::sp-lei2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางวนาไพร ยอดพุทธโรงเรียนบ้านวังแท่นประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ ปลีกล่ำโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
3. นางอทิตยา สอนสุภาพบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายสุริยันต์ สะท้านโรงเรียนบ้านซำบุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวมุจรินทร์ โปร่งจิต โรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นางสาวนุจรินทร์ นนทะบูรณ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวลำดวน ศรีพรมโรงเรียนบ้านเอราวัณประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางวิภาวดี แก้ววะดีโรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1. นายสุพรรณ กล้าหาญโรงเรียนบ้านซำม่วงประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ดวงกลางโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
3. นางปราณี บุตรวิไลโรงเรียนโคกสง่ากรรมการ
4. นางสาวตติยา สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
5. นางรัชนี อินทมาตย์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1. นายส่งเพงษ์ บงแก้วโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวประกายวรรณ สิงห์ผาสุขโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นางอรอุมา พรมเวียงโรงเรียนบ้านห้วยคะมะกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ คงสิมโรงเรียนบ้านซำบุ่นกรรมการ
5. นางสาวจิตวะดี ชาเสนโรงเรียนบ้านศรีรักษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นายอนุวัตร์ แสงวันโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ จิตนอกโรงเรียนบ้านผาสามยอดกรรมการ
3. นางสาวศิราณี เกษทองมาโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
4. นางสาวพนิดา อุ่นเวียงโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
1. นายฐปนัท แก้วเกษศรีโรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแกประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนิจ มีศิลป์โรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
3. นายนคร ศรีจำปาโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการ
4. นางโสภาพร บำรุงสำราญโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
5. นางฐิติมน ทองเจริญโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1. นางเบญจมาภรณ์ จันนาโรงเรียนบ้านวังลานวังทองประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สีมารักษ์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ จำปานิลโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4กรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายกรณ์ ภัทรเมธาภักดีโรงเรียนบ้านโนนกกข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวแตงอ่อน น้อยมีโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นางสาวทิฆัมพร ตอพลโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการ
4. นางสาวปิยดา ยาผาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ฯกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ศรีประวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นายศรีทัศน์ สารวงษ์โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพจนีย์ ก้อนพิลาโรงเรียนบ้านกกบกกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ วรรณประภาโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
4. นางสาวมยุรฉัตร เพียวิเศษโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางวิจิตรา สำแดงไชยโรงเรียนบ้านหนองตูมประธานกรรมการ
2. นางดอกไม้ บริกุลโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
3. นางสาววนิดา สิมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางอรดี ชูลิขิตโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
5. นายสุชาพจี นิภาดำรงค์โรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ หมอแสนโรงเรียนบ้านผาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชิษฐา พลเสนาโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
3. นางสาวประภัสรา จันทร์แป๊ะโรงเรียนบ้านนาอ่่างคำกรรมการ
4. นางวิไลลัษณ์ ไชยต่อมโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ เหล่ามะกอโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายอุทัย ปลีกล่ำโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเพียงใจ กรรณลาโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
3. นางพันราศี ประชาโชติโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายศรีใส เอ่นลุนโรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางนิตยา บุญทรัพย์โรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นางสาววิกัญญา วิระกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา49(บ้านวงเวียน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. สิบเอกมงคล ศรนวลโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยประธานกรรมการ
2. นายจักรกริช วรรณประภาโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
3. นางดวงมาลัย การะเกษโรงเรียนบ้านนาวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสิริสมถวิล สิทธิสอนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์ คงสิมโรงเรียนบ้านซำบุ่นกรรมการ
3. นางปรียากมล พันตระกูลโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการ
4. นางสาวโศภิน สุริยวรรณโรงเรียนบ้านผาหวายกรรมการ
5. นางมัลลิกา ศรีตนชัยโรงเรียนชุมชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางสายลม สุวรรณสิงห์โรงเรียนบ้านผาขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชชญา แสนแก้วโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี หล่มธรรมาโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นางสมควร ศรีโยธาโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ สุรภีร์โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18กรรมการ
3. นางนภาพร สายคำภาโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
4. นางธนัชพร บุญปันโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
5. นางรุ่งนภา ดรพลโรงเรียนบ้านซำกกค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ทองอ่่อนโรงเรียนบ้านนาอ่างคำประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ สาวิสัยโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี ศรีจันทร์โรงเรียนแสนสุขกรรมการ
4. นางศิริพร ชุ่มสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โป่งสุวรรณกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ นามวงษ์ษาโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางณัฐนรี อินทสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางกนิฎฐา โนราชโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางถนอมจิต กาญจนาจินดานันท์โรงเรียนบ้านเล้ากรรมการ
4. นางกุสุมาลย์ จันทะคุณโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
5. นางกาญจนา สมีแจ่มโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุทิน เพียภูโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิติกร ชนะทุมโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
3. นางวิรัชดา แผ่นทองโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบููรณ์กรรมการ
4. นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการ
5. นางรัตนาพร นวนมาโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย จักร์สานโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ชินอ่อนโรงเรียนบ้านโนนภูทองกรรมการ
3. นายธนาธิป ศิลาไสลโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
4. นางสุราณี ผุยขันธ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วะเศษสร้อยโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาววิลัย วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรมล เนติบุตรโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
3. นายมนต์ชัย เกษทองมาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย สุชาดาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุคนธา ศรีเชียงสาโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจงกิต บุตรเตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือประธานกรรมการ
2. นางยุวเรศ พิลาแดงโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิธร หมั่นจำรูญโรงเรียนผาสามยอดกรรมการ
4. นางสาวธิวาภรณ์ เชื้อกษัตริย์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางราลินี ศรีคำโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาววิลัย วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรมล เนธิบุตรโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
3. นายมนต์ชัย เกษทองมาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย สุชาดาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุคนธา ศรีเชียงสาโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางจงกิต บุตรเตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดต่อเรือประธานกรรมการ
2. นางยุวเรศ พิลาแดงโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิธร หมั่นจำรูญโรงเรียนผาสามยอดกรรมการ
4. นางสาวธิวาภรณ์ เชื้อกษัตริย์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางราลินี ศรีคำโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายจักรภัทร จำปาอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อยประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชัย ทองสุขโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
3. นายวีระยุทธ อ่อนจันทร์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา แสงงามโรงเรียนบ้าหัวฝายกรรมการ
5. นางสาววรรณภา สิทธิโหโรงเรียนนาตาดสมสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอดิสร ทาเชาว์รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำไคร้ประธานกรรมการ
2. นายณรงศักดิ์ สอนสุภาพโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา สาริกันโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายจิรานุวัฒน์ ดรพลโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี เกษสาลีโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวพิชญาภัค สายปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำค้อประธานกรรมการ
2. นายบุญเหลือ สารวงษ์โรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการ
3. นายทรงกลด สิทธิมงคลโรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบลกรรมการ
4. นางสมัย เขียนศรีอ่อนโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
5. นายกายสิทธิ์ วงษ์มีนาโรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์กรรมการ
6. นางนราภรณ์ คำแหงพลโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
7. นายอำพล ภาชะนัยโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
8. นางสาวลมัย สุวรรณสนธิ์โรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
