สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 44 99 65
2 006 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า 14 24 20
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 32 68 48
4 009 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 41 96 61
5 010 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 52 117 75
6 018 โรงเรียนบ้านกกซ้อ 9 11 11
7 019 โรงเรียนบ้านกกบก 8 15 12
8 017 โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 2 4 3
9 022 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 5 16 9
10 020 โรงเรียนบ้านกุดแก 34 82 58
11 021 โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 5 14 9
12 026 โรงเรียนบ้านขอนยาง 6 10 8
13 025 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 32 55 45
14 035 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 30 72 46
15 037 โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 8 16 12
16 039 โรงเรียนบ้านซำบุ่น 9 14 12
17 038 โรงเรียนบ้านซำบ่าง 4 5 5
18 040 โรงเรียนบ้านซำพร้าว 11 20 17
19 041 โรงเรียนบ้านซำม่วง 15 21 20
20 036 โรงเรียนบ้านซำไคร้ 6 12 10
21 042 โรงเรียนบ้านซำไฮ 3 5 5
22 044 โรงเรียนบ้านดงน้อย 18 29 23
23 043 โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 4 6 6
24 045 โรงเรียนบ้านตาดข่า 16 31 26
25 046 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 3 6 5
26 048 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 3 4 4
27 047 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 36 91 58
28 051 โรงเรียนบ้านนาซำแซง 13 19 17
29 052 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 43 75 60
30 053 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 3 8 5
31 054 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 51 103 76
32 055 โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 4 8 7
33 057 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 2 2 2
34 058 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 23 54 39
35 059 โรงเรียนบ้านนายาง 7 14 7
36 060 โรงเรียนบ้านนาล้อม 7 9 9
37 061 โรงเรียนบ้านนาวัว 45 79 62
38 062 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 15 20 17
39 065 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 4 10 8
40 066 โรงเรียนบ้านนาอุดม 3 3 3
41 064 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 34 78 56
42 063 โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 8 18 15
43 049 โรงเรียนบ้านนาแก 46 69 59
44 056 โรงเรียนบ้านนาแปน 28 53 36
45 050 โรงเรียนบ้านนาโก 15 21 19
46 067 โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 4 12 7
47 068 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 6 10 9
48 069 โรงเรียนบ้านน้ำทบ 7 10 10
49 070 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 1 2 2
50 079 โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 6 14 11
51 080 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 2 4 4
52 081 โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 1 1 1
53 082 โรงเรียนบ้านปวนพุ 60 124 93
54 083 โรงเรียนบ้านปากปวน 31 78 41
55 084 โรงเรียนบ้านป่าบง 19 34 24
56 086 โรงเรียนบ้านผาขาว 26 44 36
57 087 โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 2 6 2
58 089 โรงเรียนบ้านผานาง ผาเกิ้ง 7 7 7
59 088 โรงเรียนบ้านผาน้อย 8 11 10
60 090 โรงเรียนบ้านผาสะนา 5 17 10
61 091 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 16 33 23
62 092 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 16 18 18
63 093 โรงเรียนบ้านผาหวาย 11 27 21
64 094 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 19 35 27
65 095 โรงเรียนบ้านพองหนีบ 6 18 11
66 099 โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 2 4 3
67 100 โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 0 0 0
68 104 โรงเรียนบ้านลาด 30 67 44
69 107 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 17 34 24
70 109 โรงเรียนบ้านวังม่วง 9 41 20
71 110 โรงเรียนบ้านวังยาง 15 23 17
72 111 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 19 39 27
73 113 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 53 98 78
74 112 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 53 86 72
75 108 โรงเรียนบ้านวังแท่น 39 75 58
76 114 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 40 60 52
77 115 โรงเรียนบ้านศรีรักษา 12 24 21
78 116 โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 4 4 4
79 117 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 19 36 28
80 118 โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 6 10 8
81 119 โรงเรียนบ้านสวนปอ 33 61 50
82 120 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 11 14 14
83 122 โรงเรียนบ้านหนองขาม 12 16 14
84 124 โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 0 0 0
85 125 โรงเรียนบ้านหนองตานา 41 66 60
86 127 โรงเรียนบ้านหนองตูม 13 29 18
87 126 โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 9 22 17
88 129 โรงเรียนบ้านหนองนอ 11 23 16
89 130 โรงเรียนบ้านหนองบัว 61 118 87
90 131 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 7 13 11
91 132 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 11 14 14
92 134 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 4 4 4
93 123 โรงเรียนบ้านหนองเขียด 0 0 0
94 128 โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 13 29 19
95 133 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 25 59 41
96 135 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 4 8 7
97 154 โรงเรียนบ้านหัวขัว 4 6 5
98 155 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 11 17 15
99 156 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 4 13 5
100 136 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 5 6 5
101 137 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 10 22 16
102 142 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 14 27 20
103 143 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 6 11 10
104 145 โรงเรียนบ้านห้วยผุก 2 8 5
105 149 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 23 61 34
106 152 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 13 18 17
107 151 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 53 110 72
108 150 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 18 30 27
109 153 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 9 10 9
110 140 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 19 25 23
111 141 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 5 7 7
112 139 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 11 19 15
113 144 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 11 14 13
114 138 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 36 57 51
115 148 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 5 10 8
116 147 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 20 25 24
117 146 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 8 20 13
118 160 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 21 42 29
119 161 โรงเรียนบ้านอุ่ม 22 35 29
120 096 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 53 72 56
121 105 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 29 45 41
122 106 โรงเรียนบ้านเล้า 11 20 18
123 157 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 21 52 32
124 158 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 3 6 5
125 159 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 12 29 20
126 162 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 72 193 120
127 023 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 44 66 52
128 024 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 4 11 7
129 121 โรงเรียนบ้านแสนสุข 4 15 8
130 027 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 55 105 89
131 028 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 6 6 6
132 030 โรงเรียนบ้านโคกมน 63 108 78
133 031 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 26 56 42
134 032 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 11 17 14
135 029 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 3 5 4
136 033 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 0 0 0
137 078 โรงเรียนบ้านโนน 5 17 8
138 071 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 26 35 30
139 072 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 24 45 33
140 073 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 70 140 108
141 074 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 65 110 86
142 075 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 6 13 10
143 076 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 86 183 137
144 077 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 13 29 20
145 085 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 19 34 27
146 097 โรงเรียนบ้านโพนงาม 0 0 0
147 098 โรงเรียนบ้านโพนทอง 7 15 12
148 101 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 22 37 30
149 102 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 16 24 22
150 103 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 3 6 5
151 163 โรงเรียนประจันตวิทยา 40 89 55
152 168 โรงเรียนวังน้ำพุ 8 17 11
153 170 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 72 158 98
154 172 โรงเรียนอนุบาลประจันตะ 1 3 1
155 002 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 15 21 20
156 003 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 54 100 77
157 004 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 0 0 0
158 166 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 43 83 58
159 001 โรงเรียนโคกสง่า 25 42 31
160 015 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 12 25 17
161 016 โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา 17 34 28
162 014 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 7 12 9
163 167 โรงเรียนวรราชวิทยา 23 64 34
164 169 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 20 26 23
165 171 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 2 3 3
166 174 โรงเรียนอนุบาลพีระยาจันไทรรอด 0 0 0
167 173 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 11 31 19
168 164 โรงเรียนปวนพุวัฒนา 10 19 15
169 012 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 0 0 0
170 175 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ 30 67 48
171 013 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1 1 1
172 165 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 20 44 32
173 011 โรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู 1 1 1
รวม 3148 6095 4518
10613

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางยุวดี ชุมปัญญา โทร. 085-6937681
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]