สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 38 6 2 0 46
2 บ้านป่างิ้วหนองฮี 27 13 5 5 45
3 โคกโกโคกกลาง 26 14 1 2 41
4 ชุมชนบ้านชนบท 26 12 4 1 42
5 บ้านทุ่งมน 26 4 2 1 32
6 บ้านภูเหล็ก 25 3 1 0 29
7 บ้านวังผือขามป้อม 23 8 3 1 34
8 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 23 3 0 2 26
9 บ้านไผ่ประถมศึกษา 21 12 0 2 33
10 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 20 6 5 0 31
11 กรุณาศึกษา 20 1 1 0 22
12 โนนพะยอมพิทยไพศาล 19 9 5 3 33
13 บ้านหนองแปน 19 8 7 3 34
14 ดอนหมู 17 8 1 0 26
15 บ้านหนองลุมพุก 17 1 0 0 18
16 บ้านละว้า 16 15 2 2 33
17 บ้านหนองไห 16 6 0 1 22
18 บ้านขามป้อม 16 1 3 1 20
19 บ้านโนนข่า 15 7 5 0 27
20 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 15 4 2 1 21
21 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 14 7 2 0 23
22 บ้านคำโซ่ 14 4 3 0 21
23 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 14 4 1 1 19
24 บ้านวังม่วง 13 15 2 0 30
25 สวัสดี 13 7 3 2 23
26 บ้านกอกป่าผุวิทยา 13 5 1 1 19
27 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 13 4 2 2 19
28 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 13 3 1 0 17
29 บ้านนางาม 13 2 1 1 16
30 บ้านมูลนาค 12 10 3 2 25
31 บ้านเล็บเงือก 12 9 5 3 26
32 ชุมชนบ้านหัวขัว 12 5 5 6 22
33 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 12 4 3 1 19
34 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 12 3 0 0 15
35 ป่าปอ 11 12 1 1 24
36 บ้านหนองม่วงหลุบคา 11 7 4 1 22
37 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 11 5 1 0 17
38 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 10 14 3 1 27
39 บ้านโคกสำราญ 10 7 4 3 21
40 เบญจมิตรวิทยาคม 10 6 2 3 18
41 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 10 4 0 0 14
42 บ้านโจด 10 3 1 3 14
43 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 10 3 1 0 14
44 ราชประชานุเคราะห์50 9 11 4 3 24
45 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 9 5 1 1 15
46 บ้านโสกนาดี 9 4 2 0 15
47 นาจานซับสมบูรณ์ 9 4 1 1 14
48 บ้านเกิ้ง 9 4 1 1 14
49 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 9 4 1 0 14
50 บ้านดู่ใหญ่ 9 4 1 0 14
51 สามหมอโนนทัน 9 1 3 1 13
52 ประเสริฐแก้วอุทิศ 9 1 2 0 12
53 ไตรคามประชาสรรค์ 8 10 3 0 21
54 ชุมชนบ้านโคก 8 6 3 0 17
55 คำน้อย 8 3 1 1 12
56 บ้านศิลานาโพธิ์ 8 3 1 0 12
57 บ้านลาน 8 3 1 0 12
58 บ้านหนองสะแบงหนองโน 8 2 3 0 13
59 บ้านเสือเฒ่า 8 1 0 0 9
60 บ้านโสกนาค 7 9 2 3 18
61 บ้านวังเวินกุดหล่ม 7 8 0 3 15
62 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 7 5 4 2 16
63 บ้านผักหวานโนนสวาง 7 4 0 0 11
64 บ้านสวนหม่อน 7 3 3 2 13
65 บ้านโนนเค็ง 7 3 0 1 10
66 บ้านหนองตับเต่า 7 2 0 2 9
67 มัญจาคริสเตียน 7 2 0 0 9
68 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 7 1 2 0 10
69 มาบตากล้าร่มเย็น 7 1 1 0 9
70 ไตรมิตรประชาบำรุง 7 0 0 0 7
71 บ้านวังหว้า 6 8 0 2 14
72 บ้านห้วยแร่ 6 6 6 4 18
73 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 6 6 2 0 14
74 บ้านปอแดง 6 5 1 0 12
75 บ้านโนนคุต 6 5 0 1 11
76 บ้านโนนสว่าง 6 3 1 0 10
77 บ้านวังแสง 6 3 0 0 9
78 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 6 2 1 1 9
79 บ้านหนองทุ่มวิทยา 6 2 0 2 8
80 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 6 1 0 0 7
81 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 6 0 1 0 7
82 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 6 0 0 0 6
83 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 5 5 1 0 11
84 ซับแดงซำไผ่ 5 3 0 0 8
85 ขามป้อมประชานุกูล 5 2 1 1 8
86 บ้านคำปากดาว 5 1 2 0 8
87 บ้านห้วยแล้ง 5 1 0 2 6
88 บ้านวังหินเก่าค้อ 5 0 0 1 5
89 บ้านหนองน้าใส 4 7 0 1 11
90 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 4 6 5 0 15
91 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 4 6 0 1 10
92 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 4 5 1 1 10
93 บ้านหนองสองห้อง 4 4 2 1 10
94 บ้านชีกกค้อ 4 4 2 0 10
95 หนองแซงวิทยาคม 4 4 0 1 8
96 ประชาพัฒนาบ้านแฮด 4 3 3 2 10
97 บ้านหินตั้งโคกก่อง 4 3 0 1 7
98 โนนเขวาประชารักษ์ 4 3 0 0 7
