สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนสวรรค์ 46 14 7 12 67
2 บ้านเอราวัณ 41 9 5 6 55
3 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 32 14 7 9 53
4 ประจันตวิทยา 26 5 1 8 32
5 บ้านโนนป่าซาง 24 12 4 6 40
6 บ้านโนนปอแดง 24 6 8 12 38
7 บ้านโคกขมิ้น 23 9 9 7 41
8 บ้านโคกมน 22 16 9 10 47
9 เจียรวนนท์อุทิศ3 22 13 7 8 42
10 บ้านนาตาดสมสะอาด 21 8 5 8 34
11 บ้านแก่งศรีภูมิ 21 8 4 2 33
12 บ้านวังสะพุง 21 4 13 10 38
13 วรราชวิทยา 20 0 1 2 21
14 บ้านวังเลาหัวฝาย 19 14 2 7 35
15 ชุมชนวังสะพุง 19 12 4 6 35
16 บ้านปวนพุ 17 13 5 5 35
17 บ้านหนองบัว 17 12 4 11 33
18 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 17 8 3 7 28
19 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 17 6 5 13 28
20 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 17 6 3 4 26
21 ชุมชนหนองหิน 16 9 4 7 29
22 หฤทัยคริสเตียน 16 0 0 2 16
23 บ้านเพิ่ม 15 13 2 8 30
24 บ้านวังแท่น 15 9 9 3 33
25 บ้านห้วยส้ม 14 17 7 10 38
26 บ้านกุดแก 14 11 3 3 28
27 เทศบาลวังสะพุง ๑ 14 9 3 3 26
28 บ้านลาด 14 7 1 7 22
29 บ้านนาแปน 13 6 5 0 24
30 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 12 8 8 3 28
31 ชุมชนบ้านทรายขาว 12 8 6 7 26
32 บ้านปากปวน 12 8 1 4 21
33 บ้านสวนปอ 12 6 3 7 21
34 บ้านพวยเด้งสันติสุข 12 5 0 0 17
35 บ้านนาแก 11 11 5 7 27
36 บ้านหนองตานา 11 10 5 5 26
37 เลยตาดโนนพัฒนา 11 7 4 1 22
38 บ้านห้วยยาง 11 7 1 2 19
39 บ้านป่าบง 11 3 3 2 17
40 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 11 2 0 2 13
41 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 11 1 0 0 12
42 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 10 2 5 2 17
43 บ้านศรีอุบลพัฒนา 10 2 1 2 13
44 บ้านห้วยทรายคำ 10 2 0 2 12
45 บ้านห้วยไคร้ 9 6 5 5 20
46 บ้านเลยวังไสย์ 9 6 3 11 18
47 บ้านห้วยไผ่เหนือ 9 5 3 1 17
48 บ้านนามูลตุ่น 9 4 3 3 16
49 บ้านโนนกกข่า 8 8 4 4 20
50 โคกสง่า 8 7 2 5 17
51 บ้านหนองใหญ่ 8 3 4 6 15
52 บ้านไร่ศรีอุบล 8 3 4 1 15
53 บ้านโนนกกจาน 8 1 3 9 12
54 บ้านดงน้อย 8 0 3 2 11
55 ชุมชนบ้านหนองคัน 7 8 5 9 20
56 บ้านโป่งศรีโทน 7 7 1 3 15
57 บ้านนาวัว 7 6 6 5 19
58 บ้านอีเลิศ 7 6 2 2 15
59 อนุบาลภูกระดึง 7 3 1 0 11
60 บ้านผาหวาย 7 3 0 1 10
61 บ้านเหมืองแบ่ง 7 2 4 4 13
62 บ้านวังกกเดื่อ 7 2 1 4 10
63 บ้านห้วยไผ่ใต้ 7 1 0 0 8
64 บ้านอุ่ม 6 7 3 2 16
65 บ้านซำกกค้อ 6 5 4 1 15
66 บ้านห้วยส้มใต้ 6 5 2 4 13
67 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 6 3 1 2 10
68 บ้านเล้า 6 3 0 2 9
69 เจียรวนนท์อุทิศ 4 6 2 2 2 10
70 บ้านห้วยคะมะ 6 2 0 0 8
71 บ้านนาอ่างคำ 5 9 2 8 16
72 บ้านวังลานวังทอง 5 8 0 6 13
73 บ้านผาขาว 5 5 4 10 14
74 ปวนพุวัฒนา 5 5 0 0 10
75 บ้านซำม่วง 5 4 1 4 10
76 บ้านนาโก 5 4 1 3 10
77 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 5 3 1 2 9
78 บ้านตาดข่า 5 2 2 4 9
79 บ้านหนองแต้หนองโก 5 2 2 4 9
80 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 5 2 1 1 8
81 ไทยรัฐวิทยา 49 5 2 0 0 7
82 บ้านศรีรักษา 5 1 1 3 7
83 บ้านโคกศรีเจริญ 4 6 7 4 17
