สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านภูเหล็ก 15 4 1 20 25 3 1 0 29
2 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 13 9 10 32 38 6 2 0 46
3 บ้านหนองลุมพุก 13 1 1 15 17 1 0 0 18
4 บ้านป่างิ้วหนองฮี 9 4 5 18 27 13 5 5 45
5 โคกโกโคกกลาง 7 5 2 14 26 14 1 2 41
6 บ้านวังผือขามป้อม 7 2 2 11 23 8 3 1 34
7 บ้านคำโซ่ 6 0 1 7 14 4 3 0 21
8 บ้านทุ่งมน 5 7 3 15 26 4 2 1 32
9 บ้านไผ่ประถมศึกษา 5 3 6 14 21 12 0 2 33
10 บ้านละว้า 5 3 5 13 16 15 2 2 33
11 บ้านหนองแปน 5 2 6 13 19 8 7 3 34
12 บ้านขามป้อม 5 2 6 13 16 1 3 1 20
13 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 5 2 2 9 15 4 2 1 21
14 ชุมชนบ้านชนบท 4 7 3 14 26 12 4 1 42
15 บ้านมูลนาค 4 3 5 12 12 10 3 2 25
16 บ้านโจด 4 2 1 7 10 3 1 3 14
17 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 4 2 1 7 9 4 1 0 14
18 บ้านกอกป่าผุวิทยา 4 1 1 6 13 5 1 1 19
19 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 3 4 3 10 14 4 1 1 19
20 ดอนหมู 3 3 4 10 17 8 1 0 26
21 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 3 2 2 7 12 4 3 1 19
22 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 3 2 0 5 7 1 2 0 10
23 บ้านวังแสง 3 1 1 5 6 3 0 0 9
24 จตุรมิตรบ้านไผ่ 3 1 0 4 4 1 0 0 5
25 บ้านโคกสำราญ 3 0 3 6 10 7 4 3 21
26 ชุมชนบ้านหัวขัว 3 0 2 5 12 5 5 6 22
27 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 3 0 0 3 10 3 1 0 14
28 บ้านโนนข่า 2 5 2 9 15 7 5 0 27
29 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 2 4 1 7 11 5 1 0 17
30 บ้านเล็บเงือก 2 3 2 7 12 9 5 3 26
31 บ้านนางาม 2 3 1 6 13 2 1 1 16
32 บ้านศิลานาโพธิ์ 2 3 1 6 8 3 1 0 12
33 บ้านหนองสะแบงหนองโน 2 3 1 6 8 2 3 0 13
34 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 2 2 2 6 13 3 1 0 17
35 บ้านวังเวินกุดหล่ม 2 2 2 6 7 8 0 3 15
36 บ้านผักหวานโนนสวาง 2 2 0 4 7 4 0 0 11
37 บ้านดู่ใหญ่ 2 1 1 4 9 4 1 0 14
38 สามหมอโนนทัน 2 1 1 4 9 1 3 1 13
39 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 2 1 1 4 7 5 4 2 16
40 มาบตากล้าร่มเย็น 2 1 1 4 7 1 1 0 9
41 บ้านห้วยแร่ 2 1 0 3 6 6 6 4 18
42 บ้านห้วยแล้ง 2 1 0 3 5 1 0 2 6
43 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 2 0 2 4 13 4 2 2 19
44 ไตรคามประชาสรรค์ 2 0 2 4 8 10 3 0 21
45 บ้านวังหินเก่าค้อ 2 0 1 3 5 0 0 1 5
46 ราชประชานุเคราะห์50 2 0 0 2 9 11 4 3 24
47 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 2 0 0 2 6 1 0 0 7
48 บ้านชีกกค้อ 2 0 0 2 4 4 2 0 10
49 บ้านสร้างเอี่ยน 2 0 0 2 3 1 0 0 4
50 อนุบาลศักดิ์สุภา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
51 ป่าปอ 1 6 3 10 11 12 1 1 24
52 โนนพะยอมพิทยไพศาล 1 5 7 13 19 9 5 3 33
53 กรุณาศึกษา 1 4 6 11 20 1 1 0 22
54 บ้านหนองไห 1 4 3 8 16 6 0 1 22
55 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1 4 2 7 23 3 0 2 26
56 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1 4 2 7 14 7 2 0 23
57 สวัสดี 1 4 1 6 13 7 3 2 23
58 นาจานซับสมบูรณ์ 1 4 1 6 9 4 1 1 14
59 บ้านวังม่วง 1 3 2 6 13 15 2 0 30
60 บ้านเสือเฒ่า 1 2 2 5 8 1 0 0 9
61 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 1 2 1 4 10 14 3 1 27
62 บ้านสว่าง 1 2 1 4 4 2 0 0 6
63 เบญจมิตรวิทยาคม 1 2 0 3 10 6 2 3 18
64 บ้านโนนคุต 1 2 0 3 6 5 0 1 11
65 บ้านหนองสองห้อง 1 2 0 3 4 4 2 1 10
66 ไตรคามประชาพัฒนา 1 2 0 3 3 6 1 1 10
67 เหล่าใหญ่วิทยา 1 2 0 3 3 1 0 0 4
68 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1 1 7 9 20 6 5 0 31