9. นางสาวลลิตา มะลิตันโรงเรียนห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวสุชาดา เคหังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร แก้วอุดมโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๓กรรมการ
3. นายมนูญ แก้วโวหารโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
4. นางชลดา ขันตีโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
5. นางสาวพิชญา สิงยะเมืองโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
6. นางสาวอุษณีย์ สีแก้วตู้โรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
7. นางรัตนาพร ทาเชาว์โรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
8. นายชัชวาลย์ คำดีโรงเรียนห้วยส้มกรรมการ
9. นางสาวเอ็มริกา เสนาโรงเรียนบ้านซำกกค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต พิลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนอประธานกรรมการ
2. นางพัชราพรรณ สมุทรโควตาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางสาวทิวากานต์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางสาวมัทน์ชุลินทร์ อินทะราชโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
5. นายรณกฤต ไชยคีนีโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
6. นายภัทรพล คำสวนมอนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
7. นางสาวพุดตาล โยธาภักดีโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
8. นายวีรวุฒิ ธรรมโสมโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
9. นายทิวานนท์ บุญเนาโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ แก้วบุตรดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาหวายประธานกรรมการ
2. นายชราวุฒิ สิงห์แดงโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก มะนูโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการ
4. นางสาวปอแก้ว สมเสียงโรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
5. นางสิริมาต ธรรมรังโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางภาวนา กาละพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นายศักดา พรมกุลโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายปริวัติ ่นวลเจริญโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
4. นางพรทิพย์ มีดีโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
5. นางสาวจิตราวดี สุคำภาโรงเรียนบ้านห้วยใคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายประกิต สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4ประธานกรรมการ
2. นางยุพา ลิภาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา มะโรงศรีโรงเรียนบ้านห้วยใคร้กรรมการ
4. นางสาวกำไร คงเรียงศรีโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
5. นางธนัชพร ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายพิทยากร สุนทองห้าวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิณณ์วิมล ศรีหริ่งโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปทิตตา สุวรรณชาติผลโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
4. นางสาวพชรธรษ์ จำปีพรหมโรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการ
5. นางสาวสุธิษา เคระคุณโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางสายชล เป๋าสูงเนินผอ.โรงเรียนบ้านพองหนีบประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ดอกจันทร์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการ
3. นางยุภา จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางสาวอลิษา บุษดาโรงเรียนบ้านกกซ้อกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิด กงภูธรโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิร์ธา นามวิจิตรคุูณธนาโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา สาริยาโรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ รัตนวิชัยโรงเรียนบ้านซำไฮกรรมการ
5. นางปาณา แถลงกัณฑ์โรงเรียนบ้านปวนปุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายขันชัย กวดงามโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา สุนทองห้าวโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นางสาวพรรณปพร ศิริโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการ
4. นายขันชัย กรวดงามโรงเรียนโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายนิมิตต์ สุติยะวันโรงเรียนบ้านพวยเด้งฯกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายมนูญ มหาสิงห์โรงเรียนชุมชนหนองหินประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย อินทะสุระโรงเรียนบ้านผาขาวกรรมการ
3. นางสาวพิพิทยา มีมะจำโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
4. นายวรณัฐ ชาญรัตนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ โม้ทองโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี พรมดีโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ บุญแก้ว โรงเรียนบ้านนาอีเลิศกรรมการ
3. นางภัทรดา ซองทุมรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
4. นางวุฒิพงษ์ กอสุระโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ บงแก้วโรงเรียนบ้านป่าบง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายจักรพันธ์ สิงห์ลอ โรงเรียนบ้านวังแท่นประธานกรรมการ
2. นายวรพล วันชัยสงค์โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
3. นายจรูญ พยัคประโคนโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา เนียมไธสง โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบลกรรมการ
5. นางสาวปัทมราช พิมพ์พงษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายศุภนัส อ้วนนวนโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนีย์ ไชยพรมมาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ หอมทรัพย์ โรงเรียนบ้านซำกกค้อกรรมการ
4. นายสุขสันต์ ยศธสารโรงเรียนบ้านซำม่วงกรรมการ
5. นางสาวพิชญ์สิณี สีใจปั๋งโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางจันทนา รัตนมงคลโรงเรียนบ้านห้วยทรายคำประธานกรรมการ
2. นางชลิตา พรมมีโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ ฉายดิลกโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางเปรมจิต ยศสภาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวสุนันทินี ศรีแสงโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายธันวา ทองวรรณโรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวรรณ์ นิรัญชัยโรงเรียนบ้านอีเลิศ กรรมการ
3. นางยุภา จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ดานะโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
5. นางประรัชญา พลชาโรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวธัญชนก อุทรบูรณ์ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล นวลสวาท โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ ๑๘กรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ มนัญชัยโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นางสาวแจ่มจันทร์ ประสงสุขโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
5. นางสาวจิณณพัต ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพรรณชุพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านสวนปอประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ ชัยภูมิโรงเรียนบ้านผาสามยอดกรรมการ
3. นางสาววรุลี พรมจันทร์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นางเยาวธิดา ศิริวิเศษโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายกฤตมงคล ศรีคำโรงเรียนบ้านปากปวนประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง สุวรรณแสง โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
3. นางวรรณา ลีแวงโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ กรรมการ
4. นางสาวนิตยา ทองดีโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
5. นางสาวลักษมี ธีสุมาโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงนภา พันสอนโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา กุลเสนโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
3. นายเทิดทูล ปรือรังโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
4. นางสิริกร คูหาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ธรรมวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายคำพันธ์ พันตระกูลโรงเรียนบ้านห้วยหมาก ประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ คำตันบุญโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๓กรรมการ
3. นายสุพจน์ ผ่านภูเขียวโรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา กรรมการ
4. นายอัฐพล นันทะโคตรโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
5. นายจักรรินทร์ ศรีสุธรรมโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายสายเมธี บุริทัศน์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นายสนธยา แก้วไชยะ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
3. นายคเชนทร์ สาวิสัย โรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
4. นางภาวิไล อุทาทินโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
5. นายวิชัย ไชยคีนีโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสายเมธี บุริทัศน์โรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นายสนธยา แก้วไชยะโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
3. นายคเชนทร์ สาวิสัยโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
4. นางภาวิไล อุทาทินโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
5. นายวิชัย ไชยคีนีโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายอรุณ โคตรวงษาโรงเรียนบ้านนาวัวประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ คำถาถิรกุล โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
3. นายยุทธยง แดนไธสงโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการ
4. นายอรรถพล นันทศรีโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการ
5. นางสาวกัญธินี สายคำภาโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายอรุณ โคตรวงษาโรงเรียนบ้านนาวัวประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ คำถาถิรกุลโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
3. นายยุทธยง แดนไธสงโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการ
4. นายอรรถพล นันทศรีโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการ
5. นางสาวกัญธินี สายคำภาโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวิไลวรรณ ธาตุทาสีโรงเรียนบ้านหนองอีเก้งประธานกรรมการ
2. นายวุฒิแสน ขานแสนโรงเรียนบ้านผาสามยอดกรรมการ
3. นางวัลภา แสนพงษ์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
4. นายมนูญ สุถาลาโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นางดอนจันทร์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร สุพรมโรงเรียนบ้านโนนประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ ดวนพลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ ขุนศรีโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการ
4. นางนิชนิภา กองสิงห์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการ
5. นางสมบัติ เสือพาดกอนโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร สุพรมโรงเรียนบ้านโนนประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ ดวนพลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ ขุนศรีโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
4. นางนิชนิภา กองสิงห์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการ
5. นายสมบัติ เสือพาดกอนโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางภูสมญาศ์ สะใบโรงเรียนโพนทองประธานกรรมการ
2. นายปรมินทร์ อินทร์ชัยศรีโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการ
3. นายตุลย์ จันทร์อุดมโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา ศรีพุทธาโรงเรียนบ้านกุดแกประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญจพร เทียนสวัสดิ์โรงเรียนนาตาดสมสะอาดกรรมการ
3. นายปรมินทร์ อินทรชัยศรีโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการ
4. นายพฤฒิเวท ธรรมสารวรกิจโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา แก้งคำโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ศรีพุทธาโรงเรียนบ้านกุดแกประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญจพร เทียนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
3. นายปรมินทร์ อินทรชัยศรีโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการ
4. นายพฤฒิเวท ธรรมสารวรกิจโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา แก้งคำโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายภิญโญ ทองอินโรงเรียนบ้านห้วยป่านประธานกรรมการ
2. นายครรชิต จันทรบุบผาโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1กรรมการ
3. นายพงศ์พิสุทธิ เทวะดาโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
4. นายฉัตรชัย จันทมาตย์โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
5. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางรัศมี จันทร์ทเมืองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายตุลย์ จันทร์อุดมโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
3. นางพัทยากร จริมาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
4. นางดอนจัน ศรีบุญโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ จริมาโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเบญจมาภรณ์ จันนาโรงเรียนบ้านวังทองวังลานประธานกรรมการ
2. นางศุภามาศ ภักดีโรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางสมนึก พลซาโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสันทวี ศรีเมืองศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18กรรมการ
3. นางพรรณพิศ จิณุสรณ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางยุวดี ชุมปัญญาศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางญาณิศา ทองพูลโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางอรพิน สุโกสิโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌชานนท์ผอ.โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ประธานกรรมการ
2. นางกฤตยากร วิชาเดชนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการกรรมการ
3. นางสร้อยทิพย์ ณ น่านโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1กรรมการ
4. นางดอนจันทร์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
5. นางวิราสินี ทองจำรูญโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสิริสมถวิล สิทธิสอนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
3. นายถนอม สอนสุภาพโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางกัลยา แก้วภิภพโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณกรรมการ
5. นางนันทวัน คำตุ่นโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพฤฒิเวท ธรรมสารวรกิจโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิสา พรมใจโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นางสาวปัญจพร เทียนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา แก้งคำโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
5. นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌชานนท์โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ)กรรมการ
3. นายกฤษตภาส สายทองดีโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
4. นายประหยัด อุ่นคำโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามกรรมการ
5. นางสาวบัณฑิตา สุริยะโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌชานนท์โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ)กรรมการ
3. นายกฤษตภาส สายทองดีโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
4. นายประหยัด อุ่นคำโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามกรรมการ
5. นางสาวบัณฑิตา สุริยะโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ ดีสร้อยโรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ เคนโยธาโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิมโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นายณกรณ์ สาวิยะโรงเรียนบ้านผาขาวกรรมการ
5. นายจงจิตร พันสนิทโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ดีสร้อยโรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ เคนโยธาโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิมโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นายณกรณ์ สาวิยะโรงเรียนบ้านผาขาวกรรมการ
5. นายจงจิตร พันสนิทโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ อินทรชัยศรีโรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายสุรเนตร ศรีนนท์โรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
3. นายสามารถ พลซาโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
4. นายวีรยุทธ สุวรรณสนธ์โรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
5. นายสุชาติ ผุยมาตย์โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ อินทรชัยศรีโรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายสุรเนตร ศรีนนท์โรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
3. นายสามารถ พลซาโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
4. นายวีรยุทธ สุวรรณสนธ์โรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
5. นายสุชาติ ผุยมาตย์โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายดำเนิน ทองดีโรงเรียนบ้านเพิ่มประธานกรรมการ
2. นายสุรเนตร ศรีนนท์โรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
3. นายสามารถ พลซาโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
4. นายมนูญ พรมดีโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นายสุชาติ ผุยมาตย์โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายดำเนิน ทองดีโรงเรียนบ้านเพิ่มประธานกรรมการ
2. นายสุรเนตร ศรีนนท์โรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
3. นายสามารถ พลซาโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
4. นายมนูญ พรมดีโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นายสุชาติ ผุยมาตย์โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายมีชัย โสกัณฑัตโรงเรียนบ้านห้วยทรายคำประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ บุษบาโรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอนกรรมการ
3. นายสมยศ สิมารับโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
4. นายนิกร บัวปัดโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
5. นางปิยาภรณ์ พลซาโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายแหลมทอง หามณีโรงเรียนบ้านบุ่งตาข่ายประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย ไชยสงค์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายวีระ โคตรธรรมโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายภาณุมาศ ศรีคำภาโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
5. นางสาวสุคนธา ศรีเชียงสาโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวรวิทย์ ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านผาขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจรัตน์ วชิรธรรมกุลโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
3. นายกฤษณศักดิ์ พลหงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
5. นางสาวบุญหลาย วันทองโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายวรวิทย์ ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านผาขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจรัตน์ วชิรธรรมกุลโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
3. นายกฤษณศักดิ์ พลหงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
5. นางสาวบุญหลาย วันทองโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านผาขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจรัตน์ วชิรธรรมกุลโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
3. นายกฤษณศักดิ์ พลหงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
5. นางสาวบุญหลาย วันทองโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. ดร.พิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ โสมนัสโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นายยันตรี ดอกไม้โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการ
4. นางพิราวรรณ ธารเจริญโรงเรียนบ้านเล้ากรรมการ
5. นายโกวิทย์ นามวงษาโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. ดร.พิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ โสมนัสโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นายยันตรี ดอกไม้โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการ
4. นางพิราวรรณ ธารเจริญโรงเรียนบ้านเล้ากรรมการ
5. นายโกวิทย์ นามวงษาโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ดร.พิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ โสมนัสโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นายยันตรี ดอกไม้โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120กรรมการ
4. นางพิราวรรณ ธารเจริญโรงเรียนบ้านเล้ากรรมการ
5. นายโกวิทย์ นามวงษาโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทิตย์ณรงศ์ มณีวัฒน์ผอ.โรงเรียนบ้านตาดข่าประธานกรรมการ
2. นายโสภณ คำภูธรโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางอุทิศ สิงห์ไธสงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทิตย์ณรงศ์ มณีวัฒน์ผอ.โรงเรียนบ้านตาดข่าประธานกรรมการ
2. นายโสภณ คำภูธรโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางอุทิศ สิงห์ไธสงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสากล คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นางสังวาร บุษบกโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
