สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 0 0 0
2 005 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 0 0 0
3 006 โรงเรียนคำน้อย 0 0 0
4 008 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 0 0 0
5 011 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 0 0 0
6 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 0 0 0
7 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 0 0 0
8 015 โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 0 0 0
9 010 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 0 0 0
10 012 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 0 0 0
11 009 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 0 0 0
12 016 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 0 0 0
13 017 โรงเรียนดอนหมู 0 0 0
14 022 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 0 0 0
15 028 โรงเรียนบัวเหลือง 8 23 13
16 029 โรงเรียนบัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 3 5 5
17 030 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 0 0 0
18 031 โรงเรียนบ้านกุดเชือก 0 0 0
19 032 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 0 0
20 033 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 0 0 0
21 038 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 0 0 0
22 039 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0
23 041 โรงเรียนบ้านขามป้อม 0 0 0
24 040 โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 4 7 5
25 042 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 0 0 0
26 043 โรงเรียนบ้านขามเรียน 0 0 0
27 044 โรงเรียนบ้านขุมดิน 0 0 0
28 048 โรงเรียนบ้านคำปากดาว 0 0 0
29 046 โรงเรียนบ้านคำแคน 0 0 0
30 047 โรงเรียนบ้านคำโซ่ 0 0 0
31 056 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 0 0 0
32 057 โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 0 0 0
33 059 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 0 0 0
34 060 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 0 0 0
35 061 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 0 0 0
36 062 โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 0 0 0
37 063 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 0 0 0
38 064 โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 0 0 0
39 069 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 0 0 0
40 070 โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 0 0 0
41 065 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 0
42 066 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 0 0 0
43 067 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 0 0 0
44 068 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 0 0 0
45 073 โรงเรียนบ้านนาข่า 7 11 9
46 074 โรงเรียนบ้านนางาม 0 0 0
47 075 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 0 0 0
48 076 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 0 0
49 077 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 0 0 0
50 080 โรงเรียนบ้านนาฮี 0 0 0
51 079 โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 0 0
52 078 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 0 0 0
53 072 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 0 0 0
54 095 โรงเรียนบ้านบัว 0 0 0
55 096 โรงเรียนบ้านปอแดง 0 0 0
56 097 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 0 0 0
57 098 โรงเรียนบ้านป่าดู่ 0 0 0
58 100 โรงเรียนบ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) 0 0 0
59 101 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 0 0 0
60 099 โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 0 0
61 103 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 0 0 0
62 107 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 0 0 0
63 108 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 0 0 0
64 109 โรงเรียนบ้านมูลนาค 0 0 0
65 111 โรงเรียนบ้านละว้า 0 0 0
66 112 โรงเรียนบ้านลาน 0 0 0
67 115 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 0 0 0
68 116 โรงเรียนบ้านวังม่วง 0 0 0
69 120 โรงเรียนบ้านวังหว้า 0 0 0
70 121 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 0 0 0
71 117 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 0 0 0
72 114 โรงเรียนบ้านวังแคน 0 0 0
73 118 โรงเรียนบ้านวังแสง 0 0 0
74 119 โรงเรียนบ้านวังแสง 0 0 0
75 122 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 0 0 0
76 124 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 0 0 0
77 126 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 0 0 0
78 125 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 0 0 0
79 127 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 0 0 0
80 128 โรงเรียนบ้านสว่าง 0 0 0
81 123 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 0 0 0
82 135 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 0 0 0
83 136 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 0 0 0
84 137 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 0 0 0
85 138 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 0 0 0
86 139 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 0 0 0
87 142 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 0 0 0
88 141 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย(สาขาบ้านดอนเปือย) 0 0 0
89 144 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 0 0 0
90 143 โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 5 17 10
91 147 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 0 0 0
92 148 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 0
93 149 โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 0 0 0
94 150 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส 0 0 0
95 152 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 7 15 9
96 154 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 0 0 0
97 155 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 0 0 0
98 157 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 0 0 0
99 156 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 0 0 0
100 159 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 0 0 0
101 158 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 0 0 0
102 160 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 0 0 0
103 162 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 0
104 163 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 0 0 0
105 164 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
106 166 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 0 0 0
107 165 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0 0 0
108 167 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0
109 168 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0
110 169 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 0 0 0
111 140 โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 0 0 0
112 146 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 0 0 0
113 145 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 0 0 0
114 153 โรงเรียนบ้านหนองแปน 0 0 0
