สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 155 6 1 0 162
2 น้ำโสมพิทยาคม 118 7 1 0 126
3 ยูงทองพิทยาคม 56 9 12 2 77
4 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 40 9 9 1 58
5 สามัคคีพิทยาคาร 36 3 1 0 40
6 กุดจับประชาสรรค์ 33 10 14 0 57
7 จำปาโมงวิทยาคาร 33 6 6 0 45
8 ภูมิพิชญ 31 12 10 0 53
9 ภูพานวิทยา 29 4 7 0 40
10 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 19 10 11 0 40
11 ศศิกานต์วิทยา 15 6 6 1 27
12 น้ำซึมพิทยาคม 15 3 1 1 19
13 ภูพระบาทวิทยา 14 6 9 1 29
14 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 12 4 3 0 19
รวม 606 95 91 6 792