รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ โรงเรียนในสังกัด.
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์   แดนกองแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์  เทียมจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายปัญจพล   สอลี
 
1. นางกิ่งแก้ว  โตมะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงอารียา  ฝาชัยภูมิ
 
1. นางสาวสุพรรณพร  สันที
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุมดิน 1. เด็กหญิงพรรวษา  เส็งลา
 
1. นางพวงเล็ก  ไชยโก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีพั่ว
 
1. นางบุญหลาย  ทาสะโก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุภัทรตา  มีสุข
 
1. นางสาวสกุณา  วงบุราณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติยา  ธนธาดามาศ
 
1. นางสาวสุณีรัตน์   ศรีภูมิ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองประทุม
 
1. นางเกศสุดา  อุปลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา   เขียวชัยภูมิ
 
1. นางจิระประภา  ศรีสุธรรม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐริกา  หาวอง
 
1. นางสมยง  แก้วกุ่ม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1. เด็กหญิงเกษราวัลย์  พรมฤทธิ์
 
1. นางอนงลักษณ์  นามโสภา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วิลาชัย
 
1. นางชุวาภรณ์   ซื่อสัตย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กชายวุฒิไกร   บุญโต
 
1. นางนงลักษณ์  เทียมจันทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำสอนจิก
 
1. นางละมุล  สินทรัพย์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอุมาภรณ์  จงเทพ
 
1. นางสาวสกุณา  วงบุราณ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงกฤตพร   สร้อยเปาะ
2. เด็กหญิงนุสรา   จันทร
 
1. นางจิระประภา  ศรีสุธรรม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. นายธนกร  จ่าบาล
2. นางสาวปริตา  เค้าแคน
 
1. นางนงนุช  โพธิไชยแสน
2. นางสาวพรรณนภา  นิลจุลกะ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  กันพล
2. เด็กหญิงวรรณพร  ยาตาล
 
1. นางจรัส  มะณีพันธ์
2. นายอุทิศ   สีแล
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. นางสาวจิรภัทร  จันสา
2. นางสาวปริษา  โพชะกะ
 
1. นางเอื้องภรณ์  วิชาโคตร
2. นางสาวนัยนา  ผ่านบุตร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายไผท  บุญมี
 
1. นางสาวนันทนา  จุ้มอังวะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายศุภณัฐ  เรืองชัยจตุพร
 
1. นางอำนวยพร  จันทร์ภิรมย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กชายศุภชัย    พืชผักหวาน
 
1. นายณัฏฐ์    ใสบาล
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงนิพรรณพร  ปุยกวาง
2. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีทองเกิด
3. เด็กหญิงอัญชัญ  อกกา
 
1. นางทัศนีย์  ขามประไพ
2. นางธัญชนก  คงมณี
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. นางสาวณัฐวรรณ   โชติทอง
2. นางสาวปราณปริยา  จงรักกลาง
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  สมกำเนิด
 
1. นางกิ่งแก้ว   แก้วชูสกุล
2. นางเพ็ญศรี   มิ่งขวัญวัฒนะ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 1. เด็กหญิงนันทนา  ไสยกิจ
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  คำทุม
3. เด็กหญิงสิรินญา  รัสหลุย
 
1. นางอัญชรา  สีพล
2. นางสาวร่มเกล้า  ณะจำนงค์
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 1. เด็กหญิงอรพินท์  แพไธสง
2. เด็กหญิงอริสา  เศรษฐี
3. เด็กหญิงเกวรินท์  โนนตาเถร
 
1. นางสาวพรรษชล  ใบพั้ว
2. นายเอกพันธุ์  โล้กูลประกิจ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ผาสุก
2. เด็กชายคมเพชร   มีภักดี
 
1. นางอำนวยพร  จันทร์ภิรมย์
2. นางกฤตยา  ชาวยศ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุสทิพย์
2. เด็กหญิงอนัญญา  หงษ์ษาพันธ์
 
1. นางสุกัณยา  โนนพะยอม
2. นางกวินดาว  คงแหลม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายรชฏ  เฮ้าประมงค์
 
1. นางเกษร  ศรีเทพ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงปราณปรียา  อาดี
 
1. นายบุญเลิศ  มีเศษ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กหญิงยุพิน  ผิวใส
 
1. นางสาวสุนิสา  เกษนอก
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ถานัดดี
2. เด็กชายวงศธร  เทพอินทร์
 
1. นายบัญชา  ยาโสภา
2. นายประกอบ  ไชยชนะ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหมู 1. เด็กหญิงณัฐพร  อุทัยกัน
2. เด็กหญิงดุสิตรา  ไหมน้ำคำ
 
1. นางสาวนวลละออง  มาขุมเหล็ก
2. นายสุรชัย  เสาวะรส
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ทวยมาตร
 
1. นายสมยศ  สุวรรณชัย
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงชลธิชา  รู้สมกาย
 
1. นายวิทยา  แสนแป้
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าปอ 1. เด็กชายอนุพงษ์  เมาขุนทด
 
1. นางสาวศรีแพร  สันเพราะ
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1. เด็กหญิงไอยริษา  สริมา
 
1. นางสาววิไลรัตน์  เศรษฐโสภณ
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กหญิงพัชราภา  วัลลา
 
1. นายวุฒิชาติ  อ่อนละมุล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 1. เด็กหญิงกัลยากร  ชัยประปา
2. เด็กหญิงวรัชยา  ปลัดศรีช่วย
3. เด็กหญิงอริสรา  โคสาดี
 
1. นางทัศนียา  ผาดไธสง
2. นางธนาภรณ์  สุนทอง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงชนกานต์  นุชทรัพย์
2. เด็กชายสนทญา  โสสุ่ย
3. เด็กหญิงโสภิตา  โสภา
 
1. นางสาวพัชรีพร  แสงสัตย์
2. นางราตรี   เหลืองาม
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  คำทา
2. เด็กหญิงณัชณิชา  รับทิพย์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศิลาชัย
 
1. นางนิศากร  ชานนท์เมือง
2. นางสาวสุภาวดี  ศิริมา
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนข่า 1. เด็กชายธีรภัทร  พลเมือง
2. เด็กหญิงภัคธีมา  น้อยศรี
3. เด็กชายสรรพวัต  ลาเสือ
 
1. นางสาวมาริสา  เฮียงสา
2. นางสาวเจนจิรา  ห้วยทราย
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1. เด็กหญิงพรนภา  ทัมมัง
2. เด็กชายภิภัทร  เทศพิทักษ์
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  นาดี
 
1. นางสาวเปี่ยมสุข  พลเมือง
2. นางสาวณัฐธิตา  จันทวี
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอโนนทัน 1. เด็กชายจิระศักดิ์  วงศ์ชาลี
2. เด็กชายพีระภัทร์  นามมุงคุณ
3. เด็กชายสุธิมนต์  สะเบา
 
1. นางหทัยรัตน์  เชื้อเมือง
2. นางสาวสุภลักษณ์  พรหมรับ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. เด็กหญิงณัฐทิวา  หล่มช่างคำ
2. เด็กหญิงวริสรา  สาพิมาร
3. เด็กหญิงเขมินทรา  จันทร์โท
 
1. นางวิลาวรรณ  สาพิมาร
2. นางสาวสลิลทิพย์  พรมย่อง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นางสาวดวงฤทัย  ไสยวงษา
2. เด็กหญิงพรนภา  ศิริเภตรา
3. เด็กหญิงภัคมัย  ศักดาคำ
 
1. นางจงรัก   รือหาร
2. นางสาวสดใส  เพิ่มพูล
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงวรดา  ปะสาวะเท
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมมา
 
