สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 37 4 1 2 42
2 อนุบาลเขาสวนกวาง 33 12 6 4 51
3 บ้านคำบง 31 11 8 4 50
4 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 30 4 6 1 40
5 บ้านสำโรง 28 8 3 5 39
6 ชุนชนหนองกุงวิทยา 21 11 3 4 35
7 บ้านผักหนาม 19 7 4 6 30
8 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 18 7 4 5 29
9 บ้านหัวนาคำ 16 10 4 1 30
10 บ้านศรีสุขสำราญ 16 5 0 2 21
11 หนองแวงเรือประชาศึกษา 16 0 6 0 22
12 บ้านหนองโก 15 5 2 2 22
13 บ้านขุนด่าน 15 4 2 0 21
14 ชุมชนกระนวน 14 10 2 1 26
15 ทุ่งบ่อวิทยา 14 7 2 2 23
16 บ้านวังชัย 14 5 1 5 20
17 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 14 5 1 1 20
18 ชุมชนดูนสาด 14 4 1 4 19
19 พระธาตุขามแก่น 14 4 1 3 19
20 โคกสูงใหญ่วิทยา 14 3 2 1 19
21 บ้านพระบาทท่าเรือ 13 5 5 0 23
22 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 13 3 0 2 16
23 สุดารัตน์วิทยาคม 13 1 0 2 14
24 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 12 6 7 2 25
25 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 12 3 1 1 16
26 บ้านโนนทองห้วยบาก 12 1 1 1 14
27 อนุบาลอุบลรัตน์ 12 1 0 3 13
28 บ้านทรายมูล 11 7 6 1 24
29 หนองขามพิทยาคม 11 6 3 0 20
30 บ้านฝางวิทยา 11 1 1 1 13
31 นาคำพิทยาสรรพ์ 10 3 5 2 18
32 บ้านคำครึ่ง 10 3 1 2 14
33 บ้านห้วยเสือเต้น 10 0 2 0 12
34 บ้านคำม่วมดงเย็น 10 0 0 0 10
35 ชุมชนหนองกุงใหญ่ 9 5 1 0 15
36 น้ำพองประชานุกูล 9 4 2 1 15
37 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 9 4 1 0 14
38 บ้านกระนวนซำสูง 9 3 0 2 12
39 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 9 2 0 4 11
40 บ้านหลุบเลา 9 2 0 1 11
41 บ้านนาศรีดงเค็ง 9 1 1 0 11
42 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 9 1 0 1 10
43 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 8 7 1 2 16
44 บ้านคำไฮผักแว่น 8 6 2 2 16
45 บ้านนาเรียง 8 2 1 1 11
46 บ้านม่วงหวาน 7 5 3 1 15
47 บ้านสระกุด 7 4 5 8 16
48 ไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) 7 4 1 1 12
49 บ้านหนองแต้ 7 3 3 0 13
50 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 7 1 1 1 9
51 บ้านหนองหว้าสุขใจ 7 1 1 1 9
52 บ้านหนองชา 7 1 1 0 9
53 หนองโนวิทยาคาร 7 1 0 0 8
54 บ้านโนนเชือก 7 0 1 0 8
55 บ้านโคกกลางวิทยา 7 0 0 0 7
56 ศิลาโป่งคำ 7 0 0 0 7
57 บ้านห้วยเตย 6 6 2 1 14
58 คูคำพิทยาสรรพ์ 6 3 1 0 10
59 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 6 3 0 1 9
60 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 6 2 1 1 9
61 บ้านคอกคีแสนตอ 6 2 0 2 8
62 บ้านโนนศิลาราศรี 6 2 0 1 8
63 ศรีสมบูรณ์วิทยา 6 1 1 0 8
64 บ้านบึงกลาง 6 1 1 0 8
65 บ้านทุ่งใหญ่ 6 0 4 1 10
66 บ้านท่ากระเสริม 6 0 1 0 7
67 บ้านโคกสว่าง 6 0 0 0 6
68 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 6 0 0 0 6
69 บ้านแห้ว 5 4 1 0 10
70 บ้านห้วยยางสะอาด 5 2 4 0 11
71 บ้านกุดเชียงมี 5 2 2 0 9
72 กู่สว่างสามัคคี 5 1 1 4 7
73 ชุมชนน้ำอ้อม 5 1 1 0 7
74 บ้านหัวบึง 5 0 2 3 7
75 บ้านภูคำเบ้า 5 0 0 0 5
76 บ้านโนน 5 0 0 0 5
77 บ้านคำแก่นคูณ 4 4 2 1 10
78 บ้านบ่อ 4 4 1 2 9
79 บ้านห้วยไผ่หนองโน 4 3 5 2 12
80 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 4 3 2 1 9
81 คำบอนวิทยา 4 3 0 0 7
82 บ้านจำปาหัวบึง 4 2 0 0 6
83 บ้านขามป้อมดงเย็น 4 1 1 2 6
84 บ้านนาง้อง 4 1 1 1 6
85 บ้านหัวดง 4 1 1 0 6
