สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านภูเหล็ก 15 3 1 19 24 3 1 0 28
2 บ้านหนองลุมพุก 13 1 1 15 16 1 0 0 17
3 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 12 7 9 28 34 6 2 0 42
4 บ้านป่างิ้วหนองฮี 9 4 5 18 25 11 5 5 41
5 โคกโกโคกกลาง 6 4 1 11 22 12 1 2 35
6 บ้านหนองแปน 5 2 6 13 19 7 7 3 33
7 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 5 2 2 9 15 4 2 1 21
8 บ้านขามป้อม 5 1 5 11 12 0 3 1 15
9 บ้านโจด 4 2 1 7 10 3 1 3 14
10 บ้านคำโซ่ 4 0 1 5 10 4 3 0 17
11 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 3 4 3 10 14 4 1 1 19
12 ชุมชนบ้านชนบท 3 4 2 9 18 12 4 1 34
13 บ้านมูลนาค 3 2 5 10 7 8 3 2 18
14 บ้านละว้า 3 2 4 9 11 14 2 2 27
15 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 3 2 0 5 9 3 3 1 15
16 บ้านวังแสง 3 1 1 5 6 2 0 0 8
17 บ้านโคกสำราญ 3 0 3 6 10 7 4 3 21
18 บ้านทุ่งมน 2 6 1 9 20 4 2 1 26
19 บ้านโนนข่า 2 4 1 7 14 6 5 0 25
20 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 2 4 1 7 11 4 1 0 16
21 ดอนหมู 2 3 4 9 15 8 1 0 24
22 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 2 2 1 5 12 3 1 0 16
23 บ้านผักหวานโนนสวาง 2 2 0 4 7 3 0 0 10
24 บ้านไผ่ประถมศึกษา 2 1 6 9 17 10 0 2 27
25 บ้านวังผือขามป้อม 2 1 1 4 15 6 3 1 24
26 บ้านกอกป่าผุวิทยา 2 1 1 4 10 5 1 1 16
27 สามหมอโนนทัน 2 1 1 4 9 1 3 1 13
28 มาบตากล้าร่มเย็น 2 1 1 4 7 1 1 0 9
29 บ้านวังเวินกุดหล่ม 2 1 1 4 5 6 0 3 11
30 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 2 1 0 3 4 2 1 0 7
31 บ้านห้วยแล้ง 2 1 0 3 4 1 0 2 5
32 ชุมชนบ้านหัวขัว 2 0 2 4 9 5 4 6 18
33 ไตรคามประชาสรรค์ 2 0 1 3 7 7 3 0 17
34 บ้านวังหินเก่าค้อ 2 0 1 3 5 0 0 1 5
35 ราชประชานุเคราะห์50 2 0 0 2 9 10 4 3 23
36 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 2 0 0 2 9 3 1 0 13
37 อนุบาลศักดิ์สุภา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
38 ป่าปอ 1 5 3 9 11 11 1 1 23
39 กรุณาศึกษา 1 4 6 11 20 1 1 0 22
40 โนนพะยอมพิทยไพศาล 1 4 5 10 15 9 5 3 29
41 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1 4 2 7 13 7 2 0 22
42 สวัสดี 1 4 1 6 13 7 3 2 23
43 นาจานซับสมบูรณ์ 1 4 1 6 9 4 1 1 14
44 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1 3 1 5 19 2 0 2 21
45 บ้านวังม่วง 1 2 2 5 12 14 2 0 28
46 บ้านเล็บเงือก 1 2 2 5 9 8 5 3 22
47 บ้านเสือเฒ่า 1 2 2 5 7 1 0 0 8
48 บ้านนางาม 1 2 1 4 10 2 1 1 13
49 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 1 2 1 4 6 11 3 1 20
50 บ้านศิลานาโพธิ์ 1 2 1 4 6 3 1 0 10
51 บ้านหนองสะแบงหนองโน 1 2 1 4 5 0 3 0 8
52 บ้านสว่าง 1 2 1 4 4 2 0 0 6
53 เบญจมิตรวิทยาคม 1 2 0 3 10 6 2 3 18
54 บ้านโนนคุต 1 2 0 3 6 5 0 1 11
55 บ้านหนองสองห้อง 1 2 0 3 4 3 2 1 9
56 เหล่าใหญ่วิทยา 1 2 0 3 3 1 0 0 4
57 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 1 1 2 4 12 3 0 0 15
58 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1 1 1 3 5 4 4 2 13
59 บ้านห้วยแร่ 1 1 0 2 4 6 6 4 16
60 บ้านดู่ใหญ่ 1 1 0 2 4 3 1 0 8
61 ไตรคามประชาพัฒนา 1 1 0 2 3 5 1 1 9
62 โนนเขวาประชารักษ์ 1 1 0 2 3 3 0 0 6
63 บ้านท่าม่วง 1 1 0 2 3 2 1 0 6
64 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 1 1 0 2 3 1 2 0 6
65 จตุรมิตรบ้านไผ่ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
66 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
67 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 1 0 4 5 5 5 2 0 12
