สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านภูเหล็ก 15 4 1 20
2 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 13 9 10 32
3 บ้านหนองลุมพุก 13 1 1 15
4 บ้านป่างิ้วหนองฮี 9 4 5 18
5 โคกโกโคกกลาง 7 5 2 14
6 บ้านวังผือขามป้อม 7 2 2 11
7 บ้านคำโซ่ 6 0 1 7
8 บ้านทุ่งมน 5 7 3 15
9 บ้านไผ่ประถมศึกษา 5 3 6 14
10 บ้านละว้า 5 3 5 13
11 บ้านหนองแปน 5 2 6 13
12 บ้านขามป้อม 5 2 6 13
13 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 5 2 2 9
14 ชุมชนบ้านชนบท 4 7 3 14
15 บ้านมูลนาค 4 3 5 12
16 บ้านโจด 4 2 1 7
17 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 4 2 1 7
18 บ้านกอกป่าผุวิทยา 4 1 1 6
19 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 3 4 3 10
20 ดอนหมู 3 3 4 10
21 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 3 2 2 7
22 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 3 2 0 5
23 บ้านวังแสง 3 1 1 5
24 จตุรมิตรบ้านไผ่ 3 1 0 4
25 บ้านโคกสำราญ 3 0 3 6
26 ชุมชนบ้านหัวขัว 3 0 2 5
27 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 3 0 0 3
28 บ้านโนนข่า 2 5 2 9
29 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 2 4 1 7
30 บ้านเล็บเงือก 2 3 2 7
31 บ้านนางาม 2 3 1 6
32 บ้านศิลานาโพธิ์ 2 3 1 6
33 บ้านหนองสะแบงหนองโน 2 3 1 6
34 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 2 2 2 6
35 บ้านวังเวินกุดหล่ม 2 2 2 6
36 บ้านผักหวานโนนสวาง 2 2 0 4
37 บ้านดู่ใหญ่ 2 1 1 4
38 สามหมอโนนทัน 2 1 1 4
39 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 2 1 1 4
40 มาบตากล้าร่มเย็น 2 1 1 4
41 บ้านห้วยแร่ 2 1 0 3
42 บ้านห้วยแล้ง 2 1 0 3
43 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 2 0 2 4
44 ไตรคามประชาสรรค์ 2 0 2 4
45 บ้านวังหินเก่าค้อ 2 0 1 3
46 ราชประชานุเคราะห์50 2 0 0 2
47 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 2 0 0 2
48 บ้านชีกกค้อ 2 0 0 2
49 บ้านสร้างเอี่ยน 2 0 0 2
50 อนุบาลศักดิ์สุภา 2 0 0 2
51 ป่าปอ 1 6 3 10
52 โนนพะยอมพิทยไพศาล 1 5 7 13
53 กรุณาศึกษา 1 4 6 11
54 บ้านหนองไห 1 4 3 8
55 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1 4 2 7
56 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1 4 2 7
57 สวัสดี 1 4 1 6
58 นาจานซับสมบูรณ์ 1 4 1 6
59 บ้านวังม่วง 1 3 2 6
60 บ้านเสือเฒ่า 1 2 2 5
61 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 1 2 1 4
62 บ้านสว่าง 1 2 1 4
63 เบญจมิตรวิทยาคม 1 2 0 3
64 บ้านโนนคุต 1 2 0 3
65 บ้านหนองสองห้อง 1 2 0 3
66 ไตรคามประชาพัฒนา 1 2 0 3
67 เหล่าใหญ่วิทยา 1 2 0 3
68 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1 1 7 9
69 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 1 1 4 6
70 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 1 1 2 4
71 ประเสริฐแก้วอุทิศ 1 1 2 4
72 บ้านหนองตับเต่า 1 1 2 4
73 ไตรมิตรประชาบำรุง 1 1 1 3
74 ชุมชนบ้านโคก 1 1 0 2
75 บ้านวังหว้า 1 1 0 2
76 บ้านปอแดง 1 1 0 2
77 โนนเขวาประชารักษ์ 1 1 0 2
78 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 1 1 0 2
79 บ้านท่าม่วง 1 1 0 2
80 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 1 0 2
81 โนนสวางวิทยาสรรค์ 1 0 1 2
82 บ้านขุมดิน 1 0 1 2
83 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 1 0 0 1
84 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 1
85 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 1 0 0 1
86 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 1 0 0 1
87 ประชาพัฒนาบ้านแฮด 1 0 0 1
88 อนุบาลอรุณโรจน์ 1 0 0 1
89 บ้านดอนปอแดง 1 0 0 1
90 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0 1
91 บ้านนาข่า 1 0 0 1
92 บ้านท่าสวรรค์ 1 0 0 1
93 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 1 0 0 1
94 บ้านหัวนากลาง 1 0 0 1
95 บ้านนาแพงสงแดง 1 0 0 1
96 บ้านหนองรูแข้ 1 0 0 1
97 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 0 3 0 3
98 บ้านสวนหม่อน 0 2 2 4
99 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 0 2 1 3
100 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 0 2 0 2
101 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 0 2 0 2
102 บ้านหนองบัวเย็น 0 1 2 3
103 บ้านโสกนาดี 0 1 1 2
104 คำน้อย 0 1 1 2