1. นายวิชัย  แก้วโวหาร
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 1. นายทองคูณ  บุญเย็น
2. เด็กชายมาฆะ   งอนเซ้ง
 
1. นายกฤษฎี  คำหอม
2. นายฉลอง  ประทุมมา
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 1. เด็กชายนวพงษ์  ยอดสง่า
2. เด็กชายปภังกร  มุสิกะพันธ์
 
1. นายพิทักษ์  เขตคาม
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1. เด็กชายภานุพงษ์  หมวดนามน
2. เด็กชายศุภชัย  ผาพิมพ์
 
1. นางลลนา  เนาว์วงษ์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 1. เด็กชายจักรวรรดิ์  วงษ์วาท
2. เด็กชายอุชุกร  แววไธสง
 
1. นายสุนทร   เค้าโคตร
2. นายอภินันท์   เขื่องสตุ่ง
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 1. เด็กชายสราวุฒิ   มะโคตรสา
2. เด็กชายอาทิตย์   แสงทองแจ่ม
 
1. นายประพันธ์  อันภักดี
2. นางอ้อขวัญ  อันภักดี
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 1. เด็กชายพานทอง   บุญน๊ะ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   อินทรชิต
 
1. นายประพันธ์  อันภักดี
2. นางอ้อขวัญ  อันภักดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ประจันตะเสน
2. เด็กหญิงณัชฌนันท์  จันทร์แสง
3. เด็กหญิงธนพร  รารังสิต
4. เด็กหญิงปัทมาศ  หมื่นชัยวงศ์
5. เด็กหญิงอาทิติยา  ยุทธอาจ
 
1. นางสุภาวดี  ทวีวัฒน์
2. นางลดาวัลย์  นามมนตรี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงกฤติยา  อิ่มรัมย์
2. เด็กหญิงนันทิภา  ทวยแก้ว
3. เด็กหญิงลลิตวดี  สีราษฎร์
4. เด็กหญิงศศิวิภา  รารังสิต
5. เด็กหญิงอิธิตา  พึ่งพิมาย
 
1. นางสุภาวดี  ทวีวัฒน์
2. นางสาวนิติยา  ราศรี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงญาราภรณ์   ชัยยันต์
2. เด็กหญิงฑิฐิตา   สมทรัพย์
3. เด็กหญิงศิวพร   อรุณรัก
4. เด็กชายสุวิทย์   ชัยยันต์
5. เด็กหญิงอริษา   ครองทรัพย์
 
1. นางสาววรรษมนตร์   เดชบุรัมย์
2. นายชัยบดี   เดชบุรัมย์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ปากเมย
2. เด็กชายฉัตรอภิเดช   แสงแก้ว
3. เด็กหญิงณิชา   ช่วงทิพย์
4. เด็กหญิงวิชญานันท์   พลพิลา
5. เด็กหญิงอัญชลิดา   แม้นเมือง
 
1. นางหทัยรัตน์   วงษ์พระกิจ
2. นางรัตนา   แสงเพชร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ตาลบุญ
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  หนันทุม
3. เด็กหญิงมณทิชญาพร  รัตนสูรย์
4. เด็กชายวันวิสาข์  พละกลาง
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์  มณีจักร์
 
1. นายปัณณทัต  มาตย์นอก
2. นางสาวณัฐกานต์  เจริญกุล
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนข่า 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  โรจน์แจ้ง
2. นายตนุภัทร  ลุ่มร้อย
3. เด็กหญิงมะลิตรา  ปาสาตัง
4. เด็กหญิงวาสนา  เมืองชน
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  โยธา
 
1. นางบัวทอง  ทองรักษ์
2. นางสาวมาริสา  เฮียงสา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วนาใส
2. เด็กชายปิติ  แพงโพธิ์
3. เด็กหญิงพิชชาภา  วงษ์นาหล้า
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ธงทอง
5. เด็กชายอิสระ  หาญเสนา
 
1. นายสมพร  แจ้งภูเขียว
2. นางเตือนใจ  ดิษฐแก้ว
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ลวงสวาท
2. เด็กชายธนกฤต  มูลมาตย์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขไชย
4. เด็กหญิงปุณยวีร์  แสงจันทร์
5. เด็กชายพัสกร  ศาลาน้อย
 
1. นางพรทิพภา  วรรณชัย
2. นางสาวศรัณยา  กองกะมุด
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 1. เด็กหญิงจิรัญญา  จ่าบาล
 
1. นางนิยาภรณ์  ศรีประจันทร์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงธณิตา   พูลทอง
 
1. นางฐิติอร  แสนบุญศิริ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กหญิงวรรวลัย  ป่าโพธ์ชัย
 
1. นายพนม  ขอนจันทร์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์   สมานมิตร
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์   กองกะมุด
 
1. นางธนัชชา  รอบคอบ
2. นางวชิราภรณ์  ช่างปรุง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 1. เด็กชายพัชรพล  คำแพง
2. เด็กหญิงเขมจิรา  เฮพิมาย
 
1. นางสาวขวัญปรียา  โพธิรัตน์
2. นางสาวชาลิดา  อินทะโสม
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ขันตี
2. เด็กชายพัชรพล  โพธิสาร
 
1. นางจรรยา  สุธัมมา
2. นางภัทรา  มูลน้อย
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วงษา
2. เด็กหญิงณิชานันท์  วงษ์ศาหาญ
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  วันสี
4. เด็กหญิงทอฝัน  พืชผักหวาน
5. เด็กหญิงนงค์นภัส  หงษ์เอก
6. เด็กหญิงนันทิดา  เพชรเด็ด
7. เด็กหญิงพรชิตา  พิมพาสร้อย
8. เด็กหญิงพรนภา  พืชผักหวาน
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีอุดร
10. เด็กหญิงอรัญญา  ใจแน่น
 
1. นางวิไลลักษณ์  โรจน์จันทร์
2. นายอาทิตย์  พิมมี
3. นางสุภาพ  สอนบาล
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  สีสังเวช
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  สมสวย
3. เด็กหญิงจุฑุารัตน์  วาวุฒิ
4. เด็กหญิงปณิดา  วงเวียน
5. เด็กหญิงพิมผกา  สาตื้อ
6. เด็กหญิงภัครมัย  เสนดอน
7. เด็กหญิงมณฑกานต์  น้อยตำแย
8. เด็กหญิงลลิดา  รือหาร
9. เด็กหญิงสุกานดา  ทุนกอง
10. เด็กหญิงแพรพร  เถือกคำ
 
1. นางเสาวภาวลัย  แสงกล้า
2. นางวันทนี  ตุติ
3. นางณัฐรดี  สวัสดิ์สิงห์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ทองดี
2. เด็กหญิงจันทิมา  ขุนภูมิ
3. เด็กหญิงชนัดดา  โนนพะยอม
4. เด็กหญิงชลธิชา  รังสันเทียะ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ขันทอง
6. เด็กหญิงลลิดา  ทองกาสี
7. เด็กหญิงวิชญาดา  วารีศรี
8. เด็กหญิงสุธิดา  สอนบาล
9. เด็กหญิงสุมัทนา  ดวงตา
10. เด็กหญิงอภิญญา  ขุลี
 
1. นางรัชนี  นาตรีชน
2. นางพรทิพย์  ไชยฤทธิ์
3. นางสาวกนกวรรณ  วันโพนทอง
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 1. นางสาวณัฐพิสุทธิ์  แปชา
2. นางสาวนริศรา  บุริพัฒน์
3. เด็กหญิงปัทมพร  ติยะเมธา
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ป่าคอง
5. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  ศรีวงษ์
6. นางสาวสุดารัตน์  สอนวงษ์
7. นางสาวสุธิดา  จันทมล
8. เด็กหญิงสุภัสสร  วงษ์แก้ว
9. เด็กหญิงอิงอร  ดวงจำปา
10. เด็กหญิงเมธาวี  โคตรแป
 
