สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านเอราวัณ 21 14 7 42
2 บ้านโนนสวรรค์ 13 11 8 32
3 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 12 9 5 26
4 ประจันตวิทยา 12 4 4 20
5 บ้านวังเลาหัวฝาย 9 5 7 21
6 บ้านโคกขมิ้น 9 4 4 17
7 บ้านนาตาดสมสะอาด 8 2 4 14
8 บ้านวังสะพุง 6 0 6 12
9 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 5 5 2 12
10 วรราชวิทยา 5 4 3 12
11 บ้านโคกมน 5 3 1 9
12 ชุมชนหนองหิน 5 3 1 9
13 บ้านหนองตานา 5 2 1 8
14 หฤทัยคริสเตียน 4 7 1 12
15 บ้านปวนพุ 4 6 4 14
16 บ้านเพิ่ม 4 5 3 12
17 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 4 5 1 10
18 บ้านวังแท่น 4 3 2 9
19 เจียรวนนท์อุทิศ3 4 2 3 9
20 บ้านโป่งศรีโทน 4 2 0 6
21 บ้านสวนปอ 4 0 0 4
22 บ้านโนนปอแดง 3 5 7 15
23 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 3 4 1 8
24 เลยตาดโนนพัฒนา 3 3 1 7
25 บ้านพวยเด้งสันติสุข 3 3 1 7
26 บ้านลาด 3 2 2 7
27 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 3 2 1 6
28 บ้านห้วยส้ม 3 1 4 8
29 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 3 1 1 5
30 บ้านอีเลิศ 3 1 0 4
31 บ้านกุดแก 3 0 4 7
32 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 3 0 3 6
33 บ้านห้วยยาง 3 0 0 3
34 บ้านโนนป่าซาง 2 3 2 7
35 บ้านหนองบัว 2 3 2 7
36 บ้านดงน้อย 2 2 1 5
37 บ้านศรีอุบลพัฒนา 2 2 1 5
38 บ้านเหมืองแบ่ง 2 2 1 5
39 บ้านปากปวน 2 2 0 4
40 บ้านโนนกกจาน 2 2 0 4
41 บ้านแก่งศรีภูมิ 2 1 3 6
42 บ้านนาแปน 2 1 1 4
43 บ้านนาอ่างคำ 2 1 0 3
44 บ้านหมากแข้งกกกอก 2 0 1 3
45 บ้านโนนภูทอง 2 0 0 2
46 บ้านนาอุดม 2 0 0 2
47 ชุมชนวังสะพุง 1 4 4 9
48 บ้านวังกกเดื่อ 1 4 0 5
49 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1 3 5 9
50 บ้านห้วยคะมะ 1 3 1 5
51 บ้านห้วยไคร้ 1 2 2 5
52 บ้านนามูลตุ่น 1 2 2 5
53 บ้านนาวัว 1 2 0 3
54 บ้านหนองตูม 1 1 3 5
55 บ้านโนนสว่าง 1 1 1 3
56 บ้านซำพร้าว 1 1 0 2
57 บ้านวังลานวังทอง 1 1 0 2
58 บ้านตาดข่า 1 1 0 2
59 ไทยรัฐวิทยา 49 1 1 0 2
60 บ้านศรีรักษา 1 0 5 6
61 ชุมชนบ้านหนองคัน 1 0 2 3
62 เจียรวนนท์อุทิศ 4 1 0 2 3
63 บ้านหนองใหญ่ 1 0 1 2
64 บ้านเล้า 1 0 1 2
65 บ้านขอนยาง 1 0 1 2
66 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 1 0 0 1
67 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 1 0 0 1
68 บ้านวังยาง 1 0 0 1
69 บ้านหินเกิ้ง 1 0 0 1
70 บ้านโนน 1 0 0 1
71 บ้านวังม่วง 1 0 0 1
72 บ้านนาอีเลิศ 1 0 0 1
73 บ้านผาฆ้อง 1 0 0 1
74 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0 1
75 ตชด.บ้านวังชมภู 1 0 0 1
76 บ้านห้วยทรายคำ 0 3 2 5
77 บ้านป่าบง 0 2 2 4
78 บ้านโคกศรีเจริญ 0 2 2 4
79 บ้านซำกกค้อ 0 2 1 3
80 ชุมชนบ้านทรายขาว 0 2 0 2
81 บ้านนายาง 0 2 0 2
82 บ้านทรัพย์เจริญ 0 2 0 2
83 บ้านนาแก 0 1 4 5
84 โคกสง่า 0 1 3 4
85 บ้านอุ่ม 0 1 2 3
86 บ้านนาโก 0 1 2 3
87 บ้านผาขาว 0 1 1 2
88 อนุบาลภูกระดึง 0 1 1 2
89 บ้านเลยวังไสย์ 0 1 0 1
90 บ้านไร่ศรีอุบล 0 1 0 1
91 บ้านผาหวาย 0 1 0 1
92 บ้านห้วยส้มใต้ 0 1 0 1
