เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ โรงเรียนในสังกัด.
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายนฤทธิ์ คงนาน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายเสรี ขามประไพ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายปวีณ ระดารงค์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายทองหลั่น จัตุจันทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางรดา ธรรมาภิสมัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ขอแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางพสชนันท์ เพียงพรวรณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวจรัสธรรม เดชบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางวิภาดา ทองแสนคำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสุภาวดี สัตย์ซื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสาวนิตยา ชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสมใจ มณีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสุรพล ภูสอดเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพีย คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายวิวัฒน์ นาฬิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางสุจิตรา ดวงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายอุทัย ไลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละว้า คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายบัญชา ยุทไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายธีระศักดิ์ ช้อนบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางพลอยใจ โจทย์ครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายประยูร ระดาบุตร ประธานศูนย์เครือข่ายชนบท คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์ ประธานศูนย์เครือข่ายภูระงำ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายมนัส มาซา ประธานศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายมนัส มาซา ประธานศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายมนัส มาซา ประธานศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายมนัส มาซา ประธานศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายสุริยา หวานเหนือ ประธานศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายดนุพล หอศิลาชัย ประธานศูนย์ปราสาทเปือยน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายธีรพล เถื่อนเทียม ประธานศูนย์เครือข่ายเมืองมัญจา คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายชาญศิลป์ สินแสง ประธานศูนย์เครือข่ายหนองแปน คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายคนองศักดิ์ เย็นใจ ประธานศูนย์เครือข่ายโพนเพ็ก คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายบุญหลาย หวานเพราะ ประธานศูนย์เครือข่ายท่าศาลา คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายวุช กาวงษ์กลาง ประธานศูนย์เครือข่ายคำแคน คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายคึกฤทธิ์ คงแหลม ประธานศูนย์เครือข่ายโคกนางาม คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายพัฒนะ สีหานู ประธานศูนย์เครือข่ายนาข่า คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายชุมพล เหล่าคนค้า ประธานศูนย์เครือข่ายโคกนาแพง คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายไพฑูรย์ รูปพรม ประธานศูนย์เครือข่ายซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายศักดา ศรีผาโคตร ประธานศูนย์เครือข่ายพญาแฮด คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายกิติพงศ์ ศิริคำกร ประธานศูนย์เครือข่ายโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายมงคล ทวีบุญ ประธานศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายอนุชิต โถหินัง ประธานศูนย์เครือข่ายเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
43 นางธนพร นฤนาทวัฒนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายเทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
47 ว่าที่ รท.ประสงค์ พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
48 ว่าที่พันตรีเทพนา เครือคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
49 นางกุศล ชาปัญญา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นางจิระภา ธรรมนำศีล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
52 นางสาวสมถวิล ชูเนตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
53 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
54 นางรัชนีย์ อุปรัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]