สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนสวรรค์ 51 15 7 12 73
2 บ้านเอราวัณ 50 10 5 6 65
3 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 36 15 7 9 58
4 บ้านปวนพุ 28 14 5 5 47
5 บ้านวังเลาหัวฝาย 28 14 2 7 44
6 บ้านโนนปอแดง 28 6 8 12 42
7 ประจันตวิทยา 26 5 1 8 32
8 บ้านโคกขมิ้น 25 9 9 7 43
9 บ้านโนนป่าซาง 24 12 4 6 40
10 บ้านนาตาดสมสะอาด 24 9 5 8 38
11 บ้านแก่งศรีภูมิ 23 8 4 2 35
12 บ้านโคกมน 22 17 9 10 48
13 บ้านหนองบัว 22 17 4 11 43
14 บ้านเพิ่ม 22 14 2 8 38
15 เจียรวนนท์อุทิศ3 22 13 7 8 42
16 บ้านวังสะพุง 21 4 13 10 38
17 วรราชวิทยา 20 0 1 2 21
18 ชุมชนวังสะพุง 19 12 4 6 35
19 บ้านนาแก 18 11 5 7 34
20 ชุมชนหนองหิน 18 9 4 7 31
21 บ้านห้วยส้ม 17 17 7 10 41
22 เลยตาดโนนพัฒนา 17 8 5 1 30
23 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 17 8 3 7 28
24 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 17 6 5 13 28
25 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 17 6 3 4 26
26 หฤทัยคริสเตียน 17 0 0 2 17
27 บ้านกุดแก 16 11 3 3 30
28 ชุมชนบ้านทรายขาว 16 9 6 7 31
29 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 16 8 8 3 32
30 บ้านวังแท่น 15 9 9 3 33
31 เทศบาลวังสะพุง ๑ 15 9 3 3 27
32 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 15 2 0 2 17
33 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 15 1 0 0 16
34 บ้านลาด 14 7 1 7 22
35 บ้านนาแปน 14 6 5 0 25
36 บ้านสวนปอ 14 6 3 7 23
37 บ้านปากปวน 13 8 1 4 22
38 บ้านพวยเด้งสันติสุข 13 5 0 0 18
39 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 13 2 5 2 20
40 บ้านหนองตานา 12 10 5 5 27
41 บ้านดงน้อย 12 0 3 2 15
42 บ้านห้วยยาง 11 7 1 2 19
43 บ้านป่าบง 11 3 3 2 17
44 บ้านซำกกค้อ 10 6 4 1 20
45 บ้านศรีอุบลพัฒนา 10 2 1 2 13
46 บ้านห้วยทรายคำ 10 2 0 2 12
47 บ้านโนนกกจาน 10 1 3 9 14
48 บ้านนาวัว 9 6 7 5 22
49 บ้านโคกศรีเจริญ 9 6 7 4 22
50 บ้านห้วยไคร้ 9 6 5 5 20
51 บ้านเลยวังไสย์ 9 6 3 11 18
52 บ้านอีเลิศ 9 6 2 2 17
53 บ้านห้วยไผ่เหนือ 9 5 3 1 17
54 บ้านนามูลตุ่น 9 4 3 3 16
55 บ้านเหมืองแบ่ง 9 2 4 4 15
56 บ้านนาอ่างคำ 8 9 2 8 19
57 บ้านโนนกกข่า 8 8 4 4 20
58 โคกสง่า 8 7 2 5 17
59 บ้านหนองใหญ่ 8 3 4 6 15
60 บ้านไร่ศรีอุบล 8 3 4 1 15
61 บ้านห้วยคะมะ 8 2 0 0 10
62 ชุมชนบ้านหนองคัน 7 8 5 9 20
63 บ้านโป่งศรีโทน 7 7 1 3 15
64 บ้านผาขาว 7 5 4 10 16
65 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 7 3 1 2 11
66 อนุบาลภูกระดึง 7 3 1 0 11
67 บ้านผาหวาย 7 3 0 1 10
68 บ้านวังกกเดื่อ 7 2 1 4 10
69 บ้านห้วยไผ่ใต้ 7 1 0 0 8
70 บ้านอุ่ม 6 7 3 2 16
71 บ้านห้วยส้มใต้ 6 5 2 4 13
72 บ้านเล้า 6 3 0 2 9
73 เจียรวนนท์อุทิศ 4 6 2 2 2 10
74 บ้านซำพร้าว 6 2 0 2 8
75 บ้านวังลานวังทอง 5 8 0 6 13
76 บ้านหนองตูม 5 5 1 1 11
77 ปวนพุวัฒนา 5 5 0 0 10
78 บ้านซำม่วง 5 4 1 4 10
79 บ้านนาโก 5 4 1 3 10
80 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 5 3 1 2 9
81 บ้านตาดข่า 5 2 2 4 9
82 บ้านหนองแต้หนองโก 5 2 2 4 9
83 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 5 2 1 1 8
