เชิญคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ประชุมฯ
enlightened กำหนดวันประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ
วัน เดือน ปี สาระ กิจกรรม เวลาประชุม หมายเหตุ
2 ตุลาคม 2561 -ภาษาไทย
-สังคมศึกษาฯ
-ปฐมวัย
09.00-12.00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
2 ตุลาคม 2561 -คณิตศาสตร์
-ภาษาต่างประเทศ
-ดนตรีพื้นเมือง
13.00-16.00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
3 ตุลาคม 2561 -การงานอาชีพฯ
-นาฏศิลป์
-สุขศึกษา พลศึกษา
-ศิลปะ
09.00-12.00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
3 ตุลาคม 2561 -วิทยาศาสตร์
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-คอมพิวเตอร์
-หุ่นยนต์
13.00-16.00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
      -ลูกเสือ               ประชุมวันที่ 4 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3
      -สภานักเรียน      ประชุมวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3

 
วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 14:51 น.