจ  เมืองมีศรี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ซาเสน
3. เด็กชายปภาวรินทร์  ซาเสน
4. เด็กหญิงลลิดา  ซาเสน
5. เด็กหญิงศิราวรรณ   ซาเสน
 
1. นางยุพิน  ศรีอาด
2. นางวิภา   คนหาญ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสก 1. เด็กชายธนโชติ   วงค์กระโซ่
2. เด็กชายบัณฑิต  ชูสวัสดิ์
3. เด็กชายบูรพา  การะภักดี
4. เด็กหญิงเขมจิรา   โซ่เมืองแซะ
5. เด็กชายโชคทวี  วงค์กระโซ่
 
1. นายวัชระ  กฐินสมมิตร์
2. นายสิรพิชญ์   จันทร์สด
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญก้ำ
2. เด็กหญิงปนัดดา  แข็งแรง
3. เด็กหญิงพัชราภา  วันโสภา
4. เด็กชายอดิศักดิ์  โพธิบาล
5. เด็กหญิงเมวิกา  มะลิขจร
 
1. นายอธิคม  วงษ์นาง
2. นายคำฮาง  รัชอินทร์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายกฤษณะ    เชื้อวังคำ
2. เด็กหญิงกุลสตรี   ปันมิตร
3. เด็กหญิงจันทิรา   สีจันดา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา   เชื้อคำจันทร์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   เชื้อคำจันทร์
6. เด็กชายนรินทร   เชื้อคำจันทร์
7. เด็กหญิงนิติรัตน์   จันทะวงษ์
8. เด็กชายบัณทิกานต์   ไชยเพชร
9. เด็กหญิงปณิตรา   เหง้าโอสา
10. เด็กหญิงพัชราภา   ภาคภูมิ
11. เด็กชายวัชระ   เชื้อวังคำ
12. เด็กหญิงวิลาวัลย์    เชื้อคำจันทร์
13. เด็กชายวิศวะ   เหง้าโอสา
14. เด็กหญิงศรุตยา    สุขรี่
15. เด็กหญิงศุภนุช    สุคำภา
16. เด็กหญิงสายฝน   โสรัตน์
17. เด็กหญิงสุวิภา   กงนะ
18. เด็กหญิงอรปรียา   ปู่บุตรชา
19. เด็กหญิงอาทิตยา    เชื้อวังคำ
20. เด็กชายไชยภัทร   เชื้อคำจันทร์
 
1. นางไพรวัลย์  อินภูวา
2. นางวรรณดี  มีก่ำ
3. นางรักมณี  สุระเสียง
4. นายประจักษ์  อินทร์แพง
5. นายสนิท  เชื้อคำจันทร์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริยากร  เมืองโคตร
 
1. นางแสงเดือน  เมืองโคตร
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเขือง 1. เด็กชายเทพนรินทร์   อุปโมง
 
1. นางสาวแว่นแก้ว  จิกจักร
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งเปือย 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พัทยา
 
1. นางสาวแสงเดือน  เสียงหวาน
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 1 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   ใจช่วง
2. เด็กชายโอมชนะ   ใจสุข
 
1. นางกุลวดี   ใจสุข
2. นางพักตร์พิมล   ยืนสุข
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 1 1. เด็กหญิงบุญสิตา   ปัญญา
2. เด็กชายรัฐศาสตร์   เมืองโคตร
 
1. นางกุลวดี   ใจสุข
2. นางพักตร์พิมล   ยืนสุข
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงนริสา  แซ่เฒ้า
2. เด็กชายพีรภัทร  สิงห์ธวัช
 
1. นางนัยนา  จันทร์พิมพ์
2. นางอริญช์ยา   สำราญวงศ์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ไกยรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิลปักษา
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  ล่ำลือ
4. เด็กหญิงพัชราพร  มุ่งหมาย
5. เด็กหญิงพิชามญช์  เขียวน้อย
6. เด็กหญิงพิธุนิภา  ไชยพันธ์
7. เด็กหญิงสาวิกา  คนคล่อง
8. เด็กหญิงสุทธาสินี  สมฤทธิ์
9. เด็กหญิงอติกานต์  ไชยชารี
10. เด็กหญิงเขมิสรา  สังคะลึก
 
1. นายฉลาด  พนาสิทธิ์
2. นางอุษากร  พนาสิทธิ์
3. นางสาวสาวิตรี  ราดนอก
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  เชื้อวังคำ
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองมหา
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พันโย
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  โคตรพรม
5. เด็กหญิงภัทราวดี  พุธสอน
6. เด็กหญิงรวิสรา  ปากดี
7. เด็กหญิงศิริยากรณ์  โคตรพรม
8. เด็กหญิงสุธิดา  แสงพรมชารี
9. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วงค์ตาพรม
10. เด็กหญิงแพรวา  จำปา
 
1. นางธีระดา  ศรีประสาร
2. นางประภัสสร  เชื้อคำจันทร์
3. นางอรอุมา  คำมุงคุณ
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายอ 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  พิกุลศรี
2. เด็กหญิงนาราภัทร  คำพิลา
3. เด็กหญิงปณิดา  คนยืน
4. เด็กหญิงปณิศา  พิกุลศรี
5. เด็กหญิงรัชนีกร  พิกุลศรี
6. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์คำ
7. เด็กหญิงวรัญญา  มณีสะอาด
8. เด็กหญิงอพัชนิภา  ขำเปรื่องเดช
9. เด็กหญิงอภิชญา  แข็งแรง
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำพิลา
 
1. นางสาวดอกมะลิ  ใจตรง
2. นางกาญจนา  สังชาตรี
3. นายอดิศักดิ์  บุทธิจักร์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  นาดี
2. เด็กชายธนกร   บุญเนตร
3. เด็กหญิงธนาวดี  เชื้อใย
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  อันทะไชย
5. เด็กหญิงพัชรีญา  กุลที
6. เด็กหญิงระพีกรณ์  ไชยชุติกาญจน์
7. เด็กชายฤทธิ์พงศ์  ว่องไว
8. เด็กชายลัดธพล  โทนแก้ว
9. เด็กชายอำนาจ  สวัสดิวงศ์ไชย
10. เด็กหญิงเบญจพร  พันธ์มุก
 
1. นายจตุพร  แก่นทอง
2. นางพึงพิศ  คำมุลศรี
3. นางอริญช์ยา   สำราญวงศ์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กชายฐีระวัฒน์  สุวรรณไตรย์
2. เด็กชายพลากร  สุวรรณไตรย์
3. เด็กหญิงพัชราภา  คนซื่อ
4. เด็กชายพิชยะ  พลนิกร
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  ปัททุม
6. เด็กหญิงเกวลิน  อายุวัฒน์
7. เด็กหญิงเกสร  สุภาพันธ์
8. เด็กหญิงไพริน  ศิริสุวรรณ
 
1. นายชัยรัตน์  จิตจักร
2. นางสวรรค์ทอง  กลางประพันธ์
3. นางสาวมรรญา  อาจวิชัย
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. นางสาวขวัญฤดี  เสียงล้ำ
2. เด็กชายธีรพงศ์  โคสขึง
3. เด็กหญิงปนัดดา  พิมหา
4. เด็กหญิงพรศินี  บุญเจริญ
5. เด็กชายฤทธิ์วัฒน์  วงตาธรรม
6. เด็กหญิงศสิกาญน์  สุภาพันธ์
7. เด็กหญิงอริศรา  ลมงาม
 