86 บ้านห้วยทรายศึกษา 4 1 0 0 5
87 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 4 1 0 0 5
88 บ้านนาฝาย 4 1 0 0 5
89 บ้านโนนแดงโคกเล้า 4 0 1 0 5
90 บ้านศาลาดินห้วยเตย 3 5 0 2 8
91 บ้านแสงสว่าง 3 3 3 1 9
92 บ้านโคกสูงสะอาด 3 3 3 0 9
93 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 3 3 2 3 8
94 บ้านหนองผือ 3 2 2 0 7
95 บ้านคำแมด 3 2 0 2 5
96 บ้านกุดน้ำใส 3 2 0 1 5
97 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 3 1 3 0 7
98 บ้านกุดพังทุย 3 1 2 3 6
99 บ้านทุ่งโป่ง 3 1 1 0 5
100 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 3 0 0 1 3
101 บ้านป่าติ้ว 3 0 0 1 3
102 บ้านนาค้อ 3 0 0 0 3
103 ศรีเมืองแอม 3 0 0 0 3
104 บ้านฟากพอง 3 0 0 0 3
105 บ้านโคกกลาง 3 0 0 0 3
106 บ้านโนนสว่างหนองตะนา 3 0 0 0 3
107 บ้านคำม่วง 2 5 0 0 7
108 บ้านเวียงแก้ว 2 4 1 0 7
109 บ้านหนองบัวคำมูล 2 3 2 1 7
110 บ้านนาขาม 2 3 2 0 7
111 บ้านบะแต้ 2 2 2 1 6
112 บ้านหนองกุงดิ่ง 2 2 0 0 4
113 บ้านกุดกว้าง 2 1 2 0 5
114 บ้านเสียวโคกกลาง 2 1 1 0 4
115 ทรัพย์ภูพาน คำปลาหลาย หนองผักแว่น 2 1 1 0 4
116 บ้านหัวฝายประชานุกูล 2 1 0 1 3
117 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 2 1 0 0 3
118 บ้านนาฝายเหนือ 2 0 2 2 4
119 บ้านคำนางปุ่ม 2 0 1 1 3
120 บ้านน้ำสามวัง 2 0 1 0 3
121 บ้านคำแคนคำเจริญ 2 0 0 1 2
122 บ้านดงมัน 2 0 0 1 2
123 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 2 0 0 0 2
124 บ้านนาอ่างทอง 2 0 0 0 2
125 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 2 0 0 0 2
126 บ้านโนนน้ำผึ้ง 2 0 0 0 2
127 บ้านกุดพังเครือ 2 0 0 0 2
128 บ้านหนองแสง 2 0 0 0 2
129 บ้านโนนหัวช้าง 2 0 0 0 2
130 บ้านบ่อใหญ่ 2 0 0 0 2
131 บ้านกุดกระหนวน 2 0 0 0 2
132 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 2 0 0 0 2
133 โคกสูงกุดน้ำใส 1 2 1 2 4
134 บ้านหนองแวง 1 2 1 0 4
135 บ้านโนนจิก 1 2 0 0 3
136 บ้านโคกใหญ่ 1 1 2 1 4
137 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 1 1 2 0 4
138 บ้านท่าลาดคำตานา 1 1 1 2 3
139 โนนหัวช้าง 1 1 1 0 3
140 บ้านหนองคู 1 1 0 1 2
141 บ้านหนองแวงเป่ง 1 1 0 0 2
142 บ้านห้วยยาง 1 1 0 0 2
143 บ้านโคกสง่านางาม 1 1 0 0 2
144 บ้านห้วยหินลาด 1 0 2 0 3
145 บ้านโนนพยอม 1 0 2 0 3
146 บ้านสว่างซำโอง 1 0 1 0 2
147 บ้านหนองกุงขี้ควง 1 0 0 0 1
148 บ้านโนนสังป่ารัง 1 0 0 0 1
149 บ้านคำมืด 1 0 0 0 1
150 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 1 0 0 0 1
151 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 1 0 0 0 1
152 บ้านโคกกลางนาล้อม 1 0 0 0 1
153 บ้านโคกใหม่นายม 1 0 0 0 1
154 นามูลวิทยาคม 0 3 0 0 3
155 บ้านนาคู 0 2 0 0 2
156 บ้านหนองแสงน้อย 0 1 2 0 3
157 บ้านหม้อ 0 1 0 1 1
158 บ้านวังโพน 0 1 0 0 1
159 บ้านคำสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
160 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 0 1 0 0 1
161 บ้านหนองหารจาง 0 1 0 0 1
162 บ้านโสกแสง 0 1 0 0 1
163 สองห้องประชาบำรุง 0 1 0 0 1
164 บ้านหินลาด 0 0 2 0 2
165 บ้านหนองโอง 0 0 1 1 1
166 บ้านห้วยเชือก 0 0 1 0 1
167 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 0 0 1 0 1
168 บ้านท่ามะเดื่อ 0 0 1 0 1
169 บ้านสะอาดหนองเรือ 0 0 0 1 0
170 บ้านโนนสง่า 0 0 0 1 0
171 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 0
172 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 0 0 0 0 0
รวม 1,014 352 204 151 1,721