รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์การแข่งขันที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงปิยธิดา   ชุ่มใจ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ลาดำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวยอดกมล  โพธิ์ขำ
 
1. นางกรรณิกา  มีลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิกา  น่าชม
 
1. นางสาววานิตย์  มะโนนึก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  ศรีสองเมือง
 
1. นางสาววานิตย์  มะโนนึก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   สีวิใจ
 
1. นางสาววารุณี  พิเนตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวพิรัชนี  นนทราษฎร์
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  บุดดีพุด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤชฎาภรณ์  ชาญณรงค์
 
1. นายจิณภพ  ศรีชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวสุพัตรา  พรมกูล
 
1. นางสุภาพร  บุญตาระวะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิสรา  เรืองประทีบ
 
1. นางพิชชากร  เหลาแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  ขันสี
 
1. นางพิชชากร  เหลาแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  จันทรมณี
2. เด็กหญิงปริญญา  นาจองทอง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สำคัญควร
2. นายอาทิตย์  โสดา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายภาณุเดช  แสงอ่อน
2. นายสราวุฒิ  โนนทะราช
 
1. นางจรัสศรี  เริ่มรักษ์
2. นางสุภาพร  พันธ์ชัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกาญจณิการ์  เรืองชัย
2. เด็กหญิงนฤมล  ทันขา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  แสงบุตร
2. นางจำนงค์  โฮ้หนู
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวปภาวรินทร์  โพชน์พรมราช
 
1. นางสาวจิราพร  ฮุยเสนา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  คงดี
 
1. นายอนุชิต  ชัยพุทธา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายธีรภัทร  นรทัด
 
1. นายกฤชณัท  วงษ์คำพระ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิตรา  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงวิชิตา  พันชัย
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แสนอภัย
 
1. นางปัทมา  เพชรศรี
2. นางสุกัลยา  บุญพงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวจรรยาพร  คำจันดี
2. นางสาวชญาพร  แก้วกันหา
3. นางสาวอาทิตยา  มูลศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  สองเมือง
2. นางสาวรุ่งนภา  ผาวงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพิศา  โสระศรี
2. เด็กชายมหาศาล  แก่นท้าว
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เหลือสีจันทร์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  หลักคำพันธ์
2. นางสาวรุ่งนิรันดร์   โพธิ์เพชรเล็บ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวจรวยพร  พรมมา
2. นางสาวปนัดดา  ผรุจันทร์
3. นางสาวอรอนงค์  ศรีกุล
 
1. นางสาวยุวดี  ผิววงษ์
2. นางชมภู  เทาดี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรวลัย  รัศมีธรรม
2. เด็กหญิงรุ้งนภา   โพธิ์ชัยประดิษฐ์
 
1. นายอัษฎายุท  โพธิ์นอก
2. นางสาวรัชดาพร  ทองยศ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายธีรพัฒน์  เทพบุปผา
2. นายวิษณุวัตร  สุทธิดี
 
1. นายอัษฎายุท  โพธิ์นอก
2. นางสาวรุ่งนิรันดร์   โพธิ์เพชรเล็บ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรนุช  จันทบุตร
 
1. นางสาวนภัสสร  ไชยเสนา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวิดา  แสงตรีสุ
 
1. นายสุรสิทธิ์  สมสาย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงยุคลธร  สีม่วง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เชิงคล่อง
 
1. นางสาวพรทิวา  เกตุรุน
2. นางสาวมาลัย  จันทะพงษ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายอนุวัตน์  คำหล้า
 
1. นายวันเฉลิม  บุญเกษม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงใบเฟิร์น  นิลนามะ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  หลักคำพันธ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นางสาวพัสตราภรณ์  หงษาวงษ์
 
1. นางสาวพรทิวา  เกตุรุน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงนธีรัตน์  ลุนอุบล
 
1. นายวันเฉลิม  บุญเกษม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งดาว  พัตภักดิ์
2. นายภานุพงศ์  พรหมชาติ
3. นางสาวลิลลดา  ไพศาล
 
1. นายวชิรวิชญ์  พลกล้า
2. นางมยุรี  เถาวัลย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวกุลธิดา  บุตตะคาม
2. นางสาวอรนันท์  แก้วกำ
3. นางสาวอินทิรา  บุตรวงศ์
 
1. นายประจักษ์  ราชโยธี
2. นางเงินตรา  กิจนุกร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  กันนัย
2. เด็กหญิงปิยะดา  ทองทิพย์
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ผิวสว่าง
 
1. นางรัชฎาภรณ์  พรหมบุตร
2. นางอมรรัตน์  พรหมเสนา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  โยธากุล
2. นางสาวลออรัตน์  เรืองเทศ
3. นายอิทธิกร  พลแสง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ชาวดร
2. นางสาวละมัย  แก้วสุวรรณ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายมนัสวิน  จันทรวงศ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  วังแสนแก้ว
3. เด็กชายรินระวี  จันทะรัตน์
 
1. นางศิรินธร  ศิริจันทรา
2. นายทศพร  ลิ้มไพโรจน์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวภัครมัย  มากมา
2. นางสาวศศิวรรณ  คำชนะ
3. นางสาวเมตตา  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  เพ็ชรหิน
2. นางไอรดา  สารไกรกร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงกัญญานีย์  ชัยทิพย์
2. เด็กหญิงปนรรฐพร  กุลราช
3. เด็กหญิงศิริรัชชฎ์  พูลเขตรวิทย์
 
1. นางมะลิวัลย์  ตู้เชียงเพ็ง
2. นางสาวทรรศวรรณ  ทองไวย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายรัฐศาสตร์  ไชยชาติ
2. นางสาวศิริวรรณ  อิ่มนาง
3. นางสาวสุชานาฎ  สุทธิแพทย์
 
1. นางดลกาญจน์  พรหมพลจร
2. นางสาวศุภนิดา  นนท์คำวงศ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กชายสดุดี  จันทะศรี
2. เด็กชายสุชานนท์  มูลอัต
 
1. นายนิรัตน์  สุวรรณศรี
2. นางประกายดาว  เครือเขื่อนเพชร
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายภานุมาศ  อักโข
2. นางสาววรินดา  สุวรรณแย้ม
 
1. นายประสิทธิ์  แก้วงาม
2. นายธีรยุทธ  ชาวค้อ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. นายธนฤทธิ์  บุญหลำ
2. นายธีรภัทร  มหาพรม
 
1. นายเบียร์  ดีละมัย
2. นางสาวปัทมา  พากุล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นายทนงศักดิ์  ไชยแสง
2. นายอภิสิทธิ์  ระแพงสี
 
1. นายพาที  วงค์กวานกรม
2. นายสมศักดิ์  วรรณขาม
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายพงศกร  เทพชนะ
2. นายพงศกร  อิ่มอ้วน
3. นายวันเฉลิม  ถิ่นก้อง
 