1. นายชัยรัตน์  จิตจักร
2. นางอารียา  คนหาญ
3. นางสาวยุพรัตน์  อาจวิชัย
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขัว 1. เด็กหญิงกรวี  กมลรักษ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงธิติกานต์  ยืนยง
4. เด็กชายธีรพรรดิ์  รุ่งโรจน์
5. เด็กชายธีระพงษ์  ธิมาชัย
6. เด็กชายภานุรุจ  พิกุลศรี
7. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  คณะใน
8. เด็กหญิงศจี  นวลศรี
9. เด็กชายสุริยัน  จันทะเสน
10. เด็กหญิงหทัยชนารถ  รุ่งโรจน์
 
1. นายนิติพงษ์  ไชยขันธ์
2. นางกรชนก  สมยา
3. นางสาววัลลภา   ศรีลาศักดิ์
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กชายกฤษดา  พลนิกร
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  เสียงล้ำ
3. เด็กหญิงจิตพร  ปัททุม
4. เด็กหญิงปณัฐชา  อุคำพันธ์
5. เด็กหญิงปณิดา  ไชยทอง
6. เด็กชายประวันวิท  มาลัยสอน
7. เด็กชายพิรพล  ไชยทอง
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ต้นกันยา
9. เด็กหญิงอรอุมา  จันปุ่ม
10. เด็กชายอิทธิพล  วังคะฮาต
 
1. นายชัยรัตน์  จิตจักร
2. นางนางชมัยพร  คิดสันเทียะ
3. นางสาววันเพ็ญ  วรรณขาว
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1 1. เด็กหญิงพรชนก  ศรีแรง
2. เด็กหญิงพิชญาฎา  ปั้นทอง
 
1. นายทรงพล  คุณสุทธิ์
2. นางกรรณิการ์   เกื้อทาน
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงวิโรจน์ชัย
2. นายณัฐพงษ์  นับกลาง
 
1. นายนพรัตน์  นารีนุช
2. นางอาภรณ์  นารีนุช
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  โมระชาติ
 
1. นางสาวชุติมา  โชติมุข
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสยามกลการ 4 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  เสียงเย็น
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสยามกลการ 4 1. เด็กหญิงวิจิตตรา  ผลจันทร์
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 1. เด็กชายฐิติรัตน์   วายโสกา
 
1. นางจารุณี   กุลศรีวนรัตน์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 1. เด็กหญิงระพีพัฒน์   ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวโสภา   สมาน
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยวี
 
1. นายปัญญาภาส  วรารัชต์ธร
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสยามกลการ 4 1. นางสาวริญาทอง  อุณวงค์
 
1. นางสาวเบญจพร  เมืองจันทร์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตาเปอะ 1. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ศรเสนา
 
1. นายสุนทร  นิลม้าย
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กหญิงประกายมาตย์  ชุมศรี
2. เด็กหญิงสุจินดา  คำภูมี
 
1. นางวชิราภรณ์  ริมทอง
2. นางสาวลัดดา  อุคำ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังคอง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  กองเหียะ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ชุ่มเย็น
 
1. นางสาวกชพร  ช่างพันธ์
2. นางสาวพรทิวา  แสงสุขสว่าง
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชนาการต์  พรมจันทร์
2. นางสาวธนัญญา  ปึ้งตะเนน
 
1. นางวิไลพร  บุณยากร
2. นางเฉลิมขวัญ  เหมบุรุษ
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตาเปอะ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ทิพนัด
 
1. นายสุนทร  นิลม้าย
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 1. เด็กชายชนากานต์  เทศประสิทธิ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยกาศ
3. เด็กชายวรปรัชญ์  เข็มพันธ์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ผากา
2. นางสาวอิศรากรณ์   แสนคูณ
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 1. เด็กหญิงนภิสา   บุญจันดา
2. เด็กหญิงพนิดตา   โคชขึง
3. เด็กหญิงวิชญาดา   พันธ์กว้าง
 
1. นางสาวประคอง   ศรีเมือง
2. นางวิไลวรรณ  คำมั่น
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนวรรธน์  สีมา
2. เด็กชายธนูเพชร  เหง้าโอสา
3. เด็กชายนิรุตติ์  คำศิริ
 
1. นายวัชระ  ศิริษา
2. นางสุกัญญา  ศรีประเสริฐ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายธนัตถ์  จ้อยศรีเกตุ
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงสายสลิล  ประสุนิงค์
 
1. นายกิตติกร  เมืองโคตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วังคะฮาต
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  รัชอินทร์
 
1. นายนครินทร์  ภูมิลา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายณฐกร  วงศ์สุภา
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายยศภัทร  ยืนยง
 
1. นายชัยวุฒิ  วิชัยโย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงปนัดดา  พ่อสียา
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงกฤษณา  พาชัย
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ยืนยั่ง
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผากา
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  รูปใส
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงลภัสรดา  รัชอินทร์
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงสุจิรา  คนขยัน
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ใจกล้า
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงปิยพร  อ่อนศรี
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายกรกช  สุขรี่
 
1. นายสราวุฒิ  ไวว่อง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายอัฐพล  คนฉลาด
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงฐิติชญา  โคตรสุโพธิ์
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงไปรญา  ขวัญสำราญ
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงกฤษณา  พาชัย
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ใจกล้า
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผากา
4. เด็กหญิงนันทิยา  คตภูธร
5. เด็กชายปภิณวิทย์  คำโยธา
6. เด็กหญิงลภัสรดา  รัชอินทร์
7. เด็กชายสหรัฐ  ขันแข็ง
8. เด็กชายอาติยะ  อัคฮาด
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
2. นายนครินทร์  ภูมิลา
3. นายชัยวุฒิ  วิชัยโย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงฐิติชญา  โคตรสุโพธิ์
2. เด็กชายถิระวัฒน์  ยืนยั่ง
3. เด็กชายทวีศักดิ์   พานเหนือ
4. เด็กหญิงธารีรัตน์  รูปใส
5. เด็กชายปฏิภัทร  รอบคอบ
6. เด็กหญิงปนัดดา  พ่อสียา
7. เด็กหญิงปิยพร  อ่อนศรี
8. เด็กหญิงฟ้าใส  ยืนยั่ง
9. เด็กหญิงสุจิรา  คนขยัน
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
2. นายกิตติชัย  จิตจักร
3. นายพีระศุทธิ์  โคตรสุโพธิ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงกฤษณา  พาชัย
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ใจกล้า
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผากา
4. เด็กชายธนัตถ์  จ้อยศรีเกตุ
5. เด็กชายนที  วรรณสา
6. เด็กหญิงนันทิยา  คตภูธร
7. เด็กชายปภินวิทย์  คำโยธา
8. เด็กชายภพพิสุทธิ์  พิสุทธิเสรีวงศ์
9. เด็กชายยศภัทร  ยืนยง
10. เด็กหญิงลภัสดา  รัชอินทร์
11. เด็กชายสหรัฐ  ขันแข็ง
12. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  รัชอินทร์
13. เด็กชายอาติยะ  อัคฮาต
14. เด็กชายอานนท์  บำรุง
15. เด็กชายเซบาสเตียน  ฟรีดริชโบเล่
 