1. นางกัลยา  ขจรบุญ
2. นางสาวชัญญาภัค  ผุยไธสง
3. นางสาวศุภาพิชญ์  สินโพธิ์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงกนกสิริ  วงศ์น้ำคำ
2. เด็กชายคฑายุทธ์  กำมะหาวง
3. เด็กหญิงจิดาภา  จีวะ
4. เด็กหญิงชัญญานุช  โคเรียน
5. เด็กหญิงณริศราวรรณ  แสนศรีสม
6. เด็กชายพิสิษฐ์  ซาตานันท์
7. เด็กหญิงรุ้งณภา  ใสโศก
8. เด็กหญิงวรินทร  เจือมา
9. เด็กชายอนุชา  ชาญป่าไพร
 
1. นางสาวปนัดดา  จันตะคุณ
2. นางสาวอรกมล  ระว้า
3. นายสนิท  จันตะคุณ
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โตโส
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ว่องไว
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผาบจันทร์สิงห์
4. เด็กหญิงชาลิสา  พลยา
5. เด็กหญิงทิพรัตน์  ชมภู
6. เด็กหญิงสุนันภรณ์   ดงพงษ์
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  ตุ่มหนแย้ม
8. เด็กหญิงสุวนันท์  ปักกังพะลัง
9. เด็กหญิงเด็กชายธนกร   ประนัดเต
10. เด็กหญิงไพริน  ชนะขันธ์
 
1. นางสาวปนัดดา  จันตะคุณ
2. นายสนิท  จันตะคุณ
3. นางสาวอรกมล  ระว้า
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิรดาภา  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงวรานุช  บุตรดี
 
1. นายวัชระ  ไชยโคตร
2. นางวัชรี  นนทะเสน
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กหญิงนิออน  โพธิวงษ์
2. เด็กหญิงศิรประภา  บุญค้ำ
 
1. นายสุชาติ  สันเสนาะ
2. นางศรุดา  ศรีบุญสม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อัคฮาด
 
1. นางทวีรัส  นิลดา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 1. เด็กหญิงรินรดา  สายโสภา
 
1. นางดาราสรรค์  เขื่องสตุ่ง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายธีระพงษ์  หายักวงษ์
 
1. นางกัตติกา  คำสีแก้ว
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเบญจมินต์  บัวมาตย์
 
1. นางสาวพรรณทิวา  ชุมมุง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  เพียวงษ์
 
1. นางประภาวดี  อินทะแสง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายโชคอนันต์  คุ้มทั่ว
 
1. นายสมพร  วงษ์อามาตย์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ซาเชียง
 
1. นายสมพร  วงษ์อามาตย์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงดวงฤดี  พลรักษา
 
1. นายสมพร  วงษ์อามาตย์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 1. เด็กหญิงกัลชลิตา  สวัสดิ์คุ้ม
2. เด็กหญิงศศิรดา  ไกรดวง
 
1. นายศุภกิตติ์  ชนะโยธา
2. นายประวิทย์  ศรีสองชัย
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 1. เด็กหญิงตวิษา  จอมจอหอ
2. เด็กชายนธวัฒน์  เพียรเดช
 
1. นางธัญญ์ทิพา  สุขเกษตร
2. นายสนธิศักดิ์  สุขเกษตร
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. นายทวีศักดิ์  คำศรีเมือง
2. นายธีรนัย  ทองลาย
 
1. นางไสว  บุญเรือง
2. นายศุภกิตติ์  ชนะโยธา
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายนครินทร์  อินธิแสน
 
1. นายสมพร  วงษ์อามาตย์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายกันต์ดนัย  ลีทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  บัวคำ
3. เด็กชายพงศ์พล  สอนลี
 
1. นางนิศากร  สุนทรพินิจ
2. นางนงรัก  สงศรี
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายธรรมนูญ  เงินมูล
2. เด็กชายนิติภูมิ  เทพจั้ง
3. เด็กชายพิพัฒน์พล  สินโพธิ์
 
1. นายกำธร  ชาติดวงผจญ
2. นายณัฏฐพล  สุขไพบูลย์
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. นายวิชิตชัย  สันร้าย
2. นายวีรพงษ์  ไสวดี
3. นายเสริมสุข  พิชชนะชน
 
1. นางกฤษณา  มงคล
2. นางสาววรรณภา  พานผา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงดรุณี  ปัญญะ
 
1. นางสาวประภัสสร  นิสยันท์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอดพ้น
 
1. นางสาวประภัสสร  นิสยันท์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงยอดขวัญ  เพียชัย
 
1. นางสาวประภัสสร  นิสยันท์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงศศิธร  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวประภัสสร  นิสยันท์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงอุรุณี  ปัญญะ
 
1. นางสาวประภัสสร  นิสยันท์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงอุรุณี  ปัญญะ
 
1. นางสาวประภัสสร  นิสยันท์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายณัทภัค  สินนอก
 
1. นางสาวประภัสสร  นิสยันท์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงดรุณี  ปัญญะ
 
1. นางสาวประภัสสร  นิสยันท์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายพชร  ปรมหิน
 
1. นางสาวประภัสสร  นิสยันท์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงอรนุช  บัณฑิตวงษ์
 
1. นางสาวประภัสสร  นิสยันท์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายณัทภัค  สินนอก
2. เด็กหญิงดรุณี  ปัญญะ
3. เด็กชายธนาวุฒิ  สุวรรณพงษา
4. เด็กหญิงนภัทรวรี  คูหา
5. เด็กหญิงนัฐวรรณ  ชุ่มจิตร
6. เด็กชายพชร  ปรมหิน
7. เด็กหญิงยอดขวัญ  เพียชัย
8. เด็กหญิงศศิธร  วิชัยวงษ์
9. เด็กหญิงุอุรุณี  ปัญญะ
 
1. นางสาวประภัสสร  นิสยันท์
2. นางอรสา  เวชกร
3. นางณัฐวิภา  สีมาพล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอดพ้น
2. เด็กชายณัทภัค  สินนอก
3. เด็กหญิงดรุณี  ปัญญะ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลับกลาง
5. เด็กหญิงนภัทรวรี  คูหา
6. เด็กหญิงนัฐวรรณ  ชุ่มจิตร
7. เด็กชายพชร  ปรมหิน
8. เด็กชายมนัส  คงโนนกอก
9. เด็กหญิงยอดขวัญ  เพียชัย
10. เด็กหญิงวิลาสินี  ลายเมฆ
11. เด็กหญิงศศิธร  วิชัยวงษ์
12. เด็กชายศิรวิทย์  โพธิ์งาม
13. เด็กหญิงสุชัญญา  สุดสอาด
14. เด็กหญิงอรนุช  บัณฑิตวงษ์
15. เด็กหญิงอุรุณี  ปัญญะ
 
1. นางหฤทัย  นนทะเสน
2. นางอรสา  เวชกร
3. นางสาวประภัสสร  นิสยันท์
4. นางสาวนงเยาว์   พรมมากูล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกานดา    สีสะอาด
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา   สุดใด
3. เด็กชายชิษณุพงษ์   นุชชำนาญ
4. เด็กหญิงนฤมล    ดีแป้น
5. เด็กหญิงนฤมล    สุทธิ
6. เด็กหญิงนันทิกานต์    สุทธิ
7. เด็กหญิงปณาลี    เศรษฐา
8. เด็กหญิงปณิดา    เศรษฐา
9. เด็กหญิงพรชิตา   เสือไพร
10. เด็กชายพรพล   มะเสนา
11. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุดสอาด
12. เด็กหญิงพัชรินทร์  พืชผักหวาน
13. เด็กหญิงพัชรี   บุญทา
14. เด็กหญิงภัคธีมา    ไกยะเลิศ
15. เด็กหญิงภัทราภรณ์   สุดดี
16. เด็กหญิงรินลดา  ชัยพรม
17. เด็กหญิงวริยา  สุดสอาด
18. เด็กชายสุทธิศักดิ์   หันมา
19. เด็กชายสุริยนต์   สมอเขียว
20. เด็กหญิงเกตน์นิภา  สุวรรณหาร
 
