เชิญชวน ครู ผู้บริหาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษา สมัครเป็นกรรมการระดับภาค
รายชื่อศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระ
01ปฐมวัย    นางจิระภา ธรรมนำศีล 091-1976846
02ภาษาไทย นายมหรรณพ    สมอเนื้อ 088-5728732
03คณิตศาสตร์ นางกุศล  ชาปัญญา 085-4544330
04นักบินน้อย   ว่าที่ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา087-9516971
05วิทยาศาสตร์ ว่าที่ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา 087-9516971
06สังคมศึกษา ว่าที่พันตรีเทพนา   เครือคำ 080-7388989
06สังคมศึกษา นางศรียุพา เมธาอภินันท์ 089-6866829
08ศิลปะ-นาฏศิลป์ นางรัชนีย์ อุปรัง 081-7084650
09ศิลปะ-ดนตรี นายจุฬารัตน์   เย็นสวัสดิ์ 084-0709335
10ศิลปะ-ทัศนศิลป์ นางอิษณาพร   คุ้มตะบุตร 084-4287901
11การงานอาชีพ นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ 084-4283174
12คอมพิวเตอร์ นายเทอดชัย บัวผาย 086-8567270
13หุ่นยนต์ นายกิจพิสิษฐ์  มณีพันธุ์ 088-0294122
14ภาษาต่างประเทศ  นางสาวสมถวิล   ชูเนตร 089-9412602
15กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวญานิสา   สะภา 081-0508186
16ศึกษาพิเศษ นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ 087-7743920
17ศิลปวัฒนธรรมอีสาน นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ 088-0294122
วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09:32 น.