115 161 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 0 0 0
116 151 โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 0 0
117 170 โรงเรียนบ้านหนองไห 0 0 0
118 171 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 0 0 0
119 172 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 0 0 0
120 183 โรงเรียนบ้านหันแฮด 0 0 0
121 185 โรงเรียนบ้านหัวนา 0 0 0
122 184 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 0 0 0
123 186 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 0 0 0
124 187 โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 0 0 0
125 189 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 0 0 0
126 188 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 0 0 0
127 190 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 0 0 0
128 191 โรงเรียนบ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 0
129 192 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 0 0 0
130 176 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
131 177 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 0 0
132 181 โรงเรียนบ้านห้วยอึ่ง 0 0 0
133 182 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 0 0 0
134 173 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 0 0 0
135 178 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 0 0 0
136 180 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 0 0 0
137 174 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 0 0 0
138 175 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 0 0 0
139 179 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 0 0 0
140 035 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 0 0 0
141 034 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 0 0 0
142 045 โรงเรียนบ้านเขวา 0 0 0
143 102 โรงเรียนบ้านเป้าประชาบารุง 0 0 0
144 110 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 0 0 0
145 113 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 0 0 0
146 129 โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 0 0 0
147 130 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 0 0 0
148 193 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 0 0 0
149 194 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 0 0 0
150 036 โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 0 0 0
151 049 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 0 0 0
152 053 โรงเรียนบ้านแจ้ง 0 0 0
153 054 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 0 0 0
154 071 โรงเรียนบ้านแท่น 0 0 0
155 037 โรงเรียนบ้านโกน้อย 0 0 0
156 050 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 0 0 0
157 051 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 0 0 0
158 052 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 0 0 0
159 055 โรงเรียนบ้านโจด 0 0 0
160 058 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 0 0 0
161 081 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 0 0 0
162 082 โรงเรียนบ้านโนนข่า 0 0 0
163 083 โรงเรียนบ้านโนนคุต 0 0 0
164 084 โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0 0 0
165 086 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0 0 0
166 088 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 0 0 0
167 089 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 0 0 0
168 090 โรงเรียนบ้านโนนทัน 0 0 0
169 091 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 0 0 0
170 092 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 0 0 0
171 093 โรงเรียนบ้านโนนสานัก 0 0 0
172 094 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0
173 085 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 0 0 0
174 087 โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 0 0 0
175 106 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 0 0 0
176 131 โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 0 0 0
177 132 โรงเรียนบ้านโสกนาค 0 0 0
178 133 โรงเรียนบ้านโสกนาดี 0 0 0
179 104 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 0 0 0
180 105 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 0 0 0
181 134 โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 0 0 0
182 196 โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 0 0 0
183 197 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 0 0 0
184 198 โรงเรียนป่าปอ 0 0 0
185 203 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 0 0 0
186 205 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 0 0 0
187 207 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 0 0 0
188 208 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 0 0 0
189 209 โรงเรียนสวัสดี 29 45 37
190 210 โรงเรียนสามหมอโนนทัน 0 0 0
191 212 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 0 0 0
192 211 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 0 0 0
193 213 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 0 0 0
194 215 โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 2 2 2
195 214 โรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรี 0 0 0
196 222 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 0 0 0
197 003 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 0 0 0
198 195 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 0 0 0
199 216 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 4 14 9
200 004 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 0 0 0
201 007 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 0 0 0
202 024 โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 0 0 0
203 025 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 0 0 0
204 027 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 0 0 0
205 026 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 0 0 0
206 023 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 0 0 0
207 200 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 0 0 0
208 018 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 0 0 0
209 019 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 0 0 0
210 020 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 0 0 0
211 021 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 0 0 0
212 001 โรงเรียนกรุณาศึกษา 0 0 0
213 199 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 0 0 0
214 201 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 0 0 0
215 202 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 0 0 0
216 204 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 0 0 0
217 217 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 0 0 0
218 218 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 0 0 0
219 219 โรงเรียนอนุบาลสุขสัมพันธ์ 0 0 0
220 220 โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา 0 0 0
221 221 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 0 0 0
222 223 โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 0 0 0
223 206 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 0 0 0
รวม 69 139 99
238

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]