งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ โรงเรียนในสังกัด.
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   8 พ.ย. 2561   9 พ.ย. 2561   10 พ.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 พ.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 9 พ.ย. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 (ป.6/3) 9 พ.ย. 2561 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 (ป.6/2) 9 พ.ย. 2561 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 (ป.6/1) 9 พ.ย. 2561 09.00-11.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคารอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2561 09.00-16.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคารอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2561 09.00-16.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคารอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2561 09.00-16.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคารอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2561 09.00-16.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารก้าวหน้า ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 9 พ.ย. 2561 09.00-11.30
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารก้าวหน้า ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 9 พ.ย. 2561 09.00-11.30
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 (ป.4/3) 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 (ป.4/2) 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 (ป.4/1) 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 (ป.3/4) 9 พ.ย. 2561 09.00-16.00
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 (ป.5/3) 9 พ.ย. 2561 09.00-16.00
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 (ป.5/2) 9 พ.ย. 2561 09.00-16.00
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 (ป.5/1) 9 พ.ย. 2561 09.00-16.00
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 (ป.3/3) 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 (ป.3/2) 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 (ป.3/1) 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดคุ้มจัดสรร 9 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดคุ้มจัดสรร 9 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 1 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 2 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 3 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ ใต้ถุนอาคาร 100 ปี 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ ใต้ถุนอาคาร 100 ปี 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเกิ้ง ห้อง สนามฟุตบอล 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเกิ้ง ห้อง สนามฟุตบอล 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]