สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 16 8 3 27 37 4 1 2 42
2 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 8 3 7 18 30 4 6 1 40
3 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 8 2 1 11 14 5 1 1 20
4 หนองแวงเรือประชาศึกษา 8 1 1 10 16 0 6 0 22
5 บ้านผักหนาม 7 2 3 12 19 7 4 6 30
6 ชุมชนกระนวน 7 2 2 11 14 10 2 1 26
7 สุดารัตน์วิทยาคม 6 6 0 12 13 1 0 2 14
8 บ้านหนองโก 6 1 3 10 15 5 2 2 22
9 บ้านสำโรง 5 8 2 15 28 8 3 5 39
10 อนุบาลเขาสวนกวาง 5 6 8 19 33 12 6 4 51
11 บ้านคำบง 5 5 5 15 31 11 8 4 50
12 ทุ่งบ่อวิทยา 5 3 1 9 14 7 2 2 23
13 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 5 2 1 8 9 2 0 4 11
14 บ้านหนองแต้ 5 0 0 5 7 3 3 0 13
15 ชุนชนหนองกุงวิทยา 4 4 5 13 21 11 3 4 35
16 บ้านโคกสว่าง 4 1 0 5 6 0 0 0 6
17 พระธาตุขามแก่น 4 0 3 7 14 4 1 3 19
18 บ้านศรีสุขสำราญ 3 4 1 8 16 5 0 2 21
19 บ้านหัวนาคำ 3 3 3 9 16 10 4 1 30
20 บ้านวังชัย 3 3 0 6 14 5 1 5 20
21 บ้านห้วยเตย 3 2 1 6 6 6 2 1 14
22 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 3 1 3 7 9 1 0 1 10
23 โคกสูงใหญ่วิทยา 3 1 2 6 14 3 2 1 19
24 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 3 0 0 3 7 1 1 1 9
25 คูคำพิทยาสรรพ์ 2 3 2 7 6 3 1 0 10
26 หนองขามพิทยาคม 2 2 2 6 11 6 3 0 20
27 นาคำพิทยาสรรพ์ 2 2 2 6 10 3 5 2 18
28 อนุบาลอุบลรัตน์ 2 2 1 5 12 1 0 3 13
29 บ้านคำม่วมดงเย็น 2 2 1 5 10 0 0 0 10
30 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 2 2 0 4 9 4 1 0 14
31 บ้านสระกุด 2 2 0 4 7 4 5 8 16
32 บ้านพระบาทท่าเรือ 2 1 4 7 13 5 5 0 23
33 บ้านนาเรียง 2 1 3 6 8 2 1 1 11
34 บ้านโคกกลางวิทยา 2 1 1 4 7 0 0 0 7
35 ศรีสมบูรณ์วิทยา 2 1 1 4 6 1 1 0 8
36 ชุมชนหนองกุงใหญ่ 2 1 0 3 9 5 1 0 15
37 บ้านโนนเชือก 2 1 0 3 7 0 1 0 8
38 บ้านศาลาดินห้วยเตย 2 1 0 3 3 5 0 2 8
39 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 2 1 0 3 3 0 0 1 3
40 บ้านคำไฮผักแว่น 2 0 2 4 8 6 2 2 16
41 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 2 0 2 4 6 0 0 0 6
42 บ้านห้วยยางสะอาด 2 0 2 4 5 2 4 0 11
43 บ้านฝางวิทยา 2 0 1 3 11 1 1 1 13
44 บ้านจำปาหัวบึง 2 0 1 3 4 2 0 0 6
45 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 2 0 0 2 12 6 7 2 25
46 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 2 0 0 2 6 2 1 1 9
47 บ้านท่ากระเสริม 2 0 0 2 6 0 1 0 7
48 บ้านห้วยทรายศึกษา 2 0 0 2 4 1 0 0 5
49 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 2 0 0 2 3 3 2 3 8
50 บ้านป่าติ้ว 2 0 0 2 3 0 0 1 3
51 บ้านบะแต้ 2 0 0 2 2 2 2 1 6
52 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 1 6 1 8 12 3 1 1 16
53 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 1 5 5 11 18 7 4 5 29
54 บ้านโนนทองห้วยบาก 1 4 3 8 12 1 1 1 14
55 ชุมชนดูนสาด 1 3 3 7 14 4 1 4 19
56 บ้านทรายมูล 1 3 2 6 11 7 6 1 24
57 บ้านภูคำเบ้า 1 3 0 4 5 0 0 0 5
58 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 1 2 2 5 6 3 0 1 9
59 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1 2 1 4 13 3 0 2 16
60 ศิลาโป่งคำ 1 2 1 4 7 0 0 0 7
61 บ้านขุนด่าน 1 2 0 3 15 4 2 0 21
62 บ้านหลุบเลา 1 2 0 3 9 2 0 1 11
63 บ้านหนองผือ 1 2 0 3 3 2 2 0 7
64 ไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) 1 1 6 8 7 4 1 1 12
65 บ้านนาศรีดงเค็ง 1 1 4 6 9 1 1 0 11
66 บ้านกระนวนซำสูง 1 1 2 4 9 3 0 2 12
67 บ้านหนองหว้าสุขใจ 1 1 1 3 7 1 1 1 9
68 บ้านขามป้อมดงเย็น 1 1 1 3 4 1 1 2 6
69 บ้านนาง้อง 1 1 1 3 4 1 1 1 6
70 บ้านคำม่วง 1 1 1 3 2 5 0 0 7
71 บ้านทุ่งใหญ่ 1 1 0 2 6 0 4 1 10
72 บ้านโนน 1 1 0 2 5 0 0 0 5
73 บ้านบ่อ 1 1 0 2 4 4 1 2 9
74 บ้านห้วยไผ่หนองโน 1 1 0 2 4 3 5 2 12
75 บ้านคำแมด 1 1 0 2 3 2 0 2 5
76 บ้านโนนศิลาราศรี 1 0 2 3 6 2 0 1 8
77 บ้านโคกสูงสะอาด 1 0 1 2 3 3 3 0 9
78 บ้านคอกคีแสนตอ 1 0 0 1 6 2 0 2 8
79 ชุมชนน้ำอ้อม 1 0 0 1 5 1 1 0 7
80 บ้านกุดน้ำใส 1 0 0 1 3 2 0 1 5
81 บ้านหนองบัวคำมูล 1 0 0 1 2 3 2 1 7
82 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านนาอ่างทอง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
84 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
85 บ้านโนนน้ำผึ้ง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
86 บ้านโนนจิก 1 0 0 1 1 2 0 0 3
87 บ้านหนองกุงขี้ควง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านโนนสังป่ารัง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านม่วงหวาน 0 4 2 6 7 5 3 1 15