68 ประเสริฐแก้วอุทิศ 1 0 2 3 8 1 2 0 11
69 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1 0 1 2 10 4 2 2 16
70 ไตรมิตรประชาบำรุง 1 0 1 2 6 0 0 0 6
71 โนนสวางวิทยาสรรค์ 1 0 1 2 3 1 1 0 5
72 บ้านขุมดิน 1 0 1 2 3 1 0 1 4
73 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 1 0 0 1 5 0 1 0 6
74 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 1 0 0 1 4 5 1 1 10
75 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 1 0 0 1 4 4 4 0 12
76 ประชาพัฒนาบ้านแฮด 1 0 0 1 4 3 3 2 10
77 บ้านชีกกค้อ 1 0 0 1 3 3 2 0 8
78 อนุบาลอรุณโรจน์ 1 0 0 1 3 2 0 0 5
79 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 1 0 0 1 3 1 2 0 6
80 บ้านนาข่า 1 0 0 1 2 3 1 0 6
81 บ้านสร้างเอี่ยน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
82 บ้านท่าสวรรค์ 1 0 0 1 1 4 2 1 7
83 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 1 0 0 1 1 2 1 1 4
84 บ้านหัวนากลาง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
85 บ้านหนองรูแข้ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
86 บ้านหนองไห 0 3 3 6 11 4 0 1 15
87 บ้านสวนหม่อน 0 2 2 4 7 3 3 2 13
88 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 0 2 0 2 3 1 1 0 5
89 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 0 2 0 2 2 0 0 0 2
90 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 0 1 3 4 14 5 5 0 24
91 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 6 5 1 1 12
92 คำน้อย 0 1 1 2 6 2 1 1 9
93 บ้านหินตั้งโคกก่อง 0 1 1 2 4 3 0 1 7
94 บ้านเหล่าเหนือ 0 1 1 2 3 1 2 1 6
95 บ้านหนองบัวเย็น 0 1 1 2 3 1 1 1 5
96 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 0 1 0 1 8 3 0 0 11
97 ชุมชนบ้านโคก 0 1 0 1 6 6 3 0 15
98 บ้านวังหว้า 0 1 0 1 5 6 0 2 11
99 ซับแดงซำไผ่ 0 1 0 1 5 3 0 0 8
100 ขามป้อมประชานุกูล 0 1 0 1 5 2 1 1 8
101 บ้านคำปากดาว 0 1 0 1 5 1 2 0 8
102 บ้านปอแดง 0 1 0 1 4 4 1 0 9
103 หนองแซงวิทยาคม 0 1 0 1 4 4 0 1 8
104 บ้านกุดเชือก 0 1 0 1 4 2 2 0 8
105 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 0 1 0 1 4 2 1 1 7
106 บ้านหนองตับเต่า 0 1 0 1 4 1 0 2 5
107 บ้านหนองน้าใส 0 1 0 1 3 7 0 1 10
108 บ้านดงหนองเกี่ยว 0 1 0 1 3 3 0 0 6
109 ชุมชนโนนแสนสุข 0 1 0 1 2 3 1 0 6
110 ร่มเย็นประชาสรรค์ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
111 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
112 บ้านแก้งค้อ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 บ้านเกิ้ง 0 0 4 4 9 4 1 1 14
114 มัญจาคริสเตียน 0 0 3 3 7 2 0 0 9
115 บ้านหนองม่วงหลุบคา 0 0 2 2 9 7 4 1 20
116 บ้านหนองทุ่มวิทยา 0 0 2 2 4 1 0 2 5
117 บ้านโนนสานัก 0 0 2 2 1 2 1 0 4
118 บ้านโสกนาค 0 0 1 1 7 8 2 3 17
119 บ้านโสกนาดี 0 0 1 1 6 4 2 0 12
120 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 0 0 1 1 4 5 1 0 10
121 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 4 2 0 0 6
122 บ้านหัวนา 0 0 1 1 4 0 1 0 5
123 บ้านบัว 0 0 1 1 3 3 4 0 10
124 บ้านทุ่มห้วย 0 0 1 1 3 1 0 0 4
125 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
126 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 0 0 1 1 2 7 3 1 12
127 บ้านแคนเหนือ 0 0 1 1 1 8 2 3 11
128 บ้านหนองผักตบ 0 0 1 1 1 2 4 1 7
129 บ้านนาตับเต่า 0 0 1 1 1 1 1 0 3
130 บ้านเก่าน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
131 บ้านโนนแดงน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