1. นายจรินทร์    จันทบูรณ์
2. นางสาวปิยาภรณ์  บุตรมาตร
3. นางสาวอรวววณ  ประเสริฐ
4. นายสมจิตร  สว่างตา
5. นางไกรษร  ประดับเพชร
6. นางวีระยา  คำมณีจันทร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กชายชโลทร  เบ้าสองศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทมโยธา
3. เด็กชายธนวิทย์  ปักธงชัย
4. เด็กชายธนโชค  มาศรี
5. เด็กชายนัชพัฒย์  ตุ้มวัด
6. เด็กหญิงอภิสรา  แปชน
 
1. ดร.ชำนาญ  ศรีวงษ์
2. นายวีระชัย  วรราช
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สุวรรณพงษา
 
1. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. นายธนกร  จ่าบาล
 
1. นางนงนุช  โพธิไชยแสน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงญาดาพรรดิ์  รัตนทิพย์
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พินพาท
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  หอมทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  อยู่เจริญ
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. นายนพนัน  บุญขันธ์
 
1. นางอรุณ  เชื้อสีดา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 1. เด็กหญิงทอฝัน  ชำนาญไพร
 
1. นายทรงวุฒิ  สมเผ่า
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นางสาวชนิกานต์  แก้วจันทร์
 
1. นายวีระชน  นนทะเสน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 1. เด็กชายกฤตภาส  พร้อมสมุทร
 
1. นางสาวลัคณา  เค้างิ้ว
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายสยมภู  ภู่มาก
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เกตุภูงา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกิตติญาลักษณ์  มีระหงส์
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อักษร
 
1. นางวนิชา  อุดคำเที่ยง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคุต 1. เด็กชายปุญญพัฒน์   คำมณีจันทร์
 
1. นางจิราพร  กองสี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นายศรายุทธ  สอนบาล
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  ธัญรัตน์โภคิน
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 1. เด็กหญิงธิติสุดา  ภูสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงสุธิดา  ชินสุข
 
1. นางนงนุช  โพธิไชยแสน
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปิดตาทานัง
2. เด็กหญิงขจีพรรณ  สุดชาดี
3. เด็กชายคชินทร์ชัย  โสภาที
4. เด็กชายชนธร  อุบลจร
5. เด็กหญิงชนัญญา  อาดี
6. เด็กหญิงชลรดา  กิ่งเงิน
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิศรี
8. เด็กหญิงณัชชา  อาการ์ด
9. เด็กหญิงธนัญธาดา  เสมอหน้า
10. เด็กหญิงธนัตต์รัตน์  รังสิวัฒน์
11. เด็กหญิงธรรมภิรักษ์  เพชรแท้
12. เด็กหญิงนิชนันท์   กัลยาบาล
13. เด็กชายปวีณ  ปวีณาภรณ์
14. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สุขเมือง
15. เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีสง่า
16. เด็กหญิงพรธีรา  สามัคคี
17. เด็กหญิงพิชญารัตน์  สุดชาดี
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทะวาล
19. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  คำมา
20. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สาครวงษ์สุริย์
21. เด็กหญิงพิรตาร์  เขตคาม
22. เด็กชายพืชมงคล  เศรษฐภักดี
23. เด็กหญิงภัทรวดี  เอ่นลุน
24. เด็กหญิงวชิราพร  วงษ์ชาญศรี
25. เด็กหญิงวนัชญา  สิงห์โต
26. เด็กหญิงวรรณธิดา  ศรีหัวแฮ
27. เด็กหญิงวิภานี  บุญพา
28. เด็กหญิงวิมลวรรณ  สาศิริ
29. เด็กชายวีรพัฒน์  แฉล้มรักษ์
30. เด็กหญิงศิริวรรณ   ชาจุหวัน
31. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชวิเศษ
32. เด็กหญิงสิธีกานต์  นิ่มสังข์
33. เด็กหญิงสิริบุญญากร  มาลี
34. เด็กหญิงสิริยากร  พรมมาหอม
35. เด็กหญิงสุชญา  เค้าแคน
36. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิทักษ์วงษ์โรจน์
37. เด็กหญิงอรรินทร์  รันทร
38. เด็กหญิงเพชรดา  ภูขน
39. เด็กชายเอกกวิน  บาลี
 
1. นางสาวSt.Evelyn   Z.Baldoza.op
2. นายจงเสถียร  อุณชาติ
3. นางทวีรัส  นิลดา
4. นางสาวพรทิพย์  ตรีชา
5. นางพลอยใจ  โจทย์ครบุรี
6. นางเยาวนา  เชื้อสีดา
7. นางสาวสุภารัตน์  ปุณขันต์
8. Mr.Philip Adriar  P.Tudayon
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ชัยเนียม
2. เด็กหญิงกุลจิรา  สาค้อง
3. เด็กหญิงชฎาภา  วงเวียน
4. เด็กชายชัยนาช  ซนไฮ
5. เด็กหญิงชุติมา  ไสยกิจ
6. เด็กชายณรรทพล  ภาวะโคตร
7. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พืชผักหวาน
8. เด็กชายธนภัทร  ชาสุด
9. เด็กชายธนศักดิ์  แสงคำมี
10. เด็กชายธนาเทพ  มีแก้ว
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไสวงาม
12. เด็กชายธีรภัทร  เกสร
13. เด็กชายธีระพงศ์  ศรีอาจ
14. เด็กชายนนทนันท์  นันตุ
15. เด็กหญิงนริศรา  เทียมทนงค์
16. เด็กชายนัฐพงษ์  คำใบศรี
17. เด็กหญิงพรนิภา  ดีแป้น
18. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  วัฒนพล
19. เด็กชายภควัต  สอนบาล
20. เด็กชายภูมรินทร์  สมบัติหา
21. เด็กชายรัฐชาติ  แสงจันทร์ศรี
22. เด็กหญิงรัศมี   ถาดไธสง
23. เด็กหญิงวรดา  สมีพันธ์
24. เด็กหญิงวรนันท์  ชำนาญ
25. เด็กชายวรปัญญา  โพธิ์วงษ์
26. เด็กชายวิตทญา  ศรีคำ
27. เด็กหญิงศุภธิดา  จันทวาส
28. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปาทิ
29. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  สุขแสวง
30. เด็กหญิงอรวินท์  ไสยกิจ
31. เด็กหญิงอริศรา  วงเวียน
32. เด็กหญิงอังสุมาลี  พลขันธ์
33. เด็กหญิงอาภาภัทร    แก้วสูงเนิน
34. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  จันทวาส
35. เด็กหญิงเนตรนภา  รัตนจิตโกศล
36. เด็กหญิงโยษิตา  เพื่อหมั่น
 
1. นายวีระชน  นนทะเสน
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สอนบาล
3. นางสาววริยา  ภูศรีฤทธื์
4. นางสาวนุชรี  ทีน้ำคำ
5. นางสาวอภิญพร  ภูดวงดาษ
6. นายณัฐพล  คำผาย
7. นางสมแพง  กระพี้สัตย์
8. นายนิพนธ์  มูลเหลา
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สินทร
2. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  ขันฮูม
3. เด็กหญิงจิราวดี  นามศรี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวเย็น
5. เด็กชายนฤบดินบร์  แสนธนู
6. เด็กหญิงนันทิยาลักษณ์  ไชยเสนา
7. เด็กชายวินนาราช  ขันฮูม
8. เด็กชายอนุชิต  อ่อนสี
9. เด็กหญิงอัญชลี  เกตุนอก
10. เด็กชายเจษฎา  ชำนาญ
 