69 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 1 1 4 6 6 6 2 0 14
70 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 1 1 2 4 12 3 0 0 15
71 ประเสริฐแก้วอุทิศ 1 1 2 4 9 1 2 0 12
72 บ้านหนองตับเต่า 1 1 2 4 7 2 0 2 9
73 ไตรมิตรประชาบำรุง 1 1 1 3 7 0 0 0 7
74 ชุมชนบ้านโคก 1 1 0 2 8 6 3 0 17
75 บ้านวังหว้า 1 1 0 2 6 8 0 2 14
76 บ้านปอแดง 1 1 0 2 6 5 1 0 12
77 โนนเขวาประชารักษ์ 1 1 0 2 4 3 0 0 7
78 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 1 1 0 2 4 1 2 0 7
79 บ้านท่าม่วง 1 1 0 2 3 2 1 0 6
80 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
81 โนนสวางวิทยาสรรค์ 1 0 1 2 3 1 1 0 5
82 บ้านขุมดิน 1 0 1 2 3 1 0 1 4
83 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 1 0 0 1 6 0 1 0 7
84 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 1 6 0 0 0 6
85 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 1 0 0 1 4 6 5 0 15
86 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 1 0 0 1 4 5 1 1 10
87 ประชาพัฒนาบ้านแฮด 1 0 0 1 4 3 3 2 10
88 อนุบาลอรุณโรจน์ 1 0 0 1 3 2 0 0 5
89 บ้านดอนปอแดง 1 0 0 1 3 1 0 3 4
90 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0 1 2 5 1 0 8
91 บ้านนาข่า 1 0 0 1 2 3 1 0 6
92 บ้านท่าสวรรค์ 1 0 0 1 1 4 2 1 7
93 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 1 0 0 1 1 2 1 1 4
94 บ้านหัวนากลาง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
95 บ้านนาแพงสงแดง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
96 บ้านหนองรูแข้ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
97 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 0 3 0 3 6 2 1 1 9
98 บ้านสวนหม่อน 0 2 2 4 7 3 3 2 13
99 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 0 2 1 3 9 5 1 1 15
100 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 0 2 0 2 3 1 1 0 5
101 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 0 2 0 2 2 0 0 0 2
102 บ้านหนองบัวเย็น 0 1 2 3 3 1 2 1 6
103 บ้านโสกนาดี 0 1 1 2 9 4 2 0 15
104 คำน้อย 0 1 1 2 8 3 1 1 12
105 บ้านหินตั้งโคกก่อง 0 1 1 2 4 3 0 1 7
106 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 1 1 2 3 2 2 1 7
107 บ้านเหล่าเหนือ 0 1 1 2 3 1 2 1 6
108 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 0 1 0 1 10 4 0 0 14
109 บ้านลาน 0 1 0 1 8 3 1 0 12
110 ซับแดงซำไผ่ 0 1 0 1 5 3 0 0 8
111 ขามป้อมประชานุกูล 0 1 0 1 5 2 1 1 8
112 บ้านคำปากดาว 0 1 0 1 5 1 2 0 8
113 บ้านหนองน้าใส 0 1 0 1 4 7 0 1 11
114 หนองแซงวิทยาคม 0 1 0 1 4 4 0 1 8
115 บ้านหนองมะเขือ 0 1 0 1 4 2 2 1 8
116 บ้านกุดเชือก 0 1 0 1 4 2 2 0 8
117 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 1 0 1 4 2 0 0 6
118 บ้านดงหนองเกี่ยว 0 1 0 1 3 3 0 0 6
119 ชุมชนโนนแสนสุข 0 1 0 1 2 3 1 0 6
120 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
121 ร่มเย็นประชาสรรค์ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
122 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
123 บ้านแก้งค้อ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 บ้านเกิ้ง 0 0 4 4 9 4 1 1 14
125 มัญจาคริสเตียน 0 0 3 3 7 2 0 0 9
126 บ้านหนองทุ่มวิทยา 0 0 3 3 6 2 0 2 8
127 บ้านหนองม่วงหลุบคา 0 0 2 2 11 7 4 1 22
128 บ้านโนนสานัก 0 0 2 2 1 2 1 0 4
129 บ้านโสกนาค 0 0 1 1 7 9 2 3 18
130 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 6 3 1 0 10
131 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 0 0 1 1 5 5 1 0 11
132 บ้านหัวนา 0 0 1 1 4 0 1 0 5