1. นายประคอง  บัวศรี
2. นางวาสนา  รุ่งอนุรักษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  วัฒนกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คูณเดช
3. เด็กหญิงณัฐพร  แก่นนาคำ
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ดำนา
5. เด็กหญิงอภิญญา  ประทุมรัตน์
 
1. นางสาวตรีรญา  ซาโตะ
2. นายเอกลักษณ์  ใจดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณี  เสาทองดี
2. นางสาวฐิติยา  โคพะทา
3. นางสาวประภาพร  ผงอ้วน
4. นางสาวพรรวสา  พลกำลัง
5. นางสาวสุทธิดา  คะเนวรรณ
 
1. นางนงคพร  พายอง
2. นางไพเราะ  สิงห์วงษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงทัชติยา  ชัยมณี
2. เด็กหญิงพรนิภา  ผิวสว่าง
3. เด็กหญิงพินิดา  เรืองสุวรรณกุล
4. เด็กหญิงวนัชพร  จันทรเสนา
5. เด็กหญิงวรรณชนก  นามมัน
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีรักษา
2. นางสาวมลฤดี  สีสกุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกัลญา  ภูพวก
2. นางสาวฉัตรสุดา  ชัยนนท์
3. นางสาวพัชรี  โพธิ์ชัยศรี
4. นางสาวศิริพร  ประดับศรี
5. นางสาวอารียา  พามี
 
1. นายธวัช  ธาตุทอง
2. นางสาวจันทร์จิรา  คำเขียว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. นางสาวจิราวรรณ  ชาวดร
2. นางสาวชัญญานุช  แสงมณี
3. นางสาวอนินทิตา  ภิรมย์รื่น
4. นางสาวอรปรียา  สุระมรรคา
5. นางสาวอาริสา  ชีกว้าง
 
1. นายสิทธิชัย  ฮ่มป่า
2. นางลัดดาวัลย์  สำราญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายทินกร  สีใคร
2. นางสาวธิดารัตน์  พรมกูล
3. นางสาวพัชราภา  พลกำลัง
4. นางสาวรุธิกา  รูปแข็ง
5. นายศตวรรษ  บุญรุฬ
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีรักษา
2. นายถนอม  ทีคำ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุทธานันท์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงโคต
3. นายจักรกฤษ  บุญประสพ
4. นายจีระศักดิ์  บัวหลง
5. เด็กหญิงชลจอง  ลิม
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุรุษภักดี
7. นายณัฐพล  ทองเดน
8. นางสาวดาราพร  ไหว้ครู
9. นายธนบดี  สิทธิโคตร
10. เด็กชายนนทนันท์  วงษาบุตร
11. เด็กหญิงนันท์นภัทร  เหง้าบุญมา
12. เด็กหญิงปาริชาติ  อุบลบาน
13. เด็กหญิงพรฟ้า  เฆ้นา
14. นายพิชญะ  ชูโชติ
15. นายมนัส  โพธิ์ทอง
16. เด็กหญิงวลีวรรณ  นานอก
17. นายวิสุทธิ์  สาลิกา
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทไพสนท์
19. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มณีโรจน์
20. นายเฉลิมเกียรติ  คงกระพัน
 
1. นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ
2. นายวีระ  ธรรมกาโร
3. นางสมปอง  เขมะสัจจกุล
4. นายพงษ์ศักดิ์  โอทาตะวงษ์
5. นายณรงค์  ภูนายาว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายคีรีบูน  เรืองเพชร
2. นายณัฐนันท์  นนทะแสง
3. นายณัฐวัตร   โวหารเดช
4. นายธนากร   หะดี
5. นายธีรพรรณ   พิมพิสาร
6. นายนพพร  สาคุณ
7. นายพงศ์พัทธ์  ปิ่นแก้ว
8. นางสาวพิมพ์วิไล  โวหารา
9. นายภัทรพงษ์  พิมพิศาล
10. นายภูวดล  คนซื่อ
11. นายวิชญ์พล   พลธรรม
12. นางสาววีรดา  ป่าเขียว
13. นายศรัญย์  ประทุมตรี
14. นายศุภสัณห์  ศรีทุม
15. นายอภิรักษ์  นาพา
16. นายอภิสิทธิ์  แสนเสนา
17. นางสาวอรปรียา  จำปีโชติ
18. นางสาวอรุณ  มีพงษ์
19. นายอุดมทรัพย์  อ่อนชัย
20. นางสาวเข็มพร  ศรีบุญเรือง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  โอทาตะวงษ์
2. นางสาวเกษมณี  คำฤทธิ์
3. นายวีระ  ธรรมกาโร
4. นางสาวลลิตา  ปัสสาวัฒนะ
5. นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวเกศกนก  คำภูแก้ว
 
1. นายนุกูลเกียรติ  สินธุภูมิ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  โพธิ์ศรีดา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ภูลับ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายพัฒนากร  วงศ์สมบัติ
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ชาวอุบล
 
1. นางสาวประเพ็ญพร  ปราบศัตรู
2. นางรินทร์ทอง  สีโชติ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายพุทธิพงษ์  ถิ่นก้อง
2. นางสาวสุภัสสร  ประทุมรัตน์
 
1. นางไพเราะ  สิงห์วงษ์
2. นางสาวขนิษฐา  ภูลับ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวนลี
2. เด็กชายกุลเทวะ  ศิริเสาร์
3. นางสาวฉัตรสุดา  บุญประกอบ
4. เด็กชายดลวัฒน์  สิงห์กุล
5. เด็กชายพงศกร  องอาจ
6. เด็กชายพัชรพงษ์  หีบทอง
7. นางสาวศศิกานต์  รังคำกอง
8. เด็กชายศุภกฤต  ไชยนนท์
9. นางสาวเกศริน  ขุนเทพ
10. นางสาวเมวิกา  การุณกิตติสาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีขุนพลเล็ก  มะธิตะใน
2. นางสาวดรุณี  โลหิต
3. นางกชพร  ทองสิงห์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกิตติญา   รามฤทธิ์
2. เด็กชายชัชวาล  สายจันทร์ดี
3. นายธรรมรัตน์  มลอาร์
4. นางสาวปวีณ์นุช  บุญมี
5. นางสาววนิชยา  พนมรัตน์
6. นางสาวสินทอง  สว่างศรี
7. นางสาวอัจฉรา  รียะวงษ์
8. นางสาวอาภัสรา  เรืองเดช
9. นายเกียรติศักดิ์  ชัยภักดี
10. นายไกรวิชญ์  เสริฐศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  ผางเวช
2. นายบุญทัน  ไชยนนท์
3. นางบัวพันธ์  ปรัชญาประชากร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายกฤษณะ  ทองทิพย์
2. นางสาวฐิตินันท์  พนมรัตน์
3. นางสาวณัฎฐณิชา  พันธ์ชัย
4. นายภูเบศรน์  หลักมั่น
5. นายวีระยุทธ  สิทธิรัตน์
6. นายศิวะวงษ์  กุลโคตร
7. นายเกษมสันต์  เพชรอาสา
 