1. นางสุภาดา  คงถาวร
2. นายภานุวัฒน์  เขี่ยงสถุ่ง
3. นางสาวศศิวัณล์  ศิลธรรม
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาณิชย์   ดีหนองเป็ด
2. เด็กชายธีรวัฒน์   กองวงษ์
3. เด็กหญิงพิชณิดา   นามบุตร
4. เด็กชายพีรพล   พรรคทิง
5. เด็กชายพีรภัทร   ราชมี
6. เด็กชายศราวุธ   อ่อนทา
7. เด็กหญิงสุจิตรา   เทียบสิงห์
8. เด็กชายอภินันท์   มีคำทอง
9. เด็กหญิงอรจิรา   ม่วงลอด
10. เด็กหญิงอรจิรา   จันทพล
 
1. นางสาวกนกพร  ราศรี
2. นางสาวมยุรา  แสงอ่อน
3. นายธีรฉัตร  จันดร
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญรุ่ง
2. เด็กหญิงปนัดดา  แสนคำภา
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ขุนศักดิ์
4. เด็กหญิงวรรณิสา  ขุนศักดิ์
5. เด็กหญิงศศิธร  หอมจันทร์
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ทำเกตุ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทะวงษ์
2. นางสาวทิฆัมพร  โยธา
3. นายวัฒนพงษ์  วัยบรรเทา
4. นายสนอง  พรมนอก
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอโนนทัน 1. เด็กหญิงธนัตดา  ชัยนาฮี
2. เด็กหญิงนันทิชา  อุตปา
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ตอพรม
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทราเทพ
5. เด็กหญิงศิริยากร  ศรีสุโพธิ์
6. เด็กหญิงสุนิชา  บุญทัน
 
1. นางสาวธิดาวดี  จุลศรี
2. นางหทัยรัตน์  เชื้อเมือง
3. นางกิ่งฤดี  เสาวิสิทธิ์
4. นายภูมิราช  นาพยัพ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 1. เด็กหญิงณันฐชา  พลวัน
2. เด็กหญิงทัศนนัน  บุญนา
3. เด็กหญิงประติพร  ระวงษา
4. เด็กหญิงปิยะพร  หวานจริง
5. เด็กหญิงปุณฑริกา  เสาศิลา
6. เด็กหญิงวรรณวิศา  กลมลี
7. เด็กหญิงสุนิสา  พึ่งรักษ์
8. เด็กหญิงเกวรินทร์  สมสนิทโชติ
 
1. นางสาวรัตนาวลี  พันธุ์หวยพงษ์
2. นางสมคิด  เชื้อสาวถี
3. นางแก่นจันทร์  พลดงนอก
4. นางสาวยุธิดา  บุญนา
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงกัลยกร  รอดแสงจันทร์
2. เด็กหญิงนันทัชพร  จันโท
3. เด็กหญิงปลื้มจิต  มาตตรี
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยบัง
5. นางสาวลลิตา  ทอนสร้างนา
6. นางสาวสุปรียา  ทองเฟื่อง
7. เด็กหญิงอรดี  แสงจันทร์
8. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วอาจ
 
1. นายเนติพงศ์  โพธิไชยแสน
2. นางนงนุช  โพธิไชยแสน
3. นายจีระศักดิ์  โยมะบุตร
4. นายปิยะวุฒิ  มะสีกา
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงดิษยนันท์  หินอัคคีเดช
3. เด็กชายธนวัฒน์  สันเสนาะ
4. เด็กหญิงธัญชนก  ยอดศิลา
5. เด็กหญิงธิชานันท์  พรหมรัตนชัยกุล
6. เด็กชายบดินทร์  นรินทร์นอก
7. เด็กชายรัชพล  บุญทรง
8. เด็กหญิงวรรณพร  สุดตานนท์
9. เด็กหญิงวาสนา  สันเสนาะ
10. เด็กหญิงวิลาวัลย์  น้อมกลาง
11. เด็กหญิงสมปรารถนา  วามนตรี
12. เด็กหญิงหฤทัย  ภักดียา
13. เด็กชายอภิเชษฐ์  พลธามาตย์
14. เด็กชายอภิโชค  แก้วขยัน
15. เด็กชายอรอนงค์  ยาสาไชย
16. เด็กหญิงอัญชัญ  บุญเต็ม
 
1. นายภาณุวัฒน์  ภาโนชิต
2. นางสาวพรชนก  จันพิน
3. นางสาวนิภาพร   ชุมหิน
4. นางกาญจนา  ศรเสนา
5. นางภัทรานิษฐ์  หวลศรีไทย
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. นางสาวจิระนันท์  โสมนัส
2. นางสาวชลิดา  ขอนกุล
3. นางสาวฐานิชา  เวชกรณ์
4. นางสาวธิดารัตน์  อ่อนปุย
5. นางสาวนันท์นภัส  ชินคำ
6. นางสาวปฐมาวดี  จรูญแสง
7. นางสาวปนัดดา  วันเฮียง
8. เด็กหญิงรัตติกาล  สิงห์จันทร์โท
9. เด็กหญิงศศิธร  แสนสูง
10. นางสาวศิริรัตน์  พุทธวงษ์
11. นางสาวอริศรา  เพียรแก้ว
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เพ็ญเนตร
2. นางธัญชนก  คงมณี
3. นางสาวนาฏลัดดา  นามสอน
4. นางทัศนีย์  ขามประไพ
5. นางสาวภวรรค์อัมพร   แถวโนนงิ้ว
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. นายนนทวัฒน์  เขิมขันธ์
2. เด็กหญิงปาจรีย์  ผุยชาดำ
3. นายยงยุทธ  มิ่งขวัญ
4. เด็กชายวรุตม์  สวัสดิรักษ์
5. นางสาวสกุลกานต์  ชาวทองหลาง
 
1. นายพิชิต  งามเจริญ
2. นางวิภาพร  อาธนู
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 1. เด็กหญิงพู่ไหม  แหล่ป้อง
2. เด็กหญิงสุนิษา  สุริยันต์
 
1. นางดาราสรรค์  เขื่องสตุ่ง
2. นางอัญชลี  เพิ่มพูน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 1. เด็กหญิงไผทมาศ  สืบสิมมา
 
1. นางสาวประภาพร   วงสมบูรณ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 1. เด็กหญิงอรนุช   แทนโฮม
 
1. นางณัฐรดี   สวัสดิ์สิงห์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นางสาวจินดารัตน์  สมสวย
 
1. นางเสาวภาวลัย  แสงกล้า
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1. เด็กหญิงชาร์ลอตต์  โฮการ์ท
 
1. นางสาวสโรชิน  สุวิสุทธิ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. เด็กหญิงอรไท  วงษ์ชัยเพ็ง
 
1. นางสาวเกตุแก้ว  บุญโนนแต้
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายธรานนท์  ลักษณ์ชยปกรณ์
 
1. นางเยาวนา  เชื้อสีดา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงใหม่สิริพร  นันทะรักษา
 
1. นายฐิติพงษ์  คนงาม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เฮียงโยธา
2. เด็กชายธีรภัทร  หวานน้ำ
3. เด็กหญิงพรศิริ  บางโม้
4. เด็กชายภูวนาท  แทนอันทา
5. เด็กชายอนุรักษ์  เจริญสว่าง
 