1. นายสิทธิพร  โพธิ์งาม
2. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
3. นายเดชณรงค์  วิริยะ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  เกาะสา
2. เด็กหญิงชญาภา  พลศรี
3. เด็กหญิงชลดา  ธิมาชัย
4. เด็กชายธนกฤต  จ้อยศรีเกตุ
5. เด็กชายธนเชษฐ  ผุยคำสิงห์
6. เด็กหญิงธารทิพย์  ปิ่นสุวรรณ
7. เด็กหญิงนลัญพร  คนยืน
8. เด็กชายปภิณวิทย์  คำโยธา
9. เด็กหญิงปวันรัตน์  ปาละวงค์
10. เด็กชายพงศกร  ทองอ่อน
11. เด็กหญิงภัณฑิลา  ทาสีหล้า
12. เด็กชายรพีพัฒน์  โพธิบุตร
13. เด็กชายวัชนะพล  ทองอ่อน
14. เด็กหญิงศิรัญญา  จูมนา
15. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ประเสริฐ
16. เด็กหญิงสุภัสสรา  ไชยยายงค์
17. เด็กชายอนันทสิทธิ์  ก้อนสอน
18. เด็กหญิงอริศรา  เชียงแสน
19. เด็กชายเทพธดาภรณ์  จูมแพง
20. เด็กชายแทนคุณ  โปรดสกุล
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ทุ่นศิริ
2. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
3. นายศักดิ์ไทย  จันทรสาขา
4. นางสาวจีระภา  กุลศรีวนรัตน์
5. นางธูปทอง  โภคสวัสดิ์
6. นายสิทธิพร  โพธิ์งาม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ยือรัมย์
2. เด็กชายภานุพงษ์   แข็งแรง
3. นายภูริพัฒน์   ชาวประสา
4. เด็กหญิงวรัทยา   บุดดา
5. เด็กหญิงศรัญญา   ยืนยง
 
1. นายเอื้อชัย    คำปาน
2. นางสาวพัชยา   กุชโร
3. นายสุพจน์   ชิณวงษ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองดอนน้อย
2. เด็กหญิงกรวินท์  ลาดโพธิ์
3. เด็กชายกล้าณรงค์  เกิดมงคล
4. เด็กหญิงคณาพร  คำมุงคุณ
5. เด็กชายคมกฤติ  เกิตมงคล
6. เด็กชายชินวัตร  โคตรแสนลี
7. เด็กหญิงณัชชา  คำมุงคุณ
8. เด็กหญิงดวงดารา  วราภิโมกข์
9. เด็กชายธนาธิป  คำมุงคุณ
10. เด็กชายธนาพัฒน์  กาดำดวน
11. เด็กชายนันทวัธร์  ประสงค์ดี
12. เด็กชายนิวัฒน์  โคตรพรม
13. เด็กหญิงปนัดดา  คำมุงคุณ
14. เด็กหญิงประภาภรณ์  พ่อบาล
15. เด็กหญิงปิยะมาศ  คำมุงคุณ
16. เด็กหญิงพรนิภา  พ่อบาล
17. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทาศรีภู
18. เด็กหญิงพิญาดา  โคตรพรม
19. เด็กชายพิทวัส  คำมุงคุณ
20. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ทาศรีภู
21. เด็กชายพีระพัฒน์  บุญช่วย
22. เด็กชายพุทธินันท์  โคตรพรม
23. เด็กชายภควัต  สิงห์นวน
24. เด็กชายภานุพงษ์  คนหาร
25. เด็กหญิงมธุรดา  พรมอินทร์
26. เด็กหญิงรวงข้าว  คำมุงคุณ
27. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำมุงคุณ
28. เด็กหญิงวัชราภร  โคตรพรม
29. เด็กหญิงวิจิตรา  ขวัญเพชร
30. เด็กชายวุฒิชัย  พรมอินทร์
31. เด็กหญิงศิริขวัญ  อุปัชฌาย์
32. เด็กหญิงศิริภัสสร  วงษ์กวานกลม
33. เด็กชายศุภกิต  ตุ้มอ่อน
34. เด็กหญิงสุพรรษา  คำมุงคุณ
35. เด็กหญิงสุพรรษา  คำมุงคุณ
36. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โคตรพรม
37. เด็กชายอนุพงษ์  คำมุงคุณ
38. เด็กชายอภิวัฒน์  คำมุงคุณ
39. เด็กชายเดชดำรงค์  วงศ์ตาขี่
40. เด็กชายโชติชยุตม์  พันธ์สุวรรณ
 
1. นายธีระยุทธ  สุคำภา
2. นางยุภาภรณ์  โกษาแสง
3. นางวิญญา  พันธ์สุวรรณ
4. นางกัญญาวีร์  อุดมนา
5. นางสาวบุษบา  อุคำ
6. นางไมตรี  ปังอุทา
7. นายคุณากร  แสนเยีย
8. นางสาวสุดารัตน์  รัชกุล
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กหญิงกนกพร   คำมุงคุณ
2. เด็กชายกฤษกร  งอกคำ
3. เด็กชายคมกริช  เกิดมงคล
4. เด็กชายจักรชัย  ลาดโพธิ์
5. เด็กหญิงจันทรานุช  คำมุงคุณ
6. เด็กหญิงจิดาภา  จิตอามาตย์
7. เด็กหญิงชุติพร  พรมอินทร์
8. เด็กชายณัฐวรชัย  ปัดสา
9. เด็กชายณัฐวัตร  สัสดี
10. เด็กหญิงดารัตน์  แสนวิเศษ
11. เด็กชายธนวัฒน์  คำมุงคุณ
12. เด็กชายธนากร  คำมุงคุณ
13. เด็กชายธวัชชัย  ทวานชัยสงฆ์
14. เด็กหญิงธิดาวรรณ  จันทร์เพ็ญ
15. เด็กหญิงธิวาพร  จันทเสน
16. เด็กหญิงนฤภร  สุคำภา
17. เด็กหญิงนฤมล  ไชยเพชร
18. เด็กหญิงนัทยา  พ่อยันต์
19. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญภาพ
20. เด็กหญิงปิยะมาศ  คำมุงคุณ
21. เด็กหญิงพรรณภัทร์   โต๊ะทอง
22. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โคตรพรม
23. เด็กชายพิชัยยุทธ  คำมุงคุณ
24. เด็กหญิงพิชามล  วรวาลัย
25. เด็กหญิงภาวินี  คำมุงคุณ
26. เด็กหญิงภาวีนี  คำมุงคุณ
27. เด็กชายภูมิศักดิ์  พ่อธานี
28. เด็กหญิงรฎากร  คำมุงคุณ
29. เด็กหญิงวรัญญา  นินทรา
30. เด็กชายวศิลป์  คำมุงคุณ
31. เด็กหญิงศรีประภา  คำมุงคุณ
32. เด็กหญิงศิริภัสสร  วงค์กวานกลม
33. เด็กชายศุภวิทย์  ตุ้มอ่อน
34. เด็กหญิงสุพรรษา  คำมุงคุณ
35. เด็กชายอภิวัฒน์  คำมุงคุณ
36. เด็กหญิงออละพิน  คำมุงคุณ
37. เด็กหญิงอาทิตยา  ชาญเดช
38. เด็กหญิงเกวรินทร์  คำมุงคุณ
39. เด็กชายเถลิงศักดิ์  โคตรพรม
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โคตรพรม
 