1. นายผจญไพร  อิ่นอ้อย
2. นางรุจิรา  อิ่นอ้อย
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายกฤษฏา  สีดาจิตร
2. นายกิตติกร  บาลศรี
3. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงมณี
4. นายธนบัตร  ทิพเนตร
5. เด็กชายนครินทร์  ชอบสว่าง
6. เด็กชายพงษ์อมร  สุรภักดิ์
7. นายพีรวัส  โง่นแก้ว
8. เด็กชายษรกิจ  จันทร์ประเสริฐ
9. เด็กชายสุพศิน  พิลาอุ่น
10. เด็กชายสุรเชชฐ์  สอนอินทรี
 
1. นายผจญไพร  อิ่นอ้อย
2. นางรุจิรา  อิ่นอ้อย
3. นายสุรสิทธิ์  ดอนสีดา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวกัลยรัตน์  พิลากุล
2. นางสาวชไมพร  ธงชัย
3. นางสาวญาณธิชา  ชัยจันหอม
4. นางสาวธนัญญา  ปับพาจันทร์
5. นางสาวนนทิชา  กุศลมานิย์
6. นางสาวนิภาวดี  จันพรม
7. นางสาวปนัดดา  พลดี
8. นางสาวมัณฑนา  วงศา
9. นางสาวสุรัตน์ดา  บุญควร
10. นางสาวอริศรา  ถิ่นแก้ว
 
1. นายผจญไพร  อิ่นอ้อย
2. นางรุจิรา  อิ่นอ้อย
3. นายสุรสิทธิ์  ดอนสีดา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงณิชามล  ชาวดร
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  แสงมณี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ใจไหว
2. นายเฉลียว  สุวรรณแสง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  วิเศษ
2. นายจักรพงศ์  สีสังข์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  ผางเวช
2. นายกฤษดา  เพียยุระ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิพิชญ 1. เด็กหญิงจิรานุช  รังษา
 
1. นายนิรภัย  สัตย์ซื่อ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายสราวุธ  ชาวดร
 
1. นายชัชวาล  เจริญชนม์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงพัชราภา  จำปาราชทรัพย์
 
1. นายชัชวาล  เจริญชนม์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายจิตรกร  ขันทอง
 
1. นายชัชวาล  เจริญชนม์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงอินทิรา  อวนอ่อน
 
1. นายธันวา  วงษ์อุบล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายพิพัฒน์  ปราบพาล
 
1. นายอนุสิฏฐ์  ปัสนิตย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศิริประเสริฐ
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  กุธิราช
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวรินรดา  จันทะมาตย์
 
1. นายธันวา  วงษ์อุบล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทริกา  บัวศรี
2. เด็กหญิงโสภิตรตรี  แจ่มศรี
 
1. นายกฤษฎา  พรมสีหา
2. นางสมคิด  บัวเนี่ยว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงอทิตยา  มะลัยเค
 
1. นายอนุสิฏฐ์  ปัสนิตย์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายชิงชัย  ชาวดร
 
1. นายอนุสิฏฐ์  ปัสนิตย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายนฤมล  ภูวงศ์ษา
2. เด็กหญิงนิรชา  โม้ทองสี
3. เด็กชายพีรวิชญ์  สระแก้ว
 
1. นายธีระพงษ์  สบายใจ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  สินทรา
2. นายศุภกร  อินแปลง
3. นายอานนท์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายจีรวัฒน์  ชาลี
2. นายปรมินทร์  ทักษิณ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์กาลัญญู  กาพล
 
1. นายพรชัย  กาพล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดอนชาย
 
1. นายอนุชม  นามโส
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวอารดา  แก้วก่ำประเสริฐ
 
1. นางบุปผา  ชาวดร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายธนากร  เกรงขาม
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันสมุทร
3. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วงษ์จันทร์
4. เด็กชายสรวิชญ์  คำวงษา
5. เด็กชายเจริญทอง  จันทร์เหลือง
 
1. นายอนุชม  นามโส
2. นายอรรถพล  สุวศรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายชลธาร  ผันผ่อน
2. นายณัฐกิตติ์   ชาวดร
3. นายมกรธวัช  แก่งสันเทียะ
4. นายมาคาสิระ  มณฑาทิพย์
5. นางสาวริญญาภัทร์  พันธุ์ศุภศิริ
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคาม
2. นายชาญณรงค์  บุญหลักคำ
3. นายลิขสิทธิ์  พลทัศสะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายกฤษฎา  สีหาปัญญา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุทธานันท์
3. นายกายสิทธิ์  ดวงภุมเมศร์
4. เด็กหญิงกิตติพร  เหมือดแก้ว
5. นายคามิน  เทพประเสริฐ
6. นางสาวจิตษฎาพร  ตุ่นลำ
7. นางสาวจิรัฐติกาล  ทอดขุนทด
8. นางสาวจุรีรัตน์  ศรีทุม
9. นางสาวชนัฐพร  สุทธิประภา
10. นางสาวณัฎฐนี  พวงประเสริฐ
11. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุรุษภักดี
12. เด็กชายณัฐกิตติ์  เคนราช
13. นายดลวัฒน์  จันสว่าง
14. นายธนดล  ผลทิพย์
15. เด็กชายธนากร  เกรงขาม
16. เด็กหญิงธัญจิรา  เหลาสี
17. นางสาวนภาพร   หนันสุข
18. นางสาวนริศรา  ศรีวัน
19. นางสาวนริศรา  วงษ์ศรี
20. เด็กหญิงนัทกา  สุทธิดี
21. นางสาวปนัดดา  สุขแสง
22. นางสาวปริญญา  จันทา
23. นางสาวปิยพร  คาดีวี
24. เด็กหญิงปิ่นทอง  อบมา
25. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วงษ์จันทร์
26. เด็กหญิงพรฟ้า  เฆ้นา
27. นางสาวพินิตนันท์  หริ่งแก้ว
28. นางสาวภารดี  สุพรมอินทร์
29. นางสาวมริษา  ผุริจันทร์
30. นางสาวมีนา  คงสวัสดิ์
31. เด็กหญิงรินรดา  ป้องกัน
32. เด็กหญิงวันวิสา  เรืองวงษ์ดี
33. นางสาววิไลรัตน์  เลิศเสนีย์
34. นางสาววิไลวรรณ  อนุรักษ์
35. นายวีรยุทธ  ตุ้ยกุลนา
36. เด็กหญิงสิรินยา  พานแก้ว
37. เด็กหญิงอริยา  พูลชัย
38. นางสาวอารียา  นามดี
39. เด็กชายเจริญทอง  จันทร์เหลือง
 