1. นางสาวยุภาพร  สมีน้อย
2. นางสาวทิพวรรณ  แก้วอาสา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1. เด็กหญิงกัญญตา  ชูสุวรรณ
2. เด็กหญิงชนิดา  เสงี่ยมโคกกรวด
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สีหานู
2. นางสาววาสนา  สุวรรณ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายจีรศักดิ์  วงษ์ซ้าย
2. เด็กหญิงศิริกานดา  ธรรมจิตร์
 
1. นายอาณัติ  สุภัทรากุล
2. นางสาวสุพรรณพร  สันที
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติยา  เลิศชัยวิริยะ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปุ้มไสว
 
1. นางเจษฎา  สังสหชาติ
2. นางรัตนา  ประวัตนภา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กชายธีรภัทร์  ไสวดี
2. เด็กหญิงปาล์มมี่  วินิจฉัย
 
1. นางณัฐนิชากร  เข็มสันเทียะ
2. นางสุนิสา  เกษนอก
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายณัฐชนนท์  สมีแจ้ง
2. เด็กชายธราดล  สืบด้วง
3. เด็กชายปรีชา  เนินทอง
4. เด็กชายภรภัทร  หวานแท้
5. เด็กชายวรเชษฐ์  สะไบหอม
6. เด็กชายอนันตโชค  สุขขา
 
1. นายอโศก  ชัยสิทธิ์
2. นายเนติพงศ์  โพธิไชยแสน
3. นางสายยนต์  ชัยสิทธิ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายนิวัฒน์   บุตรจันทร์
2. เด็กชายปรียากร   ทึนหาร
3. เด็กชายพงศกร   ทองหล่อ
4. เด็กชายภูมินทร์   เมาะคา
5. เด็กชายศิวกร   เขียวมี
6. เด็กชายสรวิชญ์  สะภา
 
1. นายทองคำ   ทองหล่อ
2. สิบเอกสุนันท์   ศรีคุ้ม
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นายจิรวัตร  ภูสีเขียว
2. นายฐิตินันท์  สิงขรอาจ
3. นายธนากร  บุษมงคล
4. นายปรเมศ  ดวงศิลา
5. นายวชิรพงษ์  จันทร์ปาน
6. นายวินัย  บุญรอด
7. นายวีระยุทธ  พืชผักหวาน
8. นายอัษฎาวุฒิ  สันเพาะ
 
1. นายสุเมศ  พรมมากุล
2. นางอภันตรี  อ่อนแก้ว
3. นายนพดล  วิจารย์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กหญิงกิตติญาดา  เผือกทอง
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  กิ่งโรชา
3. เด็กหญิงชลิญญา  รู้หลัก
4. เด็กหญิงชุติมา  ประเสริฐโส
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสนวันดี
6. เด็กชายณัฐกร  พรมสาสตร์
7. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ทะนิน
8. เด็กหญิงปิ่นมณี  ศาลางาม
9. เด็กหญิงมัลลิษา  โคโตศรี
10. เด็กหญิงสุทัศณีย์  สุภาษร
 
1. นายพนมศักดิ์  นาโพนงาม
2. นางสาวเสาวภา  คำพิทูล
3. นางสาวจารุวรรณ  ราชวงศ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. นางสาวกนกพร  ดวงท้าวเศษ
2. เด็กหญิงกรนิภา  สิมพะราช
3. นางสาวชิโรรส  พระศรี
4. นายธีรภัทร  ศรีสุนนท์
5. เด็กหญิงนฤมล  นามสนธิ์
6. เด็กหญิงพรรณภัสษา  ลาสา
7. นางสาวศรัญญา  ไสยวงษา
8. เด็กหญิงศิตัง  มนตรีโพธิ์
9. เด็กหญิงอลิสดา  สิมลี
10. นางสาวอารยา  ดีมี
 
1. นายประพัฒ  วรรณศรี
2. นายสุเนตร  ดวงท้าวเศษ
3. นางอัญญรัตน์  วรรณศรี
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  จุมพลน้อย
2. เด็กหญิงศิริโสภา  สีนอก
3. เด็กหญิงโชติกา  จำปาวงษ์
 
1. นางสาวผ่องศรี  แสนขอนยาง
2. นายอนุวัต  ดวงวิญญาณ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  น้อยบาท
2. เด็กหญิงกานต์มณี  ส่งศรี
3. เด็กหญิงอริสรา  ก่าแก้ว
 
1. นางสาวบุษรา  เชื่อไทย
2. นางสาว้เกษร  บุตรจ้อม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงนิลดา  พันธปรีชา
2. เด็กหญิงพอเพียง  ผอนนอก
3. เด็กหญิงแทนธาร  ศรีตตาณุ
 
1. นางสมฤดี  สาวิสิทธิ์
2. นางปรารถนา  บาลี
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กหญิงชลลดา  สมีดี
2. เด็กหญิงนิ่มนวล  สมนาค
3. เด็กหญิงนุชนารถ  สีสะอาด
 
1. นายกิตติชัย  มาลัยไธสงค์
2. นายกฤษกร  บัวขวา
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญชูหล้า
2. เด็กหญิงปภัสรา  ชะนะชัย
 
1. นางสาวลลิตา  ไสทอง
2. นางสุภาพร  พรประไพ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายมงคล  แสนกว้าน
2. เด็กหญิงอัจจิมา  สูงกลาง
 
1. นายจิรพัฒน์  โนราช
2. นายนายสุพจน์  ช่างปรุง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายอรรถพล  สุขโข
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ลำน้ำเที่ยง
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นางสาวลลิตา  ไสทอง
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายธนากร  ทระคำหาร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตรงพิลา
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นางสาวลลิตา  ไสทอง
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหมู 1. เด็กชายดิเรกชัย  วิไลศรี
2. เด็กชายภรัญญู  อบมา
 
1. นางสาวจิรภรณ์  สีปากนา
2. นายเมธี   สมพิมพ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจภักดี
2. เด็กชายธนกร  มงคลเจริญสุข
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นางสาวลลิตา  ไสทอง
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. นายจักรพรรด  โพธิ์ภา
2. นายธนพงศ์  มาตตรี
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นางสาวลลิตา  ไสทอง
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลาหลง
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ราชมี
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นางสาวลลิตา  ไสทอง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิตตา   วานมูลตรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  ดีด้วยมี
 
1. นายพรเทพ  เร่งพิมาย
2. นางน้ำผึ้ง  นาพยัพ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงนภัสรา  แสนคำพา
2. เด็กหญิงพิมฤดี  พาบุ
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นางสาวลลิตา  ไสทอง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีชินเลิศ
2. เด็กหญิงศราศินี  สังหมื่นเม้า
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นางสาวลลิตา  ไสทอง
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายธนากร  ทระคำหาร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตรงพิลา
3. เด็กหญิงอภิญญา  มาลาหอม
 
1. นายสำรวย  พรประไพ
2. นางสุภาพร  พรประไพ
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนรัตน์
2. เด็กหญิงปานไพลิน  คุณบัวลา
3. เด็กชายอนุชา  พิลาดา
 
1. นางสาวจิรชยา  หวานขม
2. นางสาววารินทร์  อันทอง
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายธรรมศาสตร์  บุญโพธิ์
2. เด็กชายวัชรพล  ไสวงาม
3. เด็กชายศรันทร  สอนบาล
 
1. นายธรรมนูญ  ไชยธงรัตน์
2. นายวีรศักดิ์  มาตย์นอก
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายธนากรณ์  พลศรีพิมพ์
2. เด็กชายวิโรจน์  วัฒโล
3. เด็กชายเกริกไกรวัลย์  คำมะนาง
 
