ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 787
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ป่งแดงวิทยาคม สพป. มุกดาหาร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาหว้าประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 4
5 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 4
6 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 6
7 บ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 8
9 ไทยรัฐวิทยา 11(บ้านแข้) สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 9
10 บ้านเหล่าป่าเป้ด สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านคำชะอี สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 11
12 ชุมชนเมืองหนองสูง สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 12
13 บ้านเป้าป่าแสด สพป. มุกดาหาร 72 เงิน 13
14 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 70 เงิน 14
15 บ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง 15
16 บ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร 65 ทองแดง 16
17 บ้านโคกสว่าง 2 สพป. มุกดาหาร 64 ทองแดง 17
18 บ้านโนนเกษม สพป. มุกดาหาร 62 ทองแดง 18
19 บ้านหนองไผ่ สพป. มุกดาหาร 60 ทองแดง 19


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง สพป. มุกดาหาร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเปียด สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 4
5 ชุมชนโพนทราย สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 5
6 บ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 6
7 บ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร - -
8 บ้านโคกหินกอง สพป. มุกดาหาร - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 341
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านกุดโง้ง สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 5
6 บ้านโนนยาง สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 5
7 บ้านป่งเปือย สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 7
8 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 8
9 สยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 794
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ยศวดีนิคมคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 90 ทอง 4
5 บ้านหนองบง สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 6
7 แก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 7
8 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 8
9 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 9
10 บ้านสงเปือยเหนือ สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 10
11 บ้านเหล่าป่าเป้ด สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 11
12 ห้วยตาเปอะ สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 12
13 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สพป. มุกดาหาร 69 ทองแดง 13
14 บ้านโคกพัฒนา สพป. มุกดาหาร 67 ทองแดง 14
15 หนองข่าประชาอุทิศ สพป. มุกดาหาร 66 ทองแดง 15
16 บ้านนาป่ง สพป. มุกดาหาร 65 ทองแดง 16
17 บ้านแวง สพป. มุกดาหาร 63 ทองแดง 17


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 404
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์” สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านผึ่งแดด สพป. มุกดาหาร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงเย็น สพป. มุกดาหาร 87.50 ทอง 4
5 บ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตูมหวาน สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 5
6 บ้านคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 5
7 บ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 7
8 บ้านโพนสว่าง สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 7
9 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 9
10 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 9
11 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 11
12 บ้านคำพอก 1 สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 11
13 บ้านเป้าป่าแสด สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 13
14 บ้านป่งโพน สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 14


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 810
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าป่าเป้ด สพป. มุกดาหาร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 91 ทอง 4
5 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 90 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านคำชะอี สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 6
7 บ้านโนนสว่าง 2 สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 7
8 บ้านโพนสวาง สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 9
10 บ้านมะนาว สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 10
11 อนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 11
12 บ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 12
13 บ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 13
14 บ้านเป้าป่าแสด สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 14
15 บ้านคำพอก 1 สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 15


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 812
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 87.40 ทอง ชนะเลิศ
2 สยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 75.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 73.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 803
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 82 ทอง ชนะเลิศ
2 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยตาเปอะ สพป. มุกดาหาร 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 66 ทองแดง 4
5 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 64 ทองแดง 5
6 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 46 เข้าร่วม 6
7 บ้านหนองเอี่ยน สพป. มุกดาหาร 43 เข้าร่วม 7
8 บ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 39 เข้าร่วม 8
9 บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 38 เข้าร่วม 9
10 นาสะเม็งวิทยา สพป. มุกดาหาร - -
11 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร - -


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 132
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 82 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ยศวดีนิคมคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 70 เงิน 5
6 บ้านโคกพัฒนา สพป. มุกดาหาร 66 ทองแดง 6
7 บ้านขัวสูง สพป. มุกดาหาร 62 ทองแดง 7
8 บ้านคำพอก 1 สพป. มุกดาหาร 54 เข้าร่วม 8
9 บ้านพรานอ้น สพป. มุกดาหาร 50 เข้าร่วม 9
10 บ้านดงมอน สพป. มุกดาหาร 48 เข้าร่วม 10
11 บ้านหว้านน้อย สพป. มุกดาหาร 46 เข้าร่วม 11
12 บ้านแวง สพป. มุกดาหาร 46 เข้าร่วม 11
13 บ้านภูล้อม สพป. มุกดาหาร 42 เข้าร่วม 13
14 บ้านหนองบง สพป. มุกดาหาร 40 เข้าร่วม 14
15 บ้านโคกหนองหล่ม สพป. มุกดาหาร 40 เข้าร่วม 14
16 บ้านโนนสะอาด 2 สพป. มุกดาหาร 40 เข้าร่วม 14
17 บ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 38 เข้าร่วม 17
18 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์” สพป. มุกดาหาร 36 เข้าร่วม 18
19 บ้านนาโด่ สพป. มุกดาหาร 34 เข้าร่วม 19


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยตาเปอะ สพป. มุกดาหาร 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 70 เงิน 4
5 แก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 67 ทองแดง 5
6 บ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 64 ทองแดง 6
7 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 59 เข้าร่วม 7
8 บ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร - -
9 บ้านโสก สพป. มุกดาหาร - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาสองเหมือง สพป. มุกดาหาร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงยางนันทวัน สพป. มุกดาหาร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่าดง สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 4
5 บ้านแฝก สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 5
6 บ้านดงมอน สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 6
7 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 7
8 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 8
9 บ้านกุดโง้ง สพป. มุกดาหาร 60 ทองแดง 9