1. นายอนุชม  นามโส
2. นายนัฐวัฒน์  วงศ์ใหญ่
3. นายอรรถพล  สุวศรี
4. นายมณเฑียร  เมืองแก้ว
5. นายสมเจตน์  เสาโร
6. นางพิศมัย  บรรเลงรมย์
7. นายธานี  ใจญาณ
8. นายนิรัตน์  เพ็งพารา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายกำชัย  ขานด่อน
 
1. นางวิยะดา  หัตถีชาติ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายสิทธิศักดิ์  มูลโต
 
1. นายลิขสิทธิ์  พลทัศสะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุณยาพร  บัวของ
 
1. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. นางสาวศศิธร  โต๊ะละแบสลาม
 
1. นายพรชัย  กาพล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันสมุทร
 
1. นายสุรชัย  ทองทิพย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายศุภกิตต์  น้อยแก้ว
 
1. นางสาววยุรี  โสภา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทาเนตร
 
1. นายสุรชัย  ทองทิพย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวสุธิดา  สุวรรณดี
 
1. นายอรรถพล  สุขศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันสมุทร
 
1. นางสาวชนม์นิภา   ทองโชติ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายทศพล  สังมีแสง
 
1. นายนิรัตน์  เพ็งพารา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เพ็งไธสง
 
1. นางสาวชนม์นิภา   ทองโชติ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  พรหมกลาง
 
1. นางพัชรียา  สิงคำป้อง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันสมุทร
 
1. นายสุรชัย  ทองทิพย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายศุภกิตต์  น้อยแก้ว
 
1. นายสุรชัย  ทองทิพย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เพ็งไธสง
 
1. นางสาววยุรี  โสภา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวสุธิดา  สุวรรณดี
 
1. นางสาวศุภมาศ  ขาวขำ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  อินสา
2. เด็กหญิงจันทรรัตน์  คำสี
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงแก้ว
5. เด็กหญิงจุฑาริณี  กองรอด
6. เด็กหญิงจุฬารักษ์  สังแก้ว
7. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปิ่นแก้ว
8. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชูโชติ
9. เด็กหญิงชลธิชา  เปตานัง
10. เด็กหญิงฐิติชญา  ฤทธิชัย
11. เด็กชายณพสธร  ประคองสุข
12. เด็กชายณภัทร  ละดาดาษ
13. เด็กชายทักษิณ  นิลรุจี
14. เด็กหญิงทิพวรรณ  ภคะวา
15. เด็กหญิงทิพารัตน์  หงษ์สา
16. เด็กชายธนภัทร  กองเงิน
17. เด็กหญิงนวพล  จำปาแสง
18. นางสาวนุชนาถ  กันทะเนตร
19. นางสาวบุณยาพร  ศรีเมืองช้าง
20. เด็กหญิงปภาณิน  สารีวงษ์
21. เด็กหญิงปิยะมาศ  ทองเหลา
22. เด็กชายพีรภัทร  อาสาชาติ
23. เด็กชายภูริพัตน์  ลอดเอ่น
24. เด็กชายฤทธิชัย  หาระพัด
25. เด็กหญิงลออรัตน์  นามมี
26. เด็กหญิงวรลักษณ์  สุขมาตร
27. เด็กหญิงวินิธา  ศรีมงคล
28. เด็กหญิงวิมลมณี  ศรีจันทร์
29. เด็กชายวุฒินันท์  พันธ์ศรี
30. เด็กหญิงศศิธร  สุทธิแพทย์
31. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเลิศ
32. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญมี
33. เด็กหญิงอริยา  พูลชัย
34. เด็กหญิงอรุณทิพย์  เชื้อกลางใหญ่
35. เด็กหญิงอัญชิสา  ไชยหาญ
36. เด็กหญิงอาทิตยา  เกษศรี
37. เด็กหญิงอาภรณ์  ผลทิพย์
38. เด็กหญิงอาภาภัทร  แก้วคำ
39. เด็กชายเลิศชาตรี  กุลสุวรรณ
40. เด็กหญิงแพรพลอย  สรรพอาสา
 
1. นายอนุชม  นามโส
2. นายนัฐวัฒน์  วงศ์ใหญ่
3. นายเสถียร  สุกรีฑา
4. นายนิรัตน์  เพ็งพารา
5. นายธานี  ใจญาณ
6. นายวริทธิ์  ทีปสว่าง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวขวัญชนก  จรุงพันธ์
2. นางสาวจรวยพร  จำปาแก้ว
3. นางสาวจีรนันท์  สีทุม
4. นางสาวชลธิชา  สาคุณ
5. นางสาวชลธิชา  กองผ้าขาว
6. นางสาวชลธิชา  มีบุญ
7. นางสาวชุฑามาศ  ภายลุน
8. นางสาวช่อผกา  จงใจสิทธิ์
9. นางสาวณัฐธิดา  ผลทิพย์
10. นางสาวธนภรณ์  แถววงษ์
11. นางสาวนัทชา  สมดี
12. นางสาวนันทกร  ตุรินทร์
13. นางสาวนิพาดา  เกรงขาม
14. นางสาวปนัดดา  บุญประกอบ
15. นางสาวปภัสรา  ร่มโพธิ์ทอง
16. นางสาวปภานันท์  วงษ์เพชร
17. นางสาวปาณิศรา  ขันทะไชย
18. นางสาวพนิดา  ทองบุตรดา
19. นางสาวพัชราภรณ์  ภูเวียง
20. นางสาวพัศยมาศย์  ศิริรวง
21. นางสาวพิมพ์ผกา  แก้วจันทา
22. นางสาวภัคจิรา  ศรีออน
23. นางสาวรัชนก  สมอฤทธิ
24. นางสาวรัชนีกร  ตันรัตน์
25. นางสาวรัญชิดา  อินนา
26. นางสาวรุจิรา  พากุล
27. นางสาววรารัตน์  ฤทธิบุญ
28. นางสาววริศรา  พุทธาผา
29. นางสาววัลลิภา  คำลุน
30. นางสาวศิรภัสสร  พรมมา
31. นางสาวสิรินทรา  วงษ์หมี
32. นางสาวสุดารัตน์  คชะวงค์
33. นางสาวสุภลักษณ์  ชาวดร
34. นางสาวสุริชา  คันธี
35. นางสาวหทัยรัตน์  จันทร์แสง
36. นางสาวหนึ่งฤทัย  ทันใจ
37. นางสาวอลิษา  ทองเคน
38. นางสาวอังคณา  แก้วพล
39. นางสาวอาทิตยา  กำเนิดกาลึม
40. นางสาวเสาวณีย์  มะลัย
 