1. นายธีระยุทธ  สุคำภา
2. นางยุภาภรณ์  โกษาแสง
3. นางวิญญา  พันธ์สุวรรณ
4. นางณัฐริกรณ์  เชื้อเมืองแสน
5. นางขวัญเรือน  คำมุงคุณ
6. นางสาววารุณี  วงศ์วิรุฬหรักษ์
7. นางเพ็ญพัชรา  ไขแสง
8. นางสาววัชรีพร  พ่อโพธิ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้อย 1. เด็กชายคมกริช  อุสาหะวงศ์
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 1. นายพงศ์วิศิษฎ์  ใจทัด
 
1. นางธวิตา  เหล่าน้อย
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพี้ 1. เด็กหญิงกฤษติญา  ต้นจันดี
 
1. นางสาวอาณัญชา  โจนส์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งโพน 1. เด็กหญิงสุรตินา   วิชัยวงศ์
 
1. นางดลนภา   กุลวงค์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 1. เด็กชายอธิวุฒิ  จำปา
 
1. นายโสภณ  นันตะชัย
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 1. เด็กชายธีรภพ  สุวรรณศรี
 
1. นายอุดมทรัพย์  เชิดโกทา
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  วงศ์แสง
 
1. นางทิพวรรณ  บุญวาล
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงกรรติมา  ดวงจิตร
 
1. นางสาวศรีจิตรา   เมืองโคตร
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอน 1. เด็กชายกิจจาพงศ์   ปรัชชัยกูล
 
1. นางนวพร   ปรัชชัยกูล
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 1. เด็กชายธนพร  ไชยายงค์
 
1. นางสุริวัน  วงษ์ชา
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 1. เด็กหญิงอริสรา   กุลอัก
 
1. นางกรองกาญจน์   มูลไธสง
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 1. เด็กหญิงเมทินี   ทวีโคตร
 
1. นายสุรินทร์  รูปดี
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายธนกฤต  โคตรลือไชย
 
1. นางสาวศรีจิตรา   เมืองโคตร
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายอนันดา  ศรีประสงค์
 
1. นางสาวศรีจิตรา   เมืองโคตร
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  วงศ์แสง
 
1. นายสมใจ  ศรีจันทร์
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กหญิงปนัดดา  คำมุงคุณ
 
1. นางยุภาภรณ์  โกษาแสง
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1. เด็กหญิงกชพร  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงกนกนิภา  เพียรจิต
3. เด็กชายกฤษกร  เกษีสม
4. เด็กหญิงกัลยกร  รัชอินทร์
5. เด็กชายขจรพงษ์  มีกุศล
6. เด็กหญิงคณัสวรรณ  แก้วประชามิตร
7. เด็กชายจตุรภัทร  อุดชาชน
8. เด็กหญิงจิรัชยา  คล่องแคล่ว
9. เด็กหญิงจิราภัสสร  ภูแม่น้ำ
10. เด็กหญิงชนิสรา  พันนุมา
11. เด็กชายชวิศ  รัศมีวณิช
12. เด็กหญิงชาลิสา  บุญวาส
13. เด็กชายณัฏฐวี  เกตุแสนวงศ์
14. เด็กชายณัฐดนัย  ราชิวงศ์
15. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญซำ
16. เด็กหญิงณัฐนิชา  สมบูรณ์
17. เด็กชายติณห์ภพ  การเลิศ
18. เด็กชายทัศไนย  ทองออน
19. เด็กชายทิวากร  วังคะฮาต
20. เด็กหญิงธมนวรรณ  นาโสก
21. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพชรสูงเนิน
22. เด็กชายธีรเดช  ภูจำนงค์
23. เด็กชายธีรเทพ  โพนทัน
24. เด็กหญิงนราวดี  สุพร
25. เด็กหญิงนันทิยา  จูมแพง
26. เด็กหญิงบุศรินทร์  ไตรยวงค์
27. เด็กชายปริยวิศว์  แก้วสิทธิ์
28. เด็กชายปรีชานันท์  เสนสิทธิ์
29. เด็กชายพงษ์เทพ  แตงทอง
30. เด็กหญิงพลอยมณี  แก้วดี
31. เด็กชายพีรพัชร์  วังสะการ
32. เด็กหญิงภคพร  ชูละออง
33. เด็กหญิงภัคจิรา  นามเหลา
34. เด็กหญิงภัทรวดี  คนคล่อง
35. เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  เสียงเย็น
36. เด็กชายลีโอนิเดส ริโก้   คัลดิโร
37. เด็กหญิงวนัสนันท์  คนเพียร
38. เด็กชายอนุวัฒน์  อุทัยทิน
39. เด็กหญิงอารยา  โคตรชมพู
40. เด็กหญิงอเล็กซานดร้า  ภูสแดร์
 
1. นายสยาม  ศรีเวียง
2. นางสาวสุดารัตน์  ด่างเกษี
3. นางสาวกชชกานต์  บุญเลิศ
4. นางเอื้องนภา  สุวรรณไตรย์
5. นางสาวนุชจรีย์  รามฤทธิ์
6. นายสุวิทย์  ยืนยั่ง
7. นางโสมไสว  ผ่องแผ้ว
8. นางศศิมา  คำนึงผล
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้อย 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงจันจิรา  ลำเลือด
3. เด็กชายชลิต  ทุมมา
4. เด็กชายทนงศักดิ์  ผากา
5. เด็กชายธนกฤต  ปริปุรณะ
6. เด็กหญิงนภัสร  เยสูงเนิน
7. เด็กชายภูริณัฐ  บุญเรืองนาม
8. เด็กหญิงรินรดา  บัวโพธิ์
9. เด็กหญิงสุวิษา  มิ่งพรม
10. เด็กชายเกรียงไกร  เวชกามา
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
2. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
3. นางกนกพร  พั่วพันธ์ศรี
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอน 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ว่องไว
2. เด็กหญิงฐิติพร  สวยลึก
3. เด็กชายดนัย  ว่องไว
4. เด็กชายธวัชชัย    ว่องไว
5. เด็กชายพชร  ว่องไว
6. เด็กชายพิชิตชัย   ว่องไว
7. เด็กหญิงลัดดา   ว่องไว
8. เด็กหญิงวรัญญา  ปลื้มบุญ
9. เด็กหญิงวรินยุพา   ว่องไว
10. เด็กชายศิขรินทร์  การงาน
 
