สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 84 44 16 144 152 6 1 0 159
2 น้ำโสมพิทยาคม 46 44 11 101 110 7 1 0 118
3 จำปาโมงวิทยาคาร 9 7 9 25 31 6 6 0 43
4 ยูงทองพิทยาคม 8 18 13 39 52 9 12 2 73
5 สามัคคีพิทยาคาร 7 6 8 21 33 3 1 0 37
6 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 5 8 12 25 35 9 9 1 53
7 กุดจับประชาสรรค์ 3 8 11 22 32 10 14 0 56
8 ภูพระบาทวิทยา 3 2 3 8 13 6 9 1 28
9 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 3 1 3 7 12 4 3 0 19
10 ภูมิพิชญ 2 8 11 21 31 12 10 0 53
11 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 2 1 8 11 14 10 11 0 35
12 ภูพานวิทยา 1 4 3 8 23 4 7 0 34
13 น้ำซึมพิทยาคม 1 2 6 9 15 3 1 1 19
14 ศศิกานต์วิทยา 0 3 5 8 15 6 6 1 27
รวม 174 156 119 449 568 95 91 6 754