สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเอราวัณ 13 12 7 32 41 9 5 6 55
2 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 12 7 5 24 32 14 7 9 53
3 ประจันตวิทยา 12 4 4 20 26 5 1 8 32
4 บ้านโนนสวรรค์ 11 11 5 27 46 14 7 12 67
5 บ้านโคกขมิ้น 8 4 3 15 23 9 9 7 41
6 บ้านนาตาดสมสะอาด 8 2 4 14 21 8 5 8 34
7 บ้านวังเลาหัวฝาย 6 4 6 16 19 14 2 7 35
8 บ้านวังสะพุง 6 0 6 12 21 4 13 10 38
9 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 5 5 2 12 17 6 5 13 28
10 วรราชวิทยา 5 4 3 12 20 0 1 2 21
11 บ้านโคกมน 5 3 1 9 22 16 9 10 47
12 ชุมชนหนองหิน 5 1 1 7 16 9 4 7 29
13 หฤทัยคริสเตียน 4 6 1 11 16 0 0 2 16
14 บ้านวังแท่น 4 3 2 9 15 9 9 3 33
15 เจียรวนนท์อุทิศ3 4 2 3 9 22 13 7 8 42
16 บ้านหนองตานา 4 2 1 7 11 10 5 5 26
17 บ้านโป่งศรีโทน 4 2 0 6 7 7 1 3 15
18 บ้านเพิ่ม 3 2 2 7 15 13 2 8 30
19 บ้านลาด 3 2 2 7 14 7 1 7 22
20 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 3 1 1 5 17 6 3 4 26
21 บ้านสวนปอ 3 0 0 3 12 6 3 7 21
22 บ้านห้วยยาง 3 0 0 3 11 7 1 2 19
23 บ้านโนนปอแดง 2 5 5 12 24 6 8 12 38
24 บ้านปวนพุ 2 4 3 9 17 13 5 5 35
25 บ้านโนนป่าซาง 2 3 2 7 24 12 4 6 40
26 บ้านพวยเด้งสันติสุข 2 3 1 6 12 5 0 0 17
27 เลยตาดโนนพัฒนา 2 2 1 5 11 7 4 1 22
28 บ้านศรีอุบลพัฒนา 2 2 1 5 10 2 1 2 13
29 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 2 2 0 4 10 2 5 2 17
30 บ้านเหมืองแบ่ง 2 1 0 3 7 2 4 4 13
31 บ้านกุดแก 2 0 3 5 14 11 3 3 28
32 บ้านหมากแข้งกกกอก 2 0 1 3 3 0 0 1 3
33 บ้านโนนภูทอง 2 0 0 2 4 0 0 1 4
34 ชุมชนวังสะพุง 1 4 4 9 19 12 4 6 35
35 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1 4 1 6 12 8 8 3 28
36 บ้านวังกกเดื่อ 1 4 0 5 7 2 1 4 10
37 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1 3 5 9 17 8 3 7 28
38 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 3 0 4 11 1 0 0 12
39 บ้านห้วยไคร้ 1 2 2 5 9 6 5 5 20
40 บ้านนามูลตุ่น 1 2 2 5 9 4 3 3 16
41 บ้านปากปวน 1 2 0 3 12 8 1 4 21
42 บ้านห้วยส้ม 1 1 4 6 14 17 7 10 38
43 บ้านหนองบัว 1 1 1 3 17 12 4 11 33
44 บ้านนาแปน 1 1 1 3 13 6 5 0 24
45 บ้านห้วยคะมะ 1 1 1 3 6 2 0 0 8
46 บ้านโนนสว่าง 1 1 1 3 3 1 4 4 8
47 บ้านอีเลิศ 1 1 0 2 7 6 2 2 15
48 บ้านนาอ่างคำ 1 1 0 2 5 9 2 8 16
49 บ้านวังลานวังทอง 1 1 0 2 5 8 0 6 13
50 บ้านตาดข่า 1 1 0 2 5 2 2 4 9
51 ไทยรัฐวิทยา 49 1 1 0 2 5 2 0 0 7
52 บ้านศรีรักษา 1 0 5 6 5 1 1 3 7
53 บ้านแก่งศรีภูมิ 1 0 3 4 21 8 4 2 33
54 ชุมชนบ้านหนองคัน 1 0 2 3 7 8 5 9 20
55 เจียรวนนท์อุทิศ 4 1 0 2 3 6 2 2 2 10
56 บ้านหนองใหญ่ 1 0 1 2 8 3 4 6 15
57 บ้านเล้า 1 0 1 2 6 3 0 2 9
58 บ้านขอนยาง 1 0 1 2 3 1 0 2 4
59 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 1 0 0 1 6 3 1 2 10
60 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 1 0 0 1 5 3 1 2 9
61 บ้านวังยาง 1 0 0 1 3 7 2 3 12
62 บ้านหินเกิ้ง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
63 บ้านโนน 1 0 0 1 3 0 2 0 5
64 บ้านวังม่วง 1 0 0 1 2 4 3 0 9
65 ตชด.บ้านวังชมภู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านห้วยทรายคำ 0 3 2 5 10 2 0 2 12
67 บ้านป่าบง 0 2 2 4 11 3 3 2 17
68 ชุมชนบ้านทรายขาว 0 2 0 2 12 8 6 7 26
69 บ้านโนนกกจาน 0 2 0 2 8 1 3 9 12
70 บ้านดงน้อย 0 2 0 2 8 0 3 2 11
71 บ้านทรัพย์เจริญ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
72 โคกสง่า 0 1 3 4 8 7 2 5 17
73 บ้านอุ่ม 0 1 2 3 6 7 3 2 16
74 บ้านนาโก 0 1 2 3 5 4 1 3 10
75 อนุบาลภูกระดึง 0 1 1 2 7 3 1 0 11
76 บ้านหนองตูม 0 1 1 2 2 5 1 1 8
77 บ้านเลยวังไสย์ 0 1 0 1 9 6 3 11 18
78 บ้านไร่ศรีอุบล 0 1 0 1 8 3 4 1 15
79 บ้านนาวัว 0 1 0 1 7 6 6 5 19
80 บ้านผาหวาย 0 1 0 1 7 3 0 1 10
81 บ้านห้วยส้มใต้ 0 1 0 1 6 5 2 4 13
82 บ้านหนองแต้หนองโก 0 1 0 1 5 2 2 4 9
83 บ้านหนองตูมท่ายาง 0 1 0 1 4 3 0 2 7
84 บ้านซำพร้าว 0 1 0 1 4 2 0 2 6
85 ชุมชนบ้านผานกเค้า 0 1 0 1 3 2 3 2 8
86 บ้านนาซำแซง 0 1 0 1 2 3 0 6 5
87 บ้านสงป่าเปลือย 0 1 0 1 2 3 0 0 5
88 บ้านหัวขัว 0 1 0 1 1 1 0 1 2
89 บ้านกกเกลี้ยง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
90 บ้านซำนกจิบ 0 0 3 3 3 3 2 0 8
