สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเอราวัณ 21 14 7 42 50 10 5 6 65
2 บ้านโนนสวรรค์ 13 11 8 32 51 15 7 12 73
3 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 12 9 5 26 36 15 7 9 58
4 ประจันตวิทยา 12 4 4 20 26 5 1 8 32
5 บ้านวังเลาหัวฝาย 9 5 7 21 28 14 2 7 44
6 บ้านโคกขมิ้น 9 4 4 17 25 9 9 7 43
7 บ้านนาตาดสมสะอาด 8 2 4 14 24 9 5 8 38
8 บ้านวังสะพุง 6 0 6 12 21 4 13 10 38
9 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 5 5 2 12 17 6 5 13 28
10 วรราชวิทยา 5 4 3 12 20 0 1 2 21
11 บ้านโคกมน 5 3 1 9 22 17 9 10 48
12 ชุมชนหนองหิน 5 3 1 9 18 9 4 7 31
13 บ้านหนองตานา 5 2 1 8 12 10 5 5 27
14 หฤทัยคริสเตียน 4 7 1 12 17 0 0 2 17
15 บ้านปวนพุ 4 6 4 14 28 14 5 5 47
16 บ้านเพิ่ม 4 5 3 12 22 14 2 8 38
17 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 4 5 1 10 16 8 8 3 32
18 บ้านวังแท่น 4 3 2 9 15 9 9 3 33
19 เจียรวนนท์อุทิศ3 4 2 3 9 22 13 7 8 42
20 บ้านโป่งศรีโทน 4 2 0 6 7 7 1 3 15
21 บ้านสวนปอ 4 0 0 4 14 6 3 7 23
22 บ้านโนนปอแดง 3 5 7 15 28 6 8 12 42
23 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 3 4 1 8 15 1 0 0 16
24 เลยตาดโนนพัฒนา 3 3 1 7 17 8 5 1 30
25 บ้านพวยเด้งสันติสุข 3 3 1 7 13 5 0 0 18
26 บ้านลาด 3 2 2 7 14 7 1 7 22
27 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 3 2 1 6 13 2 5 2 20
28 บ้านห้วยส้ม 3 1 4 8 17 17 7 10 41
29 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 3 1 1 5 17 6 3 4 26
30 บ้านอีเลิศ 3 1 0 4 9 6 2 2 17
31 บ้านกุดแก 3 0 4 7 16 11 3 3 30
32 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 3 0 3 6 15 2 0 2 17
33 บ้านห้วยยาง 3 0 0 3 11 7 1 2 19
34 บ้านโนนป่าซาง 2 3 2 7 24 12 4 6 40
35 บ้านหนองบัว 2 3 2 7 22 17 4 11 43
36 บ้านดงน้อย 2 2 1 5 12 0 3 2 15
37 บ้านศรีอุบลพัฒนา 2 2 1 5 10 2 1 2 13
38 บ้านเหมืองแบ่ง 2 2 1 5 9 2 4 4 15
39 บ้านปากปวน 2 2 0 4 13 8 1 4 22
40 บ้านโนนกกจาน 2 2 0 4 10 1 3 9 14
41 บ้านแก่งศรีภูมิ 2 1 3 6 23 8 4 2 35
42 บ้านนาแปน 2 1 1 4 14 6 5 0 25
43 บ้านนาอ่างคำ 2 1 0 3 8 9 2 8 19
44 บ้านหมากแข้งกกกอก 2 0 1 3 3 0 0 1 3
45 บ้านโนนภูทอง 2 0 0 2 4 0 0 1 4
46 บ้านนาอุดม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
47 ชุมชนวังสะพุง 1 4 4 9 19 12 4 6 35
48 บ้านวังกกเดื่อ 1 4 0 5 7 2 1 4 10
49 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1 3 5 9 17 8 3 7 28
50 บ้านห้วยคะมะ 1 3 1 5 8 2 0 0 10
51 บ้านห้วยไคร้ 1 2 2 5 9 6 5 5 20
52 บ้านนามูลตุ่น 1 2 2 5 9 4 3 3 16
53 บ้านนาวัว 1 2 0 3 9 6 7 5 22
54 บ้านหนองตูม 1 1 3 5 5 5 1 1 11
55 บ้านโนนสว่าง 1 1 1 3 3 1 4 4 8
56 บ้านซำพร้าว 1 1 0 2 6 2 0 2 8
57 บ้านวังลานวังทอง 1 1 0 2 5 8 0 6 13
58 บ้านตาดข่า 1 1 0 2 5 2 2 4 9
59 ไทยรัฐวิทยา 49 1 1 0 2 5 2 0 0 7
60 บ้านศรีรักษา 1 0 5 6 5 1 1 3 7
61 ชุมชนบ้านหนองคัน 1 0 2 3 7 8 5 9 20
62 เจียรวนนท์อุทิศ 4 1 0 2 3 6 2 2 2 10
63 บ้านหนองใหญ่ 1 0 1 2 8 3 4 6 15
64 บ้านเล้า 1 0 1 2 6 3 0 2 9
65 บ้านขอนยาง 1 0 1 2 3 1 0 2 4
66 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 1 0 0 1 7 3 1 2 11
67 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 1 0 0 1 5 3 1 2 9
68 บ้านวังยาง 1 0 0 1 3 7 2 3 12
69 บ้านหินเกิ้ง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
70 บ้านโนน 1 0 0 1 3 0 2 0 5
71 บ้านวังม่วง 1 0 0 1 2 4 3 0 9
72 บ้านนาอีเลิศ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
73 บ้านผาฆ้อง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
75 ตชด.บ้านวังชมภู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านห้วยทรายคำ 0 3 2 5 10 2 0 2 12
77 บ้านป่าบง 0 2 2 4 11 3 3 2 17
78 บ้านโคกศรีเจริญ 0 2 2 4 9 6 7 4 22
79 บ้านซำกกค้อ 0 2 1 3 10 6 4 1 20
80 ชุมชนบ้านทรายขาว 0 2 0 2 16 9 6 7 31
81 บ้านนายาง 0 2 0 2 3 0 2 0 5
82 บ้านทรัพย์เจริญ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
83 บ้านนาแก 0 1 4 5 18 11 5 7 34
84 โคกสง่า 0 1 3 4 8 7 2 5 17
85 บ้านอุ่ม 0 1 2 3 6 7 3 2 16
86 บ้านนาโก 0 1 2 3 5 4 1 3 10
87 บ้านผาขาว 0 1 1 2 7 5 4 10 16
88 อนุบาลภูกระดึง 0 1 1 2 7 3 1 0 11
89 บ้านเลยวังไสย์ 0 1 0 1 9 6 3 11 18