1. นายนันทพร  แก้วศรี
2. นายวิทยากร  ประเสริฐศร
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กชายกฤษฎา  ไสวดี
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  สมีดี
3. เด็กชายปุณณกร   หวานเหย
 
1. นายวีระพล  บัวคำภู
2. นายภูดิศ  จันทบูรณ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายภราดร  เค้าแคน
2. เด็กชายยุรนันท์  ทุ่งจันทร์
3. เด็กชายวิชชากร  ธงชาย
 
1. นายวีระชน  นนทะเสน
2. นายนิติกร  แสงลุน
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สมมุ่ง
2. เด็กหญิงนาขวัญ  สีโพนเพ็ก
3. เด็กชายเสกสรรค์  นันทิโค
 
1. นางจุรีรัตน์  มอญขาม
2. นางเพ็ญศรี  ปัดตาลาคะ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายกริดศนัย  เหลือมทองหลาง
2. เด็กชายจักรภพ  ขันแก้ว
3. เด็กชายวัชระ  ประพันธ์
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ปีระกัง
2. นายอดุลย์  ไชยบัง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ละมุลนอก
2. เด็กหญิงทัศนีย์  จันทะวงษ์
3. เด็กหญิงพิมลพร  ใยบัว
4. เด็กหญิงวรุณี  จันทร์เปรียง
5. เด็กหญิงอภิชญา  ปานด้วง
6. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  หมู่เมืองสอง
 
1. นางสาววรรณภา  หอมตา
2. นางเรณู  ตุแก้ว
3. นางชุติกา  เวียงสิมมา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. นางสาวชมพู่  อุ่นสำโรง
2. นางสาวพรชิตา  แทนอันทา
3. นางสาวภัควดี  ชาเหลา
4. เด็กหญิงวิชญาดา  นาเขียว
5. นางสาวสุพิชญา  โหราเรือง
6. เด็กหญิงอริศา  แสงโคตร
 
1. นางพวงเพ็ชร  มูลสมบัติ
2. นางพิมพ์วรา  เอื้ออภิวัชร์
3. นายปัญญา  สอลี
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศิริรักษ์
2. เด็กหญิงช่อเพชรลดา  กองแก้ว
3. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  บงบุตร
 
1. นางสุภาพร  ชมภูพฤกษ์
2. นางสุวรรณ๊  คำชาลี
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กหญิงชลิดา  อ่อนละมูล
2. เด็กหญิงรินรดา  พงษ์สีมา
3. เด็กหญิงอัญชิสา  สึถาพล
 
1. นางศยามล  แฉล้มจิตร
2. นางจันทนา  อ่อนละมุล
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ธีรสกุลวงศ์
2. เด็กชายกีรดิต  เทพาขันธ์
3. เด็กชายณัฐวัติ  จำปาแพง
 
1. นางสำเริง  ทองสง
2. นางสาวอรวรรณ  ชาวะลัย
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. เด็กชายจีรภัทร์  กองกะมุด
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  เลิศเรืองศรี
3. เด็กชายประวัตรพร  ไชยสงค์
 
1. นางเอื้องภรณ์  วิชาโคตร
2. นางสาวนัยนา  ผ่านบุตร
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 1. เด็กหญิงกรกนก  หาญทา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ป่าโพธิ์ชัน
3. เด็กชายโชติภณ  ประกอบกิจ
 
1. นายศรายุทธ  พิลาดา
2. นางมณฑณัฐ  บราฮีมี
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กหญิงจันจิรา  น้ำทิพย์
2. เด็กหญิงนันทกานต์  นนทมาตร
3. นายอัมฤทธิ์  ต่วนค่ำ
 
1. นายจิรานุวัฒน์  คีรีวรรณ
2. นางสาวสุวิดา  นนทะโคตร
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 1. เด็กหญิงกัญญาดา   ขันเงิน
2. เด็กหญิงพรกนก   ชูเสน
3. เด็กหญิงสุชาดา   จำปาแก้ว
 
1. นางเยาว์วาชินตน์  สีหามาตย์
2. นางสาวพรพิมล   ปัสสาวะโท
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรีพุทธา
2. เด็กชายทศพล  พุทธบุตร
3. เด็กหญิงธิราวรรณ  อรุณศรี
 
1. นางวิภาวี  พิมพ์ศรี
2. นายพิสิษฐ์  ศรีจักรคำ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 1. เด็กหญิงนฤภร  เถาหมอ
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  จำนงพันธ์
3. เด็กหญิงภัคจิรา   ดีแป้น
 
1. นางเยาว์วาชินตน์  สีหามาตย์
2. นายสันติ  สมคำศรี
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กหญิงลักษิณา  โสดาศรี
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  กุลวงษ์
3. เด็กชายเวชพิสิฐ  ผิวใส
 
1. นางศรุดา  ศรีบุญสม
2. นางจันทณา  แป้นทอง
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 1. เด็กชายศิรวิทย์  สีกา
2. เด็กชายสุพลธวัฒน์  แดงมีสี
3. เด็กชายอภิรักษ์  ทุมปัชชา
 
1. นายสันติ  อ่อนละออ
2. นายปิยะชาติ  ชอบค้า
 
186 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 1. เด็กหญิงชลธิชา   จันทาทุม
2. เด็กหญิงฐิตารีย์    กระสมศักดิ์
3. เด็กหญิงอรจิรา   อยู่บัวพา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์    ภาวะโคตร
2. นางสาวกัลย์สุดา   ธนูรัตน์
 
187 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  บุญสินทร
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  โสภาจันทร์
3. เด็กหญิงศุภจิตรา  ยุพิน
 
1. นางคำภา  หวังสกุลดียิ่ง
2. นางจิราทิพย์  เจริญใจ
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศรุตา  เชื้อในเขา
 
1. นางพรประดิษฐ์  ศิริมั่งมูล
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กชายพิธิวัฒน์  บัวระบัดทอง
 
1. นางสาววิภาดา  นาภู่
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ยงกลาง
 
1. นางปาริชาต  เชิดชู
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 1. เด็กหญิงบัณฑิกา  มาลี
 
1. นางรุ่งทิพย์  สีคำบ่อ
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายวัฒนา  แสงสี
 
1. นายแสงอุทัย  คุ้มแวง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ใสโศก
 
1. นางสาวมัณฑนา  อยู่เย็น
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. เด็กหญิงวันวิสา  มะโนดี
 
1. นางวิลาวรรณ  สาพิมาร
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  คุณบัวลา
 
1. นางศิริลักษณ์  กรวยทอง
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 1. เด็กชายกิตติกวิน  สายฉวี
 
1. นางปทุมรัตน์  หล้าจันทร์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 1. เด็กชายปริญญา  สะเดา
 
1. นางทัศนียา  ผาดไธสง
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   ทัดเที่ยง
 
1. นางสาวศิวาพร   เทศสีหา
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 1. เด็กชายสุริยะ   ซื่อตรง
 
1. นางสาวยุภารินทร์  เฉียงเหนือ
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 1. เด็กชายกิติพงษ์  ศรีบุดดา
 
1. นางสาวนิภาพร   ชุมหิน
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  โคกท่า
2. เด็กหญิงวิภาพร  นุดา
3. เด็กหญิงเลิศลดา  ผางจันทร์
 
1. นางอรุณณี  เสมอไวย์
2. นางกิตติมา  คำลือ
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปิตตามานัง
2. นางสาวสุมิตา  เตโพธิ์
3. นายอรรถพร  ยอดสง่า
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล
2. นางพูลศิลป์  พาบุ
 
203 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 1. เด็กหญิงพุทธิดา  วรแสน
2. เด็กชายยูฮุง  เกรน
 
1. นายธีระ  เหล่าคนค้า
2. นายเพิ่มพูน  สะเดา
 
204 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   แก้วกัญญา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สุกโกกี
 