3. นายจิตติ โคตรสีเมืองโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
4. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
5. นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกุลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสากล คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นายสังวาร บุษบกโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
3. นายจิตติ โคตรสีเมืองโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
4. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
5. นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกุลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสากล คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นายสังวาร บุษบกโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
3. นายจิตติ โคตรสีเมืองโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
4. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
5. นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกุลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทิตย์ณรงศ์ มณีวัฒน์ผอ.โรงเรียนบ้านตาดข่าประธานกรรมการ
2. นายโสภณ คำภูธรโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นายเจษฏา แสนบุ่งค้อโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
4. นางยุภาภรณ์ บุญแสนโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
5. นางอุทิศ สิงห์ไธสงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นายวิรัตน์ ป้องนาลาโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
4. นายภูวไนย กุลเกลี้ยงโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1กรรมการ
5. นางเนาวนิต เหง่าศรีโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นายวิรัตน์ ป้องนาลาโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
4. นายภูวไนย กุลเกลี้ยงโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1กรรมการ
5. นางเนาวนิต เหง่าศรีโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นายวิรัตน์ ป้องนาลาโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
4. นายภูวไนย กุลเกลี้ยงโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1กรรมการ
5. นางเนาวนิต เหง่าศรีโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ สมุทรโควตาโรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนศรีสงครามกรรมการ
4. นายศักดา แซ่ลี้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ สมุทรโควตาโรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนศรีสงครามกรรมการ
4. นายศักดา แซ่ลี้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ สมุทรโควตาโรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนศรีสงครามกรรมการ
4. นายศักดา แซ่ลี้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ สมุทรโควตาโรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนศรีสงครามกรรมการ
4. นายศักดา แซ่ลี้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ สมุทรโควตาโรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนศรีสงครามกรรมการ
4. นายศักดา แซ่ลี้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ สมุทรโควตาโรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนศรีสงครามกรรมการ
4. นายศักดา แซ่ลี้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ สมุทรโควตาโรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนศรีสงครามกรรมการ
4. นายศักดา แซ่ลี้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ สมุทรโควตาโรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนศรีสงครามกรรมการ
4. นายศักดา แซ่ลี้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ สมุทรโควตาโรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนศรีสงครามกรรมการ
4. นายศักดา แซ่ลี้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ สมุทรโควตาโรงเรียนบ้านซำนกจิบกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนศรีสงครามกรรมการ
4. นายศักดา แซ่ลี้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายศิริพงษ์ หาระพันธ์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นายเสกสันต์ พันสอนโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายศิลปกร น้อมในธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอกประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง กรรมการ
3. นางศศิประภา คำภูอ่อนโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ โสมีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายประจักษ์ ดวนพลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศิลปกร น้อมในธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอกประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
3. นางศศิประภา คำภูอ่อนโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ โสมีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายประจักษ์ ดวนพลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายศิลปกร น้อมในธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอกประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
3. นางศศิประภา คำภูอ่อนโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ โสมีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายประจักษ์ ดวนพลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศิลปกร น้อมในธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอกประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
3. นางศศิประภา คำภูอ่อนโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ โสมีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายประจักษ์ ดวนพลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายยุทธชัย สุโกสิผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เรืองแสงผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นายสุพจน์ สุขสบายผอ.โรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางอรัญญา สุพลทองโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย สุโกสิผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เรืองแสงผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นายสุพจน์ สุขสบายผอ.โรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางอรัญญา สุพลทองโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายยุทธชัย สุโกสิผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เรืองแสงผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นายสุพจน์ สุขสบายผอ.โรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางอรัญญา สุพลทองโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย สุโกสิผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เรืองแสงผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นายสุพจน์ สุขสบายผอ.โรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางอรัญญา สุพลทองโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นางสาวศิริเนตร ชนะฉันทะโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอภิรดี ศรนาราโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นางสาวศิริเนตร ชนะฉันทะโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอภิรดี ศรนาราโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นางสาวศิริเนตร ชนะฉันทะโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอภิรดี ศรนาราโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นางสาวศิริเนตร ชนะฉันทะโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอภิรดี ศรนาราโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรผอ.โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา คำมงคุณโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
3. นางนิตยา เพ็งสุขโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านน้ำทบกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ลัมยศโรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรผอ.โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา คำมุงคุณโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
3. นางนิตยา เพ็งสุขโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านน้ำทบกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ลัมยศโรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรผอ.โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นางวนิดา คำมุงคุนโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
3. นางนิตยา เพ็งสุขโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านน้ำทบกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ลัมยศโรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรผอ.โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นางวนิดา คำมุงคุนโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
3. นางนิตยา เพ็งสุขโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านน้ำทบกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ลัมยศโรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายศิริพงษ์ หาระพันธ์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นายเสกสันต์ พันสอนโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายศิริพงษ์ หาระพันธ์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นายเสกสันต์ พันสอนโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรัศมี จันทเมืองโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายณฐมน ภูมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายนพดล แสงสว่างโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการ
4. นางสุภาพร ชินพันธ์โรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา รักษาผลโรงเรียนบ้านเอราวัณประธานกรรมการ
2. นางพัทยากร จริมาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นางสาวพร้อมบุญ ผลเรืองโรงเรียนเทศบาลวังสะพุงกรรมการ
4. นางสาวสิริกาญจน์ จริมาโรงเรียนนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์พานิชย์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรัศมี จันทเมืองโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายณฐมน ภูมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายนพดล แสงสว่างโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการ
4. นางสุภาพร ชินพันธ์โรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา รักษาผลโรงเรียนเอราวัณประธานกรรมการ
2. นางพัทยากร จริมาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นางสาวพร้อมบุญ ผลเรืองโรงเรียนเทศบาลวังสะพุงกรรมการ
4. นางสาวสิริกาญจน์ จริมาโรงเรียนนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์พานิชย์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางรัศมี จันทเมืองโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายณฐมน ภูมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายนพดล แสงสว่างโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการ
4. นางสุภาพร ชินพันธ์โรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา รักษาผลโรงเรียนบ้านเอราวัณประธานกรรมการ
2. นางพัทยากร จริมาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นางสาวพร้อมบุญ ผลเรืองโรงเรียนเทศบาลวังสะพุงกรรมการ
4. นางสาวสิริกาญจน์ จริมาโรงเรียนนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์พานิชย์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางรัศมี จันทเมืองโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายณฐมน ภูมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายนพดล แสงสว่างโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการ
4. นางสุภาพร ชินพันธ์โรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา รักษาผลโรงเรียนบ้านเอราวัณประธานกรรมการ
2. นางพัทยากร จริมาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นางสาวพร้อมบุญ ผลเรืองโรงเรียนเทศบาลวังสะพุงกรรมการ
4. นางสาวสิริกาญจน์ จริมาโรงเรียนนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์พานิชย์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ลุนใต้โรงเรียนชุมชนหนองหินประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
3. นายละเมย สิมมาสุดโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นายเดช ดอนจันโคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
5. นายประกิต สิงห์ทองผอ.โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ลุ่นใต้ผอ โรงเรียนชุมชนหนองหินประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นายละเมย สิมมาสุดผอ.โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นายเดช ดอนจันโคตรผอ.โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
5. นายประกิต สิงห์ทองผอ.โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางยินดี ศิริเกษโรงเรียนชุมชนวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พรรณ ภูงามโรงเรียนบ้านโนนป่าซางรองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา สีลาลักษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางปิยภรณ์ ศรีเมืองโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
5. นางยุพา ภูมิพานิชย์โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายศรีใส เอ่นลุนโรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ยศธสารโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี ทิพย์รักษ์โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการ
4. นางสุกานดา สอนผึ้งโรงเรียนบ่้านโคกมนกรรมการ
5. นางสาวอภิรดี ศรนาราโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายศรีใส เอ่นลุนโรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางขวัญเมือง กุลเกลี้ยงโรงเรียนบ้านเล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิดา ธาตุทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
4. นางวลัยพร ราคาแพงโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการ
5. นางสาวทิพย์สุดา จดสมบูรณ์โรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางละมัย รัตนธรรมธาดาโรงเรียนชุมชนหนองหินประธานกรรมการ
2. นางอมรวรรณ โคตรวงษาโรงเรียนบ้านนาวัวกรรมการ
3. นางศิระดา หินสูงเนินโรงเรียนบ้านกกซ้อกรรมการ
4. นางมะลิวรรณ จันทะมาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายดำเนิน ทองดีโรงเรียนบ้านโนนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ผุยแสงพันธ์โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลักคณา เพลียฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยคะมะกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ พรหมทราโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
5. นางสาวนวพร นัดทะยายโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางปณิษฐา ไชยตาแสงโรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวชลทิชา เพ็ชรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโคกผักหวานกรรมการ
3. นางสาวหทัยทิพย์ จัตุเรศโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ บำรุงสำราญโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
5. นางนวรัตน์ แก้วบุดดีโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายภูมิ พระรักษาโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นางรวมเล็ก สีมาขจรโรงเรียนบ้านนาดอกไม้รองประธานกรรมการ
3. นางจิตร์ดวง ศิริวรรณโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นางสุมิตรา ประทุมเมโรงเรียนบ้านซำกกค้อกรรมการ
5. นายคำปน นามโยธีโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายภูมิ พระรักษาโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ รัตนวิชัยโรงเรียนบ้านซำไฮรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ พรหมทราโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ บุบพันธ์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นางสาวอภิรดี ศรนาราโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายภูมิ พระรักษาโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ รัตนวิชัยโรงเรียนบ้านซำไฮรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ พรหมทราโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ บุบพันธ์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นางสาวอภิรดี ศรนาราโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นายสาคร ภักมีผอ.โรงเรียนบ้านกกบกประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา สอนผึ้งครูโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นางรัชนี ทิพย์รักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการ
4. นางอมรวรรณ โคตรวงษาครูโรงเรียนบ้านนาวัวกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ปัตตังทานังครูโรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายประกิต สิงห์ทองผอ.โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางจิตนิภา ศรีมันตะโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางดรุณี วิจิตรปัญญาโรงเรียนบ้านโนนกกข่ากรรมการ
4. นางสาวชมาภรณ์ จันดาโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
5. นางสาวศรสวรรค์ กล้ารอดโรงเรียนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายจันทร์ลอย สุรภีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ แก้วบุตรดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาหวายรองประธานกรรมการ
3. นายชัยยุทธ เทพดุลยพัฒน์โรงเรียนบ้านนาวัวกรรมการ
4. นางจารุณี ทุมสงครามโรงเรียนบ้านผาสะนากรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ เหลาเจริญโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อกรรมการ
6. นายมงคล สุราสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสิทธพงษ์ ถามะณีศรีโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
8. นางวชิราภรณ์ วาริพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
9. นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายเทวา โฮงคำอุตย์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ สะท้านผอ.โรงเรียนบ้านซำบุ่นรองประธานกรรมการ
3. นายมงคลชัย พรหมมาหลักผอ.โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางจุฑามาศ ทองอ่อนผอ.โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
5. นายสงกรานต์ สารวงษ์โรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
6. นางรัตนลักษณ์ ธันญธีรกุลโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
7. นางเฉลิมศรี นิพวงลาโรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการ
8. นายมนุเชษฐ์ ขัตติสรลูกจ้างชั่วคราว สพป.เลย เขต 2กรรมการ
9. นางเฑียนกานดา สิงห์ทองลานักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ไพศาลผอ.โรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นายทนงค์ อนุชนนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นายสุขสันต์ พรหมมาศโรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายศิริวัฒน์ ขุนศรีโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการ
5. นายภูวดล บำรุงสำราญโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ปลีกล่ำโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสิริสมถวิล สิทธิสอนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางดอนจัน ศรีบุญโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
4. นางกาญจนา เต็มหลวงนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
5. นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิตนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายอุทัย ปลีกล่ำโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสิริสมถวิล สิทธิสอนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางดอนจัน ศรีบุญโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
4. นางกาญจนา เต็มหลวงนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
5. นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิตนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางชุดานันท์ ภูมิกระจายโรงเรียนบ้านสงป่าเปลือยประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ สาวิสัยโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
3. นางสายสมร แจ่มใสโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ คงสิมโรงเรียนบ้านซำบุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจริยา สุวรรณศรีสพป.เลย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางเพชรธิดา สายลาดโรงเรียนหนองตูมท่ายางกรรมการ
3. นายศรีทัศน์ สารวงษ์โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ธีระเดชากุลโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการ
5. นางพรเพ็ญ ปลีกล่ำโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายภิญโญ ทองอินผอ.โรงเรียนบ้านห้วยป่านประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ สอนสุภาพโรงเรียนบ้านห้วยทรายคำกรรมการ
3. นายขันชัย กรวดงามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกุลโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
5. นางสาวณภัทร คงนวลพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ บำรุงภักดีโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการ
3. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
4. นายพรประเสริฐ สิทธิศรีโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
5. นางสาวธารารัตน์ ไชยแสงโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์โรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ บำรุงภักดีโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการ
3. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
4. นายพรประเสริฐ สิทธิศรีโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