90 บ้านไร่ศรีอุบล 0 1 0 1 8 3 4 1 15
91 บ้านผาหวาย 0 1 0 1 7 3 0 1 10
92 บ้านห้วยส้มใต้ 0 1 0 1 6 5 2 4 13
93 บ้านหนองแต้หนองโก 0 1 0 1 5 2 2 4 9
94 บ้านหนองหมากแก้ว 0 1 0 1 5 1 1 2 7
95 บ้านหนองตูมท่ายาง 0 1 0 1 4 3 0 2 7
96 บ้านห้วยไผ่ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
97 ชุมชนบ้านผานกเค้า 0 1 0 1 3 2 3 2 8
98 บ้านนาซำแซง 0 1 0 1 2 3 0 6 5
99 บ้านสงป่าเปลือย 0 1 0 1 2 3 0 0 5
100 บ้านหัวขัว 0 1 0 1 2 1 0 1 3
101 บ้านกกเกลี้ยง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
102 บ้านซำนกจิบ 0 0 3 3 3 3 2 0 8
103 บ้านโนนกกข่า 0 0 2 2 8 8 4 4 20
104 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 0 0 2 2 4 3 3 2 10
105 บ้านนาเหมือดแอ่ 0 0 2 2 4 1 3 0 8
106 เทศบาลวังสะพุง ๑ 0 0 1 1 15 9 3 3 27
107 บ้านห้วยไผ่เหนือ 0 0 1 1 9 5 3 1 17
108 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 0 0 1 1 5 2 1 1 8
109 วังน้ำพุ 0 0 1 1 4 1 0 2 5
110 บ้านกุดลันน้อยคีรี 0 0 1 1 4 1 0 0 5
111 บ้านพองหนีบ 0 0 1 1 4 0 0 2 4
112 บ้านแก่งหินกกสะทอน 0 0 1 1 3 0 1 0 4
113 บ้านห้วยเป้าเหนือ 0 0 1 1 2 3 2 4 7
114 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 0 1 1 2 0 0 2 2
115 บ้านซำบุ่น 0 0 1 1 1 2 1 4 4
116 บ้านห้วยไผ่ใต้ 0 0 0 0 7 1 0 0 8
117 ปวนพุวัฒนา 0 0 0 0 5 5 0 0 10
118 บ้านซำม่วง 0 0 0 0 5 4 1 4 10
119 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 0 0 0 4 4 2 2 10
120 บ้านห้วยสีเสียด 0 0 0 0 4 4 1 3 9
121 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 0 0 0 0 4 3 2 2 9
122 โนนสว่างโสกนกไก่นา 0 0 0 0 3 8 1 4 12
123 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 3 2 2 4 7
124 บ้านโคกผักหวาน 0 0 0 0 3 2 0 0 5
125 บ้านหนองปาดฟาน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
126 บ้านนาดินดำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
127 บ้านห้วยเดื่อน้อย 0 0 0 0 2 5 4 5 11
128 บ้านห้วยหมาก 0 0 0 0 2 5 1 1 8
129 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 2 3 1 1 6
130 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
131 บ้านหนองนอ 0 0 0 0 2 2 4 1 8
132 บ้านสวนห้อมผางาม 0 0 0 0 2 2 3 0 7
133 บ้านน้ำจันทร์ 0 0 0 0 2 2 0 2 4
134 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
135 บ้านผาน้อย 0 0 0 0 2 1 1 4 4
136 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 0 0 0 0 2 1 1 0 4
137 บ้านซำไฮ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
138 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 2 0 1 0 3
139 บ้านบุ่งค้อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 1 7 2 2 10
141 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
142 บ้านกกบก 0 0 0 0 1 4 0 3 5
143 บ้านบึงสวรรค์ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
144 บ้านซำบ่าง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
145 บ้านผาสะนา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
146 บ้านหนองอีเก้ง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
147 บ้านโคกแฝก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
148 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านห้วยผุก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านน้ำทบ 0 0 0 0 1 0 4 2 5
151 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 0 0 0 1 0 3 0 4
152 บ้านบุ่งตาข่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 อนุบาลประจันตะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านซำไคร้ 0 0 0 0 0 5 1 0 6
155 บ้านนาล้อม 0 0 0 0 0 4 2 0 6
156 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 0 0 0 0 3 0 2 3
157 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
158 บ้านน้ำค้อ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
159 บ้านไร่สุขสันต์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
160 บ้านกกซ้อ 0 0 0 0 0 1 4 3 5
161 บ้านห้วยป่าน 0 0 0 0 0 1 1 3 2
162 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1
163 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165 เทศบาลวังสะพุง1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 238 197 173 608 1,324 676 353 474 2,353