งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ณ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2561   10 ต.ค. 2561   11 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อาคาร ป.1 11 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 18
09.00
2 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อาคาร ป.3 11 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 11
09.00
3 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ห้องวิทยาศาสตร์ 11 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
4 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชั้น อาคาร ๒ ห้อง ๒๒๓ 11 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 เป็นต้นไป
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชั้น อาคาร ๔ ห้อง (เต้นท์) 11 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 เป็นต้นไป
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชั้น อาคาร ๔ ห้อง (เต้นท์) 11 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 เป็นต้นไป
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชั้น หอประชุมตาลฟ้า ห้อง ชั้น ๒ 11 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 เป็นต้นไป
5 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชั้น อาคาร ๔ ห้อง (เต้นท์) 11 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 เป็นต้นไป
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร ชั้น โรงยิม 11 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 13
09.00 เป็นต้นไป
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร ชั้น โรงยิม 11 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 10
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.104 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.104 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.104 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.104 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนดอนตาล อาคาร ป.2 ห้อง 1 11 ต.ค. 2561 9.00 น.
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนดอนตาล อาคาร ป.2 ห้อง 2 11 ต.ค. 2561 9.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 334 11 ต.ค. 2561 9.00-12.00
2 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 335 11 ต.ค. 2561 9.00-12.00
3 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 336 11 ต.ค. 2561 9.00-12.00
4 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 322 11 ต.ค. 2561 9.00-12.00
5 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 323 11 ต.ค. 2561 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารพิเศษ(สีเขียว) 11 ต.ค. 2561 09.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 เวทีกลาง 1 ห้อง เวทีกลาง 1 11 ต.ค. 2561 09.00
30 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 เวทีกลาง 1 ห้อง เวทีกลาง 1 11 ต.ค. 2561 09.00
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เวทีหอประชุมหลังใหม่อำเภอดอนตาล ห้อง หอประชุมอำเภอ 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
32 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีหอประชุมหลังใหม่อำเภอดอนตาล ห้อง หอประชุมอำเภอ 11 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
33 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ห้อง เวทีหอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
34 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ห้อง เวทีหอประชุม 11 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
35 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล ห้อง เวทีโรงอาหาร 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
36 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล ห้อง เวทีโรงอาหาร 11 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
37 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล ห้อง ห้องประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
38 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล ห้อง ห้องประชุม 11 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
39 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 เวทีกลาง 1 ห้อง เวทีกลาง 1 11 ต.ค. 2561 13.00
40 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 เวทีกลาง 1 ห้อง เวทีกลาง 1 11 ต.ค. 2561 13.00
41 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 เวทีหอประชุมมหลังใหม่อำเภอดอนตาล ห้อง หอประชุมอำเภอ 11 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30
42 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 เวทีหอประชุมหลังใหม่อำเภอดอนตาล ห้อง หอประชุมอำเภอ 11 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
2 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา หอประชุม 11 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้อง ห้อง STEM 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้อง ห้อง STEM 11 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
6 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อาคาร 1 ห้อง ห้องป.1 11 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
2 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป.2 11 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
3 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.3 11 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
4 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อาคาร 3 ห้อง ห้อง ม.1 11 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
5 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อาคาร 3 ห้อง ห้อง ม.2 11 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามกลางกีฬากลางอำเภอดอนตาล ห้อง สนามวอลเลย์บอล 11 ต.ค. 2561 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 สนามกลางกีฬากลางอำเภอดอนตาล ห้อง สนามฟุตบอล 11 ต.ค. 2561 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามกลางกีฬากลางอำเภอดอนตาล ห้อง บริเวณสนามเด็กเล่น 11 ต.ค. 2561 09.00
4 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนดอนตาล ห้อง วิทยาลัยชุมชน 11 ต.ค. 2561 09.00
5 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 กศน.ดอนตาล ห้อง กศน.ดอนตาล 11 ต.ค. 2561 09.00-16.00
6 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 กศน.ดอนตาล ห้อง กศน.ดอนตาล 11 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 11 ต.ค. 2561 09.00-14.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 11 ต.ค. 2561 09.00-14.00
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 11 ต.ค. 2561 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดง อาคาร 1 ห้อง ห้องอนุบาล 11 ต.ค. 2561 08.30 น.เป็นต้นไป
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดง อาคาร 1 ห้อง ห้องอนุบาล 11 ต.ค. 2561 08.30 น.เป็นต้นไป
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดง อาคาร 1 ห้อง ห้องอนุบาล 11 ต.ค. 2561 08.30 น.เป็นต้นไป
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดง อาคาร 1 ห้อง ห้องอนุบาล 11 ต.ค. 2561 08.30 น.เป็นต้นไป
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดง อาคาร 1 ห้อง ห้องอนุบาล 11 ต.ค. 2561 08.30 น.เป็นต้นไป
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดง อาคาร 1 ห้อง ห้องอนุบาล 11 ต.ค. 2561 08.30 น.เป็นต้นไป
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดง อาคาร 1 ห้อง ห้องอนุบาล 11 ต.ค. 2561 08.30 น.เป็นต้นไป
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดง อาคาร 1 ห้อง ห้องอนุบาล 11 ต.ค. 2561 08.30 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล ชั้น เวทีหอประชุมหลังเก่า 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล ชั้น เวทีหอประชุมหลังเก่า 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
3 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน บี 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
4 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน บี 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
5 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน เอ 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
6 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน เอ 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
7 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน ซี 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
8 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน ซี 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 327 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 327 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
3 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 327 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 327 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
5 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 327 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
6 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
7 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
8 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
9 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
10 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
11 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
12 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
13 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
14 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
15 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00
16 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียชุมชนดอนตาล ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]