รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2
ระหว่าง วันที่ 4-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงอภิชญา  เทียบไทย
 
1. นางประกอบกิจ  โฮงคำอุตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 1. เด็กหญิงธนัญญา  ขุนอินทร์
 
1. นายพีระพันธ์  โพธิ์ศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงดวงกมล  ตรีเดช
 
1. นายระเบียบ  สิมสวน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงอารียา  ภูสาไส
 
1. นางอรพินท์  สุโกสิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงศสิมาภรณ์  ศรีภิรมย์
 
1. นางสาวพนิดา  อุ่นเวียง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณ
 
1. นางโสภาพร  บำรุงสำราญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงบุษกร  ทุมแถว
 
1. นางสาวตติยา  สีหะวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายธนกฤต  ดาแก้ว
 
1. นางสาวทิฆัมพร  ตอพล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงปวรรณรัตน์   แก้ววงษ์แสน
 
1. นางโสภาพร  บำรุงสำราญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงเมธาวี  วิวาสุข
 
1. นางวิภา  คำสุข
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กหญิงพรพิมล   สารวงษ์
 
1. นางสุนีย์   นามกันยา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีวงษา
 
1. นางสาวละอองดาว  ชาทองยศ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนยาง 1. เด็กชายวิทวัส  เทียบคุณ
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  มณฑาประดิษฐ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู 1. เด็กชายอดิเทพ  หันชะนา
 
1. ด.ต.ทักษิณ  ประพรมมา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กชายอัครพงศ์    แก้วพิภพ
 
1. นายจักรกริช    วรรณประภา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงสุจิตรตรา  ทวีวงศ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ขำลึก
 
1. นางเรวดี  จันทร์ดา
2. นางสาวไอลดา  วงศ์คำสม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  วรรณชัย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วประสิทธิ์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สาวิสัย
2. นางจรูญรัตน์  พันธุ์ฟอง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงกนกนาถ  มาตา
2. เด็กหญิงฉัตรชกร  ศรีทาดี
 
1. นายนคร  ศรีจำปา
2. นางสาวทิฆัมพร  ตอพล
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ไชยรักษ์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  แสนอินอำนาจ
 
1. นางเบญจวรรณ  ศรีบุรินทร์
2. นายเกียรติศักดิ์  ศรีบุรินทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงวรินทร์นิภา  ประดิษฐจา
 
1. นางดอกไม้  บริกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายพฤฒิพงศ์  วรรณประเข
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  โคตรก่ำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กชายวีระวงศ์  หงษา
 
1. นางสาวกิริยาพร  สำราญดี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงวรรณิษา  ไชยวรรณ
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  มนกลาง
3. เด็กหญิงอรอุมา   ชัยวิพรม
 
1. นางรัตนาพร  นวนมา
2. นางเอ็มอร  สิมทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หนูไธสงค์
2. เด็กหญิงบุปผา  นามวงษ์
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ดาน้ำคำ
 
1. นายขันชัย  กรวดงาม
2. นางดอกจันทร์  ศรียะ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงกฤติกา  สาระวงษ์
2. เด็กหญิงธานาภรณ์  วงศ์สมัคร
3. เด็กหญิงสุภัสสร  จันทรี
 
1. นางราลินี   ศรีคำ
2. นางสาวศศิร์ธา   นามวิจิตรคูณธนา
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายนิติพล  บับภาเอก
2. เด็กหญิงปณิดา  มาสันเทียะ
3. เด็กหญิงเรือนทอง  ชำนาญพันธ์
 
1. นางปานา  แถลงกัณฑ์
2. นายภาณุพงศ์  สาวิยะ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมอแห้ง
2. เด็กหญิงธนัญชนก  สุกหล้าน
 
1. นางจำนงรักษ์  แสงนาโก
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  โคตรก่ำ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงปิ่นตะวัน  เดชปก
2. เด็กชายภาราดร  บุตรดีมี
 
1. นายขันชัย  กรวดงาม
2. นางดอกจันทร์  ศรียะ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงวิณัฐดา  สุวรรณล้ำ
 
1. นางสาวนิรมล  เนธิบุตร
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงชิดชนก  จันดา
 
1. นางวาสนา  สาริกัน
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. นายนิคม  พงเพ็ชร
 
1. นางวาสนา  สาริกัน
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายธรรมนูญ  รบชนะ
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศิริสุข
 
1. นายอภิศักดิ์  ธรรมกุล
2. นายไชยยศ  สินพันธ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. นายธนากรณ์  ภูเมฆ
2. เด็กชายสิทธิพร  อุดมพงษ์
 
1. นางรุจิรา  ฝ่ายพนอม
2. นายทศพล  สมวงษา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงนันทพัฒน์  นามกิ่ง
 
1. นางสาววนัสฬานฑ์  ธศิริสุขธรรม
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กชายธวัชชัย  บัวระภา
 
1. นางธนัชพร   ผิวเหลือง
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สุวรรณสนธิ์
 
1. นางสาวพรรณปพร  ศิริ
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เยี่ยมหาร
 
1. นางคนึงนิด  กงภูธร
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงวันณิชา  ประเมทะโก
 
1. นางสาวนิรมล  เนธิบุตร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กชายธนกฤต  เปรมนัส
2. เด็กหญิงพัชรินทร์ทรา  รักษาภักดี
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  นามกันยา
 
1. นางสาววรุลี  พรมจันทร์
2. นางสาวณัฐนรี  ศรีแสง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงห์ดาว
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ป้านภูมิ
3. นางสาววิรัญชนา  เค้ามิม
 
1. นายสุรศักดิ์  สุขสร้อย
2. นางสาวพิชญ์สิณี  สีใจปั๋ง
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กหญิงธัญธรณ์  สมศิริ
2. เด็กหญิงนฤมล  นามสมดี
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โชคบัณฑิต
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ชัยภูมิ
2. นางศุภลักษณ์  เข็มมา
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กชายคนิน  คำมา
2. เด็กชายธีรโชติ  ศรีเกิ้ง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ชินภักดี
 
1. นางสาวจีราพร  เกษทองมา
2. นายกฤษณภัทร  เกษทองมา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงธวัลพร  สุดสาว
2. เด็กหญิงปราณณิชา  พรมดี
3. เด็กชายแทนกาย  แก่นคง
 
1. นางสาวณัฐนรี  ศรีแสง
2. นางสาววรุลี  พรมจันทร์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กชายพงศ์ภัค   กลางเสนา
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ศรีวิจารย์
3. เด็กหญิงสุธิดา   วงศ์ลคร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิวพล   คำแพง
2. นายภูชัย  อินเจริญ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงปาณิตา  ผุกแสน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สีปา
3. เด็กหญิงอภิญญา  นุราช
 
1. นางขวัญเมือง  กุลเกลี้ยง
2. นางสาวนัทวรรณ  ธีระนันท์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  ธรรมรัง
2. เด็กชายปภาดา  ทองลับ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ชัยโวหาร
 
1. นางสาวนันทวรรณ์  นิรัญชัย
2. นายเกษม  ภาษี
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กชายนันทภพ   แก้วพิภพ
2. เด็กชายปิยพงศ์  กุดกัญญา
 
