งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ณ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2561   10 ต.ค. 2561   11 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ห้อง ห้องเรียน ป.1 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ห้อง ห้องเรียน ป.2 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ห้อง ห้องเรียน ป.5 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ห้อง ห้องเรียน ป.4 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ห้อง ห้องเรียน ป.6 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ห้อง ห้องเรียน ป.3 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ห้อง ห้องเรียน ป.1 10 ต.ค. 2561 13.00-14.30
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ห้อง ห้องเรียน ป.2 10 ต.ค. 2561 13.00-14.30
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ห้อง ห้องเรียน ป.5 10 ต.ค. 2561 13.00-14.30
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาม่วง ห้อง อาคาร ป.1 ฉ ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาม่วง ห้อง อาคาร ป.1 ฉ ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาม่วง ห้อง อาคาร ป.1 ฉ ห้อง ป.4 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาม่วง ห้อง อาคาร นพ.002 ห้อง ป.6 10 ต.ค. 2561 09.00
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาม่วง ห้อง อาคาร นพ.002 ห้อง ป.5 10 ต.ค. 2561 09.00
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาม่วง ห้อง อาคาร นพ.002 ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2561 09.00
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาม่วง ห้อง อาคารประกอบ ห้องดนตรี 10 ต.ค. 2561 09.00
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาม่วง ห้อง อาคารประกอบ ห้องดนตรี 10 ต.ค. 2561 13.00
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาม่วง ห้อง อาคารเรียนอนุบาล 10 ต.ค. 2561 09.00
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาม่วง ห้อง อาคาร ป.1 ฉ ห้อง ป.4 10 ต.ค. 2561 10.45

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อาคาร ป.1ฉ ห้อง ป.4 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อาคาร ป.1ฉ ห้อง ป.5 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อาคาร ป.1ฉ ห้อง ป.6 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-11.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้องเรียน อาคาร 1 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 7
09.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้องเรียน อาคาร 1 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 2
09.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้องเรียน อาคาร 1 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 10
09.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้องเรียน อาคาร 1 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 5
09.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 1 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-11.30
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 2 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-11.30
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ห้องวิทยาศาสตร์ 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 19
09.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 19
09.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ห้องจริยธรรม 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 15
09.00
13 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อาคาร ป.1-3 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-10.20
14 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อาคาร ป.1-3 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-10.20
15 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อาคาร ป.1-3 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-10.20

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชั้น อาคาร ๒ ห้อง ๒๒๒ 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชั้น อาคาร ๔ ห้อง (เต้นท์) 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17
09.00 เป็นต้นไป
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชั้น อาคาร ๔ ห้อง (เต้นท์) 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 14
09.00 เป็นต้นไป
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชั้น หอประชุมตาลฟ้า ห้อง ชั้น ๒ 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 เป็นต้นไป
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชั้น อาคาร ๔ ห้อง (เต้นท์) 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 10
09.00 เป็นต้นไป
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร ชั้น หอประชุม 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 เป็นต้นไป
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร ชั้น โรงยิม ห้อง ชั้นล่าง 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร ชั้น โรงยิม ห้อง ชั้นบน 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช. 104 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.104 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2561 13.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร ห้อง สมุดโรงเรียน 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคารหอประชุม 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
6 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคารหอประชุม 10 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.105 ชั้น 2 ห้อง 201 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.105 ชั้น 2 ห้อง 202 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
9 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.105 ชั้น 2 ห้อง 203 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.105 ชั้น 1 ห้อง 101 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.105 ชั้น 1 ห้อง 102 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
12 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.105 ชั้น 1 ห้อง 103 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
13 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.104 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนดอนตาล เวทีกลางแจ้ง 10 ต.ค. 2561 9.00 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนดอนตาล เวทีกลางแจ้ง 10 ต.ค. 2561 9.00 น.
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนดอนตาล อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2561 9.00 น.
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนดอนตาล อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2561 9.00 น.
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนดอนตาล อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2561 9.00 น.