132 บ้านโนนเค็ง 0 0 0 0 7 3 0 1 10
133 บ้านลาน 0 0 0 0 6 3 1 0 10
134 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 0 0 0 0 4 5 0 1 9
135 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
136 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0 0 0 0 4 0 1 0 5
137 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
138 บ้านโนนทัน 0 0 0 0 3 4 1 0 8
139 บ้านหนองมะเขือ 0 0 0 0 3 2 2 1 7
140 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 0 0 0 0 3 1 2 1 6
141 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 0 0 0 0 3 1 0 0 4
142 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
143 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
144 เก่านาโนมีวิทยา 0 0 0 0 2 4 0 0 6
145 บ้านหนองผือกอบง 0 0 0 0 2 3 3 0 8
146 บ้านแท่น 0 0 0 0 2 3 1 0 6
147 บ้านเสาเล้าหินแตก 0 0 0 0 2 2 1 0 5
148 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
149 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
150 บ้านดอนปอแดง 0 0 0 0 2 1 0 3 3
151 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
152 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
153 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
154 บ้านไส้ไก่ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
155 บัวเหลือง 0 0 0 0 1 3 0 2 4
156 บ้านแจ้ง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
157 บ้านหนองขามวิทยา 0 0 0 0 1 2 2 2 5
158 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
159 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
160 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
161 บ้านขามเรียน 0 0 0 0 1 1 1 2 3
162 บ้านวังแคน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 สระแก้วโคกกลาง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
164 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านโซ่งเหล่านาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 5 1 0 6
170 บ้านหินตั้ง 0 0 0 0 0 3 2 0 5
171 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
172 อุดมคงคาคีรีเขต 0 0 0 0 0 3 0 0 3
173 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
174 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 0 2 2 0 4
175 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
176 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
177 บ้านโนนทองวิทยาคม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
178 บ้านห้วยฮวก 0 0 0 0 0 2 0 1 2
179 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
180 บ้านหนองไฮหนองแวง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
181 บ้านแจ้งทัพม้า 0 0 0 0 0 1 0 1 1
182 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านโกน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านโพธิ์ไชย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านเมืองเพีย 0 0 0 0 0 0 2 3 2
189 หัวห้วยหัวฝาย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
190 บ้านนาแพงสงแดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านซับบอนซับเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
192 บ้านนาฮี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 บ้านหนองแวงไร่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
194 บ้านโนนพันชาติ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 187 164 156 507 1,025 577 235 136 1,837