1. นายเกียรติชัย  ทองสุข
2. นางวิไลลักษณ์   วรรณประภา
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กชายฐิติพงศ์  อาจปาสา
2. เด็กชายภูริภัทร  ภาษี
 
1. นายจักรพันธ์  สิงห์ลอ
2. นางเพียรลดา  สิงห์ลอ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีรักษา 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูโตนนา
2. เด็กชายสิทธินนท์  เหมือนศรีชัย
 
1. นางสาวจิตวะดี   ซาเสน
2. นางสาวนฤมล  ดานุรักษ์
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   หมู่หัวนา
2. เด็กชายวายุ  สีด้วง
 
1. นายอภิเดช   ขาวข้างพูล
2. นางเสาวนีย์  ดานะ
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กชายภูริภัทร  ออมสิน
2. เด็กชายหาญชัย  พลซา
 
1. นายวรพล  วันชัยสงค์
2. นายกิติพัฒน์  นาดี
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายกีฬา  ศรีหาบุญมา
2. เด็กชายศรันย์  ศรีหาภูธร
 
1. นายวสันต์  โคตรมงคล
2. นายศุภนัส  อ้วนนวน
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. นายณัฐภัทร  เทวะสัตน์
2. เด็กชายไอน้ำ  นามวงษ์
 
1. นายวสันต์  โคตรมงคล
2. นายศุภนัส  อ้วนนวน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1. เด็กหญิงปณิดา  ปลอดรัมย์
2. เด็กหญิงปวริศา  ศรีสุพอ
3. เด็กหญิงพนิดา  อุปละ
4. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ป้องปา
5. เด็กหญิงอลิสา  สายคำภา
 
1. นางอมร  สะท้านบัว
2. นางวิไลวรรณ  หมีกุละ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงชาลิสา  อุทะสาร
2. เด็กหญิงนภัสสร  ประกอบ
3. เด็กหญิงพิยดา  ประกอบ
4. เด็กหญิงศศิวิมล  พันธ์สีภูมิ
5. เด็กหญิงเกสแก้ว  กรรณลา
 
1. นางสาวณัฐพร  ทองตัน
2. นางสาวสุกัญญา  ศรียงยศ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงสุทา
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  อินทรวงศ์
3. นางสาวรัตติยากร  ชาภักดี
4. เด็กหญิงวราภรณ์  สืบพรม
5. เด็กหญิงศรัณญา  ภูสดแสง
 
1. นายสุชาพจี  นิภาดำรงค์
2. นายศิริวัฒน์  ขุนศรี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพันธ์ชนก  ดวงเกษ
2. เด็กหญิงศุภาพันธ์  ภูขามคม
3. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีสุภักดิ์
4. เด็กหญิงสุภาพร  จงอุ้มกลาง
5. เด็กชายเจษฎา  แก้วแสนชัย
 
1. นางเยาวลักษณ์  มานาม
2. นางน้ำอ้อย  บทมาตย์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนันชมน  กางบิด
2. เด็กหญิงนิสรา  มุกอาสา
3. เด็กหญิงศิริกุล  ทรายทอง
4. เด็กหญิงอณุภา  ภูตาขำ
5. เด็กหญิงอภัสรา  รามศิริ
 
1. นางญาณิศา  ทองพูล
2. นายศักดา  แซ่ลี้
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงจิตนา  ทองแบบ
2. นางสาวบัณฑิตา  ชินสีหา
3. เด็กหญิงวนิดา  ศรีบุรินทร์
4. นางสาววรัญญา  บุญไสยัง
5. นางสาวสุพัตรา  ทองแบบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิติกร  ชนะทุม
2. นางสาวปาริตา  ปัดชาษี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายธนพัต  สุวะเสน
2. เด็กหญิงพฤกษา  เหวห้วย
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  หลวงสนิท
4. เด็กหญิงสุชาดา  รุ่งระมา
5. เด็กหญิงอรปรียา  วงษ์จรัสเพชร
 
1. นายประจักษ์  ดวนพล
2. นายอภิศักดิ์  ธรรมกุล
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สายสิงห์
2. เด็กชายกิตติคุณ  อำพรัก
3. เด็กชายจตุพร  ภูมิดอนใส
4. เด็กหญิงจารุพิชญา  ศรีบุญ
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ประเสริฐสังข์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยสามารถ
7. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทาสีแก้ว
8. เด็กชายธนวัฒน์  นาหัวนิล
9. เด็กชายนที  ชัยศรี
10. เด็กหญิงนิรดา  มาเบ้า
11. เด็กหญิงปนัดดา  สมอฝาก
12. เด็กชายภูมิประภา  ศรีพรม
13. เด็กหญิงมนัสนันท์  สว่างแจ้ง
14. เด็กชายรัฐภูมิ  อาจสาลี
15. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีพรม
16. เด็กชายวรพงษ์  สิริโชติ
17. เด็กหญิงวรรณพร  ขันธ์สาลี
18. เด็กหญิงสุภัทรศิณี  ครองเวียง
19. เด็กหญิงสุรดี  จันทุดม
20. เด็กหญิงอวัสดา  แดงนาเพียง
 
1. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
2. นางลำดวน  ศรีพรม
3. นายสุทธิพงษ์  สุจิตร
4. นายอดุลย์  ชัยศรี
5. นางสาวนิตยา  รักษาพล
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงกัลยาพร  สายศักดิ์ดา
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายแสงตะวัน  จันใด
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  กุระจันเพ็ง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงสุนิสา  ชินตู้
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายณัฐพล  สุขสบาย
2. เด็กหญิงปภิชญา  ติงสะ
 
1. นางวิราสินี  ทองจำรูญ
2. นางวัลภา  แสนพงษ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรวี  กำแก้ว
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีเนตร
 
1. นางสุพัตรา  สะท้าน
2. นางนราภรณ์  คำแหงพล
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  แสงศรีแก้ว
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  บริจันทร์
 
1. นายปรมินทร์  อินทร์ชัยศรี
2. นางสาวจิราภรณ์  มังคะโล
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงกนกรัชต์  ศรีพารา
2. เด็กหญิงกานต์ชนิดา  คนคม
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  น้อยพลู
4. เด็กชายณเรนธรณ์  เทียวทูน
5. เด็กหญิงปนัดดา  ใยแก้ว
6. เด็กหญิงประรัชดา  ไชยพลเพชร
7. เด็กชายปัญญาฤทธิ์  อุทะสาร
8. เด็กชายศุภชัย  สระทองบ้อง
9. เด็กชายสรวิชญ์  หมื่นท่องวารี
10. เด็กหญิงอรณิชา  สีกันหา
 
1. นางทองพูล  เปานาเรียง
2. นางสาวณัฐพร  ทองตัน
3. นางสาวสุกัญญา  ศรียงยศ
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงช่อผกา  เลิศประเสริฐ
2. เด็กหญิงบุษบา  เลิศประเสริฐ
3. เด็กหญิงพนิดา  ศรีจันดี
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  เทพอินทร์
5. เด็กหญิงมาลิวัลย์  ชำนาญการ
6. เด็กหญิงระพีพรรณ  แดนวงดร
7. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยบุตร
8. เด็กหญิงสุชาวลี  รักชาติ
9. เด็กหญิงอรยา  โสดาดง
10. เด็กหญิงอัมพิกา  ทานะติง
 