1. นายอนุชม  นามโส
2. นายอรรถพล  สุวศรี
3. นายประวัติวิทย์  ศรีเชียงสา
4. นางพิศมัย  บรรเลงรมย์
5. นายวริทธิ์  ทีปสว่าง
6. นางบุปผา  ชาวดร
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายธนนันท์  เทพบุปผา
2. เด็กชายนภัสกร  สีแดง
3. เด็กหญิงบัณพร  แสงวงศ์
4. เด็กหญิงปาณิธาร  ผิวสว่าง
5. เด็กหญิงพิไลพร  คุณาคม
6. เด็กหญิงภัคพร  นาเมืองรักษ์
7. เด็กหญิงลัดษา  เหล็งหวาน
8. เด็กชายวัชรพงษ์  วงษ์จิต
9. เด็กชายอนุกูล  บุตรโคตร
10. เด็กชายเขตตะชัย  ลุนกา
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  คุณเที่ยง
2. นางสาวกษรฤญ   อุตตะกะ
3. นางสาวอามรรัตน์  แดงพวง
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวญานิศา  เจริญชนม์
2. เด็กชายธีรนันท์  ขรรศร
3. นางสาวนฤมล  กองแก้ว
4. นางสาวพรรณนิดา  นามมี
5. นางสาวพิชญา  ตรีค้ำ
6. นางสาวพิมพ์อัปสร  บุญไชยะ
7. นายรัตนศักดิ์  ชาวดร
8. นายศุภชัย  สิงหา
9. นายอรรถพล  ธรรมประเสริฐ
10. นายอิสระ  นามวงษา
 
1. นางณิชาภัทร  บุตรไชย
2. นายมณเฑียร  เมืองแก้ว
3. นางสาวนิพาดา  นารายณ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายจีรวัฒน์  พิมพิสาร
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปะระคะ
3. นายพุฒิพงษ์  จันทร์สว่าง
4. เด็กหญิงยุภารัตน์  มีบุญ
5. นายศราวุธ  บัวครื้น
6. เด็กหญิงอภิศรา  บุญน้อย
 
1. นางสาวพรหมภัสสร  พสุธาธัญภัทร์
2. นายมณเฑียร  เมืองแก้ว
3. นางสาวนิพาดา  นารายณ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวณัฐฌาย์  ศรัทธาคลัง
2. นายพุฒิพงษ์  จันทร์สว่าง
3. นายภาคิณ  ภูดิน
4. นางสาวรวีนิภา  นามไชย
5. นายศราวุธ  บัวครื้น
6. นางสาวศิริปิยะเชษฐ  นครชัย
 
1. นางสาวพรหมภัสสร  พสุธาธัญภัทร์
2. นายมณเฑียร  เมืองแก้ว
3. นางสาวนิพาดา  นารายณ์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ริโยธา
2. เด็กหญิงนริศรา  นามจันทร์
3. เด็กหญิงประภาวดี  กุลราช
4. เด็กหญิงมนัสชนันท์  วันคำ
5. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีแก้ว
6. เด็กหญิงวิลักษณา  กาล้อม
7. เด็กหญิงอำภาภรณ์  วะชุม
8. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ศิริแข็ง
 
1. นางธิดารัตน์  ใจขาน
2. นางสาวจารุมาส  สาน้อย
3. นางปรียารัตน์  ชัยสงค์
4. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวจอมแก้ว   หมายปูนกลาง
2. นางสาวณัฐริยา  บุญอ่ำ
3. นางสาวทิพรดา  ใสจูง
4. นางสาวธารวิมล  ชมภูน้อย
5. นางสาวธิดาพร  เปลื้องกลาง
6. นางสาวลักษณา  สิงหัดชัย
7. นางสาวลัดษา  เหล็งหวาน
8. นางสาววิลาวัลย์  มิ่งโอโล
 
1. นางสาวกษรฤญ  อุตตะกะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  คนเที่ยง
3. นางสาวอามรรัตน์  แดงพวง
4. นางสาวดรุณี  โลหิต
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายกัญญาภรณ์  เจริญชนม์
2. เด็กหญิงจารุกิตติ์  กาวี
3. เด็กหญิงจิราพร  เกิดดี
4. เด็กหญิงชลดา  พันชาติ
5. เด็กหญิงธนชชา  อ่ำปลั่ง
6. เด็กหญิงบวรรัตน์  จุลเทพ
7. เด็กหญิงปณิดา  ชาวดร
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีพงษ์เพลิด
9. เด็กหญิงปุณณภพ  รัตนโชติ
10. เด็กชายพีรพัฒน์  คำน้อย
11. เด็กหญิงวิชญาดา  แสงแก้ว
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วสุวรรณ
13. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญไชย
14. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  จันทะพงษ์
15. เด็กหญิงเยาวพา  ปัญญาแสง
16. เด็กหญิงไปรยา  ร้อยแสง
 
1. นางพิมลรัตน์  ราชโยธี
2. นายมณเฑียร  เมืองแก้ว
3. นางสาวนิพาดา  นารายณ์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายกฤษฎาวุฒิ  ตรีค้ำ
2. นางสาวกัลรัตน์  จงผสม
3. นางสาวชุติกาญจน์  เชื้อกลางใหญ่
4. นางสาวทอฝัน  จันทะ
5. นางสาวนภัทร  ศรีซุย
6. นางสาวนภัสสร  พิมพิศาล
7. นางสาวปวีธิดา  แสงสว่างวิจิตร
8. นายภัทรพล  เจริญยศ
9. นางสาววนัสนันท์  เดชน้อย
10. นายวัชรพงษ์  พันธ์ชัย
11. นางสาววิไลภรณ์  พลทะศรี
12. นางสาวศศิธร  กลางใหญ๋
13. นางสาวศิริวรรน  ศรีลิ้นพงษ์
14. นายศุภชัย  สิงหา
15. นายอภิสิทธฺ์  ไชยพุทธา
 
1. นางพิมลรัตน์  ราชโยธี
2. นายมณเฑียร  เมืองแก้ว
3. นางสาวนิพาดา  นารายณ์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายกฤษฎาวุฒิ  ตรีค้ำ
2. นายวัชรพงษ์  พันธ์ชัย
3. นายศุภชัย  สิงหา
4. นายอภิสิทธิ์  ไชยพุทธา
5. นายอิสระ  นามวงษา
 
1. นางณิชาภัทร  บุตรไชย
2. นายมณเฑียร  เมืองแก้ว
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ฤทธิ์อินทร์
 
