สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 86 45 16 147 155 6 1 0 162
2 น้ำโสมพิทยาคม 49 48 12 109 118 7 1 0 126
3 ยูงทองพิทยาคม 11 19 13 43 56 9 12 2 77
4 จำปาโมงวิทยาคาร 10 7 9 26 33 6 6 0 45
5 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 9 9 12 30 40 9 9 1 58
6 สามัคคีพิทยาคาร 9 6 9 24 36 3 1 0 40
7 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 6 1 8 15 19 10 11 0 40
8 กุดจับประชาสรรค์ 3 8 12 23 33 10 14 0 57
9 ภูพานวิทยา 3 7 3 13 29 4 7 0 40
10 ภูพระบาทวิทยา 3 2 4 9 14 6 9 1 29
11 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 3 1 3 7 12 4 3 0 19
12 ภูมิพิชญ 2 8 11 21 31 12 10 0 53
13 น้ำซึมพิทยาคม 1 2 6 9 15 3 1 1 19
14 ศศิกานต์วิทยา 0 3 5 8 15 6 6 1 27
รวม 195 166 123 484 606 95 91 6 792