1. นางสาวอัมภาพร  ว่องไว
2. นางสาวอร่าม   ฤทธิ์สยอง
3. นางสาวเจนจิรา  ว่องไว
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปัททุม
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  แสนสุข
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ไชยดี
4. เด็กหญิงวิราณี  วังวงษ์
5. เด็กหญิงศิริกานต์  ไตรวงค์
6. เด็กหญิงศิรินิลตา  สุพร
7. เด็กหญิงสุพิชชา  อาจวิชัย
8. เด็กหญิงไอรินดา  กลางประพันธ์
 
1. นางสาววรัชญา  วังวงค์
2. นางประกายวันต์  อาจวิชัย
3. นางวิภารัตน์  จิตจักร
4. นางนาตยา  กลางประพันธ์
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกฤษดา  ศรแสง
2. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  สิงห์ศร
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ผสมศรี
4. เด็กหญิงชลธิชา  แข็งแรง
5. เด็กชายชิษณุพงศ์  พันโมก
6. เด็กหญิงช่อผกา  ล้ำเลิศ
7. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สิงห์ศร
8. เด็กชายธันวา  พรรที
9. เด็กชายปัญจพล  ภูมิลา
10. เด็กชายพงศ์ศธร  ศรีสาพันธ์
11. เด็กชายพิชิตชัย  ภูมิลา
12. เด็กชายภูริภัทร  บุญโม๊ะ
13. เด็กชายวรพงศ์  นาโสก
14. เด็กหญิงศิริกัญญา  สุพร
15. เด็กชายอดิศักดิ์  ล้ำเลิศ
16. เด็กหญิงอุไรรัตน์  ภูมิลา
 
1. นายวรายุทธ  สายทอง
2. นายพนม  นาโสก
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  คนไว
2. นางสาวจรัญญา  ภาคภูมิ
3. เด็กหญิงชัชนันท์  คนไว
4. นายณัฐวุฒิ  ยาพระจันทร์
5. นางสาวทิพยฤมล  แสนเสนา
 
1. นางจิตรานุช  คนไว
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์” 1. เด็กหญิงศศิณภา  ผิวขำ
2. เด็กชายสิริราช  เสียงล้ำ
 
1. นายวินิช  เสียงล้ำ
2. นายพิทักษ์  สุวรรณไตรย์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงอนาสตาเซีย  เจกูโซ
 
1. นางณัฐปภัสร์  โมราราษฎร์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 1. เด็กหญิงรุ้งฤทัย  เสียงล้ำ
 
1. นายพิทักษ์  สุวรรณไตรย์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายอนุภาพ  พ้าดทาบ
 
1. นางจิตติมา  จันทร์ปัญญา
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 1. เด็กหญิงพัชรพร  แสนโสม
 
1. นางสาวกัลยาณ๊  บุตรดีวงศ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. นางสาวกลัญาณี  คำมุงคุณ
 
1. นางจิตติมา  จันทร์ปัญญา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1. เด็กหญิงกชพร  เดโชชัย
 
1. นางสาวอำพร  ศรีหาบัว
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายชยธร  คำมุงคุณ
 
1. นางประภัสสร  เชื้อคำจันทร์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กหญิงกรวินท์  ลาดโพธิ์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงมธุรดา  พรมอินทร์
4. เด็กหญิงวิจิตรา  ขวัญเพชร
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โคตรพรม
 
1. นางณัฐริกรณ์  เชื้อเมืองแสน
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เจริญวุฒิมากร
2. เด็กหญิงพรพิชญา  ผิวผ่อง
 
1. MissHuang Qiu  Hui
2. MissHu En  Jin
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันอำพันธุ์
2. เด็กหญิงสริษา  แสนศรี
 
1. นายอภิชาติ  สมไวย์
2. นางนันสนุก  สมไวย์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  ประชาชู
2. เด็กหญิงปภาวี  แสนต่างใจ
 
1. นางสาวรัชนีกร  โคตรสีหา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 1. เด็กชายกันตยศ   ไชยายงค์
2. เด็กชายฐานวัฒน์   กลางประพันธ์
3. เด็กชายธัณญากรณ์   ทองบ่อ
4. เด็กชายนฤเบศ  สุวรรศรี
5. เด็กชายอภิรักษ์   ไชยายงค์
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์   นารี
 
1. นางสุริวัน   วงษ์ชา
2. นางสาวดวงนภา   สุพร
3. นางวิไลภรณ์   รอบรู้
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 2 1. เด็กชายกวิน  ผิวเหลือง
2. เด็กหญิงนัชนันท์  ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงนันทิญา  บันตะบอน
4. เด็กชายพลกฤต  นีรพันธ์
5. เด็กชายสิทธิโชค  ผิวเหลือง
6. เด็กชายเลิศชัย  กองลาน
 
1. นางสุภาภรณ์  น้อยทรงค์
2. นางภานุวรรณ  นวลมณี
3. นายวรภาส  วงค์อ่อน
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายกฤษฎา  คำพิลา
2. เด็กชายกฤษดา  เพชราเวช
3. เด็กชายกิตตินันท์  ยืนยง
4. เด็กชายธนกฤต  นาโสก
5. เด็กชายนวพล  จำปาพันธ์
6. เด็กชายนันทวัฒน์  โคตรพันธ์
7. เด็กชายปรเมศว์  พนมบูรณ์
8. เด็กชายสินสมุทร  ถิ่นระหา
 
1. นายบุญรับ  สิทธิรัตน์
2. นางพึงพิศ  คำมุลศรี
3. นางเกศราภรณ์  คนขยัน
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัชณิชา  บับพาน
2. เด็กหญิงธัญสินี  คนเพียร
3. เด็กหญิงปฏิมา  บับพาน
4. เด็กชายประเสริฐศักดิ์   บับภาร
5. เด็กชายปัณณวิชญ์  เที่ยงทอง
6. เด็กชายวรวุธ  บับพาน
7. เด็กหญิงวิลาวรรย์  ต้นจันทน์
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญรักษ์
9. เด็กหญิงอ้อมจิตร  สลางสิงห์
 
1. นายยุทธการ  กอสุวรรณ
2. นายสุเทพ  สุวรรณไตรย์
3. นางสาวนันทิยา  ธิพรพันธ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตาเปอะ 1. เด็กหญิงนัฐติยา  ธ.น.กลม
2. เด็กหญิงปนัดดา   ศรีทา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   ธรรมราช
4. เด็กหญิงภาวดี  เมืองสุวรรณ
5. เด็กหญิงรัตนา  สีทา
6. เด็กหญิงศรัณย์พร  ต้นพุฒ
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จิตจักร์
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  รัตนวงค์
9. เด็กหญิงศุภวรรณ  ต้นพุฒ
10. เด็กหญิงอินทิรา  บริบูรณ์
 
1. นางสาววัลลี  คนไว
2. นางวิลาวัลย์  นิลม้าย
3. นางสาวดารุณี   ภาคภูมิ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทาม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ประกอบศรี
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สมวัน
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อิงเอนุ
4. เด็กหญิงศรัญพร  น้อยสุพรรณ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ขันติเตชะ
 
1. นายทรงปรากรณ์  โคตบุตร
2. นางพัชรีย์  มัธยม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 1. เด็กหญิงรุ่งธิดา  ทองมหา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  จุ่นมา
3. เด็กหญิงสุชานุช  มณีวรรณ
 