1. นางสาวธนธรณ์  ปราบพาล
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายเจษฏาภรณ์  ตู้มอน
 
1. นางสาวศศิธร  บุตรศรี
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กชายยุวรัตน์  บัวเทพ
 
1. นางสาวปริญดา  ปากแก้ว
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวประพัชชา  สุขล้าน
 
1. นางสาวพัชรี  เปรมปรีดิ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงนรากร  ปราบคนชั่ว
 
1. นางอาภาภรณ์  สงศรี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวชลลดา  จันทะบาง
 
1. นายวริทธิ์ธร  นาที
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณชญา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุภาพ
3. นายพันธกานต์  เสนาชัย
4. เด็กหญิงภาลาภ  เภาชัย
5. นางสาวยุพิน  จันทรักษา
 
1. นางสาวอารยา  ตุ้มมี
2. นางสาวรสสุคนธ์  สิงห์เสนา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวจิราพร  สิมทอง
2. นายภัทรพงษ์  ชาวดร
3. นางสาวศศิวรรณ  บุตตะ
4. นางสาวอรพรรณ  แพงแสน
5. นางสาวเพชรลดา  บุญทัน
 
1. นางสาวนิสา  ศูนย์ประทุม
2. นางสาวชฎาภรณ์  คูณป่าข่า
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงกรุณา  กิตติศัพท์
2. เด็กหญิงไปรยา  อิ่มอาเทศ
 
1. นายธนะเศรษฐ์  เกษกุ
2. นางสาวศุภมาศ  ขาวขำ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวพิมพ์นภา  วงศ์แม้น
2. นางสาวลักษณาวรรณ  ชัยฮ้อย
 
1. นายอัยวัฒน์  ม่วงเสาร์
2. นางสาวศุภมาศ  ขาวขำ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงจตุพร  โพธิเสน
2. เด็กชายภูชิสส์  ราชธานี
 
1. นางสาวภิลดาภา  เรืองทองสุข
2. นายกฤษฎากร  พุ้มบัณฑืต
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวกัลยรัตน์  สีนวล
2. นางสาวปิยะพร  แก้วประดับ
 
1. นายกฤษฎากร  พุ้มบัณฑืต
2. นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาววิมลศิริ   คำแดงใส
2. นางสาวศศิวิมล  ชาวดร
 
1. นางสาวถิระนันทน์  วิชาเดช
2. นางสาวมลฤดี  วงษ์นนท์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวจิราพร  บุญปาน
2. นางสาวแพรวศุภางค์  เหมพลชม
 
1. นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว
2. นางสาวภิลดาภา  เรืองทองสุข
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวกวินนาถ  พันพรม
2. นายธาวิน  เหมือดแก้ว
3. นางสาวสรัลพร  ทองเงิน
4. นางสาวสิริยาพร  มุงคุณคำซาว
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองโชติ
 
1. นายอัยวัฒน์  ม่วงเสาร์
2. นางสาวศุภมาศ  ขาวขำ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวกฤศิญานน  นพคุณ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  บุญรอด
3. นางสาวปิยะวรรณ  พรมสุวรรณ์
4. นางสาวภัทรดา  น้อยโสภา
5. นางสาวอภิญรัตน์  แหลมเงิน
 
1. นายกฤษฎากร  พุ้มบัณฑืต
2. นางสาวภิลดาภา  เรืองทองสุข
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายทนงศักดิ์  ยศถา
 
1. นายธนะเศรษฐ์  เกษกุ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวสุมิตรา  ไหว้ครู
 
1. นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิจวรรณ  รสสร่าง
2. นางสาวนิชานันท์  นพคุณ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทองเภ้า
2. นางสาวประภาศรี  แสงอรุณ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นางสาวนฤมล  มหัสกุล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทองเภ้า
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กชายดนุพร  ชาวดร
2. เด็กชายนฤพนธ์  สามารถ
3. เด็กชายปรีชาพร  พรมสอน
4. นายปิยวัฒน์  สามารถ
5. เด็กชายพงศกร  ศรีสุวงค์
6. นายวาคิน  ชาวหมู่
7. เด็กชายวายุ  เวียงวงษ์
8. เด็กชายวิทยา  ชำนาญ
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
3. นางสาวเกตุธัญญา  นิติโยธิน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายคมสัน  อินทะศรี
2. นายณัฐชัย  คำสวัสดิ์
3. นายถิรวิทย์  ศรีทนงาม
4. นายปริวัฒ  สุขขา
5. นายอนุรักษ์  ธรรมเลิศ
6. นายเอกรัตน์  อักษร
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
3. นางสาวเกตุธัญญา  นิติโยธิน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรริณี  สร้อยทิพย์
2. นายธนากร  เพชรศรีกอง
3. นางสาวนารีรัตน์  มีชาลือ
4. นายปริญญา  สิริแสน
5. นางสาวยอดขวัญ  ภัคดีโชติคณิต
6. นางสาววิลาสินี  อุทัยประดิษฐ์
7. นางสาวศุภรัตน์    พันคำภา
8. นางสาวอัจจิมา  งานไธสง
9. นางสาวเรณุภา  นาสมโภชน์
10. นายไกรวิชญ์  ทองสม
 
1. นายธวัช  ธาตุทอง
2. นายณัฐพล  อนันเอื้อ
3. นางสาวเพชรรัตน์  บุดดีพุด
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายกษิดิส  เหล่าอำนาจ
2. เด็กหญิงธารารัตน์  ภูพวก
3. เด็กหญิงปีย์รดา  ภู่ถนนนอก
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แสงบุตร
5. เด็กหญิงโยษิตา  ใจหาญ
 
1. นางสาวจตุรพร  ศุกรนันทน์
2. นางสาววยุรี  โสภา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  มาฤทธิ์
2. นางสาวสุภาพร  วรบุตร
3. นางสาวอภิญญา   ไชยสวัสดิ์
4. นางสาวอรปรียา  หอมสมบัติ
5. นางสาวอินทิรา  มูลคร
 
1. นางบัวพันธ์  ปรัชญาประชากร
2. นางอรณิชา   พิทักษ์จารุพันธ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงณิชกมล  มูลชาติ
2. เด็กหญิงบุษกร  ช่วยแสง
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  กองคำ
 
1. นางสาวสิริภรณ์  อรัญวารี
2. นางสาวพัชรพร  โพธิ์ชัยยา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวกัลยา  ผิวเหลือง
2. นางสาวชนิดา  ทองทิพย์
3. นางสาวนกยูง  ใจเที่ยง
 
1. นางสาวสิริภรณ์  อรัญวารี
2. นางสาวพัชรพร  โพธิ์ชัยยา
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงปราณปรีดา  คณะวาปี
2. เด็กหญิงภาวินี  พานทอง
3. เด็กหญิงสุชาดา  ชาวดร
 