5. นางสาวธารารัตน์ ไชยแสงโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์โรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี กันพนมโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นายบดินทร์ บำรุงภักดีโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการ
4. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
5. นางสาวธารารัคน์ ไชยแสงโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพวง หมั่นหินลาดโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ บำรุงสำราญโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการ
3. นางกุสุมาลย์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางวิวรณ์ โกมาสถิตย์โรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
5. นางสาววาสนา เกษทองมาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพวง หมั่นหินลาดโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ บำรุงภักดีโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการ
3. นางกุสุมาลย์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางวิวรณ์ โกมาสถิตย์โรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
5. นางสาววาสนา เกษทองมาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพวง หมั่นหินลาดโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ บำรุงภักดีโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการ
3. นางกุสุมาลย์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางวิวรณ์ โกมาสถิตย์โรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
5. นางสาววาสนา เกษทองมาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายภิญโญ ทองอินโรงเรียนบ้านห้วยป่านประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา พวงไพวัลย์โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการ
3. นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการ
4. นายทศวรรษ เสงี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวชนิดา เพ็งคำแสงผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสันติ จันทวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์ กองสีทาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสรยา พละสารโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
4. นายณัฐวรรธณ์ ฉายวรรณโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
5. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสันติ จันทวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์ กองสีทาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสรยา พละสารโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
4. นายณัฐวรรธณ์ ฉายวรรณโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
5. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสันติ จันทวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์ กองสีทาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสรยา พละสารโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
4. นายณัฐวรรธณ์ ฉายวรรณโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
5. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสรกฤช สิงห์งามผอ.โรงเรียนบ้านซำบ่างประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ สนธิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ งามชัยภูมิโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวพรชนก แดงสีดาโรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์ กองสีทาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นายเกษม ภาษีโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
3. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ ลุนวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นายเกษม ภาษีโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
3. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจีรวัฒน์ ลุนวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นายเกษม ภาษีโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
3. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ ลุนวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นายเกษม ภาษีโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
3. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจีรวัฒน์ ลุนวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นายเกษม ภาษีโรงเรียนบ้านนาอีเลิศกรรมการ
3. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ ลุนวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นายเกษม ภาษีโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
3. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจีรวัฒน์ ลุนวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นายเกษม ภาษีโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
3. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ ลุนวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นายเกษม ภาษีโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
3. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจีรวัฒน์ ลุนวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายบุญช่วย ธีรวิชกุลโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นประธานกรรมการ
2. นายสมพร อินทรรักษาโรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่กรรมการ
3. นางนุชราพร ฮามพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
4. นายณภัทร เสริฐศรีโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
5. นางสุคนธ์ นิลายนโรงเรียนบ้านห้วยคะมะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย ธีรวิชกุลโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นประธานกรรมการ
2. นายสมพร อินทรรักษาโรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่กรรมการ
3. นางนุชราพร ฮามพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
4. นายณภัทร เสริฐศรีโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
5. นางสุคนธ์ นิลายนโรงเรียนบ้านห้วยคะมะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ หมอแสนโรงเรียนบ้านผาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย ตองหว้านโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายเจตวิศิษฎ์ ซ่องผมโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
4. นายเสวียน ประทุมทองโรงเรียนบ้านแก่งศรีภุูมิกรรมการ
5. นายอุดร บัวระภาโรงเรียนบ้านซำกกค้อกรรมการ
6. นายสุรพล วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ หมอแสนโรงเรียนบ้านผาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย ตองหว้านโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายเจตวิศิษฎ์ ซ่องผมโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
4. นายเสวียน ประทุมทองโรงเรียนบ้านแก่งศรีภุูมิกรรมการ
5. นายนายอุดร บัวระภาโรงเรียนบ้านซำกกค้อกรรมการ
6. นายสุรพล วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางธัญวลัย อุทาทินโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
2. นางสาวนันทนิจ มีศิลป์โรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
3. นางอรุณี วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นางรัตนา สดสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยผุกกรรมการ
5. นางอินปัน อินทรชัยศรีโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธัญวลัย อุทาทินโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนิจ มีศิลป์โรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
3. นางอรุณี วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นางรัตนา สดสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยผุกกรรมการ
5. นางอินปัน พันธ์บุญศรีโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเด่นพงษ์ พลฉวีโรงเรียนบ้านอีเลิศประธานกรรมการ
2. นายชุติพนธ์ บุตตะเกิดโรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นากรรมการ
3. นายลำเพียร นามกันยาโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
4. นางสาวสุริตรา ชาวน้ำปาดโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นางสาวจิณณพัต ป้านภูมิโรงเรียนโนนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมพร ไชยแสงโรงเรียนบ้านโคกมนประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ศรีสมัยโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18กรรมการ
4. นายศักดา แซ่ลี้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสุคนธ์ นิลายนโรงเรียนบ้านห้วยคะมะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนผานางผาเกิ้งประธานกรรมการ
2. นายเรืองวิทย์ สิงห์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
5. นายกิตติ โคตรสีเมืองโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนบ้านผานางผาเกิ้งประธานกรรมการ
2. นายศิริโรจน์ ไมคะโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการ
3. นายสมบุญ แก้วพิภพโรงเรียนบ้านโนนภูทองกรรมการ
4. นางภัสราภรณ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านนาอีเลิศกรรมการ
5. นางสมถวิล สุวรรณสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสิริพร คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นางรัชนี อินทมาตย์โรงเรียนบ้านโสกนกไก่นากรรมการ
3. นางมนัญชญา พละพัฒนางกูรโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ แสนอ้วนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ทวิลาโรงเรียนบ้านห้วยป่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสิริพร คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นางรัชนี อินทมาตย์โรงเรียนบ้านโสกนกไก่นากรรมการ
3. นางมนัญชญา พละพัฒนางกูรโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ แสนอ้วนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ทวิลาโรงเรียนบ้านห้วยป่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางลำดวน ศรีพรมโรงเรียนบ้านเอราวัณประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ผุยแสงพันธ์โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
3. นางสาวศิริพร กั๊กสูงเนินโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๓กรรมการ
4. นางสุดถนอม บ้านภูมิโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
5. นางสุมานี ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนห้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลำดวน ศรีพรมโรงเรียนบ้านเอราวัณประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ผุยแสงพันธ์โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
3. นางสาวศิริพร กั๊กสูงเนินโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๓กรรมการ
4. นางสุดถนอม ป้านภูมิโรงเรียนบ้านนามูลต่นกรรมการ
5. นางสุมานี บ้านส่มห้องโรงเรียนส่้วนห่้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นายวิจิตรา สำแดงไทยโรงเรียนบ้านหนองตูมประธานกรรมการ