1. นางพิชชากร  เสียงล้ำ
2. นางเกศกนก  แสงทอง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 1. เด็กหญิงจันทนา  เชื้อคำฮด
2. เด็กหญิงวิภาดา  เชื้อคำฮด
3. เด็กหญิงอัมพร  เชื้อคำฮด
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ปู่บุตรชา
2. นางสาวสิลาพร  อุคำ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาถ่อน 1. เด็กหญิงชลธิชา  รูปดี
2. เด็กหญิงพิมพาภรณ์   แสงบุญ
3. เด็กหญิงเพชรากรณ์    ไชยสุนันท์
 
1. นายสุบรร  สุนทรส
2. นางทิพย์เกสร  สุนทรส
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. นายคงเดช  ซาเสน
2. นางสาวณัฏฐ์ชญา  ใจตรง
3. เด็กหญิงสุวพัชร  ซาเสน
 
1. นางยุพิน  ศรีอาด
2. นางสาววรัญชลี  สุพินิจ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงกิตติญา  อ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงลักษ์สุดา  นันทพันธ์
 
1. นายวิบูลย์  ทิพย์ลม
2. นางสาวอาทิตติยา  ตาลสมรส
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงจิตรพร   ผุยคำสิงห์
2. เด็กหญิงอริสา    ใจช่วง
 
1. นางสาวพัชรีกรณ์   วงษ์พล
2. นางสาวจุฑารัตน์   กาฬหว้า
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายนาวิน  คำมุงคุณ
2. เด็กชายศิริวัฒน์  วงศ์ขวาหมู
 
1. นายศาสตรา  เพียงงาม
2. นายฐิติพันธ์  หลานเศษฐา
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายธนพงษ์  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงปณิดา  คำมุงคุณ
 
1. นายศาสตรา  เพียงงาม
2. นายฐิติพันธ์  หลานเศษฐา
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายพิชิตชัย  คำมุงคุณ
2. นายฤทธิกล  คำมุงคุณ
 
1. นายศาสตรา  เพียงงาม
2. นายฐิติพันธ์  หลานเศษฐา
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 1. เด็กหญิงชโลธร  ดอกดวง
2. เด็กหญิงภัณทิลา  สิงห์ทอง
 
1. นายวีระชัย  อุฒามาตย์
2. นายณัฐพงษ์  พละศักดิ์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  อ่วมคง
2. เด็กชายอนิสรณ์  คำมุงคุณ
 
1. นายศาสตรา  เพียงงาม
2. นางสาววิจิตรา  สุขรี่
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติรักษ์  โสมศรี
2. เด็กชายฐิติเชษ  หลงน้อย
 
1. นางสาวลักคณา  ทิสานนท์
2. นางสาวปิยาภรณ์  โคตุระพันธ์
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. นายทักษิณ  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงยุรดา  คำมุงคุณ
 
1. นายศาสตรา  เพียงงาม
2. นายฐิติพันธ์  หลานเศษฐา
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ประกอบสุข
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ฝุ่นทอง
 
1. นายณัฐพงษ์  พละศักดิ์
2. นายวีระชัย  อุฒามาตย์
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ยืนยั่ง
2. เด็กชายธิรพันธ์  เวียงสิมา
 
1. นางเจนจิรา  ชูศักดิ์
2. นายสำราญ  คนขยัน
 
174 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ขันขวา
2. เด็กหญิงพัชรีพร  ภูยางตูม
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  รูปงาม
 
1. นายศาสตรา  เพียงงาม
2. นางจิตติมา  จันทร์ปัญญา
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี 1. เด็กชายธนพัฒ  กฤธนาพัฒน์
2. เด็กชายน้ำเหนือ  เจริญสุข
3. เด็กหญิงอาลีญา  นามประกาย
 
1. Mr.Julien  Thiriet
2. นางเชิญพร  นามประกาย
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 1. เด็กชายชุตินันท์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายผดุงพล  ทีพารัตน์
3. เด็กชายสิทธิชัย  รุ่งโรจน์
 
1. นายมะลุตร์  สมยา
2. นางสาวจุฑารัตน์  รัชอินทร์
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กชายน่านน้ำ  เจริญสุข
2. เด็กชายปุลวัชร  รัตนตรัยวงศ์
3. เด็กชายเทพอาทิตย์  จันทร์เผือก
 
1. นายประสิทธิ์  คลังบุญครอง
2. นางปริยานุช  นาทองลาย
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตูม 1. นางสาวธัญรัตน์  เชื้อคมตา
2. เด็กชายบุริศร์  กงแก่นท้าว
3. เด็กชายสุพศิน  วรพรมราช
 
1. นายวุฒิพงษ์  เชื้อคมตา
2. นางอรพรรณ  เชื้อคมตา
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายฐิติภัทร์  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายตรีรัชชา  วัฏฏานนท์
3. เด็กชายอคิระ อรรคนิตย์  เจปป์เพเซ่น
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร
2. นางวิยะดา  สุภาคาร
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) 1. เด็กชายขจรศักดิ์  มงคลสุภา
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  นามหาไชย
3. เด็กชายเดโชชัย  ประชาชู
 
1. นายกฤตธัช  ภูมลา
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กชายกสิณชน  ราชพล
2. เด็กชายคุณญ์  เทพพิทักษ์
3. เด็กชายติณณ์  เทพพิทักษ์
 
1. นายพงษ์เพชร  จันลาภา
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังคอง 1. เด็กชายณัฐพล  ชาลือ
2. เด็กชายธนพัฒน์  ชาลือ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  มาจันทึก
 
1. นายสุบิน  เมืองโคตร
2. นางสาวศักดินา  บุตรปาละ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 1. เด็กชายนพภมร   พวยกระโทก
2. เด็กชายภานุวัฒน์   แสนเจ๊ก
3. เด็กชายอธิราช    วีระพันธ์
 
1. นายธนาพงศ์    ดุสอน
2. นายอนุชา   ภาคนาม
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กหญิงประภาภัทร  โสดา
2. เด็กหญิงสุพิชา  อนันต์
3. เด็กหญิงหทัยทัต  นารีนุช
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ศรีหาเมฆ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  เมืองโคตร
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอน 1. เด็กหญิงทิพย์ชลาลัย  สืบสิงห์
2. เด็กหญิงนิตย์รดี   ว่องไว
3. เด็กหญิงสุชาวดี   ว่องไว
 
1. นายอัฐพล   ศรีหาเมฆ
2. นางสาวโศภิษฐ์   เกษมสุข
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสก 1. เด็กหญิงจิรภา    วงศ์กระโซ่
2. เด็กหญิงจิรัชยา    วงค์กระโซ่
3. เด็กหญิงนภัสสร    วงศ์กระโซ่
4. เด็กชายพัชรศรี    วงค์กระโซ่
5. เด็กชายพิณทอง    โคตรพรม
6. เด็กหญิงเกวลิน    วงค์กระโซ่
 
