สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 224 โรงเรียน 0 0 0
2 002 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 5 7 5
3 005 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 12 33 20
4 006 โรงเรียนคำน้อย 13 26 18
5 008 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 5 32 15
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 44 77 63
7 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 23 42 33
8 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 29 41 36
9 015 โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 3 4 4
10 010 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 20 38 30
11 012 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 15 29 22
12 009 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 8 20 12
13 016 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 9 16 12
14 017 โรงเรียนดอนหมู 27 51 43
15 022 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 15 33 27
16 028 โรงเรียนบัวเหลือง 8 23 13
17 029 โรงเรียนบัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 3 5 5
18 030 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 21 33 32
19 031 โรงเรียนบ้านกุดเชือก 8 25 15
20 032 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 8 13 9
21 033 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 0 0 0
22 038 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 17 31 27
23 039 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 7 19 11
24 041 โรงเรียนบ้านขามป้อม 21 35 31
25 040 โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 4 7 5
26 042 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 15 20 18
27 043 โรงเรียนบ้านขามเรียน 9 26 15
28 044 โรงเรียนบ้านขุมดิน 6 12 9
29 048 โรงเรียนบ้านคำปากดาว 8 11 11
30 046 โรงเรียนบ้านคำแคน 0 0 0
31 047 โรงเรียนบ้านคำโซ่ 21 39 33
32 056 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 10 24 17
33 057 โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 2 3 3
34 059 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 7 8 8
35 060 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 2 4 3
36 061 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 9 20 12
37 062 โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 0 0 0
38 063 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 14 35 23
39 064 โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 7 15 12
40 069 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 33 110 56
41 070 โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 4 8 7
42 065 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 3 5 4
43 066 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 7 17 13
44 067 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 28 39 37
45 068 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 8 24 14
46 073 โรงเรียนบ้านนาข่า 7 11 9
47 074 โรงเรียนบ้านนางาม 18 31 24
48 075 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 16 27 27
49 076 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 2 2 2
50 077 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 3 3 3
51 080 โรงเรียนบ้านนาฮี 1 1 1
52 079 โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 1 1 1
53 078 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 2 4 4
54 072 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 11 12 12
55 095 โรงเรียนบ้านบัว 11 15 15
56 096 โรงเรียนบ้านปอแดง 15 30 24
57 097 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 53 130 76
58 098 โรงเรียนบ้านป่าดู่ 0 0 0
59 100 โรงเรียนบ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) 0 0 0
60 101 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 0 0 0
61 099 โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 4 9 7
62 103 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 11 29 18
63 107 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 29 79 53
64 108 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 0 0 0
65 109 โรงเรียนบ้านมูลนาค 27 47 39
66 111 โรงเรียนบ้านละว้า 38 55 46
67 112 โรงเรียนบ้านลาน 12 27 17
68 115 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 36 71 56
69 116 โรงเรียนบ้านวังม่วง 32 73 47
70 120 โรงเรียนบ้านวังหว้า 18 28 25
71 121 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 6 12 9
72 117 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 22 60 37
73 114 โรงเรียนบ้านวังแคน 2 5 4
74 118 โรงเรียนบ้านวังแสง 11 37 21
75 119 โรงเรียนบ้านวังแสง 0 0 0
76 122 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 12 19 18
77 124 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 5 8 7
78 126 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 6 43 15
79 125 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 25 56 43
80 127 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 15 19 18
81 128 โรงเรียนบ้านสว่าง 6 21 11
82 123 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 4 10 6
83 135 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 14 31 21
84 136 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 2 6 4
85 137 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 6 14 10
86 138 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 7 13 11
87 139 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 7 10 10
88 142 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 11 29 19
89 141 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย(สาขาบ้านดอนเปือย) 0 0 0
90 144 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 11 19 14
91 143 โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 5 17 10
92 147 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 12 46 24
93 148 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 3 9 5
94 149 โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 0 0 0
95 150 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส 12 14 14
96 152 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 7 15 9
97 154 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 15 32 20
98 155 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 8 11 10
99 157 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 10 21 16
100 156 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 25 34 33
101 159 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 2 2 2
102 158 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 4 5 5
103 160 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 20 48 29
104 162 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 13 29 20
105 163 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 14 37 26
106 164 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 5 2
107 166 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 11 21 17
108 165 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 5 26 11
109 167 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 4 7 4
110 168 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 4 8 8
111 169 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 20 27 20
112 140 โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 0 0 0
113 146 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 5 14 8
114 145 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 15 17 17