1. นางทองพูล  เปานาเรียง
2. นางสาวปัญจพร  เทียนสวัสดิ์
3. นางจุฑามาศ  พรมลา
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงชลธิชา  บงแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัวนาค
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองสี
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขเสน
5. เด็กหญิงลักษิมา  เทียบพรหม
6. เด็กหญิงสุนันทา  ถิ่นคำบง
7. เด็กหญิงสุภาพร  บรรดาศักดิ์
8. เด็กหญิงเมวิกา  ไชยลา
9. เด็กหญิงโชติกา  โสภี
10. เด็กหญิงโสภิตา  โสระสิงห์
 
1. นางกฤษณา  ศรีคุณ
2. นายฉลอง  ไชยชนะ
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. นางสาวจันทมณี  งามราศรี
2. เด็กชายทวีศิลป์  สอนแสง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  รุณยะราช
4. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  บาบุญ
5. เด็กหญิงละออง  ขวัญแจ่ม
6. นางสาววรนุช  บุตรเต
7. เด็กหญิงศิรินภา  โสมนัส
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  นครโสภา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิสงคราม
10. เด็กชายอภิเดช  บุญตาสุทธิ
 
1. นายสมภาส  เกษทองมา
2. นายสายชล  กาเตื่อย
3. นางสิริกัญญามญฐ์  สายใหญ่
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  โฮมหงษ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรมพลเมือง
3. เด็กหญิงรุลิตา  วารินทร์
4. เด็กหญิงลักษมี  จันทร์เกศา
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ธรรมโม
6. เด็กหญิงอัจจารีญา  กุนไธสง
7. เด็กหญิงเมษิณี  โสภักดี
 
1. นางอรพินท์  สุโกสิ
2. นายวีระ  โคตรธรรม
3. นางศิริธร  สร่างโศก
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ภูบุญอ้วน
2. เด็กชายจักรพันธ์  พลสัสดี
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พลสัสดี
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  ดานะ
5. เด็กชายยศกร  กองพล
6. เด็กชายระพีภัทร์  ศรีเมือง
7. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ภูประพัน
8. เด็กชายสุชาดา  เลาวีโท
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ยางยุทธ์
10. เด็กชายเกียรติพงษ์  โฮมหงษ์
 
1. นายพิชิต  สิงยะเมือง
2. นางสาวพิชญา  สิงยะเมือง
3. นายธีรกุล  ดานะ
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิง เนตรนภา  เกษทองมา
2. เด็กหญิงศิรประภา  พลมา
 
1. นางสาวปรียนันท์  แพงศรี
2. นายมงกต  ผ่านแผ้ว
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดข่า 1. เด็กหญิงขิมมิกา  พลหล้า
2. นางสาวสุภาวดี  จันแปลง
 
1. นางธนัชพร  บุญปัน
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์  นันทะรัตน์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงชิดชนก  ปลัดเรืองรุ่ง
 
1. นางจุฑามาส  เปรื่องธรรมกุล
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬธิดา  แสนอ้วน
 
1. นายบัญชา  ตางาม
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงศุภัทรสรา  แข็งขัน
 
1. นางปิยดา  ยาผา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงธีรดา  เมืองจันทึก
 
1. นางสุวิสรรค์  เหตุเกษ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงสุนิศา  ดอกไม้
 
1. นายยันตรี  ดอกไม้
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงอารียา  เพ็งทำ
 
1. นางนิตยา  รอดคำดี
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กหญิงวิภาวดี  โพวะนัด
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  วชิรธรรมกุล
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กชายเจษฎา  นิกรสุข
 
1. นายยนต์เทียน  พาบุ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กหญิงธนพร  วิศิษฐารักษ์
2. เด็กชายศิลา  เกษทองมา
 
1. นายประกาศิต  ผิวศิริ
2. นางสาวสุพรรณนิภา  นามกันยา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตะพานบุญ
2. เด็กหญิงธาริตา  บุษบา
 
1. นางบุณยวีร์  จิตตะ
2. นายสุริยา  กมลอินทร์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 1. เด็กหญิงทศพร  ปรุสูงเนิน
2. เด็กหญิงประภัสสร  คำมะนิตย์
 
1. นายไพฑูรย์  จิตตะ
2. นางสาวยุพิน  อามาตย์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กหญิงมารวย  ธรรมโสม
 
1. นายอำพล  ภาชะนัย
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทิพย์รักษ์
2. เด็กหญิงวรกมล  ทัพทวี
3. เด็กหญิงสุชานันท์  วาลา
 
1. นายวิรัตน์  ป้องนาลา
2. นางณฐมล  ศรีหนารถ
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร   พรมมาปี
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  โสภารักษ์
3. เด็กหญิงลักขณา  จำปีพรม
 
1. นางสาวนันทนา  นามกันยา
2. นายอำพล  ภาชะนัย
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กันเสนา
2. เด็กชายวีรพล  ไชยบุตร
3. เด็กชายอภิรักษ์  ชาวหนอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สนธิพงษ์
2. นางสาวกนิฏฐา  โนราช
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  วงษ์ป้อง
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายขันหมาก  ปรีอารมย์
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายสิริวัฒน์  บุญชื่น
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 1. เด็กชายพีระพนธ์  พาสุข
 
1. นางสาวพชรธรษ์  จำปีพรหม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 1. เด็กหญิงวราภรณ์  มะลิสิงห์
 
1. นางณภัทรพร  แก่งจำปา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงมัณฑริกา  ธุระดี
 
1. นายกฤษณศักดิ์  พลหงษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรวี  กำแก้ว
 
1. นางสุพัตรา  สะท้าน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงธิวา  ดรคอนชุม
 
1. นายสมยศ  ถมปัด
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  วงษ์ป้อง
2. เด็กชายขันหมาก  ปรีอารมย์
3. เด็กชายจรณินท์  วิเชียรทอง
4. เด็กชายพิชชากร  เผยศิริ
5. เด็กชายภคนนท์  กาศมณี
6. เด็กชายวรากร  อุ่นพิมพ์
7. เด็กชายวรากร  บุญตาสุทธิ
8. เด็กชายศาศวัต  แสงคำฉาย
9. เด็กชายสิริวัฒน์  บุญชื่น
10. เด็กชายเจษฎาพร  ภูถาดลาย
 
1. นายพิศพงษ์  ยนตะพันธ์
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ประจันตเสน
3. นางสุภลักษณ์  บุญมาชม
4. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงกรานต์ญาเรศ  เจริญคุณ
2. เด็กชายกฤษฎา  ไฮงาม
3. เด็กหญิงกัญญาเรศน์  อรุณรัตนมณี
4. เด็กหญิงจริยา  แก้ววงแสน
5. เด็กหญิงจิรภิญญา  เดชโค้น
6. เด็กหญิงจิรัชยา  เวียงสุข
7. เด็กชายชินราช  ทองคำแสน
8. เด็กหญิงฐิตาพร  แก้วสุวรรณ
9. เด็กหญิงฐิติยา  ไมล์โพธิ์
10. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสนแก้ว
11. เด็กหญิงธนภร  โอนกลาง
12. เด็กหญิงธัญทิพย์  สงนอก
13. เด็กหญิงธิษณามตี  ม่วงจำปา
14. เด็กหญิงนิตยา  เนธิบุตร
15. เด็กหญิงปนิตตา  บรรเทา
16. เด็กหญิงพริมพิตา  สิมอุตร
17. เด็กหญิงพันทิภา  สมรัก
18. เด็กหญิงภัทริตา  ภูจำปา
19. เด็กหญิงอนุสรา  บัวมี
20. เด็กหญิงเบญญาภา  เกษลับ
 