1. นางทิพรัตน์   คำภูษา
2. นางสาวสุภัสษร   สุขล้ำเลิศ
3. นายพรสวัสดิ์   เชื้อเมืองแสน
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงจำปา  ตรั่นวัน
2. เด็กหญิงจิตตราพร  ราชวงศ์
3. เด็กหญิงชลดา   ดีดวงพันธ์
4. เด็กหญิงชุติมา  พาชิน
5. เด็กหญิงณัฐสุดา  เลิศชุติกาญจน์
6. เด็กหญิงพรรณิภา  คำโยธา
 
1. นางสาวมลฤดี  คำจันทร์
2. นางรฐา  สุขพินิจ
3. นายสุรพงษ์  เสริฐศรี
 
188 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติญาดา  จำปาพรม
2. เด็กหญิงลลนา  พรมจร
3. เด็กชายอิทธิกร  ส่องแก้ว
 
1. นางขนิตา  จันปุ่ม
2. นางวิลาพร  จักษุมา
 
189 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายมนชิต  แสงวงค์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สร่างโศก
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทองเหลา
 
1. นางอรุณี  ศรีทวีกาศ
2. นางกาญจนบุรี  นารีนุช
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาว 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  เชื้อวังคำ
2. เด็กหญิงนฤดี  ภูสีคุณ
3. เด็กหญิงสุจีรา  พาสุข
 
1. นายพรชัย  มายา
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายจิรพัฒน์  อนันต์
2. เด็กชายธนภัทร  เมืองโคตร
3. เด็กชายพันธวัช  จันทรโคตร
 
1. นายละพิน  สมบูรณ์
2. นางสาวพัชญ์วิตา  ฐิติปัญญสิทธิ์
 
192 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 1. เด็กหญิงชลธิชา  กินนะรี
2. เด็กหญิงณิชารัศม์  โรจน์จรัสวุฒิ
3. เด็กชายวชิรวิทย์  เชื้อคมตา
 
1. นางชลทิศา  พวงใบดี
2. นางกิ่งกาญจน์  ผากา
 
193 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กหญิงนิรัญญา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงปราณี  ศรีสุข
3. นางสาวอรยา  ดวงจิต
 
1. นางราตรี  อินไชยา
2. นางจิราวดี  คำพิลา
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 1. เด็กหญิงชลธิชา   ภูเมฆ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   อุคำ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ดีดวงพันธ์
 
1. นางศิริบังอร   หาญประสพ
2. นางสาววราภรณ์   พันดวง
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งโพน 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์   สมศรี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุตทศ
3. เด็กหญิงวิลิดา   มนแข็ง
 
1. นางดลนภา   กุลวงค์
2. นางสาวชุติมณฑน์  บุทธิจักร์
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 2 1. เด็กหญิงชีวาพร  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงปริตตา  ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ชาติภูธร
 
1. นางประจวบ  กุลวงศ์
2. นางธนัยนันท์  โชติรักษวงศ์
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 2 1. เด็กหญิงพิญรดา  บุญเทพสุข
2. เด็กหญิงศุภากร  บันตะบอน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผิวเหลือง
 
1. นางประจวบ  กุลวงศ์
2. นายพิทยา  ศรีลาศักดิ์
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายมนัสนันท์  พาลึก
2. เด็กชายเชตะวัน  วงศ์กระโซ่
3. เด็กชายเปรมศักดิ์  ว่องไว
 
1. ดร.สุภชัย  สุริยะกมล
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  เมืองโคตร
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. นายจุฑาภัทร  รูปงาม
2. เด็กชายปฏิภัทร  พันธ์ศรี
3. เด็กชายฤกษ์เกียรติ  ทวีโคตร
 
1. ดร.สุภชัย  สุริยะกมล
2. นายธนกฤต  ศรีชมภู
 
200 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กชายธนกฤษ  ซาเสน
2. เด็กหญิงวรินทรา  ซาเสน
3. เด็กชายเกริกพล  ซาเสน
 
1. นางจีรวรรณ  กำลังเลิศ
2. นางสาวครองทรัพย์  คนยืน
 
201 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ผาเป้า
2. เด็กชายศักดิ์ศร  คงเจริญ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีหาวงค์
 
1. นางสุกัญญา  กุลวงค์
2. นางระวิพรรณ  อาจหาญ
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีช่วง
 
1. นางวัชรินทร์  มิระสิงห์
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  รูปงาม
 
1. นางสุมาส  เบญมาตย์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กหญิงอารียา  บางทราย
 
1. นางสุมาส  เบญมาตย์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กหญิงญามิศา  รูปงาม
 
1. นางสุมาส  เบญมาตย์
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเขือง 1. เด็กชายนภัทร   ศรีวิชา
 
1. นายทศพร   ตรีทศ
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สยามเยี่ยม
 
1. นางสาวดาวรรณ  วงค์กระโซ่
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายวสุ  กุลบุตร
 
1. นางสุมาส  เบญมาตย์
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  จันทะสาร
 
1. นายอรรคพล  แดนดี
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงนุชจิรา  แสนโสม
 
1. นางเยาวรัช  ปัญญาสาย
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาถ่อน 1. เด็กชายระวิภาส  ใจเที่ยง
 
1. นางทิพย์เกสร  สุนทรส
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  คำโพธิ์
 
1. นางวัชราภรณ์  ศรีลาศักดิ์
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายธนาดุล  คำพิลา
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ขุนนรา
 
214 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายอาทิตย์  นามศร
2. เด็กชายเจษฏา  ศรีเข็ม
3. เด็กชายเอกรัฐ  ลาภาชาติ
 
1. นางหยาดทิพย์  ซีซอง
 
215 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทาม 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมกุล
2. เด็กชายดรัญภพ  แสนศรี
3. เด็กหญิงพีระกานต์  คนไว
 
1. นางพัชรีย์  มัธยม
2. นางสาวอรอนงค์  วงศ์อุด
 
216 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วศรีนวม
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  อัครจันทร์
 
1. นางเสาวลักษณ์  เวียงอินทร์
 
217 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พรมอวน
2. เด็กชายสรายุทธ  พันธุพาน
 
1. นางอังคณา  ทองการ
2. นางเมธิศา  ซามงค์
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 1. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  คนหาร
 
1. นางรุ่งฤดี  อาจวิชัย
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 1. เด็กชายกฤษฎา  คำลือไชย
 
1. นายปรีชา  คำลือชัย
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 1. เด็กชายกริษษิพัฒน์    เมืองโคตร
 
1. นางไสว   ศรีมณีพันธ์
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ซาเสน
 
1. นางสาววรัญชลี  สุพินิจ
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขัว 1. เด็กหญิงชลดา   รุ่งโรจน์
 
1. นางสาววัลลภา   ศรีลาศักดิ์
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. นายอภิรักษ์  ปาวงค์
 
1. นายพงศกร  สกุลไทย
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายปิยากร  คนฉลาด
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ขุนนรา
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ผุยคำสิงห์
 
1. นางสาวสุภาพร  คำปุน
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายสันติพงษ์  คำมุงคุณ
 
1. นายภูวดล  ชาธิราช
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  สารีพันธุ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  ท้าวบุตร
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองคุณ
 
1. นางบุญธัญกร  พันทะปิว
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 1. เด็กหญิงสุวีรา  อุคำพันธ์
 