84 ไทยรัฐวิทยา 49 5 2 0 0 7
85 บ้านศรีรักษา 5 1 1 3 7
86 บ้านหนองหมากแก้ว 5 1 1 2 7
87 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 4 4 2 2 10
88 บ้านห้วยสีเสียด 4 4 1 3 9
89 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 4 3 3 2 10
90 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 4 3 2 2 9
91 บ้านหนองตูมท่ายาง 4 3 0 2 7
92 บ้านนาเหมือดแอ่ 4 1 3 0 8
93 วังน้ำพุ 4 1 0 2 5
94 บ้านห้วยไผ่ 4 1 0 0 5
95 บ้านกุดลันน้อยคีรี 4 1 0 0 5
96 บ้านพองหนีบ 4 0 0 2 4
97 บ้านโนนภูทอง 4 0 0 1 4
98 โนนสว่างโสกนกไก่นา 3 8 1 4 12
99 บ้านวังยาง 3 7 2 3 12
100 บ้านซำนกจิบ 3 3 2 0 8
101 ชุมชนบ้านผานกเค้า 3 2 3 2 8
102 บ้านหัวฝาย 3 2 2 4 7
103 บ้านโคกผักหวาน 3 2 0 0 5
104 บ้านโนนสว่าง 3 1 4 4 8
105 บ้านขอนยาง 3 1 0 2 4
106 บ้านหนองปาดฟาน 3 1 0 1 4
107 บ้านหินเกิ้ง 3 1 0 0 4
108 บ้านโนน 3 0 2 0 5
109 บ้านนายาง 3 0 2 0 5
110 บ้านแก่งหินกกสะทอน 3 0 1 0 4
111 บ้านหมากแข้งกกกอก 3 0 0 1 3
112 บ้านทรัพย์เจริญ 3 0 0 0 3
113 บ้านนาดินดำ 3 0 0 0 3
114 บ้านห้วยเดื่อน้อย 2 5 4 5 11
115 บ้านห้วยหมาก 2 5 1 1 8
116 บ้านวังม่วง 2 4 3 0 9
117 บ้านห้วยเป้าเหนือ 2 3 2 4 7
118 บ้านโพนทอง 2 3 1 1 6
119 บ้านนาซำแซง 2 3 0 6 5
120 บ้านสงป่าเปลือย 2 3 0 0 5
121 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 2 3 0 0 5
122 บ้านหนองนอ 2 2 4 1 8
123 บ้านสวนห้อมผางาม 2 2 3 0 7
124 บ้านน้ำจันทร์ 2 2 0 2 4
125 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 2 2 0 1 4
126 บ้านผาน้อย 2 1 1 4 4
127 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 2 1 1 0 4
128 บ้านหัวขัว 2 1 0 1 3
129 บ้านซำไฮ 2 1 0 0 3
130 บ้านนาอีเลิศ 2 0 1 1 3
131 บ้านแสนสุข 2 0 1 0 3
132 บ้านนาน้อยแสนสุข 2 0 0 2 2
133 บ้านนาอุดม 2 0 0 0 2
134 บ้านผาฆ้อง 2 0 0 0 2
135 บ้านบุ่งค้อ 2 0 0 0 2
136 บ้านหนองขาม 1 7 2 2 10
137 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 1 4 1 0 6
138 บ้านกกบก 1 4 0 3 5
139 บ้านบึงสวรรค์ 1 2 2 0 5
140 บ้านซำบุ่น 1 2 1 4 4
141 บ้านซำบ่าง 1 2 1 0 4
142 บ้านผาสะนา 1 2 0 0 3
143 บ้านหนองอีเก้ง 1 1 1 1 3
144 บ้านทุ่งใหญ่ 1 1 0 1 2
145 บ้านโคกแฝก 1 1 0 1 2
146 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 1 1 0 0 2
147 บ้านห้วยผุก 1 1 0 0 2
148 บ้านน้ำทบ 1 0 4 2 5
149 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 1 0 3 0 4
150 บ้านกกเกลี้ยง 1 0 1 0 2
151 ตชด.บ้านวังชมภู 1 0 0 0 1
152 บ้านบุ่งตาข่าย 1 0 0 0 1
153 อนุบาลประจันตะ 1 0 0 0 1
154 บ้านซำไคร้ 0 5 1 0 6
155 บ้านนาล้อม 0 4 2 0 6
156 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 3 0 2 3
157 บ้านเหล่าใหญ่ 0 3 0 0 3
158 บ้านน้ำค้อ 0 2 1 0 3
159 บ้านไร่สุขสันต์ 0 2 1 0 3
160 บ้านกกซ้อ 0 1 4 3 5
161 บ้านห้วยป่าน 0 1 1 3 2
162 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 0 1 0 1 1
163 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 0 1 0 1
164 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 0 0 0 1 0
165 เทศบาลวังสะพุง1 0 0 0 0 0
รวม 1,324 676 353 474 2,353