1. นายทยากร  จันทะบุตร
2. นางยุภา  จันทะบุตร
3. นางสาวขวัญฤทัย  ทันที
4. นายถนอม  สอนสุภาพ
5. นางแสงจันทร์  จันทราช
6. นางสุคล  พันยา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กชายจิตรทวี  พิมที
2. เด็กหญิงชไมพร  ปั้นแหน่งเพชร
3. นายธีรวัฒน์  ธรรมกุล
4. เด็กหญิงนัชชา  บัวภาศรี
5. เด็กหญิงลฎาภา  บรรลือ
6. เด็กหญิงสุนิษา  โพธินันท์
 
1. นายพนม  นานวน
2. นายธนะวัฒน์  เคนโยธา
3. นางสุวินี  บัวระภา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ประสมเพรช
 
1. นายทองคูณ  บทมาตย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ธงศรี
 
1. นางทองพูล  เปานาเรียง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จันนา
 
1. นายชัยวุฒิ  เตศิริ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กหญิงวริศรา  นามวงศ์
 
1. นางอนุชิดา  ปาประลิต
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายชลธี  แสงหิรัญ
 
1. นางทองพูล  เปานาเรียง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ธงศรี
 
1. นางทองพูล  เปานาเรียง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  พงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวปูริดาก์  อยู่วราโชติ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงวรรณศิกา  ปัญญาประชุม
 
1. นางสงวน  พรหมอินทร์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กชายนุกูล  แผนพุทธา
 
1. นายชัยวุฒิ  เตศิริ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1. เด็กชายรณรงค์  ศรีแสงรัตน์
 
1. นางสาวปูริดาก์  อยู่วราโชติ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ชินพะวอ
 
1. นายพนม  นานวน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ขวัญงอน
 
1. นางพรทิภา   พรมดี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1. เด็กชายมณฑล  สมบูรณ์
 
1. นายวุฒิชัย  ดานะ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ธงศรี
 
1. นางทองพูล  เปานาเรียง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จันนา
 
1. นายชัยวุฒิ  เตศิริ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงจิราพร  งอกผล
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  ดาวงษา
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  เกตุรักษา
2. เด็กชายจีรศักดิ์  เจตนา
3. เด็กชายชยพล  นวนกระโทก
4. เด็กหญิงชลนิภา  ภูมิกระจาย
5. เด็กหญิงชลิตา  มีพาสา
6. เด็กหญิงชาลิสา  โสมนัส
7. เด็กชายชินภัทร  รักไทย
8. เด็กชายชิษณุพงศ์  พรมศรี
9. เด็กหญิงชุติมณฑม์  วีระธรณิศวร์
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  อนุมาตย์
11. เด็กหญิงณิชารีย์  แสงสว่าง
12. เด็กหญิงธนัชญา  พูนแก้ว
13. เด็กหญิงธัญธิดา  ประจันตะเสน
14. เด็กหญิงนภาทิพย์  สุวรรณแดง
15. เด็กชายนัทธพงศ์   แก่นศรีเสียด
16. เด็กหญิงปริมปภา  อ้วนโฮม
17. เด็กหญิงพัชราวดี  บุญปัน
18. เด็กหญิงพิชญกานต์  ตระกูลวงศ์
19. เด็กหญิงพิชญธิดา  กองสิงห์
20. เด็กชายภัทรกร  เรืองยศ
21. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีชัย
22. เด็กหญิงวรัทการต์  สุวรรณสนธิ์
23. เด็กหญิงวราภรณ์  เทวสัตย์
24. เด็กหญิงศศิธร  มั่นคง
25. เด็กหญิงสร้อยสุดา  สิงห์สนั่น
26. เด็กชายอภิลักษณ์   ธรรมโสม
27. เด็กหญิงอาทิตยา  พรมจันทร์
28. เด็กหญิงไอลดาภรณ์  สิริธนศักดิ์
 
1. นายเอกลักษณ์  เตอร์ตู
2. นางสาวภัควีณ์   ฤทธิ์คุณ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงจริยา  เขียวทูน
2. เด็กหญิงจันทิมา  วิปัสสา
3. เด็กชายชยางกูร  พัดพรม
4. เด็กหญิงดวงดาว  โฮ้หนู
5. เด็กชายธนภัทร  สีละลวย
6. เด็กหญิงธฤดี  อินเพ็ชร
7. เด็กชายธีรพงศ์  พงษ์เพชร
8. เด็กหญิงบุญฑริกา  ไกรศรีวรรธนะ
9. เด็กหญิงบุญสิตา  มธุรสสุนทร
10. เด็กชายพัชรพงษ์  ขันศรีโพธิ์
11. เด็กชายภานุพงศ์  พรหมมาศ
12. เด็กชายภานุวัฒน์  หอมแพงไว้
13. เด็กชายมนัสวี  ผ่านวงษ์
14. เด็กหญิงรวินันท์  อุตรพรม
15. เด็กหญิงระพีเพชร  เนตรภักดี
16. เด็กหญิงรัตติประภา  ไกรศรีวรรธนะ
17. เด็กชายวงศธร   สอนสุภาพ
18. เด็กหญิงวนิดา  อุตรพรม
19. เด็กหญิงวราลี  ศิริช้อน
20. เด็กชายศตวรรษ  แจ่มวรรณ์
21. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พลเสนา
22. เด็กหญิงสิริกัลยา  สอนสุภาพ
23. เด็กชายสุภากรณ์  ปานทอง
24. เด็กหญิงอลิสดา  คำอาษา
25. เด็กชายอานนนท์  บุญภา
26. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ปัดชากาว
27. เด็กหญิงเพชรพลอย  วงศ์ไชยยา
28. เด็กหญิงแก้วมณี  บัวบาน
 
1. นายประดิษฐ์  แก้วพิภพ
2. นายยงยุทธ  ศรีชัย
3. นางสาวอรพรรณ  บัวระภา
4. นางวราลักษ์  คำมุงคุณ
5. นางสาวจิระภรณ์  พรหมศิริ
6. นางสาวปอแก้ว  สมเสียง
7. นางสาวสุพัตรา  สาริยา
8. นางจงกล  ดรวิชา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงกชกร  คารมหวาน
2. เด็กหญิงกัลยา  มาลัย
3. เด็กหญิงจิราพร  สิงห์ทองลา
4. เด็กชายชรินทร์  พิมสา
5. เด็กชายธนบูรณ์  สนธิมูล
6. เด็กชายผลิตโชค  วิเศษสัย
7. เด็กหญิงราชาวดี  อันศึกษา
8. เด็กหญิงสุมิตรา  สาโยธา
9. เด็กชายอนุรักษ์  เนื่องชมภู
10. เด็กชายอภิชัย  โสภาพรม
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  โสมาศรี
2. นางสาวนภาพร  แก้วอุดม
3. นางสาวกัญญ์วรา  พรมภักดิ์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. นางสาวคีตภัทร  ใจบาน
2. นางสาวณัฐวดี  มีผล
3. นางสาวณัฐวิภา  มีผล
4. นางสาวธิดารัตน์  ธรรมลี
5. นายธีรพงค์  หารใจ
6. เด็กชายพีรพัฒน์  พิลาอ่อน
7. เด็กชายรัชพล  พิมพ์เขต
8. นางสาวศันสนีย์  บุตรศรี
9. เด็กชายศิริมงคล  เกษทองมา
10. เด็กชายอุปภัทร์  อ้วนเต็ม
 