84 บ้านห้วยสีเสียด 4 4 1 3 9
85 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 4 3 3 2 10
86 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 4 3 2 2 9
87 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 4 3 2 2 9
88 บ้านหนองตูมท่ายาง 4 3 0 2 7
89 บ้านซำพร้าว 4 2 0 2 6
90 วังน้ำพุ 4 1 0 2 5
91 บ้านกุดลันน้อยคีรี 4 1 0 0 5
92 บ้านพองหนีบ 4 0 0 2 4
93 บ้านโนนภูทอง 4 0 0 1 4
94 โนนสว่างโสกนกไก่นา 3 8 1 4 12
95 บ้านวังยาง 3 7 2 3 12
96 บ้านซำนกจิบ 3 3 2 0 8
97 ชุมชนบ้านผานกเค้า 3 2 3 2 8
98 บ้านหัวฝาย 3 2 2 4 7
99 บ้านโคกผักหวาน 3 2 0 0 5
100 บ้านโนนสว่าง 3 1 4 4 8
101 บ้านหนองหมากแก้ว 3 1 1 2 5
102 บ้านขอนยาง 3 1 0 2 4
103 บ้านหนองปาดฟาน 3 1 0 1 4
104 บ้านหินเกิ้ง 3 1 0 0 4
105 บ้านห้วยไผ่ 3 1 0 0 4
106 บ้านโนน 3 0 2 0 5
107 บ้านแก่งหินกกสะทอน 3 0 1 0 4
108 บ้านหมากแข้งกกกอก 3 0 0 1 3
109 บ้านทรัพย์เจริญ 3 0 0 0 3
110 บ้านห้วยเดื่อน้อย 2 5 4 5 11
111 บ้านหนองตูม 2 5 1 1 8
112 บ้านห้วยหมาก 2 5 1 1 8
113 บ้านวังม่วง 2 4 3 0 9
114 บ้านห้วยเป้าเหนือ 2 3 2 4 7
115 บ้านโพนทอง 2 3 1 1 6
116 บ้านนาซำแซง 2 3 0 6 5
117 บ้านสงป่าเปลือย 2 3 0 0 5
118 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 2 3 0 0 5
119 บ้านหนองนอ 2 2 4 1 8
120 บ้านสวนห้อมผางาม 2 2 3 0 7
121 บ้านน้ำจันทร์ 2 2 0 2 4
122 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 2 2 0 1 4
123 บ้านนาเหมือดแอ่ 2 1 2 0 5
124 บ้านผาน้อย 2 1 1 4 4
125 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 2 1 1 0 4
126 บ้านซำไฮ 2 1 0 0 3
127 บ้านแสนสุข 2 0 1 0 3
128 บ้านนาน้อยแสนสุข 2 0 0 2 2
129 บ้านบุ่งค้อ 2 0 0 0 2
130 บ้านหนองขาม 1 7 2 2 10
131 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 1 4 1 0 6
132 บ้านกกบก 1 4 0 3 5
133 บ้านบึงสวรรค์ 1 2 2 0 5
134 บ้านซำบุ่น 1 2 1 4 4
135 บ้านซำบ่าง 1 2 1 0 4
136 บ้านผาสะนา 1 2 0 0 3
137 บ้านหนองอีเก้ง 1 1 1 1 3
138 บ้านหัวขัว 1 1 0 1 2
139 บ้านโคกแฝก 1 1 0 1 2
140 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 1 1 0 0 2
141 บ้านห้วยผุก 1 1 0 0 2
142 บ้านน้ำทบ 1 0 4 2 5
143 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 1 0 3 0 4
144 บ้านนาอีเลิศ 1 0 1 1 2
145 บ้านกกเกลี้ยง 1 0 1 0 2
146 ตชด.บ้านวังชมภู 1 0 0 0 1
147 บ้านนาดินดำ 1 0 0 0 1
148 บ้านบุ่งตาข่าย 1 0 0 0 1
149 บ้านผาฆ้อง 1 0 0 0 1
150 อนุบาลประจันตะ 1 0 0 0 1
151 บ้านซำไคร้ 0 5 1 0 6
152 บ้านนาล้อม 0 4 2 0 6
153 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 3 0 2 3
154 บ้านเหล่าใหญ่ 0 3 0 0 3
155 บ้านน้ำค้อ 0 2 1 0 3
156 บ้านไร่สุขสันต์ 0 2 1 0 3
157 บ้านกกซ้อ 0 1 4 3 5
158 บ้านห้วยป่าน 0 1 1 3 2
159 บ้านทุ่งใหญ่ 0 1 0 1 1
160 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 0 1 0 1 1
161 บ้านนายาง 0 0 2 0 2
162 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 0 1 0 1
163 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 0 0 0 1 0
164 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 0
รวม 1,166 660 350 474 2,650