105 บ้านหินตั้งโคกก่อง 0 1 1 2
106 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 1 1 2
107 บ้านเหล่าเหนือ 0 1 1 2
108 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 0 1 0 1
109 บ้านลาน 0 1 0 1
110 ซับแดงซำไผ่ 0 1 0 1
111 ขามป้อมประชานุกูล 0 1 0 1
112 บ้านคำปากดาว 0 1 0 1
113 บ้านหนองน้าใส 0 1 0 1
114 หนองแซงวิทยาคม 0 1 0 1
115 บ้านหนองมะเขือ 0 1 0 1
116 บ้านกุดเชือก 0 1 0 1
117 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 1 0 1
118 บ้านดงหนองเกี่ยว 0 1 0 1
119 ชุมชนโนนแสนสุข 0 1 0 1
120 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 0 1 0 1
121 ร่มเย็นประชาสรรค์ 0 1 0 1
122 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 0 1 0 1
123 บ้านแก้งค้อ 0 1 0 1
124 บ้านเกิ้ง 0 0 4 4
125 มัญจาคริสเตียน 0 0 3 3
126 บ้านหนองทุ่มวิทยา 0 0 3 3
127 บ้านหนองม่วงหลุบคา 0 0 2 2
128 บ้านโนนสานัก 0 0 2 2
129 บ้านโสกนาค 0 0 1 1
130 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1
131 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 0 0 1 1
132 บ้านหัวนา 0 0 1 1
133 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 0 0 1 1
134 เก่านาโนมีวิทยา 0 0 1 1
135 บ้านบัว 0 0 1 1
136 บ้านหนองผักตบ 0 0 1 1
137 บ้านทุ่มห้วย 0 0 1 1
138 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 0 0 1 1
139 อุดมคงคาคีรีเขต 0 0 1 1
140 บ้านแจ้งทัพม้า 0 0 1 1
141 บ้านแคนเหนือ 0 0 1 1
142 บ้านหินตั้ง 0 0 1 1
143 บ้านนาตับเต่า 0 0 1 1
144 บ้านโนนแดงน้อย 0 0 1 1
145 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 1 1
146 บ้านเก่าน้อย 0 0 1 1
147 บ้านเขวา 0 0 1 1
148 บ้านโนนเค็ง 0 0 0 0
149 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 0 0 0 0
150 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0 0 0 0
151 บ้านโนนทัน 0 0 0 0
152 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 0 0 0 0
153 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 0 0 0 0
154 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0
155 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 0 0
156 บัวเหลือง 0 0 0 0
157 บ้านหนองผือกอบง 0 0 0 0
158 บ้านแท่น 0 0 0 0
159 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 0 0 0 0
160 บ้านเสาเล้าหินแตก 0 0 0 0
161 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 0 0 0
162 บ้านห้วยฮวก 0 0 0 0
163 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0
164 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0
165 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 0 0
166 บ้านไส้ไก่ 0 0 0 0
167 บ้านแจ้ง 0 0 0 0
168 บ้านหนองขามวิทยา 0 0 0 0
169 บ้านขามเรียน 0 0 0 0
170 บ้านวังแคน 0 0 0 0
171 สระแก้วโคกกลาง 0 0 0 0
172 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 0 0 0
173 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 0 0
174 บ้านโซ่งเหล่านาดี 0 0 0 0
175 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0
176 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 0 0 0
177 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 0 0 0
178 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 0 0
179 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0
180 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0
181 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 0 0 0
182 บ้านโนนทองวิทยาคม 0 0 0 0
183 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 0 0 0
184 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 0 0 0 0
185 บ้านหนองไฮหนองแวง 0 0 0 0
186 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 0 0 0 0
187 บ้านโกน้อย 0 0 0 0
188 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 0 0 0
189 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 0 0 0
190 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0
191 บ้านโพธิ์ไชย 0 0 0 0
192 บ้านเมืองเพีย 0 0 0 0
193 หัวห้วยหัวฝาย 0 0 0 0
194 บ้านซับบอนซับเจริญ 0 0 0 0
195 บ้านนาฮี 0 0 0 0
196 บ้านหนองแวงไร่ 0 0 0 0
197 บ้านโนนพันชาติ 0 0 0 0
รวม 239 205 191 635

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]