1. นายณฐมน  ภูมินทร์
2. นางสาวสลักกิติ์  จันทร์พาณิชย์
3. นางสาวอนงค์นาถ  ทวีศรี
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงฐนิชา  พรมสุข
2. เด็กหญิงธัญญกานต์  ไหวพริบ
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชาชุมพร
4. เด็กหญิงพรรษวรรณ  อุวอง
5. เด็กหญิงพิชญานันท์  เบาราญ
6. เด็กหญิงรชนีกร  แสนประสิทธิ์
7. เด็กหญิงเกศมณี  คำษาวงค์
8. เด็กหญิงเอวิตรา  มะปะเข
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางลำดวน  ศรีพรม
3. นายดอนจันทร์  ศรีบุญ
4. นางสาวชไมพร  สุรภีร์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทะเนตร
2. เด็กหญิงพิจิตรา  สอนสุภาพ
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อุตรพรม
4. เด็กหญิงพิยดา  บุญมา
5. เด็กหญิงวราพร  จำปาบุรี
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุวรรณสุขา
 
1. นายอัฐพล  นนทะโคตร
2. นางสาวนิตยาพร  สว่างวงศ์
3. นางกาญจนา  สมีแจ่ม
4. นายทิวานนท์  บุญเนา
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกุลดา  คณะบุตร
2. เด็กหญิงฐนิชา  พรมสุข
3. เด็กหญิงฐานิกา  คำษาวงค์
4. เด็กหญิงธัญญกานต์  ไหวพริบ
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชาชุมพร
6. เด็กหญิงพรรษวรรณ  อุวอง
7. เด็กหญิงพิชญานันท์  เบาราญ
8. เด็กหญิงรชนีกร  แสนประสิทธิ์
9. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แน่นอุดร
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ผิวพรม
11. เด็กหญิงเกศมณี  คำษาวงค์
12. เด็กหญิงเอวิตา  มะปะเข
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
3. นางลำดวน  ศรีพรม
4. นางสาวชไมพร  สุรภีร์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุทธี
2. เด็กหญิงจิดาภา  สุทธี
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  เอี่ยมละออ
4. เด็กหญิงนลินี  กะมุทา
5. เด็กหญิงปริชาติ  ฉ่ำสูงเนิน
6. เด็กหญิงรัตนากร  บุญเรือง
7. เด็กหญิงสุนิสา  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พาเสนา
2. นางสาวแพรวพรรณ  โสมาศรี
3. นางสาวกัญญ์วรา  พรมภักดิ์
4. นางสาวนภาพร  แก้วอุดม
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พะไลดำ
2. เด็กหญิงณัชชา  รัตนกิจธำรง
3. เด็กหญิงณัฐตญา  สแกนอก
4. เด็กหญิงณัฐธิยาพร  สุวรรณรัตน์
5. เด็กหญิงทิวาลา  ถิ่นถาน
6. เด็กหญิงธัญชนก  ยังคำมั่น
7. เด็กหญิงธัญญภัค  กองทุ่งมน
8. เด็กหญิงธัญยมัยภรณ์  ธนวัฒน์พัฒนกิจ
9. เด็กชายนวมินทร์  เฉียวกลาง
10. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วรอด
11. เด็กหญิงวรดา  สุพร
12. เด็กหญิงสิริกัญญา  พระคุณ
13. เด็กหญิงสุชาดา  คนไว
 
1. นายธนสรรค์  เมฆวัน
2. นางสัมพันธ์  ศรีเมือง
3. นางสาวอติยา  ศรีบัว
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลาปุ๋ย
2. เด็กหญิงกัลยพร  ภักดี
3. เด็กหญิงจิตราภรณ์  เอี่ยมสูงเนิน
4. เด็กชายทรงยศ  ชาจันทร์
5. เด็กชายธนพล  ทองวิเศษ
6. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์คำ
7. เด็กหญิงยุพาพร  ดวงชานนท์
8. เด็กหญิงรัชนีภรณ์  ศรีอ่อนหล้า
9. เด็กหญิงรามาวดี  ใสเหลี่ยม
10. เด็กหญิงวิชุดา  คำมา
11. เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมมาตย์
12. เด็กหญิงวิภาวี  คำนาค
13. เด็กหญิงสุริวิภา  ปะตาทะโย
14. เด็กหญิงสุวิชญา  เที่ยงน้อย
15. เด็กหญิงอรัญญา  สุริยา
16. เด็กหญิงอาทิตยา  คำมา
 
1. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
2. นายอัจฉรา  คำจันทน์
3. นางนันทวัน  คำตุ่่น
4. นายธวัชชัย  โคตรชนะ
5. นางสาววิไลพร  แซ่เตีย
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีนิล
2. เด็กชายวงศ์ระพี  น้อยปา
3. เด็กชายศุภวิชญ์  สิมมา
4. เด็กชายอนุเดช  ศรียาลัย
5. เด็กหญิงไอรดา  เจริญสุข
 
1. นายวีระยุทธ  มาปัสสา
2. นายรัชธชัย  โคตรแสง
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. นางสาวอริษา  ชาภักดี
2. นางสาวอังคณา  หอมพิกุล
 
1. นางสาวปัณฑิตา  สุริยะ
2. นางสุกานดา  สอนผึ้ง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงศรันรัตน์  รัตพลที
 
1. นางสาวสรวีย์  พลซา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงพาขวัญ  โทรัตน์
 
1. นางสาวอรอนงค์  มิ่งแก้ว
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เกี้ยงกรแก้ว
 
1. นางวราภรณ์  ยศธสาร
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญ์ฌาภา  ตระพรม
 
1. นางสาวมนันญา  พลซา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงสิริมล  อาพัดนอก
 
1. นางวราภรณ์  ยศธสาร
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  ยนต์ดัน
 
1. Mrs.Jennifer  Arguelles
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. นางสาวกัลยาณมิตร  บุญกว้าง
 
1. นางจุฑามาศ  พรมลา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนวพร  ดอนซาม่วง
2. เด็กหญิงประทีป  หีบแก้ว
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สิทธิโสภา
4. เด็กหญิงสุลิตา  ป่ากว้าง
5. เด็กหญิงอิศรียา  เชิดไธสงค์
 
1. นางวราภรณ์  ยศธสาร
2. นางสาวเนตรนภา  แปลงลำดวน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงปานระพี  ปิดตุลา
2. เด็กหญิงไอริน  อินทร์มณี
 
1. MissWang  Ting
2. MissLiu  Chang
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ทองพูล
2. เด็กหญิงอรปรียา  เสาศรี
 
