สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 34 6 2 0 42
2 บ้านป่างิ้วหนองฮี 25 11 5 5 41
3 บ้านภูเหล็ก 24 3 1 0 28
4 โคกโกโคกกลาง 22 12 1 2 35
5 บ้านทุ่งมน 20 4 2 1 26
6 กรุณาศึกษา 20 1 1 0 22
7 บ้านหนองแปน 19 7 7 3 33
8 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 19 2 0 2 21
9 ชุมชนบ้านชนบท 18 12 4 1 34
10 บ้านไผ่ประถมศึกษา 17 10 0 2 27
11 บ้านหนองลุมพุก 16 1 0 0 17
12 โนนพะยอมพิทยไพศาล 15 9 5 3 29
13 ดอนหมู 15 8 1 0 24
14 บ้านวังผือขามป้อม 15 6 3 1 24
15 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 15 4 2 1 21
16 บ้านโนนข่า 14 6 5 0 25
17 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 14 5 5 0 24
18 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 14 4 1 1 19
19 สวัสดี 13 7 3 2 23
20 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 13 7 2 0 22
21 บ้านวังม่วง 12 14 2 0 28
22 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 12 3 1 0 16
23 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 12 3 0 0 15
24 บ้านขามป้อม 12 0 3 1 15
25 บ้านละว้า 11 14 2 2 27
26 ป่าปอ 11 11 1 1 23
27 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 11 4 1 0 16
28 บ้านหนองไห 11 4 0 1 15
29 บ้านโคกสำราญ 10 7 4 3 21
30 เบญจมิตรวิทยาคม 10 6 2 3 18
31 บ้านกอกป่าผุวิทยา 10 5 1 1 16
32 บ้านคำโซ่ 10 4 3 0 17
33 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 10 4 2 2 16
34 บ้านโจด 10 3 1 3 14
35 บ้านนางาม 10 2 1 1 13
36 ราชประชานุเคราะห์50 9 10 4 3 23
37 บ้านเล็บเงือก 9 8 5 3 22
38 บ้านหนองม่วงหลุบคา 9 7 4 1 20
39 ชุมชนบ้านหัวขัว 9 5 4 6 18
40 นาจานซับสมบูรณ์ 9 4 1 1 14
41 บ้านเกิ้ง 9 4 1 1 14
42 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 9 3 3 1 15
43 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 9 3 1 0 13
44 สามหมอโนนทัน 9 1 3 1 13
45 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 8 3 0 0 11
46 ประเสริฐแก้วอุทิศ 8 1 2 0 11
47 บ้านมูลนาค 7 8 3 2 18
48 บ้านโสกนาค 7 8 2 3 17
49 ไตรคามประชาสรรค์ 7 7 3 0 17
50 บ้านสวนหม่อน 7 3 3 2 13
51 บ้านโนนเค็ง 7 3 0 1 10
52 บ้านผักหวานโนนสวาง 7 3 0 0 10
53 มัญจาคริสเตียน 7 2 0 0 9
54 มาบตากล้าร่มเย็น 7 1 1 0 9
55 บ้านเสือเฒ่า 7 1 0 0 8
56 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 6 11 3 1 20
57 ชุมชนบ้านโคก 6 6 3 0 15
58 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 6 5 1 1 12
59 บ้านโนนคุต 6 5 0 1 11
60 บ้านโสกนาดี 6 4 2 0 12
61 บ้านศิลานาโพธิ์ 6 3 1 0 10
62 บ้านลาน 6 3 1 0 10
63 คำน้อย 6 2 1 1 9
64 บ้านวังแสง 6 2 0 0 8
65 ไตรมิตรประชาบำรุง 6 0 0 0 6
66 บ้านวังเวินกุดหล่ม 5 6 0 3 11
67 บ้านวังหว้า 5 6 0 2 11
68 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 5 5 2 0 12
69 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 5 4 4 2 13
70 ซับแดงซำไผ่ 5 3 0 0 8
71 ขามป้อมประชานุกูล 5 2 1 1 8
72 บ้านคำปากดาว 5 1 2 0 8
73 บ้านหนองสะแบงหนองโน 5 0 3 0 8
74 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 5 0 1 0 6
75 บ้านวังหินเก่าค้อ 5 0 0 1 5
76 บ้านห้วยแร่ 4 6 6 4 16
77 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 4 5 1 1 10
78 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 4 5 1 0 10
79 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 4 5 0 1 9
80 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 4 4 4 0 12
81 บ้านปอแดง 4 4 1 0 9
82 หนองแซงวิทยาคม 4 4 0 1 8
83 ประชาพัฒนาบ้านแฮด 4 3 3 2 10
84 บ้านหนองสองห้อง 4 3 2 1 9
85 บ้านดู่ใหญ่ 4 3 1 0 8
86 บ้านหินตั้งโคกก่อง 4 3 0 1 7
87 บ้านกุดเชือก 4 2 2 0 8
88 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 4 2 1 1 7
89 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 4 2 1 0 7
90 บ้านสว่าง 4 2 0 0 6
91 บ้านโนนสว่าง 4 2 0 0 6
92 บ้านห้วยแล้ง 4 1 0 2 5
93 บ้านหนองตับเต่า 4 1 0 2 5
94 บ้านหนองทุ่มวิทยา 4 1 0 2 5
95 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 4 1 0 0 5
96 บ้านหัวนา 4 0 1 0 5
97 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 4 0 1 0 5
98 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 4 0 0 0 4