90 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 0 3 1 4 4 3 2 1 9
91 บ้านหนองชา 0 2 2 4 7 1 1 0 9
92 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 0 2 2 4 4 1 0 0 5
93 บ้านห้วยเสือเต้น 0 2 1 3 10 0 2 0 12
94 หนองโนวิทยาคาร 0 2 1 3 7 1 0 0 8
95 กู่สว่างสามัคคี 0 2 1 3 5 1 1 4 7
96 บ้านคำแก่นคูณ 0 2 0 2 4 4 2 1 10
97 บ้านกุดพังเครือ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
98 บ้านหัวดง 0 1 2 3 4 1 1 0 6
99 บ้านคำครึ่ง 0 1 1 2 10 3 1 2 14
100 บ้านแห้ว 0 1 1 2 5 4 1 0 10
101 บ้านกุดเชียงมี 0 1 1 2 5 2 2 0 9
102 บ้านโนนแดงโคกเล้า 0 1 1 2 4 0 1 0 5
103 บ้านหนองแสง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
104 บ้านหนองแวง 0 1 1 2 1 2 1 0 4
105 น้ำพองประชานุกูล 0 1 0 1 9 4 2 1 15
106 บ้านแสงสว่าง 0 1 0 1 3 3 3 1 9
107 บ้านทุ่งโป่ง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
108 บ้านนาค้อ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
109 ศรีเมืองแอม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
110 บ้านนาขาม 0 1 0 1 2 3 2 0 7
111 บ้านหนองกุงดิ่ง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
112 บ้านเสียวโคกกลาง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
113 บ้านหัวฝายประชานุกูล 0 1 0 1 2 1 0 1 3
114 บ้านนาฝายเหนือ 0 1 0 1 2 0 2 2 4
115 บ้านคำแคนคำเจริญ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
116 บ้านโนนหัวช้าง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
117 บ้านนาฝาย 0 0 3 3 4 1 0 0 5
118 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 0 0 2 2 8 7 1 2 16
119 บ้านน้ำสามวัง 0 0 2 2 2 0 1 0 3
120 คำบอนวิทยา 0 0 1 1 4 3 0 0 7
121 บ้านเวียงแก้ว 0 0 1 1 2 4 1 0 7
122 ทรัพย์ภูพาน คำปลาหลาย หนองผักแว่น 0 0 1 1 2 1 1 0 4
123 บ้านบ่อใหญ่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
124 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 0 0 1 1 1 1 2 0 4
125 บ้านวังโพน 0 0 1 1 0 1 0 0 1
126 บ้านบึงกลาง 0 0 0 0 6 1 1 0 8
127 บ้านหัวบึง 0 0 0 0 5 0 2 3 7
128 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 3 1 3 0 7
129 บ้านกุดพังทุย 0 0 0 0 3 1 2 3 6
130 บ้านฟากพอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
131 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
132 บ้านโนนสว่างหนองตะนา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
133 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 2 1 2 0 5
134 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
135 บ้านคำนางปุ่ม 0 0 0 0 2 0 1 1 3
136 บ้านดงมัน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
137 บ้านกุดกระหนวน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 โคกสูงกุดน้ำใส 0 0 0 0 1 2 1 2 4
140 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
141 บ้านท่าลาดคำตานา 0 0 0 0 1 1 1 2 3
142 โนนหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
143 บ้านหนองคู 0 0 0 0 1 1 0 1 2
144 บ้านหนองแวงเป่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านโคกสง่านางาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านห้วยหินลาด 0 0 0 0 1 0 2 0 3
148 บ้านโนนพยอม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
149 บ้านสว่างซำโอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
150 บ้านคำมืด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านโคกกลางนาล้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านโคกใหม่นายม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 นามูลวิทยาคม 0 0 0 0 0 3 0 0 3
156 บ้านนาคู 0 0 0 0 0 2 0 0 2
157 บ้านหนองแสงน้อย 0 0 0 0 0 1 2 0 3
158 บ้านหม้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
159 บ้านคำสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านหนองหารจาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านโสกแสง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 สองห้องประชาบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านหินลาด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
165 บ้านหนองโอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
166 บ้านห้วยเชือก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านท่ามะเดื่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 บ้านสะอาดหนองเรือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 บ้านโนนสง่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 220 179 148 547 1,014 352 204 151 1,570