1. นางสาวสิริภรณ์  อรัญวารี
2. นางสาวพัชรพร  โพธิ์ชัยยา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นางสาวชนิกานต์  นามท้าว
2. นางสาวพันธิตรา  ไชยแสง
3. นางสาวศรัญญา  ตะลุนจันทร์
 
1. นางสุพรรณี  บัวป้อม
2. นางเบญจมาภรณ์  ไวยฉัยยา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  แก้วหล้า
2. เด็กหญิงสุชานันท์  พรมเทศ
 
1. นายสิทธิชัย  ฮ่มป่า
2. นางลัดดาวัลย์  สำราญ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิธิวดี  เรืองประทีป
2. เด็กหญิงปวีณา  ตุปันนา
 
1. นายวชิระ  ภูมิเลิศ
2. นายวัชร  ปะละทัง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐกานต์  สมสนุก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   โคตรมณี
 
1. นายณัฐพร  ตองอ่อน
2. นางสาววิชุดา  วงศ์หนองหว้า
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายศาสวัตร  โนนสง่า
2. นางสาวสุทธิดา  แก้วมาตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย  ใจซื่อ
2. นายเกียรติศักดิ์  ดิษเจริญ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลนัท  จันทะพิมพ์
2. เด็กชายนฤพนธ์  ชินศรี
 
1. นางสุลาวัลย์  มาชัย
2. นางสาวศศิวิมล  ศรีแก่บ้าน
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นายจิระวัฒน์  ราชโคตร
2. นางสาวชลธิชา  กลางสันเทียะ
 
1. นางสุลาวัลย์  มาชัย
2. นางสาวศศิวิมล  ศรีแก่บ้าน
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกันทิมา  บุตรโคตร
2. นายณัฐพล  วิจิตรจันทร์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  วรเมธาพงศ์
2. นางสาวรจนา  ศรีทุม
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กชายลำพูน  หิรันโท
2. เด็กชายวรวิทย์  พลศรี
 
1. นายวชิระ  ภูมิเลิศ
2. นายชานนท์  นาสุริวงษ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แสงราช
2. เด็กชายเจษฎากร  ตันนารัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย  ใจซื่อ
2. นางสาวรจนา  ศรีทุม
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายสฐาพร  พวิธิ
2. นายอนุชา  สามารถ
 
1. นายณัฐพร  ตองอ่อน
2. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  แซ่ตัง
2. นายธนกฤต  ไตรสมมะ
 
1. นายชานนท์  นาสุริวงษ์
2. นายวชิระ  ภูมิเลิศ
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกานธิดา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงมินตรา  ปุราชะกา
3. นางสาวเนื้อทอง  องอาจ
 
1. นางขนิษฐา  พรมทา
2. นางสาวศิรยากร  ประสานสักดิ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวกาญธิดา  ผุยบัวค้อ
2. นางสาวปริยฉัตร  โง่นแก้ว
3. นายพัฒนะ  บริบูรณ์
 
1. นายณัฐพร  ตองอ่อน
2. นางสาววิชุดา  วงศ์หนองหว้า
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวดาวิกา  พาละหาด
2. นายพงษ์ศิริ  ไชยสีดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย  ใจซื่อ
2. นายเกียรติศักดิ์  ดิษเจริญ
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายกัญจน์ตะศักดิ์  จันทะวงษ์
2. เด็กหญิงณภัทร  สีขันโท
3. เด็กชายนพรัตน์  บุญคง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  โนนทะราช
2. นายศักดิ์ชัย  คันธี
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายณัฐวัฒน์  สารทอง
2. นายพิทักษ์  สิงห์อ้น
3. นายอภิวัฒน์  สีใส
 
1. นายศักดิ์ชัย  คันธี
2. นายสุทธิดล  สุรพงษ์รัตน์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพงศ์  พากุล
2. เด็กชายภูตะวัน  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายสดุดี  จันทะศรี
 
1. นายนิรัตน์  สุวรรณศรี
2. นายศุภรานนท์  นันภิวงค์
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายขวัญชัย  รักษาวงษ์
2. นายนรินทร์  คันธี
3. นายเมธาวิน  โกบึงกาฬ
 
1. นายสุทธิดล  สุรพงษ์รัตน์
2. นายศักดิ์ชัย  คันธี
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กชายสุชานนท์  มูลอัต
2. เด็กชายอภิวัฒน์  กองดี
3. เด็กชายเสกฐพงศ์  พรมผอง
 
1. นายนิรัตน์  สุวรรณศรี
2. นายอรรคพล  ชาวยศ
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นายคามิน  ดิษสง
2. นายชานนท์  ปราบศัตรู
3. นายนิรุจ  กาล้อม
 
1. นายนิรัตน์  สุวรรณศรี
2. นายอรรคพล  ชาวยศ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายกวิน  สาริบุตร
2. นายสุทธิพงษ์  ไชยยืน
3. นายเศรษฐวุฒิ  พรมมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไมตรี  ศรีอภิทรัพย์
2. นายวีระ  ธรรมกาโร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. นายนัทวัฒน์  แสวงดี
2. นายพงศกร  พรมวิชัย
3. นายยศกร  ชื่่นอุรา
 
1. นายมานัส  มณีโรจน์
2. นายสมบัติ  บุตรโคตร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  สายโคตร
2. นางสาวศลัญธร  แสงแก้ว
3. นางสาวเกษสุดา  จะโลนา
 
1. นางรัชฎากรณ์  คงประเสริฐ
2. นางเสาวนีย์  สินธิภูมิ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์จวง
2. นายภานุกริช  ชาวดร
3. นายภานุพงษ์  นนทะแสง
 
1. นายยงยุทธ  เรืองเพชร
2. นางโสพิศ  เรืองเพชร
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงธิษณามดี  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงปนิตา  วงษ์เพ็ชร์
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ชาวดร
4. เด็กหญิงภณิดา  สายชุมดี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงษ์เภา
6. เด็กหญิงเมริสา  ดวงจันทร์
 
1. นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์
2. นางสมปอง  เขมะสัจจกุล
3. นายพินิจ  ทองคำ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นางสาวกนวรรณ  กันฤทธิ์
2. นางสาวกัลยารัตน์  ทองเมือง
3. นางสาวดรุณี  มนัสสีลา
4. นายพิริยะ  ปราบคนชั่ว
5. นางสาวภาวิณี  มนัสสีลา
6. นางสาวศิรประภา  มโนนึก
 
1. นางเสาวรินทร์  มงคุณ
2. นางสุทิศสา  กิติราช
3. นางปวีณา  อินทะวงษา
 
163 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนันทิยา  กองแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา  วงษ์ลา
3. เด็กหญิงอภัสสรา  โคตรชมภู
 
1. นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์
2. นายสุริยา  ภาภักดี
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวกุลสตรี   นามบุปผา
2. เด็กหญิงณัฐพร  เลื่อนแก้ว
3. นายธนธร  แขนสันเทียะ
 
1. นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์
2. นางดลกาญจน์  พรหมพลจร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนิษฐา  อายุยืน
2. เด็กหญิงวรัญญา  โคตทา
3. เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรีสุวรรณ
 
1. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
2. นางนิตยา  โนนสุรัตน์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวพรรณษา  วิเศษคำใส
2. นายรัฐชดาพร  ชื่นใจ
3. นางสาวอัญชลี  พลเสนา
 
1. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
2. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
 
167 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ตันเบ้า
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ภูมิชะนะจิตร
3. เด็กหญิงพรกนก  จันทะบาล
 
1. นางเปรมฤดี  ฆารเจริญ
2. นางเสาวนีย์  สินธุภูมิ
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวชลิตา  ไชยถา
2. นางสาวปภัสรดา  ขุนประเสริฐ
3. นางสาวพรนภา  ศรีสารคาม
 
1. นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์
2. นางศุภรักษ์  วรรณลี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรนิกา  จันทรักษา
2. เด็กหญิงธนัญญา  นันทะกุล
3. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วดวงดี
 
1. นางหอมหวน  ภูละคร
2. นางสาวอรสา  รังกุล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาววิริณา  มุ่งหมาย
2. นางสาวอภัสรา   ทับทิม
3. นางสาวอภัสรา   เคลือพิลา
 
1. นางศุภรักษ์  วรรณลี
2. นางอรสิน  พรมสิทธิ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กหญิงยลดา  จันทุมมา
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จุนเด่น
3. เด็กหญิงสโรชา  สุริยวงศ์
 
1. นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์
2. นางวยุรี  โสภา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวณัฎฎฺณิกา  บุญไชย
2. นางสาววรัญญา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
3. นางสาวสุภัสสร  บัวชม
 
1. นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์
2. นางสมปอง  เขมะสัจจกุล
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิพิชญ 1. เด็กหญิงปาณิศา  วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พึ่งคุ้ม
3. เด็กหญิงเกศศิริ  แซ่เอี๊ยว
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ประมูลพงษ์
2. นางสาวสุมาภรณ์  ศรีโพธิ์ทอง
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวนิศาชล  ทิมพุฒ
2. นางสาวมณีวรรณ  โคตรคันทา
3. นางสาวอภิญญา  แก้วสาธร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  วรเมธาพงศ์
2. นางเสาวนีย์  สินธิภูมิ
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  หนองผือ
 
1. นางสาวสมจิตร  จันทร์เปา
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทิยา  วงษ์วิชิต
2. เด็กหญิงบุญยวีร์   วงศ์สวัสดิ์
3. นายศิวกร  วงษ์แสน
 
1. นางสาวสุรัส  ง้วนพันธุ์
2. นางสาวสมจิตร  จันทร์เปา
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายภาณิน  รัศมีธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีขุนพลเล็ก  มะธิตะใน
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  ดุลบดี
 
1. นางสาววิชชุดา  คงสมบัติ
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปาทอง
 
1. นางประภาพร  ไตรนิรันดร
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ศรีจำปาน้อย
 
1. นางลาวัลย์  ทาระชัย
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. นางสาวพรสวรรค์  กุลโนน
 
1. นางสาวอังคณา  รัตนติสร้อย
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. นางสาวพลอยไพลิน  กุลชัย
 
1. นางสาววีรยา  บานศิริ
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายพิชิตชัย  สำราญสุข
 
1. นางลาวัลย์  ทาระชัย
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. นางสาวบุษบา  เขมา
 
1. นางกลอยใจ  ใหลสุข
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. นายวันเฉลิม  นันทนางกูล
2. เด็กหญิงศิริพร  สีริษา
 
1. นายศราวุธ  เลิศอำรุงกุล
2. นางสาวชลดา  นิลม้าย
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. นายวัฒชา  นางัว
2. เด็กชายอนันต์เทพ  นำสุย
 
1. นายศราวุธ  เลิศอำรุงกุล
2. นางสาวชลดา  นิลม้าย
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายสิรภพ  เชื้อสาวถี
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคาม
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นางสาวภัคจิรา  สิงหา
 
1. นายอนุชม  นามโส
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  โสดา
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคาม
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นายเอกราช  ภูทองแน่น
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. เด็กชายเจริญทอง  จันทร์เหลือง
 
1. นายอนุชม  นามโส
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นายพีระเดช  ไพคำนาม
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายกิศลิน  งามเผ่า
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นายสิทธิพร  เจริญสิงห์
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  พรหมกลาง
2. นางสาวณัฐกุล  บรรเทิงสุข
3. นางสาวทีปกา  ภายสี
4. นายธราธร  พันธุวร
5. เด็กชายธวัชชัย  หัสสา
6. เด็กหญิงนราธิป  สุริยะจันทร์
7. เด็กหญิงบุษบา  ผิวสว่าง
8. เด็กชายปรมินทร์  บัวภาเรือง
9. เด็กหญิงปานรุ้ง  ปัจจัย
10. เด็กชายพีรภัทร  สิตวงค์
11. เด็กชายภูตะวัน  ไกรศรี
12. เด็กชายมานพ  นงค์พยัคฆ์
13. เด็กหญิงวันวิษา  วงสง่า
14. เด็กหญิงวิรันพัทร  นันทะกุล
15. นายศตวรรษ  นันทะแพทย์
16. เด็กหญิงศิรประภา  ศิริมา
17. เด็กชายสมจิตร  คำติม
18. นายสันติพล  มาตรวังแสง
19. เด็กหญิงสิราวรรณ  มาระตัง
20. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีมงคล
21. เด็กหญิงสุภารัตน์  สัตบุตร
22. เด็กชายอณุชา  ขจรนาม
23. เด็กชายอนุภาพ  ศรีจำปาน้อย
24. เด็กหญิงอภิสรา  ปัตถาวะโร
25. เด็กชายอรรถกร  ทักษ์จ่าง
26. นางสาวอักษราภัค  พินิจมนตรี
27. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  พึ่งตน
28. เด็กหญิงเจตสุภา  ญารี
29. เด็กชายเดชนรินทร์  งอยผาลา
30. นางสาวเพชรลัดดา  สุ้ยสีแดง
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
2. นายวจนกานต์  แสนนอก
3. นายธวัชชัย  สุริยะจันทร์
4. นายวัชระ  ปะละทัง
5. นายจีระวัฒน์  ชาลี
6. นายชลธิชา  สร้อยธนู
7. นางสาวยุภาภรณ์  ไชยฮ้อย