1. นางสาวเนตรนภา  แปลงลำดวน
2. นางวราภรณ์  ยศธสาร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ใหม่เอี่ยม
2. เด็กหญิงวิชญา  นามเมือง
 
1. นางละมัย  รัตนธรรมธาดา
2. นางจิตร์ดวง  ศิริวรรณ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อุตมัง
2. เด็กชายดโนทัย  บัวบาลบุตร
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปีนะทานัย
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำมานิตย์
5. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีพรม
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขวัญชอบ
 
1. นางนิอร  นามศรี
2. นายทศวรรษ  เสงี่ยม
3. นายเอกพงษ์  สาศรี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงณัฐพร  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงรัชนก  แสงสีผิว
3. เด็กหญิงวิชุดา  กองสิงห์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใหญ่คุณ
5. เด็กหญิงสุนิสา  บัวระภา
6. เด็กหญิงอาทิตยา  บัวระภา
 
1. นางนัฐนันท์  อาจมนตรี
2. นายสงกรานต์  สารวงษ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กชายชวัลย์รัตน์  หาญเชิงชัย
2. นายชัยพร  พันธ์นิธิ
3. เด็กชายธนากร  โยศิลา
4. เด็กชายพนมพร  นรเพชร
5. นายมงคล  ปกพันธ์
6. นายยศพร  สารีพันธ์
7. เด็กชายรัฐภูมิ  คำไบ
8. นายอัษฎาวุธ  บุญเลิศ
 
1. นายกิตติพงษ์  สุขเสน
2. นายตุลย์  จันทร์อุดม
3. นางนุชราพร  ฮามพิทักษ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. นางสาวกรพรรณ  แช่มช้อย
2. นางสาวตะวัน  ถิ่นฐาน
3. นายธนากร  ภูเมฆ
4. เด็กหญิงนันทิดา   โพฤทธิ์
5. นางสาวปานไพลิน  ใจหอม
6. นางสาวรวงข้าว  มุ่งทองสิน
7. นางสาวศิริมล   สมพงพันธ์
8. เด็กชายสิทธิพร  อุดมพงษ์
9. นางสาวสิริกัญญา  จันทร์เขียว
10. นายอัฐพล  บุดดาเวียง
 
1. นายมิตรชัย  พลชา
2. นางสาวนันทนา  มองบุญ
3. นายพิษณุวาธี  มาอ้วน
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจิราภา  ภูเผือ
2. เด็กหญิงฐานิตา  บับภาเอก
3. เด็กหญิงรัตติกาล  บาบุญ
 
1. นางฉวีวรรณ  ธีระเดชากุล
2. นางวิไลรัตน์  คุณทะวงษ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงรักษิณา  น้อยอ่อนโพธิ์
3. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวนันทนิจ  มีศิลป์
2. นางสาววิชชุณี  โทมนตรี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วบุญศรี
2. เด็กหญิงรวิษฎา  โล่ห์คำ
 
1. นางจำนงรักษ์  แสงนาโก
2. นางสาวธัญทิพย์  รูคำ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกุลปรียา  พงษ์ภาสุระ
2. เด็กหญิงสวิตตา  ภาษี
 
1. นางสาวโสรยา  พละสาร
2. นางสาวสุดารัตน์  สอนขาว
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. นายพงศธร  มาราช
2. นายภูมิพัฒน์  พรหมศิริ
 
1. นายสายัณต์  พันธ์สิงห์
2. นายวสันต์  โคตรมงคล
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กชายกิตติรัตน์  กิติคุณ
2. เด็กชายวรวิทย์  มั่นคง
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  พรมภักดิ์
2. นางสาวแพรวพรรณ  โสมาศรี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. นายภูมิพัฒน์  พรหมศิริ
2. นายโชคชัย  คามะดา
 
1. นายสายัณต์  พันธ์สิงห์
2. นายวสันต์  โคตรมงคล
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธนภัทร  ภูมิภักดิ์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญธรรม
 
1. นายขันชัย  กรวดงาม
2. นางอภิรมย์ฤดี  ภูมิภักดิ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. นางสาวนิตติยา  คำมงคุณ
2. เด็กหญิงสมานฉันท์  แกนภูเขียว
 
1. นายสายัณต์  พันธ์สิงห์
2. นายวสันต์  โคตรมงคล
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงนิธินาถ  สุวรรณโน
2. เด็กหญิงพานิชย์  บงแก้ว
 
1. นางสาวปภิชญา  สายแสน
2. นายเจริญ  เวชประสิทธิ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายนพคุณ  เผือดนอก
2. เด็กหญิงภิญญดา  พวงพุฒ
 
1. นายวัฒนา  เนาว์แก้งใหม่
2. นางวิลาวัลย์  คลังกลาง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  โชคเจริญ
2. เด็กหญิงปพิชญา  จำปีพรม
 
1. นายเจริญ  เวชประสิทธิ์
2. นางสาวปภิชญา  สายแสน
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายจักรภัทร   พรมดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พรมดี
 
1. นายพวง  หมั่นหินลาด
2. นายมนูญ   แก้วโวหาร
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธิดา  สุปล้อง
2. เด็กหญิงมุฑิตา  จันโท
3. เด็กหญิงอัญชราภรณ์  พลซา
 
1. นายพิพัฒน์  งามชัยภูมิ
2. นางสาววิภาวรรณ  ฉายดิลก
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายฐาปนพงษ์  สุวรรณสนธิ์
2. เด็กชายธนกฤต  พนาเกษมรัตน์
3. เด็กชายยุทธพงศ์  พันสนิท
 
1. นายชิงชัย  ชนะชัย
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายอนุพงษ์  บุพผาดา
2. เด็กชายอภินันท์  จันทิหล้า
3. เด็กชายเจษฎา  ทองฤทธิ์
 
1. นายชัชวาลย์  คำดี
2. นายปฏิเวธ  บัวโคกรัง
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายธนวัฒน์  สาวิยะ
2. เด็กชายนัฐพนธ์  ใจเย็น
3. เด็กชายศิวกร  เอียนรัมย์
 
1. นายวสันต์  โคตรมงคล
2. นายสายัณต์  พันธ์สิงห์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงนิภาดา  แสนบุราณ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงรัตนพร  พิมคีรี
 
1. นางสาวสุวรรณี  เกษสาลี
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ผุยขันธ์
2. เด็กชายธนพล  น้อยอ่อนโพธิ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  พรรณวงค์
 
1. นางสุวรรณี  เกษสาลี
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. นายนวพล  สีหาบุญมา
2. นายประสพโชค  บุญปัน
3. นางสาวยลดา  แววเพ็ชร์
 
1. นายวสันต์  โคตรมงคล
2. นายสายัณต์  พันธ์สิงห์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายฉัตรดนัย  จันทะมาตร
2. เด็กชายภีรพัฒน์  บุตรเต
3. เด็กชายเดชอนันต์  สุวรรณสนธิ์
 
1. นางสาวสุวรรณี  เกษสาลี
2. นายกฤษณศักดิ์  พลหงส์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิจิตรปัญญา
2. เด็กชายพีระภัทร  โพธิ์คำ
3. เด็กชายวรวุฒิ  พวงไพวัล
 