1. นายเฉลิมชัย  สุวรรณไตรย์
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ซาเสน
 
1. นางวิภา   คนหาญ
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิสรรค์
 
1. นายภูวดล  ชาธิราช
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาถ่อน 1. เด็กชายจักรินทร์  นาโสก
2. เด็กหญิงจิรารัชต์   อุทกิจ
3. เด็กชายธนาอติชัย  ทองออน
4. เด็กชายธีรภัทร   งามวัน
5. เด็กหญิงภาวินี   คนดี
6. เด็กหญิงวรรณศิริ   สุวรรณมงคล
7. เด็กหญิงสิริรัตน์   ชาธิพา
 
1. นายสุบรร  สุนทรส
2. นางทิพย์เกสร  สุนทรส
3. นางสาวจารุวรรณ์  ศรียุหะ
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 2 1. เด็กหญิงชัชวาล  นันทพันธ์
2. เด็กหญิงธนิดา  บันตะบอน
3. เด็กหญิงอรปรียา  ผิวเหลือง
 
1. นางประจวบ  กุลวงศ์
2. นางวลีรัตน์  วงศ์ศรีชา
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงวรชา  คำแสน
2. เด็กหญิงสิริวัลลภา  แพงวิเศษ
3. เด็กหญิงเกษรัชดา  เคนตรี
 
1. นางรฐา  สุขพินิจ
2. นายสุรพงษ์  เสริฐศรี
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  รูปงาม
2. เด็กหญิงธีมาพร  รูปงาม
3. เด็กหญิงพัชรี  ไกรสังข์
 
1. นางบัวผัน  อาจวิชัย
2. นางสาวรัชนี  รูปงาม
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสนบุตรวงค์
2. เด็กชายณัฐกิตต์  พันธ์มุก
3. เด็กชายธีรภัทร  จันปุ่ม
 
1. นางสาวณัฐติยา  ทิพชาติ
2. นางพัชรี  สุวรรณไตรย์
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1. เด็กชายธีรพล  เบื้องบล
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  รัตนศรี
3. เด็กชายเฉลิมพล  คนเพียร
 
1. นายกาญจนวัฒน์  รักน้ำเที่ยง
2. นางวาสนา  อนันต์
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  เจนเชี่ยวชาญ
2. เด็กชายวุฒิชัย  จันทร์กระจ่าง
3. เด็กชายเกียรติพล  ถินคำชัย
 
1. นายสกลวรรธ  เดชะคำภู
2. นางสาวศิริรักษ์  แก้วหานาม
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงดาวเรือง  ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงปุณยนุช  สวัสดิวงศ์ไชย
3. เด็กชายเลอวุฒิ  โกฎกลางดอน
 
1. นางนวพร  สังขนิยม
2. นายสุรพงษ์  เสริฐศรี
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 1. เด็กชายธวัชชัย  โคตรสขึง
2. เด็กชายนนท์ธวัช  แข็งแรง
3. เด็กหญิงปาจวี  สุเววงค์
 
1. นางนพภัสสร  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางธัญพร  ราชิวงค์
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนกกร  สุภาอิน
2. เด็กชายอลงกรณ์  ทับแสง
 
1. นางปริสา  ลมงาม
 
242 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กชายภคณัณฑ์  ศุขโชติ
2. เด็กชายสุเมชัจจ์  ทองเภา
 
1. นางปริสา  ลมงาม
 
243 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งโพน 1. เด็กชายรัชพงษ์   สีหาพัฒ
2. เด็กชายวันนา   กาละเนตร
 
1. นายสุรสิทธิ์   กุลวงค์
2. นางสาวชุติมณฑน์  บุทธิจักร์
 
244 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กหญิงณภัทร  รูปงาม
2. เด็กชายพรเทพ  มุกขรักษ์
3. เด็กชายศราวุธ  บุญวาล
 
1. นางสาวพัชญ์วิตา  ฐิติปัญญสิทธิ์
2. นางสาวสิรินาฏ  ศรีมณีพันธ์
 
245 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1. เด็กชายจรูญ  สังขฤกษ์
2. เด็กชายวีระชัย  มะริสาร
3. เด็กชายเลบโท  มะริสาร
 
1. นางสาวณิรดา  อุณวงค์
2. นายธนากร  ซามงค์
 
246 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้อย 1. เด็กชายมนูญกิตติ์  บรรเทา
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
247 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเตย 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรียางนอก
 
1. นายบุญฤทธิ์  สุวรรณพันธ์
 
248 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้อย 1. เด็กหญิงธัญพร  โสภาบุตร
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
249 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 1. นางสาวชุลีวรรณ  คนไว
 
1. นายจักรกรี  งามสมบัติ
 
250 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายชัยวัตน์  พรมสุรินทร์
 
1. นายเจษฎาภรณ์  เมืองโคตร
 
251 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเตย 1. เด็กชายสุขวัชร  หอมประพันธ์
 
1. นายบุญฤทธิ์  สุวรรณพันธ์
 
252 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาม่วง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีลาศักดิ์
 
1. นางพิศมัย  จันงาม
 
253 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กชาย ณัฐวัฒน์   สัสดี
2. เด็กชาย ภานุพงษ์   คนหาร
3. เด็กหญิงกนกพร   คำมุงคุณ
4. เด็กหญิงกรวินท์  ลาดโพธิ์
5. เด็กชายกล้าณรงค์  เกิตมงคล
6. เด็กหญิงคณาพร  คำมุงคุณ
7. เด็กหญิงจิดาภา  จิตอามาตย์
8. เด็กชายชินวัตร  โคตรแสนลี
9. เด็กชายธนวัฒน์  คำมุงคุณ
10. เด็กชายธนาทิป  คำมุงคุณ
11. เด็กหญิงธนาพัฒน์   กาดำดวน
12. เด็กชายธวัชชัย  ทวานชัยสงฆ์
13. เด็กชายนันทวัธร์  ประสงค์ดี
14. เด็กชายนิวัฒน์  โคตรพรม
15. เด็กหญิงปนัดดา  คำมุงคุณ
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทาศรีภู
17. เด็กหญิงพิญาดา  โคตรพรม
18. เด็กชายพิทวัส  คำมุงคุณ
19. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ทาศรีภู
20. เด็กชายพุทธินันท์  โคตรพรม
21. เด็กชายภควัฒน์  สิงห์นวน
22. เด็กหญิงมธุรดา  พรมอินทร์
23. เด็กหญิงรวงข้าว  คำมุงคุณ
24. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำมุงคุณ
25. เด็กชายวิจิตรา  ขวัญเพชร
26. เด็กหญิงศรีประภา  คำมุงคุณ
27. เด็กหญิงศิริขวัญ  อุปัชฌาย์
28. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โคตรพรม
29. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โคตรพรม
30. เด็กชายโชติชยุตม์  พันธ์สุวรรณ
 
1. นายธีระยุทธ  สุคำภา
2. นางยุภาภรณ์  โกษาแสง
3. นางวิญญา  พันธ์สุวรรณ
4. นางกัญญาวีร์  อุดมนา
5. นางสาววัชรีพร  พ่อโพธิ์
6. นางสาวบุษบา  อุคำ
7. นายสุเทพ  ทองผา