1. นางสุมิตรา   ศรีบุดดา
2. นางวรนุช   แหล่ป้อง
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กชายพิตติกร  ครองเวียง
 
1. นางสาวอร่ามศรี  หอศิลาชัย
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ภักดี
 
1. นางวิมลพรรณ   สิงห์หลง
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหว้า 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ฤทธิยา
 
1. นางปพิชญา  ปากเมย
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  คุ้มแวง
 
1. นางสาวโสภา  สมอหมอบ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหมู 1. เด็กชายมงคลไชย  สิทธิสุวรรณกุล
 
1. นางอังสนา  สมพิมพ์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไห 1. เด็กชายรัตนวัฒน์  กิ่งมะนาว
 
1. นางพิศมัย  จันทะแมด
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ   หลงเหล็ก
 
1. นางอุบล  พินธะ
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายกฤติชัย  โคตรประทุุม
 
1. นางศิริลักษณ์  กรวยทอง
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 1. เด็กชายธณัฐชัย  สละใจ
 
1. นายจักรี  ชาตะ
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  ใจดี
 
1. นางเสาวภา  สีสด
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอแดง 1. เด็กหญิงประภัสสร  วิสุวงษ์
 
1. นางสาวสุปรีดาวรรณ์  แอมโคก
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุปัญญา
 
1. ดร.วิมล  จำปานิล
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 1. เด็กหญิงทอฝัน  ชำนาญไพร
 
1. นายภูวัตนันทน์  จันที
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กชายนนทวัช  เมฆโพธิ์
 
1. นางสาวกิตติยา  อ่อนละมุล
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 1. เด็กชายวรวัฒน์  กุณะวรรณ
 
1. นายภูวัตนันทน์  จันที
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉิมพลี
2. เด็กชายรัชพล  บุญทรง
3. เด็กหญิงวาสนา  สันเสนาะ
4. เด็กชายอภิเชษฐ์  พลธามาตย์
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ยาสาไชย
6. เด็กหญิงอัญชัญ  บุญเต็ม
 
1. นางสาวพรชนก  จันพิน
2. นางสาวนิภาพร   ชุมหิน
3. นายภาณุวัฒน์  ภาโนชิต
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 1. เด็กชายพนัสนันท์  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรฤดี  พิสูตรเสียง
3. เด็กชายภทรพล  เข็มนาค
 
1. นายศรายุทธ  พิลาดา
2. นางสาวกิตติยา  อ่อนละมุล
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 1. เด็กหญิงดวงฤทัย   ไสยกิจ
2. เด็กชายธีรเดช   แก้วกัญญา
3. เด็กชายพรพิพัฒน์   พานิชย์
 
1. นางสุมิตรา   ศรีบุดดา
2. นางวรนุช   แหล่ป้อง
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กชายกฤษฎา  ไสวดี
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  สมีดี
3. เด็กชายเวชพิสิษฐ์  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นายวีระพล  บัวคำภู
2. นางธัญรัศม์  ใสบาล
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 1. เด็กชายธนกร  ศรีภูมิเดิม
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กุลวงษ์
3. เด็กชายสิริโชค  ศุภษร
 
1. นางวริฌา  ทองน้อย
2. นางสุกัญญา   บัวคำภู
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กชายชินนัย  จอมคำสิงห์
2. เด็กชายปารมี  ถินรัตน์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  อุ่นสำโรง
 
1. นางพวงเพ็ชร  มูลสมบัติ
2. นางพิมพ์วรา  เอื้ออภิวัชร์
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 1. เด็กชายสุภนัย  อ่อนตา
2. เด็กชายไตรภพ  สินโพธิ์
 
1. นางสาวสุธีรา  เพิ่มพูล
2. นายวีระภาพ  แพงไทย
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1. เด็กชายปุณญพัฒน์  ศักดิ์นาราโรจน์
2. เด็กชายราชิต  อนัคทัศน์
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  สมเหล็ก
2. นางดารณี  ซื่อตรง
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายธีรภัทร  ป้อมพารา
2. เด็กชายสุพล  ทวยแก้ว
 
1. นายบัณฑิต  เจริญใจ
2. นายอนุชา  สุภา
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  รื่นสดงาม
2. เด็กหญิงวรัญญา  สอยลอย
3. เด็กหญิงเพียงวสา  คำวงพะเนา
 
1. นางสำเริง  ทองสง
2. นางอรวรรณ  ชาวะลัย
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. เด็กชายกฤษฎาพร  จิตจำนงค์
2. เด็กชายทรงกรต  คามะนา
3. เด็กชายธรรมรัตน์  เผือกนวม
 
1. นางสำเริง  ทองสง
2. นายสร้างสรรค์  แพงโพธิ์
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิราภัทร  พุฒกลั่น
 
1. นายอรรณพ  นิทัศน์
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. นายณัฐพงศ์  พิมพ์เงิน
 
1. นายปัญญา  สอลี
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 1. เด็กชายบุรินทร์  แสนวันดี
 
1. นายอรรณพ  นิทัศน์
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายพงษ์สุวรรณ  ศิริวรรณ
 
1. นายอนิวัฒน์  สุวันจันทา
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายถิรวุฒิ  ตีเมืองสอง
 
1. นายกฤษฎา  ปั้นมีสี
 
236 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายสุพิทักษ์  ยุพิน
 
1. นายอนิวัฒน์  สุวันจันทา
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายวันตพัฒน์  ชัยมล
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. นายการุญ  ใสจูง
 
1. นางพิมพ์วรา  เอื้ออภิวัชร์
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  วันจงคำ
2. นางสาวกัญญาพัชร   ไชยรัตน์
3. เด็กชายคมกฤษ  ดงพงษ์
4. นางสาวจิระนันท์  โสมนัส
5. นางสาวชลิดา  ขอนกุล
6. เด็กชายชาตกาล  ค้อนดี
7. นางสาวฐานิชา  เวชกรณ์
8. เด็กชายธนกฤต  แหล่ป้อง
9. นางสาวธิดารัตน์  อ่อนปุย
10. เด็กชายธินกรณ์  มูลหอม
11. เด็กชายนราธิป  อาเก็บ
12. นางสาวนันท์นภัส  ชินคำ
13. นางสาวปฐมาวดี  จรูญแสง
14. นางสาวปนัดดา  วันเฮียง
15. เด็กชายพงษ์สุวรรณ  ศิริวรรณ
16. เด็กชายพัทรดนัย  พรมจ้าย
17. เด็กชายภัชรพงษ์  พวงลี
18. เด็กชายภูมินทร์  แวงยางนอก
19. เด็กชายรัฐภูมิ  สุดแอก
20. เด็กหญิงรัตติกาล  สิงห์จันทร์โท
21. เด็กชายศรราม  เซ็นกลาง
22. เด็กหญิงศศิธร  แสนสูง
23. นางสาวศิริรัตน์  พุทธวงษ์
24. เด็กชายสุพิทักษ์  ยุพิน
25. เด็กชายอภินันท์  เปียยุระ
26. เด็กชายอภิรักษ์  แหล่ป้อง
27. นางสาวอริศรา  เพียรแก้ว
28. เด็กชายอัครชัย  ทารุกา
29. นางสาวเกศกนก  ชาจันดี
30. นางสาวเกศมณี  ชาจันดี
 
1. นายดาวยศ  พลสงคราม
2. นายสุบรรณ์  แหล่ป้อง
3. นายจิรศักดิ์  อินทร์เอี่ยม
4. นายอนิวัฒน์  สุวันจันทา
5. นางสาวรสสุคนธ์  เพ็ญเนตร
6. นางทัศนีย์  ขามประไพ
7. นางธัญชนก  คงมณี