1. นายบุญสูง  มูลที
2. นายสุวิทย์  โคตรแก้ว
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กชายพีรศุภ  ศรีมุกดา
2. เด็กชายวุฒินันท์  กิมัง
3. เด็กชายศาสตรายุทธ  จันเหลือง
 
1. นายอิษติพงษ์  พลซา
2. นายสมศักดิ์  คณะแพง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เกษมสิทธิ์วสุ
2. เด็กชายธนัญกรณ์  เกษมสิทธิ์วสุ
3. เด็กหญิงลลิตา  คำวงษา
 
1. นายณภัทร  เสริฐศรี
2. นางนัยนา  ผุยแสงพันธ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงพัชรี  ขวัญชม
2. เด็กหญิงวิราวัลย์  จันแสงศรี
3. เด็กชายสมคิด  ขวัญชม
 
1. นายสุรสิทธิ์  นนทโคตร
2. นายประวัติ  ศิริคำภา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กชายกิตติโชค  สุทธี
2. เด็กหญิงนวนันท์  สีดา
3. เด็กชายพีรวิชญ์  พรมทา
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นครโสภา
5. เด็กหญิงสุคลธวา  สักกุนัน
6. เด็กหญิงอรชุมา  เงินห้วยพระ
 
1. นายณภัทร  เสริฐศรี
2. นางนัยนา  ผุยแสงพันธ์
3. นายกฤตภาส  สายทองดี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. นางสาวจีรวรรณ  ภูมิศักดิ์
2. นายปิติพงษ์  จำปาบุรี
3. เด็กหญิงพรรัชฎา  รกชัฏ
4. เด็กหญิงพิสมัย  แก้วพรม
5. เด็กหญิงสุนิตา  สีหะ
6. เด็กหญิงสุวรรณนิสา  ป้านภูมิ
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
2. นายพงษ์พรรณ  ภูงาม
3. นางทัศนีย์  พลพาน
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กชายประสพโชค  บัวโคกรัง
2. เด็กชายวัชชานนท์  พิชิต
3. เด็กหญิงสรัลชนา  พงษาโคตร
 
1. นางสุคนธ์  นิลายน
2. นางสาวลักคณา  เพลียฤทธิ์
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กหญิงจันจิรา  นามมูล
2. เด็กหญิงวิภาวี  ดวงชัย
3. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทิพฤาตรี
2. นางพัชรินทร์  บำรุงสำราญ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1. เด็กชายจิรายุทธ  อ่อนพิมพ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เศษอาด
3. เด็กชายสุริโย  บุญชัย
 
1. นายสมบุญ  แก้วพิภพ
2. นางสาวพชรพร  วงษ์ไกรสร
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรสุดา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงวรินทร์รัตน์  พุฒนาวงศ์
3. เด็กหญิงอทิตยา  ทนสีราช
 
1. นายทศพร  เพ็งพุฒ
2. นายเรืองวิทย์  สิงห์สุวรรณ
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงชดาภรณ์  ถิ่นถาน
2. เด็กหญิงอริษสา  เอมโอษ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวพรเพชร  มัชฌิมา
2. นางสาวมัทน์ชุลินทร์  อินทะราช
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงมินตรา  ขาวสวรรค์
2. นางสาวสายฝน  ก้อมมณี
3. นางสาวสุธาทิพย์  ชนะชัย
 
1. นายวิทยา  ศรีเมืองแก้ว
2. นางโสภาพร  บำรุงสำราญ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันดาหาญ
2. เด็กหญิงธันยพร  สอนเต็ม
3. เด็กหญิงศศิธร  สอนสุภาพ
 
1. นางสาวจรินทร์พรรณ  ศรีสันต์
2. นางวิภาพร  โพธิ์ศิริ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงนัทธิญาภรณ์  บึงเจริญ
2. เด็กชายสุภชัย  อินอ่อน
3. เด็กชายอิสระ  สุวรรณบล
 
1. นางสาวดวงสมร  ผ่านสำแดง
2. นางสาวศิริพร  กั๊กสูงเนิน
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  อุทาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  วงษ์ด่านเจริญ
3. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แดงเกิด
 
1. นางรัชนี  อินทมาตย์
2. นางสมรักษ์  ประจันตเสน
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กหญิงขจารินทร์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงธันยาภรณ์  แสนแก้ว
3. เด็กหญิงรัชนก  นามวงษ์
 
1. นางสาวกัลยาณี  บัวระภา
2. นางมนัญชญา  พละพัฒนางกูร
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1. เด็กหญิงกัญติญากรณ์  กองแก้ว
2. เด็กหญิงนันธิดา  เห็มทอง
3. เด็กหญิงอริสรา  ชนะแสบง
 
1. นางพรสวรรค์  จริมา
2. นางสาวจารุวรรณ  ชินอ่อน
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  วังทะพันธ์
2. เด็กหญิงจิระประภา  โคตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  นามสมดี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขันทะชา
2. นางบุษกร  พงษ์นาม
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  โพธิ์ฤทธิ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  โยธาฤทธิ์
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  โยธาฤทธิ์
 
1. นางสาวจีรพา  สอนสุภาพ
2. นางสาวนัฐนันท์  ปิ่นทอง
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีอาภรณ์
 
1. นางอัฉรา  โทเล
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตูม 1. เด็กหญิงจตุพร  มาชัย
 
1. นางสาวขวัญกมล  สิมตูม
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  นามเภา
 
1. นางสาวจินตนา  พิมพล
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงพนิฎา  เหล่าเจริญ
 
1. นางสาวประภัสสร  สิทธิสินธุ
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  อุ่นคำ
 
1. นางวรรณภา  ไชยวัน
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายอนุวรรตน์  สมัครการ
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พละกุล
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงอภัสรา   ภานิกร
 
1. นางจุรีพร  พุทธจง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมบัติ
 
1. นางสาวชไมพร  สุรภีร์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุพศิริ
 
1. นางรุ่งฟ้า  สุพรม
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  สกุลเดช
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ศรีบุญวงษ์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายโพธินันท์  วารีศรี
 
1. นางอินปัน  พันธ์บุญศรี
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 1. เด็กชายพิชัย  สายคำวงษ์
2. เด็กชายรัฐกฤษ  เถาพิมาย
3. เด็กหญิงศรัณยา  ทองหลั่น
 
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงวรรัตน์  ทองแบบ
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  สมหา
3. เด็กหญิงอริษา  ทองแมน
 
1. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
2. นางสาวสุมาลี  ศรีอินทร์
 
199 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ปาดา
2. เด็กหญิงไอญฎา  ขุนทิพย์
 
1. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
 
200 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำพร้าว 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยราช
2. เด็กชายปฐวี  นาชาลี
 
1. นางสาวปิยะนุช  ดีศรี
2. นางหงษ์หยก  จันทร์มั่น
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงไอญฎา  ขุนทิพย์
 
1. นางจุฑามาส  เปลื่องธรรมกุล
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ขุยคำภิ
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  วชิรธรรมกุล
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  อาจศิลา
 
1. นางสาวสิริมาส  พลหมั่น
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอรัญญา  เอี่ยมสารี
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กชายยุทธนา  จำปีพรม
 
