เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
และโรงเรียนที่เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ระหว่าง วันที่ 29 เดือน กันยายน ถึง วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายมั่นคง ศรแก้ว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายไพรสณ ทาปลัด รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสุเทพ ปาลสาร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายพิชิต วรแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางสาวเพ็ญศรี พรหมเทศ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางสาวบุษบา นาอุดม ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายพีระ พรหมกัลป์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายธาตรี ทวะชารี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายโกสิน สะตะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางฐานิกา ชมอาษา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสุภาวดี ทองสีนาค ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายณรงค์วิทย์ ตรีพงษ์รัตนกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายบุญถิ่น วรารัศมี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายชวลิต จิตต์ชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นางสาวพัทธ์วริน ถิระตระการจันทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นางศุภาวีร์ รบศึก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นางสมปอง จักรโนวัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายสุริยา อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการฝ่าย พิธีการ พิธีกร
27 นางอนงค์ลักษณ์ ศรีเวียงราช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่าย พิธีการ พิธีกร
28 นางวัชรีย์ คงพิบูลย์ ครู โรงเรียนน้ำพอง คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
29 นายทินกร พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
30 นางโชติมา หมื่นสีพรม ครู โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
31 นางสาวนิลวรรณ คำอ้อ ครู โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
32 นายสมชาย จันใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
33 นางสุปัญญา โสบุญมา ครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
34 นางศุทธิษา รุ่งเรือง ครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
35 นางสาวสุดารัตน์ แสงสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อ คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
36 นางสาวอรกช วอยพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อ คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
37 นายลิขิต วงษาเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชัย คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
38 นายเดชา โชติสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านวังชัย คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
39 นายทวิช มังคะตา ครู โรงเรียนบ้านวังชัย คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
40 นายบัญชา กุลอัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
41 นางสุวรรณนี สาตร์นอก ครู โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
42 นางอุมาพร จันทร์เรือง ครู โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
43 นายบุญเรือง สมบัวคู ครู โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
44 นายเวชชัยยันต์ อาสานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
45 นายวุฒิไกร ตระกูลนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
46 นางสาวมัณฑนา ศรีตาแสน ครู โรงเรียนหนองแวง คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
47 นางสาวบุษบง ไทยวังชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพอง คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
48 นางจิรพรรณ จ่าสิงห์ ครู โรงเรียนน้ำพอง คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
49 นางศรีประไพร ราชมนตรี ครู โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
50 นางปรียานุช วีระพงษ์ ครู โรงเรียนน้ำพอง คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
51 นายวุฒิไกร ตระกูลนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขัน
52 นายปัถวี ฉายาพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพอง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
53 นายอุดม เชยตระกูล ครู โรงเรียนน้ำพอง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
54 นางสาวจิราพร แสนโคตร ครู โรงเรียนผักหนาม คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
55 นางศิริประกาย เชาวน์ชื่น ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
56 นางสาวจันทร์สุดา จังหาญ ครู โรงเรียนน้ำพอง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
57 นางพวงผกา โสคำแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
58 นางโชติมา หมื่นสีพรม ครู โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
59 นางสาวเพ็ญนภา ชราชิต ครู โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
60 นางสาวบุศรัตน์ สงกาง ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
61 นายธนายุทธ แก้วใส ครู โรงเรียนบ้านหลุบเลา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
62 นายธัญญา เพ็งเภา ครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
63 นางจุฑารัตน์ สมสุข ครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
64 นายเมธาวุฒิ เหลาลาภะ ครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
65 นางสาวนิภาพร สายประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
66 นางรัตนาวดี อดทน ครู โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
67 นางสาวสุภาวดี บุษราคัม ครู โรงเรียนบ้านดง (บึงไทรฯ) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
68 นางสาวอุไรรัตน์ แก้วแก่นคูณ ครู โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
69 นางกานต์ตวรรณ แสงสุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
70 นายผดุง รอดปั้น ครู โรงเรียนบ้านวังชัย คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
71 นางอภิญญา หลาบหนองแสง ครู โรงเรียนบ้านวังชัย คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
72 นางพัฒน์ณิชา วงศาศิริพัฒน์ ครู โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
73 นางสาวสุวภาพ์ ก้อนมณี ครู โรงเรียนบ้านสำโรง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
74 นางสาวอุทุมพร พรมสอน ครู โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
75 นายธีระศักดิ์ สาขา ครู โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
76 นางยุวดี ศรีเคน ครู โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
77 นางนงนภัส มังตา ครู โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
78 นายทวีป จันทร์เรือง ครู โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
79 นายอภิวัฒน์ โสจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
80 นายปัญญา สินราช ครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
81 นางสาววรรณภา สังสิมา ครู โรงเรียนคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
82 นางสาวกมลชนก พินิจมนตรี ครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
83 นางสาววัชรินทร์ ภูมิประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
84 นางสาวจันทราภา สืบซุย ครู โรงเรียนคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
85 นางพูลศิลป์ ชาญเดชรุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านคำแมด คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
86 นางเพลินพิศ ภักดีศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองซา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
87 นางสาวสุจิตรา โศภิษฐ์โฆษิต ครู โรงเรียนกระนวนซำสูง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
88 นางสาววรรณประภา มาตราช ครู โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
89 นางเสาวภา มินา ครู โรงเรียนบ้านม่วงหวาน คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
90 นางสาวสุกัญญา บึงบาง ครู โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
91 นางสาวเพ็ญนภา ชราชิต ครู โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
92 นายอาทิตย์ โคตรศรีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
93 นายธนายุทธ แก้วใส ครู โรงเรียนบ้านหลุบเลา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
94 นายเมธาวุฒิ เหลาลาภะ ครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
95 นางสาวนิภาพร สายประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
96 นางสาวอุไรรัตน์ แก้วแก่นคูณ ครู โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
97 นางสาววัชรินทร์ ภูมิประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
98 นางสาวณัฐรดา นามไธสง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
สพป.ขก.4. Santi :087-8596589
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]