99 บ้านหนองมะเขือ 4 2 2 1 8
100 บ้านกุดเชือก 4 2 2 0 8
101 บ้านสว่าง 4 2 0 0 6
102 บ้านหนองขามบ่อหิน 4 2 0 0 6
103 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 4 1 2 0 7
104 จตุรมิตรบ้านไผ่ 4 1 0 0 5
105 บ้านหัวนา 4 0 1 0 5
106 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 4 0 1 0 5
107 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 3 7 3 1 13
108 ไตรคามประชาพัฒนา 3 6 1 1 10
109 บ้านโนนทัน 3 4 1 0 8
110 เก่านาโนมีวิทยา 3 4 0 0 7
111 บ้านบัว 3 3 4 0 10
112 บ้านดงหนองเกี่ยว 3 3 0 0 6
113 บ้านหนองผักตบ 3 2 4 1 9
114 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 3 2 2 1 7
115 บ้านท่าม่วง 3 2 1 0 6
116 อนุบาลอรุณโรจน์ 3 2 0 0 5
117 บ้านหนองบัวเย็น 3 1 2 1 6
118 บ้านเหล่าเหนือ 3 1 2 1 6
119 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 3 1 2 1 6
120 โนนสวางวิทยาสรรค์ 3 1 1 0 5
121 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 3 1 1 0 5
122 บ้านดอนปอแดง 3 1 0 3 4
123 บ้านขุมดิน 3 1 0 1 4
124 บ้านสร้างเอี่ยน 3 1 0 0 4
125 เหล่าใหญ่วิทยา 3 1 0 0 4
126 บ้านทุ่มห้วย 3 1 0 0 4
127 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 3 1 0 0 4
128 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 3 0 1 0 4
129 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 3 0 0 1 3
130 อนุบาลศักดิ์สุภา 3 0 0 0 3
131 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 3 0 0 0 3
132 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 2 5 1 0 8
133 บัวเหลือง 2 4 0 2 6
134 บ้านหนองผือกอบง 2 3 3 0 8
135 บ้านนาข่า 2 3 1 0 6
136 ชุมชนโนนแสนสุข 2 3 1 0 6
137 บ้านแท่น 2 3 1 0 6
138 อุดมคงคาคีรีเขต 2 3 0 0 5
139 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 2 2 1 0 5
140 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 2 2 1 0 5
141 บ้านเสาเล้าหินแตก 2 2 1 0 5
142 กุดขอนแก่นท่าเกษม 2 2 0 1 4
143 บ้านห้วยฮวก 2 2 0 1 4
144 บ้านหนองหญ้ารังกา 2 2 0 0 4
145 ร่มเย็นประชาสรรค์ 2 1 1 0 4
146 บ้านแจ้งทัพม้า 2 1 0 1 3
147 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 2 1 0 0 3
148 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 2 1 0 0 3
149 บ้านหนองเต่า 2 1 0 0 3
150 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 2 1 0 0 3
151 บ้านไส้ไก่ 2 0 1 1 3
152 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 2 0 0 0 2
153 บ้านแคนเหนือ 1 8 2 3 11
154 บ้านท่าสวรรค์ 1 4 2 1 7
155 บ้านหินตั้ง 1 3 2 0 6
156 บ้านแจ้ง 1 3 0 0 4
157 บ้านหนองขามวิทยา 1 2 2 2 5
158 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 1 2 1 1 4
159 บ้านโนนสานัก 1 2 1 0 4
160 บ้านหัวนากลาง 1 2 0 0 3
161 บ้านขามเรียน 1 1 1 2 3
162 บ้านนาตับเต่า 1 1 1 0 3
163 บ้านโนนแดงน้อย 1 1 0 0 2
164 บ้านวังแคน 1 1 0 0 2
165 สระแก้วโคกกลาง 1 0 2 0 3
166 บ้านนาแพงสงแดง 1 0 1 0 2
167 บ้านหนองรูแข้ 1 0 0 1 1
168 บ้านแก้งค้อ 1 0 0 0 1
169 ชุมชนบ้านแฮด 1 0 0 0 1
170 บ้านเก่าน้อย 1 0 0 0 1
171 บ้านเขวา 1 0 0 0 1
172 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
173 บ้านหินฮาวลาวังชู 1 0 0 0 1
174 บ้านโซ่งเหล่านาดี 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
177 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 3 0 0 3
178 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 2 2 0 4
179 บ้านส้มป่อย 0 2 2 0 4
180 บ้านหนองหัวช้าง 0 2 2 0 4
181 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 2 1 0 3
182 บ้านโนนทองวิทยาคม 0 2 1 0 3
183 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 2 0 0 2
184 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 0 2 0 0 2
185 บ้านหนองไฮหนองแวง 0 1 2 0 3
186 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 0 1 0 0 1
187 บ้านโกน้อย 0 1 0 0 1
188 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 1 0 0 1
189 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 1 0 0 1
190 บ้านห้วยไร่ 0 1 0 0 1
191 บ้านโพธิ์ไชย 0 1 0 0 1
192 บ้านเมืองเพีย 0 0 2 3 2
193 หัวห้วยหัวฝาย 0 0 1 1 1
194 บ้านซับบอนซับเจริญ 0 0 0 1 0
195 บ้านนาฮี 0 0 0 1 0
196 บ้านหนองแวงไร่ 0 0 0 1 0
197 บ้านโนนพันชาติ 0 0 0 1 0
รวม 1,227 638 240 136 2,105