2. นางชลดา ขันดีโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นางพันราศี ประชาโชติโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
5. นางบุษยากร ซ้ายขวาโรงเรียนบ้านห้วยป่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา สำแดงไทยโรงเรียนบ้านหนองตูมประธานกรรมการ
2. นางชลดา ขันดีโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นางพันราศี ประชาโชติโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
5. นางบุษยากร ซ้ายขวาโรงเรียนบ้านห้วยป่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวิไลรัตน์ บุญปันข้าราชการบำนาญโรงเรียนบ้านไร่พวยประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางน้อมจิตร ทวีชัยโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นางกัลยาณี บัวระภาโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
5. นางธิดา โสมคำโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวิไลรัตน์ บุญปันข้าราชการบำนาญโรงเรียนบ้านไร่พวยประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางน้อมจิตร ทวีชัยโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นางกัลยาณี บัวระภาโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
5. นางธิดา โสมคำโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายละเมย สิมมาสุดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นางหวานใจ สิทธิสอนโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
3. นางเอมอร ไชยนุโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางสาววิภาพร มาลาเพชรโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
5. นางสาวชมภู่ โวอ่อนศรีโรงเรียนบ้านหนองนอกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายพิทยากร สุนทองห้าวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางอมร สะท้านบัวโรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุขกรรมการ
3. นางนงค์รักษ์ เจริญโรงเรียนบ้านเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
4. นายสุนทร วัฒนราชโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
5. นางวิลาวัลย์ ทะเพชรโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประกิต สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
3. นางสมควร ศรีโยธาโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
4. นางสุพจนีย์ ก้อนพิลาโรงเรียนบ้านกกบกกรรมการ
5. นางนันทนา สาระกิจจานนท์ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายประกิต สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจียรวนนท์อุทิศ๔ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
3. นางสมควร ศรีโยธาโรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่กรรมการ
4. นางสุพจนีย์ ก้อนพิลาโรงเรียนบ้านกกบกกรรมการ
5. นางนันทนา สาระกิจจานนท์ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประกิต สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
3. นางสมควร ศรีโยธาโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
4. นางสุพจนีย์ ก้อนพิลาโรงเรียนบ้านกกบกกรรมการ
5. นางนันทนา สาระกิจจานนท์ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประกิต สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
3. นางสมควร ศรีโยธาโรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่กรรมการ
4. นางสุพจนีย์ ก้อนพิลาโรงเรียนบ้านกกบกกรรมการ
5. นางนันทนา สาระกิจจานนท์ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประกิต สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
3. นางสมควร ศรีโยธาโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
4. นางสุพจนีย์ ก้อนพิลาโรงเรียนบ้านกกบกกรรมการ
5. นางนันทนา สาระกิจจานนท์ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประกิต สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
3. นางสมควร ศรีโยธาโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
4. นางสุพจนีย์ ก้อนพิลาโรงเรียนบ้านกกบกกรรมการ
5. นางนันทนา สาระกิจจานนท์ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประกิต สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
3. นางสมควร ศรีโยธาโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
4. นางสุพจนีย์ ก้อนพิลาโรงเรียนบ้านกกบกกรรมการ
5. นางนันทนา สาระกิจจานนท์ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประกิต สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
3. นางสมควร ศรีโยธาโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
4. นางสุพจนีย์ ก้อนพิลาโรงเรียนบ้านกกบกกรรมการ
5. นางนันทนา สาระกิจจานนท์ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประกิต สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
3. นางสมควร ศรีโยธาโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
4. นางสุพจนีย์ ก้อนพิลาโรงเรียนบ้านกกบกกรรมการ
5. นางนันทนา สาระกิจจานนท์ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประกิต สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
3. นางสมควร ศรีโยธาโรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่กรรมการ
4. นางสุพจนีย์ ก้อนพิลาโรงเรียนบ้านกกบกกรรมการ
5. นางนันทนา สาระกิจจานนท์ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางชุดานันท์ ภูมิกระจายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนบ้านผาฆ้องประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ วรรณประภาโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
3. นางโสภาพร บำรุงสำราญโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ เหล่ามะลอโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการ
5. นางนพลักษณ์ นานวนศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชุดานันท์ ภูมิกระจายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนบ้านผาฆ้องประธานกรรมการ
2. นางวิลัยลักษณ์ วรรณประภาโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
3. นางโสภาพร บำรุงสำราญโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ เหล่ามะลอโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการ
5. นางนพลักษณ์ นานวนศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางชุดานันท์ ภูมิกระจายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนบ้านผาฆ้องประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ วรรณประภาโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
3. นางโสภาพร บำรุงสำราญโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ เหล่ามะลอโรงเรียนห้วยสีเสียดกรรมการ
5. นางนพลักษณ์ นานวนศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชุดานันท์ ภูมิกระจายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนบ้านผาฆ้องประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ วรรณประภาโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
3. นางโสภาพร บำรุงสำราญโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ เหล่ามะลอโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการ
5. นางนพลักษณ์ นานวนศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางชุดานันท์ ภูมิกระจายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนบ้านผาฆ้องประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ วรรณประภาโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
3. นางโสภาพร บำรุงสำราญโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ เหล่ามะลอโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการ
5. นางนพลักษณ์ นานวนศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายศรีทัศน์ สารวงษ์โรงเรียนขอนแก่นโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพลอยไพลิน ประสิทธิพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
3. นางสาวแตงอ่อน น้อยมีโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ศรีประวงศ์โรงเรียนโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางจริยา สุวรรณศรีศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศรีทัศน์ สารวงษ์โรงเรียนขอนแก่นโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพลอยไพลิน ประสิทธิพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
3. นางสาวแต่งอ่อน น้อยมีโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ศรีประวงศ์โรงเรียนโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางจริยา สุวรรณศรีศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสิริสมถวิล สิทธิสอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิราสินี ทองจำรูญโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
3. นางกฤติยากร วิชาเดชนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการ
4. นางธนัชพร ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
5. นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตรศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสิริสมถวิล สิทธิสอนผู้อำนวยการโรเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
2. นางวิราสินี ทองจำรูญโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
3. นางกฤติยากร วิชาเดชนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการ
4. นางธนัชพร ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
5. นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตรศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสิริสมถวิล สิทธิสอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิราสินี ทองจำรูญโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
3. นางกฤติยากร วิชาเดชนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการ
4. นางธนัชพร ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
5. นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตรศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพิทยา แสงสว่่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
3. นายบัญชา ตามงามโรงเรียนประจันตวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณศักดิ์ พลหงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายพิทยา แสงสว่่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
3. นายบัญชา ตามงามโรงเรียนประจันตวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณศักดิ์ พลหงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิทยา แสงสว่่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
3. นายบัญชา ตามงามโรงเรียนประจันตวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณศักดิ์ พลหงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพิทยา แสงสว่่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
3. นายบัญชา ตามงามโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นายกฤษณศักดิ์ พลหงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพิทยา แสงสว่่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