1. นายยืนยง  นนทวิศรุต
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายตรีกานต์  ใจปันธ์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แก้วจำปา
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. นายณภัทร  นวลศรีทอง
 
1. นางพัชรี  สีมารักษ์
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุพศิริ
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณชัย
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงจันทมณี  ไสยันต์
 
1. นางพิชชานันท์  พันสนิท
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1. เด็กหญิงชลดา  วงษ์รักษา
 
1. นายนิมิตต์  สุติยะวัน
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชลดา  ไผ่โสภา
 
1. นางวรรณภา  ไชยวัน
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กชายธารุเดช  ทุมจันทร์ดา
 
1. นางบุษบา  ศรีจันทวงษ์
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กชายอภิยุทธ  นรินทร์พันธ์
 
1. นางสมควร  ศรีโยธา
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายณัฐพล  นครนายก
 
1. นางสังวาร  บุษบก
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายวิทวัส  แสงโสดา
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  วงด์สุวรรณ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ส่ง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  สุทธิดี
4. เด็กหญิงมณีมัญช์  มั่นคงเจริญกุล
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่สง
6. เด็กหญิงสุภาภัทร  รัตนะภักดี
7. เด็กหญิงอริสา  แตร่ท้าว
 
1. นางสาวสินสาคร  จันอุสา
2. นางสาวนันธิกา  สรสนธิ์
3. นายพลอยภัทร์ชา  สวัสดิ์
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธนากร  วงษ์วิลาศ
2. เด็กชายวรชัย  ชินบุบผา
3. เด็กชายวีรชัย  นามกันยา
 
1. นางสาวนภาเพ็ญ  อุตวงษ์
2. นางสุราณี  ผุยขันธ์
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กหญิงกรวิภา  โมครัตน์
2. เด็กชายขวัญชัย  นามสมดี
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปกพันธ์
 
1. นางนุชราพร  ฮามพิทักษ์
2. นางสาวแจ่มจันทร์  ประสงค์สุข
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กชายพงศธร  เสริฐสำราญ
2. เด็กชายวัชรากร  ประยูรคำ
3. เด็กชายวีรชัย  โพธี
 
1. นางเบญจวรรณ  ศรีบุรินทร์
2. นายเกียรติศักดิ์  ศรีบุรินทร์
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 1. เด็กชายคิมหันต์  เทียมทัน
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  แซ่ลือ
3. เด็กชายพีรพล  วรกิจพิณิชย์
 
1. นางนันธิกา  สรสนธิ์
2. นายวุฒิชัย  สิทธิเสนา
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายทศพร  ทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงภัทวรรณ  พิมมา
3. เด็กหญิงสุชาวลี  อั๊วจำกัด
 
1. นางสาวจิณณปัต  ป้านภูมิ
2. นางณฐมน  บัวระภาสิริ
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 1. เด็กหญิงจันทิมา  แซ่ลือ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่หลอ
3. เด็กหญิงบุญญิสา  มะลิลา
 
1. นางรัชนก  สุริยะมณี
2. นางสาววรรณภา  แหลมดี
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายศุภชัย  ทองอัญชา
2. เด็กหญิงสหัสดี  แดนหงษี
 
1. นางอภิรมย์ฤดี  ภูมิภักดิ์
2. นายขันชัย  กรวดงาม
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ษาสอดส่่อง
2. เด็กชายพีระพงษ์  ไมตรี
 
1. นางอภิรมย์ฤดี  ภูมิภักดิ์
2. นายขันชัย  กรวดงาม
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายกวิเชษฐ์  ปลาทอง
2. เด็กชายปิยวัฒน์  โสดามา
 
1. นางปานา  แถลงกัณฑ์
2. นางสิริพร  คำภูธร
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีหลง
2. เด็กชายวงษ์สุวรรณ  กงกะเรียน
 
1. นางสาวธัญทิพย์  รูคำ
2. นางจำนงรักษ์  แสงนาโก
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงจุุฬาลักษณ์  ศรีลี
2. นางสาวพิญาดา  ส่งสุข
 
1. นางสาวประภัสสร  สิทธิสินธ์ุ
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 1. เด็กหญิงกัลญา  พรมโสภา
2. เด็กชายบดินทร์เดชา  หมอแพทย์
3. เด็กชายเชิดศักดิ์  แก้วตา
 
1. นางภัสราภรณ์  บุญแก้ว
2. นางสาวมณีรัตน์  พรมโคตรค้า
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงธัญนา  ชนะเทพา
2. เด็กหญิงนัฐธิดา  ศรีทอง
3. เด็กชายอนุชา  หัสเดช
 
1. นางคำสอน  สายคำภา
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีภูมิ
 
1. นายสุวิทย์  ป้องสุภาพ
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. นายอภิทักษ์  โคตา
 
1. นายเจตวิศิษฎ์  ซ่องผม
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กชายศิวกร  คูณอาจ
 
1. นางกัลยา  จิตนอก
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ไสยันต์
 
1. นายเจตวิศิษฎ์  ซ่องผม
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เพชรสังคูณ
 
1. นายภานุชัย  คำชนะ
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กชายณัฐพล  ดีสง่า
 
1. นางสาววิชชุณี  โทมนตรี
 
236 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กชายศิวกร  คูณอาจ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตนอก
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กชายคฑาวุธ  แก้ววงษา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผุยอ่อน
3. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีพรมบุตร
4. เด็กหญิงชวัลรัตน์  สุพรม
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมายดี
6. เด็กหญิงณัฐิดา  ก๋าวิไชย
7. เด็กชายทวีศักดิ์  อินมีฤทธิ์
8. นายธนกร  บัวระภา
9. นายธนดล  สารวงษ์
10. เด็กชายธนวัฒน์  สารวงษ์
11. นายธัญวุฒิ  โยธาภักดี
12. เด็กหญิงธิติพร  แพงถิ่น
13. เด็กชายธีรยุทธ  คำไล้
14. เด็กชายนวพล  คำไล้
15. เด็กหญิงนิภาพร  วรรณไชย
16. เด็กชายบูรินทร์  ภูอวด
17. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีพรหม
18. เด็กหญิงพัชรินทร์  ละตา
19. เด็กชายภัทราวุธ  พรหมศรี
20. นายมงคล  มาตย์วิเศษ
21. เด็กชายมาโนช  สารวงษ์
22. เด็กชายรัชพล  โยธาภักดี
23. เด็กชายรัฐศาสตร์  ลาดเพ็ง
24. เด็กหญิงลลิตภัทร  พิมพ์มูล
25. เด็กหญิงวรรณวิวาห์  นามวงษ์
26. เด็กชายสุรชัย  รามศิริ
27. เด็กชายสุริยา  มีเณร
28. เด็กหญิงอนันพัส  สิงเพชร
29. เด็กหญิงแพรวา  ผิวกลม
 
1. นางศุภามาศ  ภักดี
2. นายเทพ  ประจันตเสน
3. นางสาวสุชาดา  ลอยทอง
4. นางสาวกองแก้ว  ราชพัฒน์
5. นางสาววรางคณา  ศรีอรรคพรหม
6. นายกฤตมงคล  ศรีคำ
7. นายเกียรติศักดิ์   นิพวงลา