133 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 0 0 1 1 3 7 3 1 13
134 เก่านาโนมีวิทยา 0 0 1 1 3 4 0 0 7
135 บ้านบัว 0 0 1 1 3 3 4 0 10
136 บ้านหนองผักตบ 0 0 1 1 3 2 4 1 9
137 บ้านทุ่มห้วย 0 0 1 1 3 1 0 0 4
138 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
139 อุดมคงคาคีรีเขต 0 0 1 1 2 3 0 0 5
140 บ้านแจ้งทัพม้า 0 0 1 1 2 1 0 1 3
141 บ้านแคนเหนือ 0 0 1 1 1 8 2 3 11
142 บ้านหินตั้ง 0 0 1 1 1 3 2 0 6
143 บ้านนาตับเต่า 0 0 1 1 1 1 1 0 3
144 บ้านโนนแดงน้อย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
145 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
146 บ้านเก่าน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
147 บ้านเขวา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
148 บ้านโนนเค็ง 0 0 0 0 7 3 0 1 10
149 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 0 0 0 0 4 6 0 1 10
150 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0 0 0 0 4 0 1 0 5
151 บ้านโนนทัน 0 0 0 0 3 4 1 0 8
152 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 0 0 0 0 3 1 2 1 6
153 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 0 0 0 0 3 1 0 0 4
154 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
155 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
156 บัวเหลือง 0 0 0 0 2 4 0 2 6
157 บ้านหนองผือกอบง 0 0 0 0 2 3 3 0 8
158 บ้านแท่น 0 0 0 0 2 3 1 0 6
159 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 0 0 0 0 2 2 1 0 5
160 บ้านเสาเล้าหินแตก 0 0 0 0 2 2 1 0 5
161 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
162 บ้านห้วยฮวก 0 0 0 0 2 2 0 1 4
163 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
164 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
165 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
166 บ้านไส้ไก่ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
167 บ้านแจ้ง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
168 บ้านหนองขามวิทยา 0 0 0 0 1 2 2 2 5
169 บ้านขามเรียน 0 0 0 0 1 1 1 2 3
170 บ้านวังแคน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 สระแก้วโคกกลาง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
172 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านโซ่งเหล่านาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
178 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
179 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 0 2 2 0 4
180 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
181 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
182 บ้านโนนทองวิทยาคม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
183 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
184 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
185 บ้านหนองไฮหนองแวง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
186 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านโกน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านโพธิ์ไชย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านเมืองเพีย 0 0 0 0 0 0 2 3 2
193 หัวห้วยหัวฝาย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
194 บ้านซับบอนซับเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195 บ้านนาฮี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านหนองแวงไร่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
197 บ้านโนนพันชาติ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 239 205 191 635 1,227 638 240 136 2,105