115 153 โรงเรียนบ้านหนองแปน 40 62 49
116 161 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 1 1 1
117 151 โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 1 3 2
118 170 โรงเรียนบ้านหนองไห 23 55 36
119 171 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 17 38 27
120 172 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 3 5 5
121 183 โรงเรียนบ้านหันแฮด 0 0 0
122 185 โรงเรียนบ้านหัวนา 5 9 6
123 184 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 3 6 3
124 186 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 19 43 29
125 187 โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 3 6 6
126 189 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 6 8 8
127 188 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 8 18 13
128 190 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 7 21 12
129 191 โรงเรียนบ้านหินฮาวลาวังชู 3 3 3
130 192 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 1 2 2
131 176 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 10 20 16
132 177 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 4 10 8
133 181 โรงเรียนบ้านห้วยอึ่ง 0 0 0
134 182 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 5 6 6
135 173 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 40 99 61
136 178 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 25 53 41
137 180 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 8 24 15
138 174 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 0 0 0
139 175 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 20 47 32
140 179 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1 2 2
141 035 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 16 41 22
142 034 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 1 6 3
143 045 โรงเรียนบ้านเขวา 1 1 1
144 102 โรงเรียนบ้านเป้าประชาบารุง 0 0 0
145 110 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 5 8 5
146 113 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 30 53 45
147 129 โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 5 10 7
148 130 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 11 20 16
149 193 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 22 42 28
150 194 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 7 9 8
151 036 โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 1 1 1
152 049 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 16 23 22
153 053 โรงเรียนบ้านแจ้ง 4 7 7
154 054 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 4 6 6
155 071 โรงเรียนบ้านแท่น 6 8 7
156 037 โรงเรียนบ้านโกน้อย 2 5 4
157 050 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 12 27 20
158 051 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 24 53 37
159 052 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 17 34 29
160 055 โรงเรียนบ้านโจด 18 43 28
161 058 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 2 4 3
162 081 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 14 23 21
163 082 โรงเรียนบ้านโนนข่า 31 60 45
164 083 โรงเรียนบ้านโนนคุต 12 22 17
165 084 โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 4 10 6
166 086 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0 0 0
167 088 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 0 0 0
168 089 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 3 4 4
169 090 โรงเรียนบ้านโนนทัน 8 14 13
170 091 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 1 1 1
171 092 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 10 16 13
172 093 โรงเรียนบ้านโนนสานัก 4 7 6
173 094 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0
174 085 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 11 22 19
175 087 โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 2 4 3
176 106 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 1 3 2
177 131 โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 7 12 12
178 132 โรงเรียนบ้านโสกนาค 21 33 26
179 133 โรงเรียนบ้านโสกนาดี 16 26 22
180 104 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 36 93 55
181 105 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 21 38 26
182 134 โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 4 6 5
183 196 โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 12 14 14
184 197 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 13 26 20
185 198 โรงเรียนป่าปอ 28 46 40
186 203 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 10 13 12
187 205 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 4 12 6
188 207 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 10 20 14
189 208 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 3 10 4
190 209 โรงเรียนสวัสดี 29 46 37
191 210 โรงเรียนสามหมอโนนทัน 21 47 36
192 212 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 4 17 8
193 211 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 13 17 17
194 213 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 31 61 48
195 215 โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 2 2 2
196 214 โรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรี 0 0 0
197 222 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 5 11 9
198 003 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 7 26 13
199 195 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 23 54 34
200 216 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 4 14 9
201 004 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 7 40 20
202 007 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 48 107 82
203 024 โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 0 0 0
204 025 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 36 58 51
205 027 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 5 10 9
206 026 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 0 0 0
207 023 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 7 18 14
208 200 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 2 3 3
209 018 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 12 18 13
210 019 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 24 76 37
211 020 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 7 14 10
212 021 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 0 0 0
213 001 โรงเรียนกรุณาศึกษา 24 58 38
214 199 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 5 8 7
215 201 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 46 150 79
216 202 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 9 24 16
217 204 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 3 7 6
218 217 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 0 0 0
219 218 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 4 7 5
220 219 โรงเรียนอนุบาลสุขสัมพันธ์ 0 0 0
221 220 โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา 0 0 0
222 221 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 5 12 10
223 223 โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 0 0 0
224 206 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 36 71 52
รวม 2414 5055 3630
8685

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]