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนดอนตาล อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2561 9.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 332 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 333 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 332 10 ต.ค. 2561 13.00-16.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 334 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 335 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00
6 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 336 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00
7 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 337 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00
8 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 324 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00
9 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 325 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00
10 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา เต็นท์หน้าอาคาร 3 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 เวทีกลาง ๑ (ชะโนด ๒ แสดงโชว์พิธีเปิด) ห้อง เวทีกลาง ๑ (ชะโนด ๒ แสดงโชว์พิธีเปิด) 10 ต.ค. 2561 14.00
2 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 เวทีหอประชุมหลังใหม่อำเภอดอนตาล ห้อง หอประชุมอำเภอดอนตาล 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
3 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีหอประชุมหลังใหม่อำเภอดอนตาล ห้อง หอประชุมอำเภอ 10 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
4 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ห้อง เวทีหอประชุม 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
5 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ห้อง เวทีหอประชุม 10 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
6 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล ห้อง เวทีโรงอาหาร 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
7 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล ห้อง เวทีโรงอาหาร 10 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
8 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล ห้อง ห้องประชุม 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
9 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล ห้อง ห้องประชุม 10 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา หอประชุม 10 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้อง ห้อง STEM 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้อง ห้อง STEM 10 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มอาคาร 1 ห้อง ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มอาคาร 1 ห้อง ห้องป.2 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มอาคาร 1 ห้อง ห้องป.3 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงงเรียนบ้านโคกหนองหล่มอาคาร 2 ห้อง อนุบาล 1 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อาคาร2 ห้อง ห้องอนุบาล 2 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
6 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อาคาร 3 ห้อง ห้อง ม.2 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
7 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อาคาร 3 ห้อง ห้อง ม.3 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 วิทยาลัยชุมชนดอนตาล ห้อง วิทยาลัยชุมชน 10 ต.ค. 2561 09.00
2 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 10 ต.ค. 2561 09.00
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 กศน.ดอนตาล ห้อง กศน.ดอนตาล 10 ต.ค. 2561 09.00 -16.00
4 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 กศน.ดอนตาล ห้อง กศน.ดอนตาล 10 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 10 ต.ค. 2561 09.00-11.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 10 ต.ค. 2561 13.00-16.00
4 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 10 ต.ค. 2561 13.00-16.00
5 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 10 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล ชั้น เวทีหอประชุมหลังเก่า 10 ต.ค. 2561 09.00 - 13.00 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล ชั้น เวทีหอประชุมหลังเก่า 10 ต.ค. 2561 09.00 - 13.00 น
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 เต็นท์สนามกีฬากลางอำเภอดอนตาลและศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน ซี 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 เต็นท์สนามกีฬากลางอำเภอดอนตาลและศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน ซี 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
5 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน เอ 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
6 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน เอ 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน อี 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน อี 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
9 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน บี 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
10 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน บี 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารแบบพิเศษ (สีเขียว) 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนดอนตาล ห้อง อาคารแบบพิเศษ (สีเขียว) 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ห้อง อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30 น.
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ห้อง อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30 น.
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ห้อง อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30 น.
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ห้อง อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30 น.
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ห้อง อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30 น.
6 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ห้อง อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30 น.
7 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ห้อง อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30 น.
8 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ห้อง อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30 น.
9 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ห้อง อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30 น.
10 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ห้อง อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30 น.
11 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ห้อง อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30 น.
12 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ห้อง อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30 น.
13 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ห้อง อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30 น.
14 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ห้อง อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30 น.
15 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ห้อง อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30 น.
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ห้อง อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00 - 14.00 น.
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ห้อง อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00 - 14.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา อาคาร สปช 105/29 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 326 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 326 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 326 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 326 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 326 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เต้นท์ โซน บี ชั้น เต้นท์ โซน บี ห้อง เต้นท์ โซน บี 10 ต.ค. 2561 13.00-15.00
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เต้นท์ โซน บี ชั้น เต้นท์ โซน บี ห้อง เต้นท์ โซน บี 10 ต.ค. 2561 13.00-15.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เวทีหอประชุมหลังเก่า ชั้น เวทีหอประชุมหลังเก่า ห้อง เวทีหอประชุมหลังเก่า 10 ต.ค. 2561 13.00-15.00
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เวทีหอประชุมหลังเก่า ชั้น เวทีหอประชุมหลังเก่า ห้อง เวทีหอประชุมหลังเก่า 10 ต.ค. 2561 13.00-15.00
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เวทีหอประชุมหลังเก่า ชั้น เวทีหอประชุมหลังเก่า ห้อง เวทีหอประชุมหลังเก่า 10 ต.ค. 2561 13.00-15.00
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เวทีหอประชุมหลังเก่า ชั้น เวทีหอประชุมหลังเก่า ห้อง เวทีหอประชุมหลังเก่า 10 ต.ค. 2561 13.00-15.00
7 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เวทีหอประชุมหลังเก่า ชั้น เวทีหอประชุมหลังเก่า ห้อง เวทีหอประชุมหลังเก่า 10 ต.ค. 2561 13.00-15.00
8 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เวทีหอประชุมหลังเก่า ชั้น เวทีหอประชุมหลังเก่า ห้อง เวทีหอประชุมหลังเก่า 10 ต.ค. 2561 13.00-15.00
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เต้นท์ โซน บี ชั้น เต้นท์ โซน บี ห้อง เต้นท์ โซน บี 10 ต.ค. 2561 13.00-15.00
10 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เต้นท์ โซน บี ชั้น เต้นท์ โซน บี ห้อง เต้นท์ โซน บี 10 ต.ค. 2561 13.00-15.00
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียชุมชนดอนตาล ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2561 09.00
12 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียชุมชนดอนตาล ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2561 09.00
13 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียชุมชนดอนตาล ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2561 09.00
14 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียชุมชนดอนตาล ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2561 09.00
15 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียชุมชนดอนตาล 10 ต.ค. 2561 09.00
16 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เต้นท์ โซน อี ชั้น เต้นท์ โซน บี ห้อง เต้นท์ โซน บี 10 ต.ค. 2561 13.00-15.00
17 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เต้นท์ โซน อี ชั้น เต้นท์ โซน บี ห้อง เต้นท์ โซน บี 10 ต.ค. 2561 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง1 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง1 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 เวทีกลาง1 ห้อง เวทีกลาง1 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 เวทีกลาง1 ห้อง เวทีกลาง1 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 เวทีกลาง1 ห้อง เวทีกลาง1 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 เวทีกลาง1 ห้อง เวทีกลาง1 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 เวทีกลาง1 ห้อง เวทีกลาง1 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 เวทีกลาง1 ห้อง เวทีกลาง1 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง1 10 ต.ค. 2561 13.00-15.00
10 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง1 10 ต.ค. 2561 13.00-15.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]