3. นายบัญชา ตามงามโรงเรียนประจันตวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณศักดิ์ พลหงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพิทยา แสงสว่่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
3. นายบัญชา ตามงามโรงเรียนประจันตวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณศักดิ์ พลหงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิทยา แสงสว่่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
3. นายบัญชา ตามงามโรงเรียนประจันตวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณศักดิ์ พลหงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิทยา แสงสว่่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
3. นายบัญชา ตามงามโรงเรียนประจันตวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณศักดิ์ พลหงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพิทยา แสงสว่่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
3. นายบัญชา ตามงามโรงเรียนประจันตวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณศักดิ์ พลหงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพิทยา แสงสว่่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
3. นายบัญชา ตามงามโรงเรียนประจันตวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณศักดิ์ พลหงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นางสาววนิดา สิมพลศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นางสาววนิดา สิมพลศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นางสาววนิดา สิมพลศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นางสาววนิดา สิมพลศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นางสาววนิดา สิมพลศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นางสาววนิดา สิมพลศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นางสาววนิดา สิมพลศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นางสาววนิดา สิมพลศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นางสาววนิดา สิมพลศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางสาววนิดา สิมพลศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการ
5. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมงคล ศรนวลโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ธาตุทาสีโรงเรียนบ้านหนองอีเก้งกรรมการ
3. นายณัฎฐภพ ภารบาลโรงเรียนบานวังเลาหัวฝายกรรมการ
4. นายสันทวี ศรีเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2กรรมการ
5. นายสุชาพจี นิภาดำรงค์โรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลำดวน ศรีพรมโรงเรียนบ้านเอราวัณประธานกรรมการ
2. นางสาวธีระภาภรณ์ ดงอนนท์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำดวน ศรีพรมโรงเรียนบ้านเอราวัณประธานกรรมการ
2. นางสาวธีระภาภรณ์ ดงอนนท์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธัญวลัย อุทาทินโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ศรีสมัยโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการ
3. นางรัตนา สดสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยผุกกรรมการ
4. นางสิริพร คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นางอินปัน พันธ์บุญศรีโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญวลัย อุทาทินโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ศรีสมัยโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการ
3. นางรัตนา สดสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยผุกกรรมการ
4. นางสิริพร คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นางอินปัน พันธ์บุญศรีโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรพล วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย ตองหว้านโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางนุชราพร ฮามพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
4. นางสุคนธ์ นิลายนโรงเรียนบ้านห้วยคะมะกรรมการ
5. นายพานิชย์ ทันตาหะศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรพล วิสาพันธ์ุโรงเรียนชุมชนหนองหินประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย ตองหว้านโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางนุชราพร ฮามพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
4. นางสุคนธ์ นิลายนโรงเรียนบ้านห้วยคะมะกรรมการ
5. นายพานิชย์ ทันตาหะศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรพล วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย ตองหว้านโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางนุชราพร ฮามพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
4. นางสุคนธ์ นิลายนโรงเรียนบ้านห้วยคะมะกรรมการ
5. นายพานิชย์ ทันตาหะศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรพล วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย ตองหว้านโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางนุชราพร ฮามพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
4. นางสุคนธ์ นิลายนโรงเรียนบ้านห้วยคะมะกรรมการ
5. นายพานิชย์ ทันตาหะศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธัญวลัย อุทาทินโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ศรีสมัยโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการ
3. นางรัตนา สดสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยผุกกรรมการ
4. นางสิริพร คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นางอินปัน พันธ์บุญศรีโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญวลัย อุทาทินโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ศรีสมัยโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการ
3. นางรัตนา สดสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยผุกกรรมการ
4. นางสิริพร คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นางอินปัน พันธ์บุญศรีโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายภิญโญ ทองอินโรงเรียนบ้านห้วยป่านประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา สนธิมูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรรมการ
3. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
5. นางยุวดี ชุมปัญญาศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ทองอินโรงเรียนบ้านห้วยป่านประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา สนธิมูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรรมการ
3. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
5. นางยุวดี ชุมปัญญาศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายภิญโญ ทองอินโรงเรียนบ้านห้วยป่านประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา สนธิมูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรรมการ
3. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
5. นางยุวดี ชุมปัญญาศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ทองอินโรงเรียนบ้านห้วยป่านประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา สนธิมูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรรมการ
3. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
5. นางยุวดี ชุมปัญญาศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภิญโญ ทองอินโรงเรียนบ้านห้วยป่านประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา สนธิมูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรรมการ
3. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
5. นางยุวดี ชุมปัญญาศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ทองอินโรงเรียนบ้านห้วยป่านประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา สนธิมูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรรมการ
3. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
5. นางยุวดี ชุมปัญญาศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมบูญ แก้วภิภพโรงเรียนบ้านโนนภูทองประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
3. นางมณฑาทิพย์ ไกรศรีวรรธนะโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอี้เปี้ยกรรมการ
4. นายกิตติ โคตรสีเมืองโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
5. นายมหิธา พรหมลิผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมบูญ แก้วภิภพโรงเรียนบ้านโนนภูทองประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
3. นางภัสราภรณ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านนาอีเลิศกรรมการ
4. นายกิตติ โคตรสีเมืองโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
5. นายมหิธา พรหมลิผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าผอ. โรงเรียนบ้านแก้วเมธีประธานกรรมการ
2. นายจตุพล พิลาชัยโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นายสมโชค คึมรัมย์ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าผอ. โรงเรียนบ้านแก้วเมธีกรรมการ
2. นายจตุพล พิลาชัยโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นายสมโชค คึมรัมย์ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นเมืองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าผอ. โรงเรียนบ้านแก้วเมธีประธานกรรมการ
2. นายจตุพล พิลาชัยโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นายสมโชค คึมรัมย์ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าผอ. โรงเรียนบ้านแก้วเมธีประธานกรรมการ
2. นายจตุพล พิลาชัยโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นายสมโชค คึมรัมย์ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าผอ. โรงเรียนบ้านแก้วเมธีประธานกรรมการ
2. นายจตุพล พิลาชัยโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นายสมโชค คึมรัมย์ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าผอ. โรงเรียนบ้านแก้วเมธีประธานกรรมการ
2. นายจตุพล พิลาชัยโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นายสมโชค คึมรัมย์ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าผอ. โรงเรียนบ้านแก้วเมธีประธานกรรมการ
2. นายจตุพล พิลาชัยครูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นายสมโชค คึมรัมย์ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าผอ. โรงเรียนบ้านแก้วเมธีประธานกรรมการ
2. นายจตุพล พิลาชัยโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นายสมโชค คึมรัมย์ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าผอ. โรงเรียนบ้านแก้วเมธีประธานกรรมการ
2. นายจตุพล พิลาชัยโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นายสมโชค คึมรัมย์ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าผอ. โรงเรียนบ้านแก้วเมธีประธานกรรมการ
2. นายจตุพล พิลาชัยโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นายสมโชค คึมรัมย์ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นเมืองกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางยุวดี ชุมปัญญา โทร. 085-6937681
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]