งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2
ระหว่าง วันที่ 4-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   4 ต.ค. 2561   5 ต.ค. 2561   6 ต.ค. 2561   7 ต.ค. 2561   8 ต.ค. 2561   9 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.1/1,ป.1/2 5 ต.ค. 2561 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.1/3,ป.1/4 5 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.3/1 5 ต.ค. 2561 09.00 -10.30
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารไพฑูรย์ ห้อง ป.2/1 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารไพฑูรย์ ห้อง ป.2/2 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารไพฑูรย์ ห้อง ป.2/3 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.1/1 5 ต.ค. 2561 13.00 น.เป็นต้นไป
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.1/2 5 ต.ค. 2561 13.00 น.เป็นต้นไป
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.1/3 5 ต.ค. 2561 13.00 น.เป็นต้นไป
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารบุษราคัม ป.3/2,ป.3/3 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารบุษราคัม ห้อง ป.6/1 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารบุษราคัม ห้อง ป.6/2 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารมรกต ห้อง ป.5/1 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารมรกต ห้อง ป.5/2 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารมรกต ห้อง ป.5/3 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.3/1 5 ต.ค. 2561 13.00 น.เป็นต้นไป
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.3/2 5 ต.ค. 2561 13.00 น.เป็นต้นไป
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ชั้น 1 ห้อง ม.1/3 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ชั้น 1 ห้อง ม.1/4 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา หอประชุม ฝ่ายมัธยม 5 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา หอประชุม ฝ่ายมัธยม 5 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา หอประชุม ฝ่ายมัธยม 5 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา หอประชุม ฝ่ายมัธยม 5 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ชั้น 2 ห้อง ม.4/2 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ชั้น 2 ห้อง ม.4/1 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ชั้น ม.5/2 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ชั้น 2 ห้อง ม.6/1 5 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ชั้น 2 ห้อง ม.6/2 5 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ชั้น 1 ห้อง ม.1/1 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ชั้น 1 ห้อง ม.1/2 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ชั้น 2 ห้อง ม. 2/2 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ชั้น 2 ห้อง ม. 2/3 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ชั้น 2 ห้อง ม. 2/4 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 5 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 5 ต.ค. 2561 13.00 น. เป็นต้นไป
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 5 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงยิม 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงยิม 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงยิม 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงยิม 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงยิม 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงยิม 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงยิม 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงยิม 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงอาหาร 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงยิม 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงยิม 5 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงยิม 5 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00 น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงยิม 5 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 11.00-12.00 น.
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 11.00-12.00 น.
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 11.00-12.00 น.
4 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 11.00-12.00 น.
5 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 11.00-12.00 น.
6 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 11.00-12.00 น.
7 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 11.00-12.00 น.
8 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 11.00-12.00 น.
9 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 11.00-12.00 น.
10 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 11.00-12.00 น.
11 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 09.00 -10.00 น.
12 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง ห้องประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00 น.
13 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง ใต้ถุนอาคารพุทธยันตรี 5 ต.ค. 2561 09.00 น.
14 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง ข้างโรงอาหาร 5 ต.ค. 2561 09.00 น.
15 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังสะพุง ข้างโรงอาหาร 5 ต.ค. 2561 09.00 น.
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง ลานหน้าห้องดนตรี 5 ต.ค. 2561 09.00 น.
17 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 10.00-11.00 น.
18 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 10.00-11.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารโฆษะธรรมโม 5 ต.ค. 2561 09.00 - 15.00 น.
2 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารโฆษะธรรมโม 5 ต.ค. 2561 09.00 - 15.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาคารรวมใจ ชั้น 1 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาคารรวมใจ ชั้น 2 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ศาลาผาซำบอน 5 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 น.
2 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ศาลาผาซำบอน 5 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 2 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
2 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 2 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
3 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 2 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
4 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 2 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
5 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 2 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
6 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 2 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 13.00 น. เป็นต้นไป
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 13.00 น. เป็นต้นไป
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 13.00 น. เป็นต้นไป
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 13.00 น. เป็นต้นไป
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 13.00 น. เป็นต้นไป
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 13.00 น. เป็นต้นไป
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 13.00 น. เป็นต้นไป
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 13.00 น. เป็นต้นไป
10 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2561 13.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางยุวดี ชุมปัญญา โทร. 085-6937681
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]