สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 301
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 661
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95.75 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 น้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.26 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.75 ทอง 4
5 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.25 ทอง 5
6 จำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 6
7 ภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.60 ทอง 7
8 สามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.50 ทอง 8
9 ภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61.80 ทองแดง 9
10 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93.75 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.75 ทอง 4
5 ยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.08 ทอง 5
6 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.35 ทอง 6
7 ศศิกานต์วิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.16 ทอง 7
8 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.14 ทอง 8
9 ภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.48 ทอง 9
10 จำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.54 ทอง 10
11 ภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.08 ทอง 11
12 น้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 4
5 ภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 5
6 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 ภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 6
7 ยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 6
8 ศศิกานต์วิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 306
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96 ทอง ชนะเลิศ


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 305
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 641
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 304
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.50 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 303
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 4
5 กุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 5


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 302
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.25 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศศิกานต์วิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.95 ทอง 4
5 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 5


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศศิกานต์วิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.60 ทอง 4


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 664
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 กุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -
3 น้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 663
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 4
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 5
6 จำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -
7 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -
8 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 662
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 4
5 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 5
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 6
7 จำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -
8 น้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -
9 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 299
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 298
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 297
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง 4
5 ภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง 5


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 296
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.99 ทอง ชนะเลิศ
2 ยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.31 ทอง 4
5 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.64 ทอง 5


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 295
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.80 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 294
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 จำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 4
5 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 4


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 293
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 292
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 291
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน 4
5 สามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71 เงิน 5
6 ยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 6
7 ภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64 ทองแดง 7
8 กุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 8
9 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 8


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 290
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศศิกานต์วิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 4
5 ยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65.50 ทองแดง 5
6 ภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62.50 ทองแดง 6
7 กุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61.50 ทองแดง 7
8 ภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 8
9 ภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 45.50 เข้าร่วม 9
10 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 798
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 797
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 796
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 795
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