91 บ้านนาแก 0 0 2 2 11 11 5 7 27
92 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 0 0 2 2 11 2 0 2 13
93 บ้านโนนกกข่า 0 0 2 2 8 8 4 4 20
94 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 0 0 2 2 4 3 3 2 10
95 บ้านนาเหมือดแอ่ 0 0 2 2 2 1 2 0 5
96 เทศบาลวังสะพุง ๑ 0 0 1 1 14 9 3 3 26
97 บ้านห้วยไผ่เหนือ 0 0 1 1 9 5 3 1 17
98 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 0 0 1 1 5 2 1 1 8
99 วังน้ำพุ 0 0 1 1 4 1 0 2 5
100 บ้านกุดลันน้อยคีรี 0 0 1 1 4 1 0 0 5
101 บ้านพองหนีบ 0 0 1 1 4 0 0 2 4
102 บ้านแก่งหินกกสะทอน 0 0 1 1 3 0 1 0 4
103 บ้านห้วยเป้าเหนือ 0 0 1 1 2 3 2 4 7
104 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 0 1 1 2 0 0 2 2
105 บ้านซำบุ่น 0 0 1 1 1 2 1 4 4
106 บ้านห้วยไผ่ใต้ 0 0 0 0 7 1 0 0 8
107 บ้านซำกกค้อ 0 0 0 0 6 5 4 1 15
108 บ้านผาขาว 0 0 0 0 5 5 4 10 14
109 ปวนพุวัฒนา 0 0 0 0 5 5 0 0 10
110 บ้านซำม่วง 0 0 0 0 5 4 1 4 10
111 บ้านโคกศรีเจริญ 0 0 0 0 4 6 7 4 17
112 บ้านห้วยสีเสียด 0 0 0 0 4 4 1 3 9
113 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 0 0 0 4 3 2 2 9
114 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 0 0 0 0 4 3 2 2 9
115 โนนสว่างโสกนกไก่นา 0 0 0 0 3 8 1 4 12
116 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 3 2 2 4 7
117 บ้านโคกผักหวาน 0 0 0 0 3 2 0 0 5
118 บ้านหนองหมากแก้ว 0 0 0 0 3 1 1 2 5
119 บ้านหนองปาดฟาน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
120 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
121 บ้านห้วยเดื่อน้อย 0 0 0 0 2 5 4 5 11
122 บ้านห้วยหมาก 0 0 0 0 2 5 1 1 8
123 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 2 3 1 1 6
124 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
125 บ้านหนองนอ 0 0 0 0 2 2 4 1 8
126 บ้านสวนห้อมผางาม 0 0 0 0 2 2 3 0 7
127 บ้านน้ำจันทร์ 0 0 0 0 2 2 0 2 4
128 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
129 บ้านผาน้อย 0 0 0 0 2 1 1 4 4
130 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 0 0 0 0 2 1 1 0 4
131 บ้านซำไฮ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
132 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 2 0 1 0 3
133 บ้านบุ่งค้อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 1 7 2 2 10
135 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
136 บ้านกกบก 0 0 0 0 1 4 0 3 5
137 บ้านบึงสวรรค์ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
138 บ้านซำบ่าง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
139 บ้านผาสะนา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
140 บ้านหนองอีเก้ง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
141 บ้านโคกแฝก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
142 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 บ้านห้วยผุก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านน้ำทบ 0 0 0 0 1 0 4 2 5
145 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 0 0 0 1 0 3 0 4
146 บ้านนาอีเลิศ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
147 บ้านนาดินดำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านบุ่งตาข่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านผาฆ้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 อนุบาลประจันตะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านซำไคร้ 0 0 0 0 0 5 1 0 6
152 บ้านนาล้อม 0 0 0 0 0 4 2 0 6
153 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 0 0 0 0 3 0 2 3
154 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
155 บ้านน้ำค้อ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
156 บ้านไร่สุขสันต์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
157 บ้านกกซ้อ 0 0 0 0 0 1 4 3 5
158 บ้านห้วยป่าน 0 0 0 0 0 1 1 3 2
159 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
160 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1
161 บ้านนายาง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
162 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 185 164 149 498 1,166 660 350 474 2,176