93 บ้านหนองแต้หนองโก 0 1 0 1
94 บ้านหนองหมากแก้ว 0 1 0 1
95 บ้านหนองตูมท่ายาง 0 1 0 1
96 บ้านห้วยไผ่ 0 1 0 1
97 ชุมชนบ้านผานกเค้า 0 1 0 1
98 บ้านนาซำแซง 0 1 0 1
99 บ้านสงป่าเปลือย 0 1 0 1
100 บ้านหัวขัว 0 1 0 1
101 บ้านกกเกลี้ยง 0 1 0 1
102 บ้านซำนกจิบ 0 0 3 3
103 บ้านโนนกกข่า 0 0 2 2
104 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 0 0 2 2
105 บ้านนาเหมือดแอ่ 0 0 2 2
106 เทศบาลวังสะพุง ๑ 0 0 1 1
107 บ้านห้วยไผ่เหนือ 0 0 1 1
108 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 0 0 1 1
109 วังน้ำพุ 0 0 1 1
110 บ้านกุดลันน้อยคีรี 0 0 1 1
111 บ้านพองหนีบ 0 0 1 1
112 บ้านแก่งหินกกสะทอน 0 0 1 1
113 บ้านห้วยเป้าเหนือ 0 0 1 1
114 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 0 1 1
115 บ้านซำบุ่น 0 0 1 1
116 บ้านห้วยไผ่ใต้ 0 0 0 0
117 ปวนพุวัฒนา 0 0 0 0
118 บ้านซำม่วง 0 0 0 0
119 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 0 0 0
120 บ้านห้วยสีเสียด 0 0 0 0
121 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 0 0 0 0
122 โนนสว่างโสกนกไก่นา 0 0 0 0
123 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0
124 บ้านโคกผักหวาน 0 0 0 0
125 บ้านหนองปาดฟาน 0 0 0 0
126 บ้านนาดินดำ 0 0 0 0
127 บ้านห้วยเดื่อน้อย 0 0 0 0
128 บ้านห้วยหมาก 0 0 0 0
129 บ้านโพนทอง 0 0 0 0
130 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 0 0 0 0
131 บ้านหนองนอ 0 0 0 0
132 บ้านสวนห้อมผางาม 0 0 0 0
133 บ้านน้ำจันทร์ 0 0 0 0
134 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 0 0 0
135 บ้านผาน้อย 0 0 0 0
136 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 0 0 0 0
137 บ้านซำไฮ 0 0 0 0
138 บ้านแสนสุข 0 0 0 0
139 บ้านบุ่งค้อ 0 0 0 0
140 บ้านหนองขาม 0 0 0 0
141 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 0 0 0
142 บ้านกกบก 0 0 0 0
143 บ้านบึงสวรรค์ 0 0 0 0
144 บ้านซำบ่าง 0 0 0 0
145 บ้านผาสะนา 0 0 0 0
146 บ้านหนองอีเก้ง 0 0 0 0
147 บ้านโคกแฝก 0 0 0 0
148 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 0 0 0 0
149 บ้านห้วยผุก 0 0 0 0
150 บ้านน้ำทบ 0 0 0 0
151 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 0 0 0
152 บ้านบุ่งตาข่าย 0 0 0 0
153 อนุบาลประจันตะ 0 0 0 0
154 บ้านซำไคร้ 0 0 0 0
155 บ้านนาล้อม 0 0 0 0
156 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 0 0 0
157 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0
158 บ้านน้ำค้อ 0 0 0 0
159 บ้านไร่สุขสันต์ 0 0 0 0
160 บ้านกกซ้อ 0 0 0 0
161 บ้านห้วยป่าน 0 0 0 0
162 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 0 0 0 0
163 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 0 0 0
164 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 0 0 0 0
165 เทศบาลวังสะพุง1 0 0 0 0
รวม 238 197 173 608

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางยุวดี ชุมปัญญา โทร. 085-6937681
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]