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ สพป. มุกดาหาร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 4
5 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 5
6 บ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 6
7 แก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 7
8 บ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 71 เงิน 8


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกหนองหล่ม สพป. มุกดาหาร 89.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 2 (วัดนิรมิต) สพป. มุกดาหาร 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 345
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 761
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแก้งนาง สพป. มุกดาหาร 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเอี่ยน สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 4
5 บ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 5
6 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 62 ทองแดง 6
7 บ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 60 ทองแดง 7
8 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร - -
9 บ้านโคกหนองหล่ม สพป. มุกดาหาร - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 169
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 93.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสังข์ศรี สพป. มุกดาหาร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 400
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาสะเม็งวิทยา สพป. มุกดาหาร 93.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองสระพัง สพป. มุกดาหาร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. มุกดาหาร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 4
5 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 5
6 ชุมชนนาโสก สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 6
7 บ้านตูมหวาน สพป. มุกดาหาร - -
8 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร - -
9 บ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านฝั่งแดง สพป. มุกดาหาร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกหนองหล่ม สพป. มุกดาหาร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 90 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 6
7 บ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 6
8 บ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 8
9 เทศบาล 2 (วัดนิรมิต) สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 8
10 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 10
11 บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป. มุกดาหาร 67 ทองแดง 11


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 145
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ป่งแดงวิทยาคม สพป. มุกดาหาร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาคำน้อย 2 สพป. มุกดาหาร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 4
5 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 4
6 บ้านนาหนองแคน สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 6
7 นาสะเม็งวิทยา สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 7
8 บ้านนาโด่ สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 8


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 012
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโสก สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศูนย์ไหม สพป. มุกดาหาร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบอน สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 4
5 บ้านโค้งสำราญ สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 5
6 บ้านนาตะแบง 2 สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 6
7 บ้านกลาง สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 7
8 บ้านป่าพยอม สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 8
9 บ้านนาโด่ สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 9
10 บ้านแก้งนาง สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 10
11 บ้านหนองบง สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 11


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 802
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงใหญ่ สพป. มุกดาหาร 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยศวดีนิคมคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 4
5 บ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 5
6 บ้านกลาง สพป. มุกดาหาร 69.50 ทองแดง 6
7 บ้านโพนงาม สพป. มุกดาหาร 64 ทองแดง 7
8 บ้านเหล่าป่าเป้ด สพป. มุกดาหาร 60 ทองแดง 8
9 บ้านคำพอก 1 สพป. มุกดาหาร 58.50 เข้าร่วม 9
10 บ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 54.50 เข้าร่วม 10
11 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา สพป. มุกดาหาร 50 เข้าร่วม 11
12 บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 49.50 เข้าร่วม 12
13 บ้านโพนสว่าง สพป. มุกดาหาร 49 เข้าร่วม 13
14 ชุมชนโพธิ์ไทร สพป. มุกดาหาร 44.50 เข้าร่วม 14
15 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 41.50 เข้าร่วม 15
16 บ้านภูล้อม สพป. มุกดาหาร - -


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 133
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยทราย 2 สพป. มุกดาหาร 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคำป่าหลาย สพป. มุกดาหาร 70 เงิน 4
5 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง 5
6 อนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง 5
7 บ้านโคกพัฒนา สพป. มุกดาหาร 64 ทองแดง 7
8 บ้านสงเปือยเหนือ สพป. มุกดาหาร 60 ทองแดง 8
9 บ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 58 เข้าร่วม 9
10 ป่งแดงวิทยาคม สพป. มุกดาหาร 56 เข้าร่วม 10
11 บ้านคำพอก 1 สพป. มุกดาหาร 54 เข้าร่วม 11
12 ชุมชนบ้านคำชะอี สพป. มุกดาหาร 52 เข้าร่วม 12
13 บ้านขัวสูง สพป. มุกดาหาร 52 เข้าร่วม 12
14 บ้านดงเย็น สพป. มุกดาหาร 52 เข้าร่วม 12
15 บ้านนาโด่ สพป. มุกดาหาร 52 เข้าร่วม 12
16 ยศวดีนิคมคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 50 เข้าร่วม 16
17 บ้านหนองเอี่ยน สพป. มุกดาหาร 42 เข้าร่วม 17
18 บ้านแวง สพป. มุกดาหาร 38 เข้าร่วม 18
19 บ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 32 เข้าร่วม 19


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 811
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 2 (วัดนิรมิต) สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่งโพน สพป. มุกดาหาร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 4
5 บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 5
6 บ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 6
7 บ้านหนองเอี่ยน สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 7
8 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 8
9 บ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 9
10 ชุมชนโพนทราย สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง 10
11 แก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 45 เข้าร่วม 11


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนามน สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 4
5 บ้านหนองน้ำเต้า สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 5
6 บ้านนาม่วง สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 6
7 บ้านบาก๑ สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 7
8 ชุมชนเมืองหนองสูง สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 8
9 บ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 9
10 บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 10
11 บ้านโนนสะอาด 2 สพป. มุกดาหาร 72 เงิน 11
12 บ้านคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 71 เงิน 12
13 บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 70 เงิน 13


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไตรมิตรวิทยาคม สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหว้านใหญ่ สพป. มุกดาหาร - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไตรมิตรวิทยาคม สพป. มุกดาหาร 85 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 325
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 89 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