99 บ้านหนองน้าใส 3 7 0 1 10
100 ไตรคามประชาพัฒนา 3 5 1 1 9
101 บ้านโนนทัน 3 4 1 0 8
102 บ้านบัว 3 3 4 0 10
103 บ้านชีกกค้อ 3 3 2 0 8
104 โนนเขวาประชารักษ์ 3 3 0 0 6
105 บ้านดงหนองเกี่ยว 3 3 0 0 6
106 บ้านหนองมะเขือ 3 2 2 1 7
107 บ้านท่าม่วง 3 2 1 0 6
108 อนุบาลอรุณโรจน์ 3 2 0 0 5
109 บ้านเหล่าเหนือ 3 1 2 1 6
110 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 3 1 2 1 6
111 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 3 1 2 0 6
112 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 3 1 2 0 6
113 บ้านหนองบัวเย็น 3 1 1 1 5
114 โนนสวางวิทยาสรรค์ 3 1 1 0 5
115 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 3 1 1 0 5
116 บ้านขุมดิน 3 1 0 1 4
117 เหล่าใหญ่วิทยา 3 1 0 0 4
118 บ้านทุ่มห้วย 3 1 0 0 4
119 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 3 1 0 0 4
120 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 3 0 1 0 4
121 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 3 0 0 1 3
122 อนุบาลศักดิ์สุภา 3 0 0 0 3
123 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 3 0 0 0 3
124 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 2 7 3 1 12
125 เก่านาโนมีวิทยา 2 4 0 0 6
126 บ้านหนองผือกอบง 2 3 3 0 8
127 บ้านนาข่า 2 3 1 0 6
128 ชุมชนโนนแสนสุข 2 3 1 0 6
129 บ้านแท่น 2 3 1 0 6
130 บ้านเสาเล้าหินแตก 2 2 1 0 5
131 กุดขอนแก่นท่าเกษม 2 2 0 1 4
132 บ้านหนองหญ้ารังกา 2 2 0 0 4
133 ร่มเย็นประชาสรรค์ 2 1 1 0 4
134 บ้านดอนปอแดง 2 1 0 3 3
135 จตุรมิตรบ้านไผ่ 2 1 0 0 3
136 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 2 1 0 0 3
137 บ้านสร้างเอี่ยน 2 1 0 0 3
138 บ้านหนองเต่า 2 1 0 0 3
139 บ้านหนองขามบ่อหิน 2 1 0 0 3
140 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 2 1 0 0 3
141 บ้านไส้ไก่ 2 0 1 1 3
142 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 2 0 0 0 2
143 บ้านแคนเหนือ 1 8 2 3 11
144 บ้านท่าสวรรค์ 1 4 2 1 7
145 บัวเหลือง 1 3 0 2 4
146 บ้านแจ้ง 1 3 0 0 4
147 บ้านหนองผักตบ 1 2 4 1 7
148 บ้านหนองขามวิทยา 1 2 2 2 5
149 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 1 2 2 1 5
150 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 1 2 1 1 4
151 บ้านโนนสานัก 1 2 1 0 4
152 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 1 2 1 0 4
153 บ้านหัวนากลาง 1 2 0 0 3
154 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 1 2 0 0 3
155 บ้านขามเรียน 1 1 1 2 3
156 บ้านนาตับเต่า 1 1 1 0 3
157 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 1 1 0 0 2
158 บ้านวังแคน 1 1 0 0 2
159 สระแก้วโคกกลาง 1 0 2 0 3
160 บ้านหนองรูแข้ 1 0 0 1 1
161 บ้านแก้งค้อ 1 0 0 0 1
162 บ้านเก่าน้อย 1 0 0 0 1
163 บ้านโนนแดงน้อย 1 0 0 0 1
164 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
165 บ้านโซ่งเหล่านาดี 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
168 บ้านหินฮาวลาวังชู 1 0 0 0 1
169 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 5 1 0 6
170 บ้านหินตั้ง 0 3 2 0 5
171 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 3 0 0 3
172 อุดมคงคาคีรีเขต 0 3 0 0 3
173 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 2 2 0 4
174 บ้านส้มป่อย 0 2 2 0 4
175 บ้านหนองหัวช้าง 0 2 2 0 4
176 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 2 1 0 3
177 บ้านโนนทองวิทยาคม 0 2 1 0 3
178 บ้านห้วยฮวก 0 2 0 1 2
179 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 0 2 0 0 2
180 บ้านหนองไฮหนองแวง 0 1 2 0 3
181 บ้านแจ้งทัพม้า 0 1 0 1 1
182 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 0 1 0 0 1
183 บ้านโกน้อย 0 1 0 0 1
184 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 1 0 0 1
185 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 1 0 0 1
186 บ้านห้วยไร่ 0 1 0 0 1
187 บ้านโพธิ์ไชย 0 1 0 0 1
188 บ้านเมืองเพีย 0 0 2 3 2
189 หัวห้วยหัวฝาย 0 0 1 1 1
190 บ้านนาแพงสงแดง 0 0 1 0 1
191 บ้านซับบอนซับเจริญ 0 0 0 1 0
192 บ้านนาฮี 0 0 0 1 0
193 บ้านหนองแวงไร่ 0 0 0 1 0
194 บ้านโนนพันชาติ 0 0 0 1 0
195 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 0 0 0
รวม 1,025 577 235 136 1,973